31993L0089

Rådets direktiv 93/89/EØF af 25. oktober 1993 om opkrævning i medlemsstaterne af afgifter på visse køretøjer, der anvendes til vejgodstransport, samt af vejafgifter og brugsafgifter for benyttelse af visse infrastrukturer

EF-Tidende nr. L 279 af 12/11/1993 s. 0032 - 0038
den finske specialudgave: kapitel 7 bind 5 s. 0037
den svenske specialudgave: kapitel 7 bind 5 s. 0037


RAADETS DIREKTIV 93/89/EOEF af 25. oktober 1993 om opkraevning i medlemsstaterne af afgifter paa visse koeretoejer, der anvendes til vejgodstransport, samt af vejafgifter og brugsafgifter for benyttelse af visse infrastrukturer

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 75 og 99,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Det er en forudsaetning for at kunne fjerne fordrejning af konkurrencen mellem transportvirksomheder i medlemsstaterne, at afgiftssystemerne harmoniseres, og at der indfoeres retfaerdige ordninger for opkraevning af afgifter hos transportvirksomhederne med henblik paa daekning af infrastrukturomkostningerne;

disse maal kan kun naas etapevis;

en vis grad af harmonisering med hensyn til punktafgifter paa braendstof er blevet gennemfoert med vedtagelsen af Raadets direktiv 92/81/EOEF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for mineralolier (4) og 92/82/EOEF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnaermelse af punktafgiftssatserne for mineralolier (5);

tilpasningen af de nationale afgiftsordninger boer under de nugaeldende omstaendigheder begraenses til kun at omfatte erhvervskoeretoejer hvis hoejst tilladte bruttovaegt overskrider et givet niveau;

med henblik herpaa boer der fastsaettes mindstesatser for de koeretoejsafgifter, der i oejeblikket anvendes i medlemsstaterne, eller som kunne traede i stedet for disse;

visse medlemsstater skal forhoeje deres nugaeldende koeretoejsafgifter betydeligt; for at der kan ske en gradvis tilpasning, maa der indfoeres en overgangsperiode, hvor disse medlemsstater kan anvende reducerede satser;

for visse former for lokal transport i medlemsstaterne med ringe betydning for EF's transportmarked gaelder der for tiden nedsatte koeretoejsafgifter; for at sikre en harmonisk overgang skal medlemsstaterne kunne indfoere midlertidige undtagelser fra mindstesatserne;

medlemsstaterne boer have tilladelse til at anvende nedsatte satser eller undtagelser for koeretoejer, hvis drift maa antages at vaere uden indvirkning paa EF's transportmarked;

for at tage hensyn til visse ganske saerlige forhold boer der fastsaettes en procedure, hvorved medlemsstaterne kan bibeholde undtagelser eller yderligere nedslag;

den eksisterende konkurrencefordrejning kan ikke fjernes alene ved harmonisering af afgifterne, herunder punktafgifterne, men den kan, indtil der er indfoert afgiftsformer, der er teknisk og oekonomisk mere velegnede, daempes ved at der gives mulighed for at bibeholde eller indfoere vejafgifter eller indfoere brugsafgifter paa anvendelse af motorveje og paa visse betingelser andre veje;

vej- og brugsafgifter maa ikke indebaere forskelsbehandling eller uhensigtsmaessigt omfattende formaliteter, og de maa heller ikke skabe hindringer ved de indre graenser; brugsafgiftssatsen skal fastsaettes ud fra, hvor laenge den paagaeldende infrastruktur benyttes;

for at sikre, at brugsafgifter og vejafgifter anvendes ensartet, boer der fastlaegges visse regler for deres anvendelse, f.eks. karakteristika for de infrastrukturer, hvor disse brugs- og vejafgifter finder anvendelse, maksimumssats for brugsafgifter og generelle regler, der skal overholdes;

to eller flere medlemsstater kan samarbejde om at indfoere en faelles brugsafgiftsordning, hvis bestemte yderligere betingelser overholdes; i saadanne ordninger kan der tages hensyn til saerlige geografiske og oekonomiske forhold, som goer sig gaeldende for transportvirksomhederne i nogle medlemsstater, og som i nogle tilfaelde forvaerres af urolige politiske forhold i visse tredjelande;

der boer fastsaettes en stram tidsplan for en fornyet gennemgang af dette direktivs bestemmelser og for en tilpasning af dem i fornoedent omfang til en mere omraadebetinget afgiftsordning -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Medlemsstaterne tilpasser om noedvendigt deres afgiftsordninger for koeretoejer samt deres vej- og brugsafgiftsordninger i overensstemmelse med dette direktiv.

Direktivet gaelder ikke for koeretoejer, som udelukkende udfoerer transport i medlemsstaternes oversoeiske omraader.

Det gaelder heller ikke for koeretoejer, som er registreret paa De Kanariske OEer, i Ceuta og Melilla og paa Azorerne og Madeira, og som udelukkende udfoerer transport i disse omraader eller mellem disse omraader og henholdsvis Spaniens eller Portugals kontinentale omraade.

Artikel 2

I dette direktiv forstaas ved:

- »motorvej«: en vej, som specielt er anlagt og bygget til faerdsel med motorkoeretoejer, som ikke har tilkoersel fra tilgraensende ejendomme, og som

i) i de to faerdselsretninger har saerskilte vejbaner, der bortset fra saerlige steder og midlertidige foranstaltninger er adskilt fra hinanden enten ved en midterrabat, der ikke er bestemt til faerdsel, eller undtagelsesvis ved andre midler

ii) ikke krydses i samme niveau af anden vej, jernbane, sporvognslinje eller fodgaengerpassage

iii) er saerlig afmaerket som motorvej

- »vejafgift«: opkraevet betaling af et bestemt beloeb for et koeretoejs tilbagelaeggelse af en straekning mellem to punkter paa en af de i artikel 7, litra d), naevnte infrastrukturer, idet beloebets stoerrelse afhaenger af den tilbagelagte afstand og koeretoejsklassen

- »brugsafgift«: betaling af et bestemt beloeb, der giver et koeretoej ret til at benytte de i artikel 7, litra d), naevnte infrastrukturer i et naermere bestemt tidsrum

- »koeretoej«: et motorkoeretoej eller en kombination af sammenkoblede koeretoejer, som udelukkende er beregnet til vejgodstransport, og hvis hoejst tilladte bruttovaegt er mindst 12 tons.

Afgifter af koeretoejer

Artikel 3

1. De i artikel 1 omhandlede afgifter paa koeretoejer er foelgende:

- Belgien: taxe de circulation sur les véhicules automobiles/verkeersbelasting op de autovoertuigen

- Danmark: vaegtafgift af motorkoeretoejer m.v.

- Tyskland: Kraftfahrzeugsteuer

- Graekenland: Teli kykloforias

- Spanien:

a) impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

b) impuesto sobre actividades económicas, men dog udelukkende den del af beloebet, som opkraeves for motorkoeretoejer

- Frankrig:

a) taxe spéciale sur certains véhicules routiers

b) taxe différentielle sur les véhicules à moteur

- Irland: vehicle excise duty

- Italien:

a) tassa automobilistica

b) addizionale del 5 % sulla tassa automobilistica

- Luxembourg:

taxe sur les véhicules automoteurs

- Nederlandene:

motorrijtuigenbelasting

- Portugal:

a) imposto de camionagem

b) imposto de circulaçao

- Det Forenede Kongerige: vehicle excise duty.

2. Hvis en medlemsstat aendrer en af de i stk. 1 naevnte afgifter til en anden af samme type, underretter den Kommissionen, der foretager de fornoedne tilpasninger.

Artikel 4

Bestemmelserne for opkraevning og inddrivelse af de i artikel 3 omhandlede afgifter fastsaettes af medlemsstaterne.

Artikel 5

Den enkelte medlemsstat kan kun opkraeve de i artikel 3 omhandlede afgifter paa koeretoejer, der er registreret i medlemsstaten selv.

Artikel 6

1. Uanset strukturen i de i artikel 3 naevnte afgifter fastsaetter medlemsstaterne afgiftssatserne paa en saadan maade, at de for hver af de i bilaget naevnte klasser eller underklasser af koeretoejer ikke er mindre end de i bilaget fastlagte mindstesatser.

2. Graekenland, Spanien, Frankrig, Italien og Portugal bemyndiges til indtil den 31. december 1997 at anvende reducerede satser paa mindst 50 % af de i bilaget fastlagte mindstesatser.

3. Medlemsstaterne kan anvende reducerede satser eller undtagelser for

- forsvarets, civilforsvarets, brandvaesenets, andre beredskabstjenesters, ordensmagtens og vejvaesenets koeretoejer

- koeretoejer, som kun undtagelsesvis koerer paa offentlig vej i registreringsmedlemsstaten, og som anvendes af fysiske eller juridiske personer, hvis hovedvirksomhed ikke er godstransport, men dog kun hvis den transportvirksomhed, som udfoeres med saadanne koeretoejer, ikke er konkurrenceforvridende, samt hvis Kommissionens samtykke indhentes.

4. Med forbehold af den i artikel 12 omhandlede revision kan medlemsstaterne indtil den 1. juli 1998 anvende saerundtagelser for koeretoejer med hoejst tre aksler, som udelukkende anvendes til lokal transport i den enkelte medlemsstat.

Anvendelsen af disse undtagelser evalueres regelmaessigt af Kommissionen, som aflaegger rapport herom til Raadet hvert aar.

5. a) Raadet, der paa forslag af Kommissionen traeffer afgoerelse med enstemmighed, kan tillade en medlemsstat at bibeholde undtagelser fra eller yderligere nedslag i de afgifter af koeretoejer, som er begrundet i en specifik politik hos medlemsstaten af sociooekonomisk art, eller som er knyttet til dens infrastrukturer. Saadanne undtagelser eller nedslag kan kun anvendes paa koeretoejer, som er registreret i medlemsstaten, og som udelukkende udfoerer transportvirksomhed inden for en velafgraenset del af dens omraade.

b) En medlemsstat, der oensker at opretholde en undtagelse eller et nedslag, underretter Kommisionen derom og meddeler den ligeledes alle noedvendige oplysninger. Kommissionen underretter inden for en frist paa en maaned de oevrige medlemsstater om den undtagelse eller det nedslag, der er oensket.

Raadet anses for at have givet tilladelse til opretholdelse af undtagelsen eller nedslaget, hvis hverken Kommissionen eller nogen anden medlemsstat inden for en frist paa to maaneder fra den dato, paa hvilken de andre medlemsstater blev underrettet i overensstemmelse med litra b), foerste afsnit, anmoder om, at spoergsmaalet behandles af Raadet.

6. Medlemsstaterne maa ikke indroemme undtagelser fra eller nedslag i de i artikel 3 naevnte afgifter, som maatte bevirke, at den skyldige afgift bliver mindre end de i stk. 1 og 2 i naervaerende artikel naevnte mindstesatser, jf. dog stk. 3 til 5 i naervaerende artikel, samt artikel 6 i Raadets direktiv 92/106/EOEF af 7. december 1992 om indfoerelse af faelles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne (6).

7. De i stk. 1 naevnte mindstesatser forbliver uaendrede indtil den 31. december 1997. Fra denne dato tilpasser Raadet eventuelt ovennaevnte mindstesatser paa de i traktaten fastsatte vilkaar.

Vej- og brugsafgifter

Artikel 7

Medlemsstaterne kan bibeholde eller indfoere vejafgifter og/eller indfoere brugsafgifter, saafremt foelgende betingelser overholdes:

a) Vejafgifter og brugsafgifter maa ikke opkraeves samtidig for anvendelse af en og samme vejstraekning.

Medlemsstaterne kan dog paa vejnet, hvor der betales brugsafgift, ligeledes opkraeve vejafgift for benyttelse af broer, tunneler og veje over bjergpas.

b) Afgifterne opkraeves uden direkte eller indirekte forskelsbehandling begrundet i transportvirksomhedens nationalitet eller transportens afsendelses- eller bestemmelsessted, jf. dog artikel 8, stk. 2, litra e), og artikel 9.

c) Afgifterne opkraeves, og betalingen af dem kontrolleres, paa en saadan maade, at trafikstroemmen sinkes mindst muligt, og saaledes at enhver obligatorisk kontrol ved Faellesskabets indre graenser undgaas; med dette for oeje samarbejder medlemsstaterne navnlig med henblik paa at give transportvirksomhederne mulighed for at erlaegge brugsafgifterne uden for de medlemslande, hvor de anvendes.

d) Afgifterne opkraeves kun for anvendelse af motorveje, andre flersporede veje med karakter af motorvej, broer, tunneler og veje over bjergpas.

I en medlemsstat uden et generelt motorvejsnet eller et net af tosporede veje (adskilte vejbaner) med tilsvarende karakteristika kan vej- eller brugsafgifter dog opkraeves for anvendelse af den oeverste vejklasse i den paagaendende medlemsstat.

Afgifterne kan ligeledes efter hoering af Kommissionen i overensstemmelse med den fremgangsmaade, der er fastlagt i Raadets beslutning af 21. marts 1962 om indfoerelse af en fremgangsmaade til forudgaaende undersoegelse og forhandling om visse administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser, som medlemsstaterne paataenker at udstede paa transportomraadet (7), opkraeves for anvendelse af andre straekninger af hovedvejsnettet, saerlig naar sikkerhedsmaessige grunde taler for det.

e) En medlemsstat kan fastsaette, at der for koeretoejer, som er registreret i den, skal opkraeves brugsafgifter for anvendelse af dens vejnet som helhed.

f) Brugsafgifterne fastsaettes af de paagaeldende medlemsstater til hoejst 1 250 ECU pr. aar, inkl. administrative udgifter; ved fastsaettelsen af satsen inden for dette loft kan medlemsstaterne tage den nationale afgift paa koeretoejer i betragtning.

Loftet tages op til revision den 1. januar 1997 og derefter hvert andet aar; Raadet foretager de eventuelt noedvendige tilpasninger paa de i traktaten fastsatte vilkaar.

g) Satserne for brugsafgifterne staar i forhold til, hvor laenge de paagaeldende infrastrukturer benyttes.

En medlemsstat kan noejes med kun at anvende en aarlig sats for koeretoejer, der er registreret i den.

h) Satserne for vejafgifter baseres paa omkostningerne i forbindelse med bygning, drift og udvikling af det paagaeldende infrastrukturnet.

Artikel 8

1. To eller flere medlemsstater kan samarbejde om at indfoere en faelles brugsafgiftsordning paa deres samlede omraade. I saa fald inddrager medlemsstaterne Kommissionen snaevert i udarbejdelsen af den faelles brugsafgiftsordning samt i tilrettelaeggelse af ordningens senere funktion og eventuelle aendringer.

2. For en saadan faelles ordning gaelder foelgende bestemmelser, jf. dog artikel 7:

a) den faelles aarlige brugsafgift fastsaettes af de deltagende medlemsstater paa et niveau, som ikke maa overstige den i artikel 7, litra f), naevnte sats

b) betaling af den faelles brugsafgift giver adgang til det vejnet, som hver medlemsstat har fastlagt i overensstemmelse med artikel 7, litra d)

c) andre deltagende medlemsstater kan tilslutte sig den faelles ordning

d) de deltagende medlemsstater udarbejder et fordelingssystem, saa hver enkelt medlemsstat faar en rimelig del af brugsafgiftsprovenuet

e) de deltagende medlemsstater kan indtil senest den 31. december 1997 anvende en passende nedsat brugsafgiftssats for koeretoejer, der er registreret i visse medlemsstater, hvis oekonomier udviser en forskellig udviklingsgrad, og som er ugunstigt stillet paa grund af deres saerlige geografiske beliggenhed, hvilket forhold eventuelt kan vaere forvaerret af politisk uro i visse tredjelande.

Artikel 9

En saerlig ordning for graenseomraaderne kan efter hoering af Kommissionen og efter fremgangsmaaden i Raadets beslutning af 21. marts 1962 indfoeres af de relevante medlemsstater.

Afsluttende bestemmelser

Artikel 10

Dette direktiv beroerer ikke medlemsstaternes anvendelse af:

a) saerlige afgifter

- som opkraeves ved registreringen af koeretoejer, eller

- som paalaegges koeretoejer eller laes af saerlig stor vaegt eller saerlig store dimensioner

b) parkeringsafgifter og saerlige afgifter for koersel i byer

c) regulerende afgifter med specifikt sigte paa at undgaa trafikoverbelastning paa visse steder og tidspunkter.

Artikel 11

1. Med henblik paa anvendelsen af dette direktiv fastsaettes ecuvaerdien i de forskellige nationale valutaer en gang om aaret. De kurser, der skal anvendes, er dem, som gaelder den foerste arbejdsdag i oktober, og som offentliggoeres i De Europaeiske Faellesskabers Tidende; de har virkning fra den 1. januar i det foelgende kalenderaar.

2. Medlemsstaterne kan opretholde de beloeb, som gaelder ved den i stk. 1 omhandlede aarlige tilpasning, saafremt omregningen af disse beloeb udtrykt i ecu medfoerer en aendring udtrykt i national valuta paa under 5 % eller under 5 ECU, idet det laveste af disse to beloeb er afgoerende.

Artikel 12

1. Kommissionen aflaegger senest den 31. december 1997 rapport til Raadet om gennemfoerelsen af dette direktiv paa baggrund af den teknologiske udvikling og udviklingen i trafikbelastningen.

For at Kommissionen kan udarbejde ovennaevnte rapport, meddeler medlemsstaterne senest den 1. juni 1997 Kommissionen de noedvendige oplysninger.

Rapporten ledsages eventuelt af forslag til udarbejdelse af en omkostningsfordelingsordning, der bygger paa omraadeprincippet, og hvor nationale graenser ikke spiller nogen fremtraedende rolle.

2. Desuden skal de medlemsstater, der indfoerer elektroniske systemer for opkraevning af vej- og/eller brugsafgifter, tage hensyn til, at det er oenskeligt, at disse systemer kan arbejde sammen.

Artikel 13

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. januar 1995. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og administrative bestemmelser skal indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraader, der er omfattet af dette direktiv. Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater herom.

Artikel 14

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 25. oktober 1993.

Paa Raadets vegne

Ph. MAYSTADT

Formand

(1) EFT nr. C 79 af 26. 3. 1988, s. 8, EFT nr. C 75 af 20. 3. 1991, s. 1, og EFT nr. C 311 af 27. 11. 1992, s. 63.

(2) EFT nr. C 158 af 26. 6. 1989, s. 51, EFT nr. C 150 af 15. 6. 1992, s. 324, og EFT nr. C 21 af 25. 1. 1993, s. 522.

(3) EFT nr. C 208 af 8. 8. 1988, s. 32, EFT nr. C 159 af 17. 6. 1991, s. 21, og EFT nr. C 19 af 25. 1. 1993, s. 74.

(4) EFT nr. L 316 af 31. 10. 1992, s. 12.

(5) EFT nr. L 316 af 31. 10. 1992, s. 19.

(6) EFT nr. L 368 af 17. 12. 1992, s. 38.

(7) EFT nr. 23 af 3. 4. 1962, s. 720/62. Beslutningen er aendret ved Raadets beslutning af 22. november 1973 (EFT nr. L 347 af 17. 12. 1973, s. 48).

BILAG

MINDSTESATSER FOR AFGIFTER AF KOERETOEJER Motorkoeretoejer

>(1) "> ID="01">2 aksler"> ID="01">12> ID="02">13> ID="03">0> ID="04">31"> ID="01">13> ID="02">14> ID="03">31> ID="04">86"> ID="01">14> ID="02">15> ID="03">86> ID="04">121"> ID="01">15> ID="02">18> ID="03">121> ID="04">274 "> ID="01">3 aksler"> ID="01">15> ID="02">17> ID="03">31> ID="04">54"> ID="01">17> ID="02">19> ID="03">54> ID="04">111"> ID="01">19> ID="02">21> ID="03">111> ID="04">144"> ID="01">21> ID="02">23> ID="03">144> ID="04">222"> ID="01">23> ID="02">25> ID="03">222> ID="04">345"> ID="01">25> ID="02">26> ID="03">222> ID="04">345 "> ID="01">4 aksler"> ID="01">23> ID="02">25> ID="03">144> ID="04">146"> ID="01">25> ID="02">27> ID="03">146> ID="04">228"> ID="01">27> ID="02">29> ID="03">228> ID="04">362"> ID="01">29> ID="02">31> ID="03">362> ID="04">537"> ID="01">31> ID="02">32> ID="03">362> ID="04">537 "">

Kombinationer af koeretoejer (vogntog)

>(1) "> ID="01">2 + 1 aksler"> ID="01">12> ID="02">14> ID="03">0> ID="04">0"> ID="01">14> ID="02">16> ID="03">0> ID="04">0"> ID="01">16> ID="02">18> ID="03">0> ID="04">14"> ID="01">18> ID="02">20> ID="03">14> ID="04">32"> ID="01">20> ID="02">22> ID="03">32> ID="04">75"> ID="01">22> ID="02">23> ID="03">75> ID="04">97"> ID="01">23> ID="02">25> ID="03">97> ID="04">175"> ID="01">25> ID="02">28> ID="03">175> ID="04">307 "> ID="01">2 + 2 aksler"> ID="01">23> ID="02">25> ID="03">30> ID="04">70"> ID="01">25> ID="02">26> ID="03">70> ID="04">115"> ID="01">26> ID="02">28> ID="03">115> ID="04">169"> ID="01">28> ID="02">29> ID="03">169> ID="04">204"> ID="01">29> ID="02">31> ID="03">204> ID="04">335"> ID="01">31> ID="02">33> ID="03">335> ID="04">465"> ID="01">33> ID="02">36> ID="03">465> ID="04">706"> ID="01">36> ID="02">38> ID="03">465> ID="04">706 "> ID="01">2 + 3 aksler"> ID="01">36> ID="02">38> ID="03">370> ID="04">515"> ID="01">38> ID="02">40> ID="03">515> ID="04">700 "> ID="01">3 + 2 aksler"> ID="01">36> ID="02">38> ID="03">327> ID="04">454"> ID="01">38> ID="02">40> ID="03">454> ID="04">628"> ID="01">40> ID="02">44> ID="03">628> ID="04">929 "> ID="01">3 + 3 aksler"> ID="01">36> ID="02">38> ID="03">186> ID="04">225"> ID="01">38> ID="02">40> ID="03">225> ID="04">336"> ID="01">40> ID="02">44> ID="03">336> ID="04">535 "">

(1) Tilsvarende anerkendt affjedring som naermere fastlagt i bilag III til Raadets direktiv 92/7/EOEF af 10. februar 1992 om aendring af Raadets direktiv 83/3/EOEF om vaegt, dimensioner og visse andre tekniske data for visse landevejskoeretoejer (EFT nr. L 57 af 2. 3. 1992, s. 29).

(1) Se fodnote (1) paa side 1 i dette bilag.