31993D0704

93/704/EF: Rådets beslutning af 30. november 1993 om oprettelse af en EF-databank vedrørende færdselsulykker

EF-Tidende nr. L 329 af 30/12/1993 s. 0063 - 0065
den finske specialudgave: kapitel 7 bind 5 s. 0069
den svenske specialudgave: kapitel 7 bind 5 s. 0069


RAADETS BESLUTNING af 30. november 1993 om oprettelse af en EF-databank vedroerende faerdselsulykker (93/704/EF)

RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 213,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1)

og ud fra foelgende betragtninger:

Europa-Parlamentet har vedtaget en beslutning om faelles foranstaltninger til nedsaettelse af antallet af faerdselsulykker (2);

i resolution vedtaget af Raadet og repraesentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Raadet den 21. juni 1991, anmodes Kommissionen om at udarbejde og ivaerksaette et faellesskabsprogram for konkrete foranstaltninger med henblik paa at gennemfoere nye faelles initiativer og at sammenholde de nationale erfaringer paa de forskellige aktions- og forskningsomraader i forbindelse med bekaempelse af faerdselsulykker og disses konsekvenser for ofrene (3);

oprettelsen af en EF-databank vedroerende faerdselsulykker er et af de prioriterede tiltag, der foreslaas af arbejdsgruppen paa hoejt plan bestaaende af regeringsrepraesentanter fra medlemsstaterne;

i Kommissionens hvidbog om den faelles transportpolitiks fremtidige udvikling og i dens meddelelse om et handlingsprogram vedroerende faerdselssikkerhed goer Kommissionen sig til talsmand for, at der - paa baggrund af de betydelige forskelle, der er mellem faerdselssikkerhedsniveauet i de enkelte medlemsstater - paa dette omraade foerst og fremmest boer satses paa at fremme udvekslingen af oplysninger og erfaringer gennem oprettelse af en EF-databank;

medlemsstaterne indsamler oplysninger om de faerdselsulykker, der indtraeffer paa deres omraade, og indlaeser disse oplysninger i edb-registre; der findes dog for oejeblikket ikke nogen faelles databank, der goer det muligt at faa adgang til disse forskellige registre og udnytte de indsamlede data;

ved hjaelp af en databank, der oprettes og forvaltes paa faellesskabsplan, er det muligt at indkredse og kvantificere problemerne, vurdere effektiviteten af de trufne foranstaltninger og fastslaa relevansen af en given faellesskabsindsats;

oprettelsen og forvaltningen af en saadan databank kan ikke gennemfoeres af medlemsstaterne hver for sig; i henhold til naerhedsprincippet boer Faellesskabet kun handle, for saa vidt som det er noedvendigt for at sikre dels samling af oplysningerne i medlemsstaternes statistiske registre, dels en snaever samordning mellem medlemsstaterne med det sigte at faa en EF-databank til at fungere paa tilfredsstillende maade;

der boer fastlaegges metoder med henblik paa overfoersel til Kommissionen af de eksisterende statistiske data i medlemsstaterne, bl.a. skal det fastsaettes, med hvilke tidsintervaller og tidsfrister og paa hvilken maade dataene skal indsendes;

analysen af faerdselssikkerhedsproblemerne boer foerst og fremmest vaere centreret om ulykker med personskader, medens der ses bort fra ulykker alene med materielle skader; til gengaeld er oplysninger til identificering af personer unoedvendige for en saadan analyse;

Kommissionen boer traeffe foranstaltninger til beskyttelse af de statistiske oplysninger, der skal behandles med fortrolighed -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1. Medlemsstaterne udarbejder statistikker over de faerdselsulykker med personskade, der finder sted paa deres respektive omraader.

2. I denne beslutning forstaas ved »faerdselsulykker med personskade« ethvert sammenstoed, som involverer mindst et koeretoej i bevaegelse, der koerer paa en offentlig vej, der normalt er aaben for trafik, og som medfoerer, at en eller flere trafikanter saares og/eller draebes.

Artikel 2

1. De data paa aarsbasis om faerdselsulykker med personskade, der er indeholdt i de mest centraliserede eksisterende edb-registre, meddeles i De Europaeiske Faellesskabers Statistiske Kontor, i det foelgende benaevnt »Eurostat«, af medlemsstaterne i form af statistiske enheder. I denne beslutning forstaas ved »statistisk enhed« en faerdselsulykke med personskade.

2. De i stk. 1 naevnte data meddeles for foerste gang inden den 31. marts 1994 for aarene 1991 og 1992 og derefter senest ni maaneder efter det paagaeldende referenceaars udgang.

3. I tilfaelde af, at de i stk. 1 naevnte data omfatter fortrolige statistiske oplysninger i henhold til de nationale bestemmelser, fremsendes de ogsaa til Eurostat, der behandler dem i overensstemmelse med forordning (Euratom, EOEF) nr. 1588/90 (1).

4. Kommissionen fastsaetter efter proceduren i artikel 5, hvilke elementer der ikke skal indgaa i de fremsendte registre.

Artikel 3

1. Fremsendelsen af data sker saa vidt muligt paa en databaerer, hvis art og format foreslaas af Kommissionen.

2. Hvis medlemsstaterne foretager rettelser i de statistiske data efter fremsendelsen af edb-registret til Eurostat, sender de en fuldstaendig genpart af det saaledes ajourfoerte register til Eurostat.

3. De medlemsstater, der oensker at aendre deres registers form eller indhold, underretter forud Kommissionen. Hvis medlemsstaterne er noedt til at aendre de registre, de allerede har sendt til Eurostat, fremsender de nye versioner heraf til Eurostat.

4. Hver medlemsstat er ansvarlig for kvaliteten af de statistiske data, den fremsender.

5. Kommissionen er ansvarlig for behandlingen af de modtagne data.

Artikel 4

1. Kommissionen er ansvarlig for spredningen af de modtagne data. Den fastlaegger efter proceduren i artikel 5 betingelserne for adgang til de af Kommissionen centraliserede statistikker over faerdselsulykker med personskade, hvilken offentliggoerelse der eventuelt skal foretages, samt alle relevante detaljer med henblik paa, at EF-data-banken med disse statistikker kan fungere paa tilfredsstillende maade.

2. Kommissionen undersoeger sammen med medlemsstaterne de metodologiske og tekniske problemer, der maatte opstaa ved udarbejdelsen og fremsendelsen af statistikkerne og i forbindelse med indsamlingsmetoden, med henblik paa at finde frem til loesninger, der goer det muligt gradvis at goere medlemsstaternes data saa kohaerente og sammenlignelige som muligt.

Paa grundlag af denne undersoegelse forelaegger Kommissionen i givet fald passende forslag for Raadet.

Artikel 5

1. Naar der henvises til proceduren i denne artikel, bistaas Kommissionen af det udvalg for det statistiske program, der er nedsat ved afgoerelse 89/382/EOEF, Euratom (2).

2. Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyntagen til de paagaeldende spoergsmaals hastende karakter, i givet fald ved afstemning.

Udtalelsen optages i moedeprotokollen; derudover har hver medlemsstat ret til at anmode om, at dens holdning indfoeres i moedeprotokollen.

Kommissionen tager stoerst muligt hensyn til udvalgets udtalelse. Den underretter udvalget om, hvorledes den har taget hensyn til dets udtalelse.

Artikel 6

Tre aar efter denne beslutnings ivaerksaettelse forelaegger Kommissionen Raadet:

a) en evalueringsrapport om resultaterne af gennemfoerelsen af de i artikel 2, 3 og 4 omhandlede foranstaltninger, herunder hnsigtsmaessigheden af at viderefoere disse foranstaltninger

b) de konklusioner, der kan drages af denne rapport med hensyn til eventuel viderefoerelse af den i denne beslutning omhandlede foranstaltning.

Artikel 7

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 30. november 1993.

Paa Raadets vegne

G. COËME

Formand

(1) EFT nr. C 225 af 20. 8. 1993, s. 6.

(2) EFT nr. C 68 af 24. 3. 1986, s. 35.

(3) EFT nr. C 178 af 9. 7. 1991, s. 1.

(4) EFT nr. L 151 af 15. 6. 1990, s. 1.

(5) EFT nr. L 181 af 28. 6. 1989, s. 47.