31993D0628

93/628/EØF: RÅDETS BESLUTNING af 29. oktober 1993 om etablering af et transeuropæisk net for kombineret transport

EF-Tidende nr. L 305 af 10/12/1993 s. 0001 - 0010
den finske specialudgave: kapitel 7 bind 5 s. 0044
den svenske specialudgave: kapitel 7 bind 5 s. 0044


RAADETS BESLUTNING af 29. oktober 1993 om etablering af et transeuropaeisk net for kombineret transport (93/628/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 75 og artikel 84, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Formaalet med den kombinerede transport er at bidrage til en hurtig udvikling af varehandelen, hvilket er en forudsaetning for, at det indre marked kan fungere tilfredsstillende, til sammenhaengen i Faellesskabet ved hjaelp af indbyrdes sammenkobling og interoperabilitet af de forskellige modale net og til udvikling af de mindst forurenende transportformer og lettelse af presset paa vejnettet;

i denne forbindelse skal isaer noedvendigheden af at skabe forbindelse mellem paa den ene side oeomraader, indlandsomraader og randomraader og paa den anden side Faellesskabets centrale omraader tilgodeses;

stoerre brug af kombineret transport kan medvirke til at mindske miljoeforureningen;

udviklingen af kombineret transport boer ske i forbindelse med den overordnede udvikling af multimodal transport, hvor der tages hensyn til de muligheder, som indre vandveje og soetransport frembyder;

det netvaerk af jernbane- og vandvejsruter, der skal kunne tages i brug som EF-net i aar 2005, udformes saaledes, at standardlasteenheder, der er tilladt i Faellesskabet, kan passere dem;

det vil kraeve en lang raekke anlaegsarbejder, for at dette EF-net kan indfoeres hurtigt og benyttes i fuldt omfang;

nogle af disse anlaegsarbejder er af saerlig hastende karakter, og foerste fase af etableringen af nettet boer derfor ivaerksaettes snarest, samtidig med at arbejdet med de efterfoelgende faser fortsaettes;

nogle medlemsstaters jernbanenet kan ikke med kort varsel indrettes til koersel med standardgodsvogne; det boer sikres, at disse stater kan betjenes ved hjaelp af egnede godsvogne;

de overordnede planer for transportinfrastrukturnettene er af vejledende og udviklingsorienteret karakter og sigter mod gradvis skabelse af et multimodalt transportsystem;

de forslag, som Kommissionen paa et senere tidspunkt vil forelaegge Raadet med henblik paa at faa fastlagt et saet retningslinjer for transeuropaeiske net paa transportinfrastrukturomraadet, skal indeholde kriterier for valget af de foranstaltninger eller projekter, der skal indgaa som dele af de forskellige net;

med henblik paa et eventuelt EF-bidrag til finansieringen af de projekter, der omhandles i denne beslutning, inden for rammerne af de saerlige finansielle instrumenter for transportinfrastrukturer boer der foretages en analyse af omkostninger og fordele ved projekterne, hvori de oekonomiske, samfundsmaessige og miljoemaessige fordele ved disse tages i betragtning -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1. Det transeuropaeiske basisnet for kombineret transport bestaar af jernbaneforbindelser og forbindelser ad indre vandveje, som sammen med eventuelle indledende og/eller afsluttende vejstraekninger er af stor betydning for godstransport over store afstande, og som skaber forbindelser til alle medlemsstaterne.

Faciliteter til overfoersel af gods mellem jernbane, indre vandveje, veje og soevejen betragtes som en del af nettet.

Nettets jernbaneforbindelser og forbindelser ad indre vandveje fremgaar af kortene i bilag I og II.

2. Nedennaevnte projekter af faellesskabsinteresse boer saa vidt muligt, men dog under hensyntagen til medlemsstaternes finansielle muligheder vaere afsluttet eller i hvert fald naerme sig en afslutning inden for en tidsramme paa

- seks aar for de projekter, der er naevnt i artikel 2, stk. 1

- tolv aar for de projekter, der er naevnt i artikel 2, stk. 2.

Artikel 2

1. Det arbejde, der er noedvendigt for gennemfoerelse af foerste fase af etableringen af nettet, drejer sig om at tilpasse de nedenfor naevnte jernbaneforbindelser til de dimensioner og betingelser, som skal gaelde for transport med containere og veksellad, der opfylder betingelserne i Raadets direktiv 85/3/EOEF af 19. december 1984 om vaegt, dimensioner og visse andre tekniske data for visse landevejskoeretoejer (4):

1. Taulov-Nordjylland

2. Hamburg-Padborg-Taulov-Koebenhavn

3. Hamburg-Berlin

4. Hannover-Berlin

5. Nuernberg-Berlin

6. Berlin-Dresden

7. Frankfurt-Wuerzburg

8. Betuwe-linjen (Rotterdam-Ruhr) og forbindelserne i Nederlandene til Hengelo og Venlo

9. Rotterdam-Antwerpen/Zeebrugge-Bruxelles-Luxembourg-Bettembourg

10. Antwerpen-Aachen

11. Rotterdam-Antwerpen-Bruxelles-Aulnoye

12. Aachen-Liège-Erquelinnes

13. Lissabon-Madrid-Barcelona

14. Lissabon-Burgos

15. Port Bou-Barcelona-Valencia-Murcia

16. Madrid-Almeria/Algéciras

17. Le Havre-Paris

18. Dijon-Modane

19. Paris-Strasbourg

20. Kehl-Dijon

21. Nancy-Avignon

22. Marseille-Genova

23. Avignon-Narbonne

24. Paris-Dijon

25. Paris-Hendaye

26. Aulnoye-Metz

27. Tarvisie-Udine-Bologna

28. Brenner/Bologna-forbindelsen

29. Udine-Trieste

30. Iselle-Torino/Milano-Bologna

31. Modane-Torino-Milano

32. Chiasso-Milano

33. Verona-Trieste

34. La Spezia-Fidenza

35. Livorno-Firenze

36. Patras-Athen

37. Athen-Larissa (Volos)-Thessaloniki-den nordlige graense (det tidligere Jugoslavien og Bulgarien)

2. Med henblik paa den senere fuldfoerelse af det net, der er omhandlet i denne beslutning, boer der ligeledes foretages nogle endnu ikke fastlagte aendringer paa foelgende jernbaneforbindelser, jf. kortet i bilag III:

1. Madrid-Albacete-Valencia

2. Madrid-Irun-Frankrig

3. Bologna-Bari/Brindisi-Graekenland

4. Igoumenitsa-Patras

5. Patras-Athen

6. Athen-Larissa (Volos)-Thessaloniki-den nordlige graense (det tidligere Jugoslavien, Bulgarien og Albanien)

7. Igoumenitsa-Volos

8. Igoumenitsa-Thessaloniki

9. Thessaloniki-Alexandroupolis-Ormenio (graensen mellem Graekenland og Tyrkiet-Graekenland og Bulgarien)

10. Bologna-Napoli

11. Napoli-Reggio Calabria-Messina-Palermo/Catania

12. Genova-Livorno-Rom

13. Civitavecchia-Olbia-Sassari-Cagliari

14. Antwerpen-Ruhr

15. Hengelo-Osnabrueck

16. Venlo-Koeln

17. Berlin-Frankfurt a. d. Oder-graensen mellem Tyskland og Polen

18. Berlin-Stralsund

19. Dresden-graensen mellem Tyskland og Den Tjekkiske Republik

20. Dresden-Goerlitz-graensen mellem Tyskland og Polen.

Artikel 3

Der skal ikke kun laegges saerlig vaegt paa de i artikel 2 omhandlede projekter, men ogsaa paa projekterne vedroerende overfoerselsfaciliteter (fast og mobilt udstyr) og paa indsaettelse af rullende materiel, som kan sikre en hurtig udvikling af de kombinerede transportforbindelser, naar infrastrukturforholdene kraever det.

Artikel 4

Den overordnede netplan er af vejledende karakter. Den har til formaal at anspore til foranstaltninger fra medlemsstaternes og eventuelt Faellesskabets side med henblik paa gennemfoerelse af projekter, der udgoer en del af nettet, for at sikre dettes helhed og interoperabilitet.

Denne beslutning foregriber ikke spoergsmaalet om finansiel forpligtelse for en medlemsstat eller for Faellesskabet.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Den finder anvendelse indtil den 30. juni 1995.

Raadet, som traeffer afgoerelse paa de i traktaten fastlagte vilkaar, vedtager med sigte paa multimodalisering nye bestemmelser for transeuropaeiske net paa transportinfrastrukturomraadet, der skal traede i kraft senest den 1. juli 1995.

Kommissionens forslag herom skal ledsages af en rapport om gennemfoerelsen af denne beslutning.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 29. oktober 1993.

Paa Raadets vegne

R. URBAIN

Formand

(1) EFT nr. C 282 af 30. 10. 1992, s. 12.(2) Utalelse afgivet den 26. oktober 1993 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).(3) EFT nr. C 19 af 25. 1. 1993, s. 29.(4) EFT nr. L 2 af 3. 1. 1985, s. 14. Direktivet er senest aendret ved direktiv 92/7/EOEF (EFT nr. L 57 af 2. 3. 1992, s. 29).

PARARTIMA I ANEXO I / BILAG I / ANHANG I / / ANNEX I / ANNEXE I / ALLEGATO I / BIJLAGE I / ANEXO I

PARARTIMA II ANEXO II / BILAG II / ANHANG II / / ANNEX II / ANNEXE II / ALLEGATO II / BIJLAGE II / ANEXO II

PARARTIMA III ANEXO III / BILAG III / ANHANG III / / ANNEX III / ANNEXE III / ALLEGATO III / BIJLAGE III / ANEXO III