31993D0489

93/489/Euratom, EKSF, EØF: Kommissionens afgørelse af 4. august 1993 om tilpasning af de justeringskoefficienter, der fra 1. november 1992 finder anvendelse på lønninger til tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, ansat i et tredjeland

EF-Tidende nr. L 228 af 09/09/1993 s. 0045 - 0046


KOMMISSIONENS AFGOERELSE af 4. august 1993 om tilpasning af de justeringskoefficienter, der fra 1. november 1992 finder anvendelse paa loenninger til tjenestemaend i De Europaeiske Faellesskaber, ansat i et tredjeland

(93/489/Euratom, EKSF, EOEF)KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Et Faelles Raad og En Faelles Kommission for De Europaeiske Faellesskaber,

under henvisning til vedtaegten for tjenestemaend i De Europaeiske Faellesskaber, fastsat ved forordning (EOEF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (1), senest aendret ved forordning (EOEF, Euratom, EKSF) nr. 3761/92 (2), saerlig artikel 13, stk. 2, i bilag X til vedtaegten, og

ud fra foelgende betragtninger:

I Raadets forordning (Euratom, EKSF, EOEF) nr. 1419/93 (3), fastsattes i medfoer af artikel 13, stk. 1, i bilag X til vedtaegten de justeringskoefficienter, hvormed de loenninger korrigeres fra 1. juli 1992, der i tjenestestedets valuta, udbetales til tjenestemaend ansat i tredjelande;

Kommissionen har i de seneste maaneder foretaget forskellige tilpasninger af disse justeringskoefficienter (4) i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i bilag X til vedtaegten;

fra 1. november 1992 boer visse af disse justeringskoefficienter tilpasses, idet de statistiske oplysninger, som Kommissionen raader over, har vist, at aendringerne i leveomkostningerne, maalt efter justeringskoefficienten og den tilsvarende vekselkurs, for nogle tredjelandes vedkommende har oversteget 5 % siden den sidste fastsaettelse eller tilpasning af koefficienterne -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE:

Eneste artikel

Med virkning fra 1. november 1992 tilpasses de justeringskoefficienter, der finder anvendelse paa loenninger, som i tjenestestedets valuta udbetales til tjenestemaend i tredjelande, som anfoert i bilaget.

Ved udbetalingen af denne loen anvendes de vekselkurser, som blev brugt ved gennemfoerelsen af De Europaeiske Faellesskabers budget for den maaned, der gik forud for den dato, hvor naervaerende forordning fik virkning.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 4. august 1993.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 56 af 4. 3. 1968, s. 1.

(2) EFT nr. L 383 af 29. 12. 1992, s. 1.

(3) EFT nr. L 140 af 11. 6. 1993, s. 1.

(4) EFT nr. L 131 af 28. 5. 1993, s. 53-62.

BILAG

/* Tabel: Se EFT */