31993D0436

93/436/EØF: Kommissionens beslutning af 30. juni 1993 om særlige betingelser for import af fiskerivarer med oprindelse i Chile

EF-Tidende nr. L 202 af 12/08/1993 s. 0031 - 0041
den finske specialudgave: kapitel 4 bind 5 s. 0100
den svenske specialudgave: kapitel 4 bind 5 s. 0100


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 30. juni 1993 om saerlige betingelser for import af fiskerivarer med oprindelse i Chile

(93/436/EOEF)KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 91/493/EOEF af 22. juli 1991 om sundhedsmaessige betingelser for produktion og afsaetning af fiskerivarer (1), saerlig artikel 11, og

ud fra foelgende betragtninger:

En gruppe eksperter fra Kommissionen har vaeret i Chile for at undersoege betingelserne for produktion, oplagring og forsendelse af fiskerivarer til Faellesskabet;

bestemmelserne i den chilenske lovgivning om sundhedsinspektion og -kontrol af fiskerivarer kan betragtes som svarende til bestemmelserne fastsat ved direktiv 91/493/EOEF;

SERNAP (Servicio Nacional de Pesca), som er den ansvarlige veterinaermyndighed i Chile, og dets kontroltjeneste »Sanidad Pesquera« er i stand til effektivt at foere kontrol med, om den gaeldende lovgivning overholdes;

med henblik paa fremgangsmaaden for udstedelse af sundhedscertifikater, jf. artikel 11, stk. 4, litra a), i direktiv 91/493/EOEF, skal der fastlaegges en model for certifikatet og mindst ét obligatorisk sprog for affattelsen heraf, og det skal paa certifikatet anfoeres, hvilken stilling underskriveren har;

der skal ifoelge artikel 11, stk. 4, litra b), i direktiv 91/493/EOEF paa fiskerivarernes emballage anbringes et maerke, hvori tredjelandets maerke og oprindelsesvirksomhedens eller fabriksfartoejets autorisationsnummer indgaar;

der skal ifoelge artikel 11, stk. 4, litra c), i direktiv 91/493/EOEF opstilles en liste over autoriserede virksomheder og/eller fabriksfartoejer; denne liste boer opstilles paa basis af en meddelelse fra SERNAP til Kommissionen; SERNAP skal derfor soerge for, at bestemmelserne som fastsat i artikel 11, stk. 4, i direktiv 91/493/EOEF med henblik herpaa overholdes;

SERNAP har saaledes officielt garanteret, at kravene i kapitel V i bilaget til direktiv 91/493/EOEF og krav svarende til dem, der ved naevnte direktiv er fastsat for godkendelse af virksomheder og fabriksfartoejer, vil blive opfyldt;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Staaende Veterinaerkomité -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

SERNAP, der hoerer ind under det chilenske ministerium for oekonomi, offentligt arbejde og rekonstruktion, er den myndighed i Chile, der er ansvarlig for at kontrollere, om fiskerivarer opfylder kravene i direktiv 91/493/EOEF, og for at godkende dem.

Artikel 2

Fiskerivarer med oprindelse i Chile med undtagelse af alle former for toskallede bloeddyr, pighuder, saekdyr og havsnegle skal opfylde foelgende krav:

1) hver sending skal ledsages af originalen til et sundhedscertifikat, der er nummereret, behoerigt udfyldt, dateret og underskrevet, og som kun bestaar af ét blad, jf. modellen i bilag A

2) sendingerne skal komme fra godkendte virksomheder eller fabriksfartoejer, der er opfoert paa listen i bilag B

3) undtagen i tilfaelde af frosne fiskerivarer in bulk til konservesfremstilling skal alle pakninger, med uudslettelig skrift, vaere forsynet med ordet »Chile« og oprindelsesvirksomhedens eller fabriksfartoejets autorisationsnummer.

Artikel 3

1. Certifikatet omhandlet i artikel 2, nr. 1, skal udfaerdiges paa mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor kontrollen udfoeres.

2. Certifikatet skal indeholde SERNAP-repraesentantens navn, stilling og underskrift samt SERNAP's officielle stempel, idet alle disse elementer skal fremtraede i en anden farve end de oevrige angivelser i certifikatet.

Artikel 4

Denne beslutning anvendes fra den 1. juli 1993.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 30. juni 1993.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 15.

BILAG A

SUNDHEDSCERTIFIKAT for fiskerivarer med oprindelse i Chile bestemt til Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab med undtagelse af alle former for toskallede bloeddyr, pighuder, saekdyr og havsnegle

Referencenummer:

Afsendelsesland: Chile

Kompetent myndighed: Servicio Nacional de Pesca (SERNAP)

I. Identifikation af fiskerivarerne

Varebeskrivelse:

- art (videnskabeligt navn):

- tilstand og behandlingsmaade (1):

Evt. kodenummer:

Emballagens art:

Antal pakninger:

Nettovaegt:

Foreskreven oplagrings- og transporttemperatur:

II. Fiskerivarernes oprindelse

Navn og officielt autorisationsnummer paa den eller de virksomheder eller det eller de fabriksfartoejer, som SERNAP har givet godkendelse til eksport til EF:

III. Fiskerivarernes destination

Fiskerivarerne afsendes

fra:

(afsendelsessted)

til:

(bestemmelsesland og -sted)

med foelgende transportmiddel:

Afsenders navn og adresse:

Modtagers navn og bestemmelsesstedets adresse:

IV. Sundhedserklaering

Undertegnede officielle inspektoer attesterer foelgende om ovennaevnte fiskerivarer:

1) de er blevet taget af og behandlet om bord paa fartoejer efter de hygiejneregler, der er fastsat ved direktiv 92/48/EOEF, eller, hvis de kommer fra fabriksfartoejer, efter de hygiejneregler, der er fastsat i kapitel I i bilaget til direktiv 91/493/EOEF

2) de er blevet landet, behandlet og eventuelt emballeret, tilberedt, forarbejdet, frosset, optoeet eller oplagret paa en hygiejnisk maade under overholdelse af de hygiejnekrav, der er fastsat i kapitel II, III og IV i bilaget til direktiv 91/493/EOEF

3) de er blevet underkastet sundhedskontrol som fastsat i kapitel V i bilaget til direktiv 91/493/EOEF

4) de er blevet emballeret, identificeret, oplagret og transporteret som fastsat i kapitel VI, VII og VIII i bilaget til direktiv 91/493/EOEF

5) de stammer ikke fra fiskearter, der er giftige eller indeholder biotoksiner

6) de opfylder de organoleptiske, parasitologiske, kemiske og mikrobiologiske betingelser, der ved direktiv 91/493/EOEF og beslutningerne om gennemfoerelsesbestemmelser hertil er fastsat for visse kategorier af fiskerivarer.

Udfaerdiget i ,

(sted) den

(dato)

Officielt

stempel

Den officielle inspektoers underskrift (navn, titel og stilling med blokbogstaver)

(1) Levende, nedkoelede, frosne, saltede, roegede, helkonserves osv.

BILAG B

LISTE OVER GODKENDTE VIRKSOMHEDER OG FABRIKSFARTOEJER I. Virksomheder

/* Tabel: Se EFT */

II. Fabriksfartoejer

/* Tabel: Se EFT */

(1) Godkendelsens udloebsdato eller angivelse af, at godkendelsen er uden tidsbegraensning.

(1) Godkendelsens udloebsdato eller angivelse af, at godkendelsen er uden tidsbegraensning.