31993D0350

93/350/EKSF, EØF, Euratom: Rådets Afgørelse af 8. juni 1993 om ændring af afgørelse 88/591/EKSF, EØF, Euratom om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans

EF-Tidende nr. L 144 af 16/06/1993 s. 0021 - 0022
den finske specialudgave: kapitel 1 bind 3 s. 0021
den svenske specialudgave: kapitel 1 bind 3 s. 0021


RAADETS AFGOERELSE af 8. juni 1993 om aendring af afgoerelse 88/591/EKSF, EOEF, Euratom om oprettelse af De Europaeiske Faellesskabers Ret i Foerste Instans

(93/350/Euratom, EKSF, EOEF)RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske Kul- og Staalfaellesskab, saerlig artikel 32d,

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 168 A,

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske Atomenergifaellesskab, saerlig artikel 140 A,

under henvisning til protokollen vedroerende statutten for Det Europaeiske Kul- og Staalfaellesskabs Domstol, undertegnet i Paris den 18. april 1951,

under henvisning til anmodning fra Domstolen,

under henvisning til udtalelse fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra foelgende betragtninger:

Formaalet med oprettelsen af en ret i foerste instans i tilknytning til Domstolen ved afgoerelse 88/591/EKSF, EOEF, Euratom (2) er ved at indfoere en mulighed for en behandling i to instanser at skabe en stoerre grad af retsbeskyttelse for de retsundergivne, navnlig i sager, hvori det er noedvendigt at foretage en indgaaende undersoegelse af komplicerede faktiske omstaendigheder, samt at opretholde kvaliteten og effektiviteten af domstolskontrollen i Faellesskabets retsorden, saaledes at Domstolen kan koncentrere sig om sin hovedopgave, som er at sikre en ensartet fortolkning af faellesskabsretten;

ud fra denne maalsaetning boer der i lyset af erfaringen ske en udvidelse af de til Retten i Foerste Instans overfoerte befoejelser til at traeffe afgoerelse i foerste instans i bestemte arter af sager, der indbringes af fysiske eller juridiske personer;

afgoerelse 88/591/EKSF, EOEF, Euratom boer derfor aendres -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE:

Artikel 1

Afgoerelse 88/591/EKSF, EOEF, Euratom aendres saaledes:

1) Artikel 3, stk. 1, erstattes af foelgende:

»Retten udoever, i foerste instans, de befoejelser, der er tillagt Domstolen i henhold til traktaterne om oprettelse af Faellesskaberne og de retsakter, der er udstedt til disses gennemfoerelse, medmindre andet er bestemt i en retsakt om oprettelse af et faellesskabsretligt organ:

a) i tvister som omhandlet i EOEF-Traktatens artikel 179 og Euratom-Traktatens artikel 152

b) i sager, som indbringes af fysiske eller juridiske personer i medfoer af EKSF-Traktatens artikel 33, stk. 2, artikel 35, artikel 40, stk. 1 og 2, og artikel 42

c) i sager, der indbringes af fysiske eller juridiske personer i medfoer af EOEF-Traktatens artikel 173, stk. 2, artikel 175, stk. 3, artikel 178 og artikel 181

d) i sager, der indbringes af fysiske eller juridiske personer i medfoer af Euratom-Traktatens artikel 146, stk. 2, artikel 148, stk. 3, artikel 151 og artikel 153.«

2) Artikel 3, stk. 2 og 3, ophaeves.

3) Artikel 4 affattes saaledes:

»Artikel 4

EKSF-Traktatens artikel 34, 36, 39, 44 og 92, EOEF-Traktatens artikel 172, 174, 176, 184-187 og 192 og Euratom-Traktatens artikel 49, 83, 144, litra b), 147, 149, 156-159 og 164 finder anvendelse paa Retten, jf. dog nedenstaaende bestemmelser.«

Artikel 2

Artikel 53, stk. 2, i protokollen vedroerende statutten for Det Europaeiske Kul- og Staalfaellesskabs Domstol, som aendret ved 88/591/EKSF, EOEF, Euratom, affattes saaledes:

»Uanset Traktatens artikel 44 har en afgoerelse fra Retten om annullation af en generel beslutning eller henstilling foerst retsvirkning fra udloebet af den frist, der omhandles i artikel 49, stk. 1, i denne statut, eller, saafremt appel er ivaerksat inden for denne frist, fra afvisningen af appellen, dog med forbehold af muligheden for en part til at fremsaette begaering til Domstolen om midlertidig ophaevelse af retsvirkningerne af den annullerede retsakt eller om andre foreloebige foranstaltninger i medfoer af Traktatens artikel 39, stk. 2 og 3.«

Artikel 3

Denne afgoerelse traeder i kraft den foerste dag i den anden maaned efter offentliggoerelsen i De Eurpaeiske Faellesskabers Tidende; for saa vidt angaar sager, som indbringes af fysiske eller juridiske personer i medfoer af EKSF-Traktatens artikel 33, stk. 2, artikel 35 og artikel 40, stk. 1 og 2, og som angaar retsakter, der vedroerer anvendelsen af naevnte Traktats artikel 74, samt for saa vidt angaar sager, som indbringes af fysiske eller juridiske personer i medfoer af EOEF-Traktatens artikel 173, stk. 2, artikel 175, stk. 3 og artikel 178, og som vedroerer handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger i den i artikel 113 i naevnte Traktat anvendte betydning, der traeffes mod dumping og subsidieordninger, traeder den dog foerst i kraft paa en dato, som Raadet traeffer afgoerelse om med enstemmighed.

Bestemmelserne om sager, der indbringes i medfoer af EKSF-Traktatens artikel 42, EOEF-Traktatens artikel 181 og Euratom-Traktatens artikel 153, finder kun anvendelse paa aftaler, som er indgaaet efter denne afgoerelses ikrafttraedelse.

Artikel 4

Sager, der er omfattet af artikel 3 i afgoerelse 88/591/EKSF, EOEF, Euratom, som aendret ved naervaerende afgoerelse, og som allerede er blevet anlagt ved Domstolen paa tidspunktet for denne afgoerelses ikrafttraedelse, men hvori der endnu ikke er blevet forelagt foreloebig rapport for Domstolen som omhandlet i artikel 44, stk. 1, i Domstolens procesreglement, henvises til Retten.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 8. juni 1993.

Paa Raadets vegne

N. HELVEG PETERSEN

Formand

(1) EFT nr. C 241 af 21. 9. 1992, s. 1.

(2) EFT nr. L 319 af 25. 11. 1988, s. 1. Berigtiget tekst i EFT nr. C 215 af 21. 8. 1989, s. 1.