31993D0070

93/70/EØF: Kommissionens beslutning af 21. december 1992 om fastsættelse af koder til Animo-meddelelserne

EF-Tidende nr. L 025 af 02/02/1993 s. 0034 - 0038


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 21. december 1992 om fastsaettelse af koder til Animo-meddelelserne

(93/70/EOEF)KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 90/425/EOEF af 26. juni 1990 om veterinaerkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Faellesskabet med henblik paa gennemfoerelse af det indre marked (1), senest aendret ved direktiv 92/65/EOEF (2), saerlig artikel 20, stk. 3, og

ud fra foelgende betragtninger:

For at sikre, at nettet kan fungere, har Kommissionen vedtaget beslutning 91/637/EOEF af 3. december 1991 om modellen for de meddelelser, der skal fremsendes via edb-nettet Animo (3);

for at Animo-meddelelserne hurtigt kan forstaas og for effektivt at beskytte dyresundheden boer der fastsaettes koder for de varer, der omhandles i punkt 4 i bilaget til beslutning 91/637/EOEF;

det forhold, at der ved denne beslutning fastsaettes koder for et antal levende dyr og produkter er ikke ensbetydende med, at der skal sendes en meddelelse via edb-nettet Animo;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Staaende Veterinaerkomité -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Koderne for de varer, der omhandles i punkt 4, foerste led, i bilaget til beslutning 91/637/EOEF, er fastsat i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 21. december 1992.

Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 29.

(2) EFT nr. L 268 af 14. 9. 1992, s. 54.

(3) EFT nr. L 343 af 13. 12. 1991, s. 46.

BILAG

VARENAVNE OG -NUMRE TIL BRUG VED FREMSENDELSE AF ANIMO-MEDDELELSER ENHOVEDE DYR (1) (KN-kode: 0101)

- registrerede heste 21.01.01.09

- heste til opdraet eller brugsdyr 21.01.01.01

- slagteheste 21.01.01.02

- midlertidigt indfoerte heste 21.01.01.10

- andre enhovede dyr 21.01.09

HORNKVAEG (KN-kode: 0102)

- kalve paa under 15 dage 21.02.01

- dyr til opdraet og avl 21.02.02

- brugsdyr 21.02.04

- slagtedyr 21.02.03

- andet hornkvaeg 21.02.09

FAAR OG GEDER (KN-kode: 0104)

- faar til avl og opdraet 21.03.02

- faar til opfedning 21.03.01

- slagtefaar 21.03.03

- geder til avl og opdraet 21.04.02

- geder til opfedning 21.04.01

- slagtegeder 21.04.03

SVIN (KN-kode: 0103)

- svin til opdraet og avl 21.05.02

- brugssvin 21.05.01

- slagtesvin 21.05.03

FJERKRAE (2) (KN-kode: 0105 og 0106)

- daggamle kyllinger (20 stk. og derover) 22.01.09

- avlsfjerkrae og brugsfjerkrae (20 stk. og derover) 22.02.09

- fjerkrae - levering af vildt til udsaetning (20 stk. og derover) 22.04.09

- fjerkrae i partier paa under 20 stk. 22.09.09

- slagtefjerkrae 22.03.09

LEVENDE FISK (3) (KN-kode: 0301)

- modtagelige fiskearter 23.04.01.09

- andre fiskearter 23.04.02

KREBSDYR (3) (KN-kode: 0306)

- modtagelige krebsdyrarter 23.04.03.09

- andre krebsdyrarter 23.04.04

BLOEDDYR (3) (KN-kode: 0307)

- modtagelige bloeddyrarter 23.04.05.09

- andre bloeddyrarter 23.04.06

AEG OG MAELKE AF LEVENDE FISK (3) (KN-kode: 0301)

- aeg og maelke af modtagelige arter 23.06.01

- aeg og maelke af andre arter 23.06.09

RUGEAEG (KN-kode: 0407 00 11 og 0407 00 19)

- rugeaeg i partier paa under 20 stk. 41.01.01

- rugeaeg i partier paa 20 stk. og derover 41.01.02

SAED, AEG OG EMBRYONER (KN-kode: 0511)

- saed af hornkvaeg 46.01.01

- saed af svin 46.01.02

- saed af andre arter:

- enhovede dyr 46.01.09.01

- faar 46.01.09.02

- geder 46.01.09.03

- andre dyr (4) 46.01.09.99

- aeg af hornkvaeg 46.02.01

- aeg af andre arter:

- svin 46.02.09.01

- enhovede dyr 46.02.09.02

- faar 46.02.09.03

- geder 46.02.09.04

- andre dyr (1) 46.02.09.99

- embryoner af hornkvaeg 46.03.01

- embryoner af andre arter:

- svin 46.03.09.01

- enhovede dyr 46.03.09.02

- faar 46.03.09.03

- geder 46.03.09.04

- andre dyr (1) 46.03.09.99

ANDRE PATTEDYR (5) (KN-kode: 0106)

- Primater 11.01

- Parrettaaede hovdyr:

Droevtyggere:

- oksefamilien 11.03.01.01

- praerieantiloper 11.03.01.02

- giraffamilien 11.03.01.03

- hjorte 11.03.01.04

- andre droevtyggere 11.03.01.05

Kamelfamilien:

- kameler og lamaer 11.03.02

Svinegruppen:

- flodhestefamilien 11.03.03.01

- svinefamilien 11.03.03.03

- andre dyr af svinegruppen 11.03.03.02

- Uparrettaaede hovdyr:

- naesehornsfamilien 11.04.01

- tapirer 11.04.02

- Soekoeer 11.05

- Klippegraevlinger 11.06

- Elefanter:

- afrikanske elefanter 11.07.01

- indiske elefanter 11.07.02

- Jordsvin:

- jordsvin 11.08.01

- Rovdyr:

Kattefamilien:

- katte (6) 11.09.01

- andre dyr af kattefamilien 11.09.02

Hundefamilien:

- hunde (1) 11.09.03

- andre dyr af hundefamilien 11.09.04

Andre rovdyr:

- hyaener 11.09.05

- desmerdyr 11.09.06

- maarfamilien 11.09.07

- halvbjoerne 11.09.08

- bjoerne 11.09.09

- Saeler:

- aegte saeler 11.10.01

- oeresaeler 11.10.03

- hvalrosser 11.10.02

- Hvaler 11.11

- Gnavere:

- marsvin 11.12.01.01

- andre dyr af pigrottegruppen 11.12.01.99

- musefamilien 11.12.02

- andre museagtige gnavere 11.12.02.99

- egernagtige gnavere 11.12.03

- Hareagtige gnavere:

- harer til udsaetning 11.12.04.01

- andre harer 11.12.04.02

- vilde kaniner 11.12.04.03

- pibeharer 11.12.04.04

- Skaeldyr 11.13

- Gumlere 11.14

- Flagermus 11.15

- Insektaedere 11.16

- Kaguanger 11.17

- Pungdyr 11.18

- Kloakdyr 11.19

ANDRE FUGLE (7) (KN-kode: 0106)

- Andefugle 12.16

- Sejlere 12.06

- Kiwier 12.23

- Natravne 12.07

- Casuarer 12.24

- Maage-vadefugle 12.13

- Storkefugle 12.17

- Musefugle 12.05

- Duefugle 12.11

- Skrigefugle 12.03

- Goegefugle 12.09

- Rovfugle 12.15

- Hoensefugle 12.14

- Lommer 12.21

- Tranefugle 12.12

- Spurvefugle 12.01

- AArefodede 12.18

- Spaettefugle 12.02

- Lappedykkere 12.20

- Stormfugle 12.19

- Papegoejer 12.10

- Nanduer 12.25

- Pingviner 12.27

- Ugler 12.08

- Strudse 12.26

- Tinamuer 12.22

- Trogoner 12.04

KRYBDYR (8) (KN-kode: 0106)

- OEgler 13.01

- Slanger 13.02

- Krokodiller 13.04

- Skildpadder:

- landskildpadder 13.03.01

- andre skildpadder 13.03.99

PADDER (1) (KN-kode: 0106)

- Springpadder:

- froeer 14.01.01

- andre springpadder 14.01.99

- Halepadder 14.02

- Ormepadder 14.03

ANDRE HVIRVELDYR (1) (KN-kode: 0106) 19.01

HVIRVELLOESE DYR (1) (KN-kode: 0106)

- Insekter:

- dronningebier 24.01.01

- bier 24.01.02

- silkeorme 24.01.03

- andre insekter 24.01.99

- Andre hvirvelloese dyr 24.02

ANIMALSK AFFALD (9) (KN-kode: 0511)

- ubehandlede hoejrisikostoffer 49.01

- behandlede hoejrisikostoffer 49.02

- ubehandlede lavrisikostoffer 49.03

- behandlede lavrisikostoffer 49.04

KIRTLER OG ORGANER (10) (KN-kode: 0510)

- til medicinalvareindustrien 48.07.01

(1) Dyr af hestearten, herunder zebraer, aeselarter og dyr, der er fremkommet ved krydsning heraf.

(2) Hoens, kalkuner, perlehoens, aender, gaes, vagtler, duer fasaner og agerhoens.

(3) Med hensyn til liste I- og liste II-sygdommene i bilag A til Raadets direktiv 91/67/EOEF.

(4) Det anfoeres, om det drejer sig om varer: a) fra og til godkendte organer, institutter og centre b) til en zoologisk have.

(5) Det anfoeres, om det drejer sig om dyr: a) til avl b) fra og til godkendte organer, institutter og centre c) til en zoologisk have d) der foelger med cirkus eller goeglere.

(6) Det anfoeres, om det drejer sig om dyr: a) paa under tre maaneder b) paa tre maaneder og derover.

(7) Det anfoeres, om det drejer sig om dyr: a) til opdraet b) fra og til godkendte organer, institutter og centre c) til en zoologisk have d) der foelger med cirkus eller goeglere.

(8) Det anfoeres, om det drejer sig om dyr: a) til opdraet b) fra og til godkendte organer, institutter og centre c) til en zoologisk have d) der foelger med cirkus eller goeglere.

(9) Ifoelge definitionen i artikel 2, stk. 1, i Raadets direktiv 90/667/EOEF.

(10) Som omhandlet i artikel 1, litra a), i Kommissionens beslutning 92/183/EOEF.