31993D0036

93/36/EØF: Kommissionens beslutning af 18. december 1992 om ændring af beslutning 89/152/EØF om bemyndigelse af visse medlemsstater til at fastsætte undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF for spisekartofler med oprindelse i Cuba (Kun den tyske, franske og nederlandske udgave er autentiske)

EF-Tidende nr. L 016 af 25/01/1993 s. 0040 - 0041


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 18. december 1992 om aendring af beslutning 89/152/EOEF om bemyndigelse af visse medlemsstater til at fastsaette undtagelser fra visse bestemmelser i Raadets direktiv 77/93/EOEF for spisekartofler med oprindelse i Cuba (Kun de franske, nederlandske og tyske udgaver er autentiske.)

(93/36/EOEF)KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 77/93/EOEF af 21. december 1976 om foranstaltninger mod indslaebning i Faellesskabet af skadegoerere paa planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Faellesskabet (1), senest aendret ved Kommissionens direktiv 92/103/EOEF (2), saerlig artikel 14, stk. 3,

under henvisning til anmodning fra Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Luxembourg og Nederlandene, og

ud fra foelgende betragtninger:

I henhold til direktiv 77/93/EOEF maa kartoffelknolde med oprindelse i Cuba principielt ikke foeres ind i Faellesskabet paa grund af faren for indslaebning af eksotiske kartoffelsygdomme, der er ukendte i Faellesskabet;

der er tradition for tidlig dyrkning i Cuba af spisekartofler af laeggekartofler leveret af medlemsstaterne; en del af den tidlige forsyning med spisekartofer i Faellesskabet er sikret ved indfoersel af saadanne kartofler fra Cuba;

ved beslutning 87/306/EOEF (3), 88/223/EOEF (4), 89/152/EOEF (5) og 91/593/EOEF (6) gav Raadet og Kommissionen bemyndigelse til at fastsaette saadanne undtagelser paa saerlige tekniske betingelser for spisekartofler med oprindelse i Cuba;

i henhold til beslutning 91/593/EOEF udloeber bemyndigelsen den 30. april 1992;

bestemmelserne i bilagene til direktiv 77/93/EOEF har undergaaet en revision under henvisning til en vurdering, der er blevet foretaget af risikoen for skadegoerere for at tilpasse de relevante bestemmelser til enhedsmarkedet;

vurderingen af risikoen for skadegoerere har dannet grundlag for en aendring og revision af de relevante bestemmelser i naevnte direktiv;

ifoelge bestemmelserne i Raadets direktiv 91/683/EOEF (7), saetter medlemsstaterne de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme direktiv 91/683/EOEF seks maaneder efter revisionen af bilag I til V til direktiv 77/93/EOEF;

det ser ud til, at revisionen er blevet forsinket;

bemyndigelsen er gaeldende, uden at dette foregriber afskaffelsen af kontrollen ved Faellesskabets indre graenser fra den 1. januar 1993;

de omstaendigheder, der goer bemyndigelsen berettiget, goer sig stadig gaeldende;

bemyndigelsen boer derfor forlaenges i endnu en periode;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Staaende Komité for Plantesundhed -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 89/152/EOEF foretages foelgende aendringer:

1. I artikel 2, stk. 1, aendres »30. april 1992« til »30. april 1993, som er sidste dato, hvor produkterne maa bringes ind i Faellesskabet«.

2. I bilag II, punkt 8, aendres »1991« til ». . . .«

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Storhertugdoemmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 18. december 1992.

Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 26 af 31. 1. 1977, s. 20.

(2) EFT nr. L 363 af 11. 12. 1992, s. 1.

(3) EFT nr. L 153 af 13. 6. 1987, s. 41.

(4) EFT nr. L 100 af 19. 4. 1988, s. 44.

(5) EFT nr. L 59 af 2. 3. 1989, s. 29.

(6) EFT nr. L 316 af 16. 11. 1991, s. 47.

(7) EFT nr. L 376 af 31. 12. 1991, s. 29.