31993D0024

93/24/EØF: Kommissionens beslutning af 11. december 1992 om supplerende garantier vedrørende Aujeszky's sygdom for svin bestemt til medlemsstater eller regioner, der er fri for sygdommen

EF-Tidende nr. L 016 af 25/01/1993 s. 0018 - 0021
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 48 s. 0034
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 48 s. 0034


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. december 1992 om supplerende garantier vedroerende Aujeszky's sygdom for svin bestemt til medlemsstater eller regioner, der er fri for sygdommen

(93/24/EOEF)KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 64/432/EOEF (1) af 26. juni 1964 om veterinaerpolitimaessige problemer ved handel inden for Faellesskabet med kvaeg og svin, senest aendret ved Raadets direktiv 92/65/EOEF (2), saerlig artikel 10, og

ud fra foelgende betragtninger:

Nogle medlemsstater finder, at deres omraade eller en del af deres omraade er fri for Aujeszky's sygdom, og har forelagt Kommissionen beviser herfor som fastsat i artikel 10 i direktiv 64/432/EOEF;

disse medlemsstater eller regioner har gennemfoert et udryddelsesprogram for Aujeszky's sygdom;

medlemsstaterne har foert en vaccinations- eller saneringspolitik for at udrydde Aujeszky's sygdom;

programmet anses for at have udryddet sygdommen i disse medlemsstater eller regioner;

myndighederne i disse medlemsstater anvender regler for flytning af avls- og brugssvin inden for deres landes graenser, der mindst svarer til dem, der er fastsat i naervaerende beslutning;

de supplerende garantier maa ikke kraeves af medlemsstater eller regioner i medlemsstater, der betragtes som vaerende fri for Aujeszky's sygdom;

Den Videnskabelige Veterinaerkomité er blevet hoert;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Staaende Veterinaerkomité -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Avlssvin, der stammer fra andre medlemsstater eller regioner i medlemsstater, og som er bestemt til de i bilag I opregnede medlemsstater eller regioner, hvor vaccination mod Aujeszky's sygdom ikke er tilladt, skal opfylde foelgende betingelser:

1) Aujeszky's sygdom skal vaere anmeldelsespligtig i oprindelsesmedlemsstaten

2) der maa ikke vaere registreret nogen kliniske, patologiske eller serologiske symptomer paa Aujeszky's sygdom i oprindelsesbesaetningen i de seneste tolv maaneder

3) saafremt vaccination mod Aujeszky's sygdom er anvendt i oprindelsesbesaetningen, maa der inden for de sidste tolv maaneder alene vaeret anvendt en g1-deleteret vaccine

4) dyrene skal har vaeret isoleret under forhold, der er godkendt af den kompetente myndighed, saaledes at direkte eller indirekte kontakt med andre svin ikke har vaeret mulig i 30 dage forud for flytningen

5) svinene maa ikke vaere vaccineret

6) svinene skal have reageret negativt paa en ELISA-proeve for g1-antistoffer i serum, der udtages mindst 21 dage efter, at dyrene er anbragt i isolation. Proeven skal overholde normerne i bilag II til naervaerende beslutning. Endvidere skal alle dyr i isolation have reageret negativt paa proeven. I tilfaelde af svin, der er over fire maaneder gamle, skal ELISA-proeven til paavisning af hel virus anvendes

7) svinene skal have opholdt sig i oprindelsesbesaetningen siden foedslen eller i afsenderbesaetningen i tre maaneder eller i andre besaetninger med tilsvarende status siden foedslen.

Artikel 2

Brugssvin, der stammer fra andre medlemsstater eller regioner, og som er bestemt til de i bilag I opregnede medlemsstater eller regioner, hvor vaccination mod Aujeszky's sygdom ikke er tilladt, skal opfylde foelgende betingelser:

1) Aujeszky's sygdom skal vaere anmeldelsespligtig i oprindelsesmedlemsstaten

2) der maa ikke vaere registreret nogen kliniske, patologiske eller serologiske symptomer paa Aujeszky's sygdom i oprindelsesbesaetningen i de seneste tolv maaneder

3) svinene maa ikke vaere vaccineret

4) i) det er ikke noedvendigt at foretage test inden flytning, hvis oprindelsesbesaetningen indgaar i et officielt overvaagningsprogram, hvor mindst 15 % af avlsdyrene testes igennem hele aaret (eller 25 svin, hvis dette tal er stoerre). En saadan test skal opsplittes i mindst tre omtrent lige store dele med et tidsinterval paa mindst to maaneder; flytning til saadanne besaetninger maa kun ske fra besaetninger med samme status, og der maa ikke vaere konstateret noget klinisk tilfaelde af Aujeszky's sygdom inden for 2 km omkring oprindelsesbesaetningen i de sidste 60 dage

ii) hvis oprindelsesbesaetningen ikke indgaar i et officielt overvaagningsprogram, skal svinene isoleres foer flytning, og skal omfattes af proeveudtagning ifoelge bilag III hoejst ti dage inden flytning og underkastes en test, der opfylder normerne i bilag II. Alle testede dyr skal bestaa testen

5) svinene skal have opholdt sig i oprindelsesbesaetningen siden foedslen eller have opholdt sig i oprindelsesbesaetningen i tre maaneder og i besaetninger med tilsvarende status siden foedslen.

Artikel 3

De i artikel 2 omhandlede dyr transporteres direkte til bestemmelsesbedriften og forbliver der indtil slagtning, medmindre den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten tillader andet. Bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed kan kraeve, at alle svin paa saadanne bedrifter foeres direkte til slagtning.

Artikel 4

1. Svin til slagtning, der stammer fra andre medlemsstater eller regioner, og som er beregnet til de i bilag I opregnede medlemsstater eller regioner, skal transporteres direkte til bestemmelsesslagteriet.

2. Hvis svinene er blevet vaccineret, maa der kun vaere benyttet en g1-deleteret vaccine.

3. Der maa i de sidste tre maaneder ikke vaere konstateret noget klinisk, patologisk eller serologisk symptom paa Aujeszky's sygdom.

4. Svinene skal have opholdt sig paa oprindelsesbedriften i de sidste 60 dage eller siden foedslen.

5. Aujeszky's sygdom skal vaere anmeldelsespligtig i oprindelsesmedlemsstaten.

Artikel 5

1. a) Paa det sundhedscertifikat, der er angivet en model af i bilag F til direktiv 64/432/EOEF, skal der for svin bestemt til de i bilag I opregnede medlemsstater eller regioner fra andre medlemsstater eller regioner anfoeres foelgende:

»svin i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 93/24/EOEF af 11. december 1992 om Aujeszky's sygdom. I tilfaelde af avlssvin var den anvendte proeve hel virus ELISA/ELISA for g1-antistoffer

(udstregning hvor det ikke er anvendt)«

b) saadanne svin maa ikke komme i kontakt med svin med en anderledes status under transit.

2. Medlemsstaterne soerger for at lignende krav ogsaa gaelder for flytning af svin paa deres omraade til de i bilag I opregnede regioner.

Artikel 6

Uanset ovenstaaende artikler maa bestemmelsesmedlemsstaterne eller bestemmelsesregionerne ikke kraeve de supplerende garantier af de i bilag I opregnede medlemsstater eller regioner.

Artikel 7

Denne beslutning tages op til ny overvejelse inden den 31. december 1994.

Artikel 8

Denne beslutning traeder i kraft den 1. januar 1993.

Artikel 9

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 11. december 1992.

Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. 121 af 29. 7. 1964, s. 1977/64.

(2) EFT nr. L 268 af 14. 9. 1992, s. 54.

BILAG I

Regioner, som er fri for Aujeszky's sygdom og ikke foretager vaccination Danmark: alle regioner

Det Forenede Kongerige: alle regioner i England, Skotland og Wales.

BILAG II

Protokol for enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) til paavisning af antistoffer mod Aujeszkyvirus-glycoprotein 1 (ADV-g1) i serum 1. Institutterne i nr. 2, litra d), evaluerer ELISA g1-test og -udstyr ud fra kriterierne i nr. 2, litra a), b) og c). Hver enkelt medlemsstats myndighed soerger for, at der kun registreres ELISA g1-udstyr, som opfylder disse standarder. Undersoegelserne i nr. 2, litra a) og b), skal udfoeres, inden testen godkendes, og hver batch skal derefter mindst underkastes undersoegelsen i nr. 2, litra c).

2. ELISA - standardisering, foelsomhed og specificitet:

a) testen skal vaere saa foelsom, at foelgende EF-referencesera giver positivt resultat:

- EF-referenceserum ADV1 fortyndet 1: 8

- EF-referenceserum ADV-g1 A

- EF-referenceserum ADV-g1 B

- EF-referenceserum ADV-g1 C

- EF-referenceserum ADV-g1 D

- EF-referenceserum ADV-g1 E

- EF-referenceserum ADV-g1 F

b) testen skal vaere saa specifik, at foelgende EF-referencesera giver negativt resultat:

- EF-referenceserum ADV-g1 G

- EF-referenceserum ADV-g1 H

- EF-referenceserum ADV-g1 J

- EF-referenceserum ADV-g1 K

- EF-referenceserum ADV-g1 L

- EF-referenceserum ADV-g1 M

- EF-referenceserum ADV-g1 N

- EF-referenceserum ADV-g1 O

- EF-referenceserum ADV-g1 P

- EF-referenceserum ADV-g1 Q

c) ved batchkontrol skal EF-referenceserum ADV1 give positivt resultat ved en fortynding paa 1: 8, og EF-referenceserum ADV-g1 K skal give negativt resultat

d) nedenstaaende institutter er derudover ansvarlige for at kontrollere kvaliteten af ELISA-metoden i hver medlemsstat og producere og standardisere nationale referencesera i overensstemmelse med EF-referenceseraene:

1. Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Det Forenede Kongerige

2. École nationale vétérinaire, Alfort, Frankrig

3. Statens Veterinaere Institut for Virusforskning, Lindholm, Danmark

4. Federal Research Centre, Tuebingen, Tyskland

5. Centraal Diergeneeskudig Instituut, Lelystad, Nederlandene

6. Institut national de recherche vétérinaire, Uccle, Belgien

7. Italien

8. Veterinary Research Laboratory, Dublin, Irland

9. Spanien

10. Portugal

11. Graekenland

12. Laboratoire de médicine vétérinaire, avenue Gaston Diderich 54, Luxembourg-ville, Luxembourg

e) EF-referenceseraene leveres af laboratorierne i nr. 2, litra d).

BILAG III

"" ID="1">under 25> ID="2">alle"> ID="1">25-100> ID="2">25"> ID="1">over 100> ID="2">30 ">