31992R3825

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3825/92 af 28. december 1992 om fastsættelse af kontingenterne for indførsel til Spanien af oksekødsprodukter fra tredjelande

EF-Tidende nr. L 387 af 31/12/1992 s. 0038 - 0039


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 3825/92 af 28. december 1992 om fastsaettelse af kontingenterne for indfoersel til Spanien af oksekoedsprodukter fra tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til akten vedroerende Spaniens og Portugal tiltraedelse,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 491/86 af 25. februar 1986 om fastsaettelse af naermere bestemmelser for kvantitative restriktioner ved indfoersel til Spanien af visse landbrugsprodukter fra tredjelande (1), aendret ved forordning (EOEF) nr. 3296/88 (2), saerlig artikel 1, stk. 3, og artikel 3, og

ud fra foelgende betragtninger:

Ifoelge artikel 77 i tiltraedelsesakten kan spanien indtil den 31. december 1995 anvende kvantitative restriktioner ved indfoersel fra tredjelande; disse restriktioner vedroerer produkter, der inden for sektoren for oksekoed er omfattet af den supplerende mekanisme for samhandelen; stoerrelsen af begyndelseskontingenterne for hvert produkt eller produktgruppe inden for oksekoedsektoren samt de naermere bestemmelser for anvendelsen af ordningen med de kvantitative restriktioner for sektoren blev fastsat ved Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1870/86 (3);

ved Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3831/92 af 28. december 1992 om aendring af forordning (EOEF) nr. 816/89 om fastsaettelse af listen over de produkter, som den supplerende mekanisme for samhandelen finder anvendelse paa inden for sektoren for friske frugter og groensager, og om fastlaeggelse af de produkter, der med hensyn til leverance til Spanien fortsat er underlagt naevnte mekanisme (4), blev anvendelsen af SMS i sektoren for oksekoed begraenset til levende kvaeg;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekoed -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Kontingenterne for 1993 for de i bilag III til forordning (EOEF) nr. 491/86 omhandlede oksekoedsprodukter for indfoersel til Spanien fra tredjelande, og paa hvilke den supplerende mekanisme for samhandelen finder anvendelse, fastsaettes i bilaget til denne forordning.

2. Artikel 1, stk. 3, og artikel 2 og 3 i forordning (EOEF) nr. 1870/86 anvendes.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 28. december 1992. Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 54 af 1. 3. 1986, s. 25. (2) EFT nr. L 293 af 27. 10. 1988, s. 7. (3) EFT nr. L 162 af 18. 6. 1986, s. 16. (4) Se side 47 i denne Tidende.

BILAG

Gruppe KN-kode Varebeskrivelse Kontingent

1993 1 0102 90 - Hornkvaeg, levende, bortset fra racerene avlsdyr og dyr til tyrefaegtning

(stk.) 1 250