31992R3823

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3823/92 af 28. december 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 3016/78 om fastsættelse af visse regler for omregningskurser inden for sukker- og isoglucosesektoren

EF-Tidende nr. L 387 af 31/12/1992 s. 0027 - 0028


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 3823/92 af 28. december 1992 om aendring af forordning (EOEF) nr. 3016/78 om fastsaettelse af visse regler for omregningskurser inden for sukker- og isoglucosesektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 1785/81 af 30. juni 1981 om den faelles markedsordning for sukker (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3484/92 (2),

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 1676/85 af 11. juni 1985 om regningsenhedens vaerdi og om de omregningskurser, der skal anvendes i den faelles landbrugspolitik (3), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2205/90 (4), saerlig artikel 12, og

ud fra foelgende betragtning:

Ifoelge Raadets forordning (EOEF) nr. 3814/92 af 28. december 1992 om aendring af forordning (EOEF) nr. 1785/81 og om anvendelse i Spanien af de sukkerpriser, der er fastsat i naevnte forordning (5), ydes der stoette, hvis beloeb er fastsat i ecu; det er derfor noedvendigt ved omregningen til spanske pesetas at fastlaegge den landbrugsomregningskurs, der skal anvendes ud fra den udloesende begivenhed, dvs. det forhold, hvorved det oekonomiske maal med den operation, som stoetten tager sigte paa, naas; Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3016/78 af 20. december 1978 om fastsaettelse af visse regler for anvendelse af omregningskurser inden for sukker- og isoglucosesektoren (6), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1680/89 (7), boer derfor aendres i overensstemmelse hermed;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EOEF) nr. 3016/78 indsaettes som punkt XX:

Omhandlede beloeb Omregningskurs »XX. Stoette i henhold til forordning (EOEF) nr. 3814/92: a) stoette til sukkerroeproducenter og sukkerroersproducenter som omhandlet i artikel 2, stk. 1 og 2 Den landbrugsomregningskurs, der er gaeldende den dag, hvor de paagaeldende sukkerroer og sukkerroer forarbejdes til sukker b) stoette til lagrene pr. 31. 12. 1992 som omhandlet i artikel 2, stk. 3 Den landbrugsomregningskurs, der er gaeldende den dag, hvor det paagaeldende sukker afsaettes som omhandlet i artikel 12 i forordning (EOEF) nr. 1998/78.«

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 28. december 1992. Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 177 af 1. 7. 1981, s. 4. (2) EFT nr. L 353 af 3. 12. 1992, s. 8. (3) EFT nr. L 164 af 24. 6. 1985, s. 1. (4) EFT nr. L 201 af 31. 7. 1990, s. 9. (5) Se side 7 i denne Tidende. (6) EFT nr. L 359 af 22. 12. 1978, s. 11. (7) EFT nr. L 164 af 15. 6. 1989, s. 15.