31992R3813

Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92 af 28. december 1992 om den regningsenhed og de omregningskurser, der skal anvendes i den fælles landbrugspolitik

EF-Tidende nr. L 387 af 31/12/1992 s. 0001 - 0006
den finske specialudgave: kapitel 1 bind 2 s. 0182
den svenske specialudgave: kapitel 1 bind 2 s. 0182


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 3813/92 af 28. december 1992 om den regningsenhed og de omregningskurser, der skal anvendes i den faelles landbrugspolitik

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 42 og 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3),

under henvisning til udtalelse fra Det Monetaere Udvalg, og

ud fra foelgende betragtninger:

Det indre marked i henhold til Traktatens artikel 8 A indebaerer fra den 1. januar 1993 et omraade uden indre graenser; den agromonetaere ordning, der er baseret paa:

- Raadets forordning (EOEF) nr. 1676/85 af 11. juni 1985 om regningsenhedens vaerdi og om de omregningskurser, der skal anvendes i den faelles landbrugspolitik (4)

- Raadets forordning (EOEF) nr. 1677/85 af 11. juni 1985 om monetaere udligningsbeloeb i landbrugssektoren (5)

- Raadets forordning (EOEF) nr. 1678/85 af 11. juni 1985 om fastsaettelse af de omregningskurser, der skal anvendes i landburgssektoren (6)

- Raadets forordning (EOEF) nr. 129/78 af 24. januar 1978 om de valutakurser, der skal anvendes i den faelles landbrugspolitik (7)

kraever kontrol ved de indre graenser i Faellesskabet; der boer derfor fastlaegges en agromonetaer ordning, der er forenelig med det indre marked, og naevnte forordninger boer ophaeves;

ecuen er defineret i Raadets forordning (EOEF) nr. 3180/78 af 18. september 1978 om aendring af vaerdien af den regningsenhed, som anvendes af Den Europaeiske Fond for Monetaert Samarbejde (8); det skal vaere muligt at anvende denne regningsenhed, naar der fastsaettes og udtrykkes priser eller andre beloeb som led i den faelles landbrugspolitik;

inden gennemfoerelsen af den oekonomiske og monetaere union er det noedvendigt at betale de i ecu fastsatte priser og beloeb i national valuta, og dermed ogsaa at fastsaette de omregningskurser, der skal anvendes i landbrugssektoren; kurserne boer vaere forholdsvis stabile, samtidig med at de skal ligge naer de oekonomiske og monetaere realiteter; det kan i bestemte tilfaelde vaere noedvendigt at fastlaegge saerlige kurser, uden at dette i oevrigt anfaegter anvendelsen af de kurser, der er fastsat i henhold til artikel 22 i Raadets forordning (EOEF) nr. 4253/88 af 19. december 1988 om gennemfoerelsesbestemmelser til forordning (EOEF) nr. 2052/88 for saa vidt angaar samordningen af de forskellige strukturfondes interventioner indbyrdes saavel som med interventionerne fra Den Europaeiske Investeringsbank og de oevrige eksistrende finansielle instrumenter (9);

efter en valutakurstilpasning justeres landbrugsomregningskurserne principielt lige efter tilpasningen; en let graduering af tilpasningen kan dog vaere nyttig for at undgaa markedsforstyrrelser som foelge af mindre tilpasninger eller vaere noedvendig for at afboede foelgerne af stoerre tilpasninger; for at undgaa vaesentlige markedsfordrejninger er det under alle omstaendigheder noedvendigt ikke at overskride en acceptabel tosidet monetaer afvigelse;

for at verdensmarkedssituationens indvirkning kan konstateres, boer der fastlaegges kurser for omregning mellem ecu og de tredjelandsvalutaer, der anvendes i landbrugssektoren;

det boer fastsaettes, hvilken kurs der skal anvendes paa de involverede beloeb, hvis landbrugsomregningskursen aendres, mens en forretning er under gennemfoerelse; generelt er den udloesende begivenhed for landbrugsomregningskursen den begivenhed, hvorved det oekonomiske maal med den paagaeldende forretning naas; det kan vaere noedvendigt at fastlaegge denne udloesende begivenhed naermere eller fravige den, dog saaledes at bestemte kriterier opfyldes, navnlig at de nye landbrugsomregningskursen finder faktisk anvendelse saa hurtigt som muligt, hvilket i princippet udelukker de forskellige muligheder for forudfastsaettelse for en lang periode; for de af Raadet fastsatte beloeb for landbrugsstrukturpolitikken er det rimeligt, at der undgaas en formindskelse af stoette, der er tildelt foer den nye landbrugsomregningskurs faar virkning;

i tilfaelde af store monetaere revalueringer rammes de beroerte landbrugsindkomster hurtigere og staerkere end indkomsterne i andre erhvervssektorer; det er derfor rimeligt, at der indfoeres mulighed for at yde en midlertidig og aftagende udligningsstoette, der udbetales ved revalueringer, og som ledsager tilpasningen af landbrugspriserne uden at hindre, at landbrugssektoren definitivt bliver tilpasset den generelle oekonomis regler; i medfoer af det samhoerighedsprincip, der er fastsat i Traktatens artikel 130 A, kan Faellesskabet yde tilskud til udligningsstoetten til landbrugere; faellesskabstilskuddet skal gradueres i forhold til behovene og de finansielle muligheder i de regioner i Faellesskabet, som er omhandlet i maal nr. 1 som fastsat i artikel 1 i Raadets forordning (EOEF) nr. 2052/88 af 24. juni 1988 om strukturfondenes opgaver og effektivitet samt om samordningen af deres interventioner indbyrdes saavel som med interventionerne fra Den Europaeiske Investeringsbank og de oevrige eksisterende finansielle instrumenter (10);

desuden boer mekanismen vedroerende overfoersel af positive monetaere afvigelser som omhandlet i artikel 6 i forordning (EOEF) nr. 1677/85 forlaenges for en begraenset periode; nedsaettelsen af de priser og beloeb, der er omhandlet i stk. 3 og 4 i naevnte artikel, anvendes dog ikke paa udligninger, der er besluttet som led i reformen af den faelles landbrugspolitik, og som er omhandlet i Raadets forordning (EOEF) nr. 1765/92 af 30. juni 1992 om indfoerelse af en stoetteordning for producenter af visse markafgroeder (11), i Raadets forordning (EOEF) nr. 1357/80 af 5. juni 1980 om indfoerelse af en praemieordning for opretholdelse af besaetninger af ammekoeer (12), i artikel 4a i Raadets forordning (EOEF) nr. 805/68 af 27. juni 1968 om den faelles markedsordning for oksekoed (13), i Raadets forordning (EOEF) nr. 2078/92 af 30. juni 1992 om miljoevenlige produktionsmetoder i landbruget, samt om naturpleje (14), i Raadets forordning (EOEF) nr. 2079/92 af 30. juni 1992 om en faellesskabsordning med stoette til foertidspensionering i landbruget (15) og i Raadets forordning (EOEF) nr. 2080/92 af 30. juni 1992 om en faellesskabsordning med stoette til skovbrugsforanstaltninger i landbruget (16);

der boer fastsaettes mulighed for en hurtig tilpasning af de elementer, der indgaar i ordningen for handelen med landbrugsprodukter med tredjelande, hvis centralkurserne for medlemsstaterne eller kurserne for tredjelandes valutaer aendres;

der boer indfoeres saerlige bestemmelser, som goer det muligt at afhjaelpe ekstraordinaere situationer, der kan opstaa saavel i Faellesskabet som paa verdensmarkedet, og som kraever oejeblikkeligt indgreb, der kan sikre, at den faelles landbrugspolitiks forskellige ordninger virker efter hensigten;

for at denne forordnings bestemmelser lettere kan ivaerksaettes, boer der indfoeres en procedure, som sikrer et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen;

det boer vaere muligt at indfoere overgangsforanstaltninger, saa den nye agromonetaere ordning lettere kan anvendes -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning forstaas ved:

a) retsakter vedroerende den faelles landbrugspolitik:

- retsakter, der direkte eller indirekte har hjemmel i Traktatens artikel 43, med undtagelse af Den Faelles Toldtarif og andre toldforskrifter, som gaelder for saavel landbrugsprodukter som industrivarer

- retsakter vedroerende varer, som er fremstillet ved forarbejdning af landbrugsprodukter og omfattet af saerlige handelsordninger

b) - faste valutaer: valutaer, der i Det Europaeiske Monetaere System holdes inden for en a vista-margen paa hoejst 2,25 % i forhold til hinanden

- flydende valutaer: andre valutaer i medlemsstaterne eller i tredjelande

c) justeringsfaktor: en koefficient, der:

- den 1. januar 1993 er lig med den i forordning (EOEF) nr. 1677/85 definerede og finder anvendelse pr. 31. december 1992

- fra dette tidspunkt aendres af Kommissionen ved hver justering inden for Det Europaeiske Monetaere System i forhold til opskrivningen af centralkurser for den af de faste valutaer, som opskrives mest i forhold til ecu

d) repraesentativ markedskurs:

- for alle faste valutaer den paagaeldende valutas centralkurs over for ecu, som fastsat i forbindelse med Det Europaeiske Monetaere System, multipliceret med justeringsfaktoren

- for alle flydende valutaer den paagaeldende valutas gennemsnitlige vekselkurs over for ecu, som konstateret over en referenceperiode, der fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 12, og multipliceret med justeringsfaktoren

e) landbrugsomregningskurs: den kurs, der i forbindelse med retsakter vedroerende den faelles landbrugspolitik anvendes ved omregning:

- af beloeb udtrykt i ecu til en medlemsstats nationale valuta

- af beloeb udtrykt i en medlemsstats nationale valuta til ecu

f) monetaer afvigelse: den procentdel af landbrugsomregningskursen, som svarer til differencen mellem denne kurs og den repraesentative markedskurs.

Artikel 2

1. Den regningsenhed, der anvendes i retsakterne vedroerende den faelles landbrugspolitik, er den ecu, der er defineret i forordning (EOEF) nr. 3180/78.

2. Det kan efter fremgangsmaaden i artikel 12 bestemmens, at de paagaeldende priser og beloeb udtrykkes i ecu og eventuelt i national valuta i de vigtigste administrative dokumenter, som Faellesskabet og medlemsstaterne udarbejder vedroerende anvendelse af de i stk. 1 naevnte retsakter.

Artikel 3

1. Landbrugsomregningskursen fastsaettes af Kommissionen paa grundlag af den repraesentative markedskurs og i overensstemmelse med artikel 4, jf. dog de undtagelser, der er naevnt i stk. 2, 3 og 4 i naervaerende artikel.

Landbrugsomregningskursen er indledningsvis for de faste valutaer lig med den repraesentative markedskurs, der anvendes den 1. januar 1993; for flydende valutaer fastsaettes den under hensyn til den repraesentative markedskurs for en referenceperiode i maaneden forud for denne dato.

2. I forbindelse med foranstaltninger, hvor faellesskabsfinansieringen via EUGFL udelukkende foregaar via EUGFL, Udviklingssektionen, er landbrugsomregningskursen lig den kurs, der anvendes ved bogfoeringen af udgifter paa De Europaeiske Faellesskabers almindelige budget.

3. Der kan paa grund af justeringsfaktoren efter fremgangsmaaden i artikel 12 fastsaettes en specifik landbrugsomregningskurs, der ligger taet op ad de faktiske oekonomiske forhold, eller om noedvendigt naermere regler for fastsaettelsen af en saadan kurs, med henblik paa at undgaa en risiko for markedsforvridning, der skyldes monetaere forhold, og navnlig:

- ikke at overskride den signifikante monetaere afvigelse i tendensen for den repraesentative markedskurs paa tidspunktet for fastlaeggelsen af landbrugsomregningskursen

- at omregne beloeb, der har forbindelse med forholdene paa verdensmarkedet, og som er udtrykt i en medlemsstats nationale valuta, til ecu.

4. Saafremt der fastsaettes en budgetmaessig graense, kan landbrugsomregningskursen fastsaettes paa et niveau svarende til den kurs, der anvendes ved bogfoeringen af udgifter paa De Europaeiske Faellesskabers almindelige budget, efter samme fremgangsmaade som blev anvendt, da graensen blev fastlagt.

Artikel 4

1. Landbrugsomregningskursen for en flydende valuta aendres, naar den monetaere afvigelse for den sidste referenceperiode i en maaned overstiger 2 point. I saa fald fastsaettes den nye landbrugsomregningskurs paa grundlag af en reduktion af den paagaeldende monetaere afvigelse med halvdelen, uden at dette beroerer anvendelsen af stk. 3, og den faar virkning fra begyndelsen af den foelgende maaned.

2. Hvis en kursjustering medfoerer, at de for medlemsstater med faste valutaer fastsatte centralkurser aendres, tilpasses landbrugsomregningskurserne straks som foelger:

- de monetaere afvigelser for faste valutaer afskaffes, og

- de monetaere afvigelser for flydende valutaer reduceres med halvdelen, saafremt de overstiger 2 point i en relevant referenceperiode, jf. dog stk. 3.

Hvis en kursjustering medfoerer, at der for en fast valuta opstaar en monetaer afvigelse paa:

- 0,5 point eller derunder, afvikles afvigelsen senest fra begyndelsen af det foelgende produktionsaar

- over 4 point, reduceres afvigelsen straks til 2 point. Den resterende afvigelse afvikles over en periode paa hoejst tolv maaneder fra datoen for justeringen.

De i andet afsnit omhandlede tilpasninger af landbrugsomregningskursen foretages af Kommissionen efter fremgangsmaaden i artikel 12.

3. Naar den absolutte vaerdi af forskellen mellem afvigelserne mellem to medlemsstaters valutaer i en referenceperiode overstiger 4 point, skal de monetaere afvigelser for de paagaeldende medlemsstater, som overstiger 2 point, straks reduceres til 2 point. Denne tilpasning skal foretages efter enhver tilpasning, som er omhandlet i stk. 1 og 2.

Artikel 5

1. Den repraesentative markedskurs for et tredjelands nationale valuta anvendes i forbindelse med retsakter vedroerende den faelles landbrugspolitik ved omregning:

- af beloeb udtrykt i ecu til det paagaeldende tredjelands nationale valuta

- af beloeb udtrykt i det paagaeldende tredjelands nationale valuta til ecu.

2. Paa grund af justeringsfaktoren kan Kommissionen, for at undgaa risikoen for markedsforvridning som foelge af monetaere forhold inden for de befoejelser, der er tillagt denne i medfoer af retsakter vedroerende den faelles landbrugspolitik i hvert enkelt tilfaelde, fravige stk. 1, saa det bliver muligt at anvende omregningskurser, der i hoejere grad afspejler de faktiske oekonomiske forhold.

3. De naermere regler for fastsaettelsen af en specifik omregningskurs, der ligger taet op ad de faktiske oekonomiske forhold, kan fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 12 med henblik paa omregning af beloeb udtrykt i et tredjelands nationale valuta til en medlemsstats nationale valuta.

Artikel 6

1. Den udloesende begivenhed for landbrugsomregningskursen er:

- afslutningen af toldformaliteterne ved henholdsvis indfoersel eller udfoersel for saa vidt angaar de beloeb, der opkraeves eller ydes i forbindelse med samhandelen med tredjelande

- i alle oevrige tilfaelde den begivenhed, hvorved det oekonomiske maal for den paagaeldende transaktion naas.

For beloeb, som i forvejen er fastsat i ecu, og for beloeb, som fastsaettes i ecu efter en udbudsprocedure, kan landbrugsomregningskursen fastsaettes for en periode, som kan vare indtil udgangen af den tredje maaned efter den maaned, hvori forudfastsaettelsen er sket. I saa fald er landbrugsomregningskursen den kurs, der var gaeldende henholdsvis paa datoen for forudfastsaettelsen eller paa datoen for udbudsfristens udloeb.

2. Hvis den i stk. 1 omhandlede udloesende begivenhed skal fastlaegges naermere eller ikke kan laegges til grund som foelge af saerlige forhold i forbindelse med markedsordningen eller det paagaeldende beloeb, skal der fastlaegges en specifik udloesende begivenhed efter fremgangsmaaden i artikel 12 under hensyntagen til foelgende kriterier:

a) faktisk mulighed for anvendelse af aendringerne af landbrugsomregningskursen saa hurtigt som muligt

b) ensartede udloesende begivenheder for tilsvarende transaktioner under de forskellige markedsordninger

c) indbyrdes overensstemmelse mellem de udloesende begivenheder for de forskellige priser og beloeb under én og samme markedsordning

d) muligheden for en effektiv kontrol med anvendelsen af korrekte landbrugsomregningskurser.

3. Beloeb, som Raadet har fastsat som led i stoetteordninger, hvis faellesskabsfinansiering henhoerer under EUGFL, Udviklingssektionen, omregnes til national valuta ved hjaelp af den landbrugsomregningskurs, der gaelder den 1. januar i det aar, hvor beslutningen om ydelse af stoette traeffes.

Hvis stoetteudbetalingen ifoelge faellesskabsforskrifterne er opdelt over flere aar, omregnes stoettetrancherne ved hjaelp af den landbrugsomregningskurs, som har den laveste vaerdi blandt dem, der har vaeret gaeldende den 1. januar i hvert af de aar, der loeber fra aaret for beslutningen om ydelse af stoette indtil det aar, for hvilket den paagaeldende tranche udbetales.

Artikel 7

Hvis den landbrugsomregningskurs, der gaelder for

- en bestemt fast stoette pr. hektar eller pr. storkreaturenhed, eller

- en udligningspraemie pr. moderfaar eller ged, eller

- et beloeb af strukturel eller miljoemaessig art

er lavere end den tidligere gaeldende, forhoejes den paagaeldende stoette eller de paagaeldende beloeb i ecu efter framgangsmaaden i artikel 12.

De i stk. 1 omhandlede beloeb forhoejes paa en saadan maade, at det undgaas, at de kommer ned under beloebet i national valuta i den medlemsstat, hvis omregningskurs er faldet mest, blandt de medlemsstater, der har anmodet om anvendelse af denne artikel.

Artikel 8

1. Medlemsstater med flydende valutakurser kan yde landbrugere udligningsstoette i tre aar, naar den gennemsnitlige landbrugsomregningskurs i loebet af de seneste tolv maaneder ligger under den gennemsnitlige landbrugsomregningskurs for de forudgaaende tolv maaneder. De perioder, der laegges til grund for ydelse af stoette, kan ikke laegges til grund for ydelse af en ny stoette.

2. Stoerrelsen af den foerste aarlige rate af stoetten fastsaettes paa grundlag af den nedgang i den gennemsnitlige landbrugsindkomst i den paagaeldende medlemsstat, der skyldes faldet i landbrugsomregningskursen. Stoerrelsen af hver aarlig rate nedsaettes med mindst en tredjedel af det beloeb, der blev udbetalt det foerste aar.

Udligningsstoetten kan ikke ydes i form af et beloeb pr. produceret maengdeenhed.

3. Faellesskabet deltager i finansieringen af udligningsstoetten

- med 75 % af de beloeb, der faktisk ydes til bedrifter beliggende i en region, som henhoerer under maal nr. 1 som omhandlet i artikel 1 i forordning (EOEF) nr. 2052/88

- med 50 % af de beloeb, der faktisk ydes i andre tilfaelde.

Dette bidrag betragtes, for saa vidt angaar finansieringen af den faelles landbrugspolitik, som en intervention til regulering af landbrugsmarkederne.

4. Raadet, der traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen, fastsaetter de maksimumsbeloeb, der kan ydes i stoette pr. rate, forudsat at minimumsgraenserne er naaet.

Artikel 9

1. Hvis justeringsfaktoren forhoejes, nedsaettes de priser, der er fastsat i ecu som led i den faelles landbrugspolitik, ved begyndelsen af det foelgende produktionsaar efter fremgangsmaaden i artikel 12 med 25 % af aendringen af justeringsfaktoren.

2. De medlemsstater, hvor priserne i national valuta falder som foelge af anvendelsen af stk. 1, bemyndiges efter naermere regler, der skal fastlaegges af Raadet, som traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen, til at yde national udligningsstoette. Denne stoette skal have sociostrukturelt sigte og maa ikke vaere knyttet sammen med produktionen.

3. De beloeb, der er fastsat i ecu som led i den faelles landbrugspolitik, bortset fra dem, der er omhandlet:

- i forordning (EOEF) nr. 1765/92

- i forordning (EOEF) nr. 1357/90 og i artikel 4a i forordning (EOEF) nr. 805/68

- i forordning (EOEF) nr. 2078/92, (EOEF) nr. 2079/92 og (EOEF) nr. 2080/92

aendres om noedvendigt paa en passende maade.

Artikel 10

I tilfaelde af en valutakursjustering inden for Det Europaeiske Monetaere System eller en pludselig og maerkbar aendring af vekselkursen mellem ecu og visse tredjelandes nationale valutaer kan foelgende beloeb:

- importafgifter

- eksportafgifter

- eksportrestitutioner

- slusepriser

- stoette, der fastsaettes efter forholdene paa verdensmarkedet

- importtilskud

der er fastsat i retsakter vedroerende den faelles landbrugspolitik, i fornoedent omfang fastsaettes paa ny af Kommissionen under anvendelse af de nye landbrugsomregningskurser og efter de metoder, der finder anvendelse i de enkelte tilfaelde, samt eventuelt under hensyntagen til udviklingen i markedssituationen.

Artikel 11

1. Indtraeder der ekstraordinaere monetaere begivenheder, som vil kunne bringe anvendelsen af retsakterne vedroerende den faelles landbrugspolitik i fare, traeffer Kommissionen afgoerelse om passende beskyttelsesforanstaltninger, som eventuelt kan udgoere fravigelser af gaeldende retsakter vedroerende den faelles landbrugspolitik.

De i foerste afsnit omhandlede foranstaltninger meddeles straks Raadet og medlemsstaterne.

Enhver medlemsstat kan inden for en frist paa tre arbejdsdage efter den dato, paa hvilken den har faaet meddelelse om beskyttelsesforanstaltningerne, indbringe Kommissionens afgoerelse for Raadet.

Raadet kan med kvalificeret flertal traeffe en anden afgoerelse inden for en frist paa en maaned fra meddelelsen af de paagaeldende foranstaltninger.

2. Indtraeder der ekstraordinaere monetaere begivenheder, som vil kunne bringe anvendelsen af retsakterne vedroerende den faelles landbrugspolitik i fare, kan Kommissionen inden for de befoejelser, der er tillagt den i medfoer af disse retsakter i hvert enkelt tilfaelde, traeffe foranstaltninger, hvorved denne forordning fraviges, navnlig hvis et land:

- anvender unormale former for vekselteknik som f.eks. multiple valutakurser, eller anvender clearing-aftaler

- har en valuta, der ikke noteres paa de officielle valutamarkeder, eller for hvilken udviklingen vil kunne medfoere forstyrrelser i samhandelen.

Artikel 12

Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne forordning vedtages efter fremgangsmaaden i:

a) artikel 26 i Raadets forordning (EOEF) nr. 2727/75 af 29. oktober 1975 om den faelles markedsordning for korn (17), eller

b) den tilsvarende artikel i de oevrige forordninger om de faelles markedsordninger for landbrugsprodukter og fiskerivarer, eller

c) den tilsvarende artikel i andre faellesskabsbestemmelser om indfoerelse af en tilsvarende fremgangsmaade.

Artikel 13

1. Bliver det noedvendigt at traeffe overgangsforanstaltninger for at lette den foerste anvendelse af bestemmelserne i denne forordning, traeffes saadanne foranstaltninger af Kommissionen efter fremgangsmaaden i artikel 12, og de gaelder i den tid, der er strengt noedvendig for at lette indfoerelsen af den nye ordning.

2. Justeringsfaktoren og de elementer i denne forordning, som har forbindelse med den, anvendes i en periode, som ikke kan vaere laengere end to aar fra denne forordnings ikrafttraeden. Inden udloebet af denne periode forelaegger Kommissionen Raadet en rapport om ordningen i denne forordning ledsaget af relevante forslag, saaledes at Raadet, der traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal, kan traeffe afgoerelse om den fremtidige politik paa dette omraade.

3. Forordning (EOEF) nr. 1676/85, (EOEF) nr. 1677/85, (EOEF) nr. 1678/85 og (EOEF) nr. 129/78 ophaeves.

Artikel 14

Denne forordning traeder i kraft den 1. januar 1993. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 28. december 1992. Paa Raadets vegne

J. GUMMER

Formand

(1) EFT nr. C 188 af 25. 7. 1992, s. 23. (2) EFT nr. C 337 af 21. 12. 1992. (3) EFT nr. C 332 af 16. 12. 1992, s. 26. (4) EFT nr. L 164 af 24. 6. 1985, s. 1. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2205/90 (EFT nr. L 201 af 31. 7. 1990, s. 9). (5) EFT nr. L 164 af 24. 6. 1985, s. 6. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2205/90. (6) EFT nr. L 164 af 24. 6. 1985, s. 11. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3678/92 (EFT nr. L 370 af 19. 12. 1992, s. 73). (7) EFT nr. L 20 af 25. 1. 1978, s. 16. (8) EFT nr. L 379 af 30. 12. 1978, s. 1. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1971/89 (EFT nr. L 189 af 4. 7. 1989, s. 1). (9) EFT nr. L 374 af 31. 12. 1988, s. 1. (10) EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 9. (11) EFT nr. L 181 af 1. 7. 1992, s. 12. (12) EFT nr. L 140 af 5. 6. 1980, s. 1. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2066/92 (EFT nr. L 215 af 30. 7. 1992, s. 49). (13) EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 24. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2066/92 (EFT nr. L 215 af 30. 7. 1992, s. 49). (14) EFT nr. L 215 af 30. 7. 1992, s. 85. (15) EFT nr. L 215 af 30. 7. 1992, s. 91. (16) EFT nr. L 215 af 30. 7. 1992, s. 96. (17) EFT nr. L 281 af 1. 11. 1975, s. 1. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1738/92 (EFT nr. L 180 af 1. 7. 1992, s. 1).