31992R3649

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3649/92 af 17. december 1992 om et forenklet ledsagedokument med henblik på omsætning inden for Fællesskabet af punktafgiftspligtige varer der er overgået til forbrug i afgangsmedlemsstaten

EF-Tidende nr. L 369 af 18/12/1992 s. 0017 - 0024
den finske specialudgave: kapitel 9 bind 2 s. 0111
den svenske specialudgave: kapitel 9 bind 2 s. 0111


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 3649/92 af 17. december 1992 om et forenklet ledsagedokument med henblik paa omsaetning inden for Faellesskabet af punktafgiftspligtige varer der er overgaaet til forbrug i afgangsmedlemsstaten

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 92/12/EOEF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplaegning og omsaetning heraf samt om kontrol hermed (1), saerlig artikel 7, stk. 4,

under henvisning til udtalelse fra Punktafgiftsudvalget, og

ud fra foelgende betragtninger:

Naar punktafgiftspligtige varer allerede er overgaaet til forbrug i en medlemsstat, maa den fri omsaetning af saadanne varer ikke begraenses til den paagaeldende medlemsstats omraade; hvis saadanne varer er bestemt til eller oplaegges til erhvervsmaessige formaal i en anden medlemsstat, erlaegges der paa ny punktafgift efter reglerne i bestemmelsesmedlemsstaten, hvilket giver anledning til, at den i afgangsmedlemsstaten erlagte punktafgift godtgoeres;

for at sikre afgiftskontrollen med disse varer ledsages varerne i henhold til artikel 7, stk. 4, i Raadets direktiv 92/12/EOEF af et forenklet ledsagedokument, hvori er naevnt de vigtigste oplysninger fra det i samme direktivs artikel 18, stk. 1, omhandlede dokument; dokumentets form og indhold boer fastlaegges naermere;

de paagaeldende naeringsdrivende boer ikke paalaegges yderligere pligter, for saa vidt angaar transportdokumenter, og det boer derfor vaere tilladt at benytte allerede eksisterende handelsdokumenter, forudsat at disse opfylder visse betingelser;

det er noedvendigt at fremlaegge at eksemplar af ledsagedokumentet med henblik paa godtgoerelse af den punktafgift, der er erlagt i afgangsmedlemsstaten;

den naermere procedure samt antallet af eksemplarer af ledsagedokumentet boer fastlaegges;

det er noedvendigt at anvende et ledsagedokument med henblik paa erhvervsmaessig omsaetning af fuldstaendig denatureret alkohol -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Hvis punktafgiftspligtige varer, der allerede er overgaaet til forbrug i en medlemsstat, er bestemt til anvendelse i en anden medlemsstat, til de formaal der naevnt artikel 7 i direktiv 92/12/EOEF, udarbejder den person der er ansvarlig for transporten inden for Faellesskabet et forenklet ledsagedokument. Under transporten af disse varer fra en medlemsstat til en anden skal dokumentet ledsage forsendelsen under hele transporten og fremlaegges for medlemsstaternes afgiftsmyndigheder med henblik paa kontrol.

Artikel 2

1. Modellen i bilaget kan benyttes som forenklet ledsagedokument i overensstemmelse med vejledningen paa modellens eksemplar 1.

2. Handelsdokumenter som f.eks. fakturaer, foelgesedler, fragtdokumenter, mv. kan ogsaa benyttes som forenklet ledsagedokument, forudsat at de indeholder de samme oplysninger som dem, der er anfoert i modeldokumentet i bilaget og oplysningens art er identificeret ved et nummer svarende til det paagaeldende rubriknummer i den i naevnte model.

Artikel 3

Hvis de i artikel 2 naevnte handelsdokumenter benyttes som forenklet ledsagedokument, skal de vaere tydeligt maerket med foelgende erklaering:

»Forenklet ledsagedokumentet (punktafgiftspligtige varer) til afgiftskontrol«

Artikel 4

Det forenklede ledsagedokument udfaerdiges i tre eksemplarer.

Eksemplar 1 opbevares af leverandoeren med henblik paa afgiftskontrol.

Eksemplar 2 ledsager varerne under transporten og opbevares af modtageren.

Eksemplar 3 ledsager varerne og returneres til leverandoeren med et modtagelsesbevis, der udstedes af modtageren og indeholder en angivelse af varernes videre afgiftsbehandling i bestemmelsesmedlemsstaten, hvis leverandoeren skal bruge et saadant isaer i godtgoerelsesoejemed. Dette eksemplar vedlaegges en eventuel ansoegning om godtgoerelse, jf. artikel 22, stk. 3, i direktiv 92/12/EOEF.

Artikel 5

Det forenklede ledsagedokument anvendes ogsaa ved erhvervsmaessig omsaetning inden for Faellesskabet af fuldstaendig denatureret alkohol, jf. artikel 27, stk. 1, litra a), i Raadets direktiv 92/83/EOEF (2).

Artikel 6

Denne forordning traeder i kraft den 1. januar 1993. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 17. december 1992. Paa Kommissionens vegne

Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen VEJLEDNING

(Bagsiden af eksemplar 1)

Omsaetning inden for Faellesskabet af punktafgiftspligtige varer, der er afgiftsberigtiget og overgaaet til forbrug i afsendelsesmedlemsstaten

1. Generelle bemaerkninger

1.1. Det forenklede ledsagedokument er noedvendigt til punktafgiftsformaal i overensstemmelse med artikel 7 i Raadets direktiv 92/12/EOEF.

1.2. Dokumentet skal udfyldes paa en letlaeselig maade og saaledes, at de anfoerte oplysninger ikke kan slettes. Oplysningerne kan fortrykkes. Raderinger eller rettelser maa ikke forekomme.

1.3. De generelle specifikationer for det papir, der skal anvendes, og stoerrelsen af rubrikkerne er fastlagt i De Europaeiske Faellesskabers Tidende nr. C 164 af 1. juli 1989, side 3.

Der benyttes hvidt papir til samtlige eksemplarer med et format paa 210 × 297 mm, idet der med hensyn til papirets laengde tillades en maksimal afvigelse paa 5 mm og +8 mm.

1.4. Al ubenyttet plads gennemstreges, saaledes at intet kan tilfoejes.

1.5. Det administrative ledsagedokument omfatter tre eksemplarer:

Eksemplar 1: beholdes af leverandoeren.

Eksemplar 2: ledsager varerne og beholdes af modtageren.

Eksemplar 3: ledsager varerne og returneres til leverandoeren med et modtagelsesbevis afgivet af den i rubrik 4 naevnte person, hvis leverandoeren skal bruge et saadant isaer i godtgoerelsesoejemed.

2. Rubrikker

Rubrik 1 Leverandoer: fulde navn, adresse og (eventuelt) momsregistreringsnummer paa den person, der stiller varerne til raadighed i en medlemsstat. Hvis der findes et punktafgiftsnummer, boer dette ogsaa angives. Hvis leverandoeren anmoder om at faa returneret eksemplar 3 med et modtagelsesbevis, boer det anfoeres.

Rubrik 2 Transaktionsreference: et referencenummer, der angives af den person, der leverer varerne, og identificerer omsaetningen i den paagaeldendes regnskabsboeger (der vil normalt vaere tale om fakturanummer og -dato).

Rubrik 3 Kompetent myndighed: navn og adresse paa den myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten, til hvilken omsaetningen paa forhaand er blevet angivet.

Rubrik 4 Modtager: fulde navn, adresse og (eventuelt) momsregistreringsnummer paa den person, der modtager varerne. Hvis der findes et punktafgiftsnummer, boer dette ogsaa angives.

Rubrik 5 Angiv »leverandoer«, »modtager« eller navn og adresse paa den person, der er ansvarlig for den foerste transport, hvis forskellig fra de i rubrik 1 og 4 naevnte personer; transportformen skal ogsaa angives.

Rubrik 6 Erklaeringens referencenummer og -dato: erklaeringen og/eller godkendelsen, som den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten skal afgive, inden omsaetning paabegyndes.

Rubrik 7 Leveringssted: leveringsadressen, hvis forskellig fra adressen i rubrik 4.

Rubrik 8 Fuldstaendig beskrivelse af varer, maerker, antal og art: maerker paa og antal af kolli, f.eks. kasser; antallet af mindre pakker heri, f.eks. kartonner; og handelsmaessig varebeskrivelse.

Beskrivelsen kan fortsaette paa et separat ark, der vedfoejes hvert eksemplar. Til dette formaal kan anvendes en foelgeseddel.

Alkohol og alkoholholdige drikkevarer bortset fra oel skal have den viste alkoholstyrke (i procentvol. ved. 20° C).

Alkoholindholdet i oel angives enten i platograd eller procentvol. ved 20° C eller begge i overensstemmelse med bestemmelsesmedlemsstatens og afsendermedlemsstatens krav.

For mineralolier angives massefylden ved 15° C.

Rubrik 9 Varekode: KN-kode.

Rubrik 10 Maengde: antal, vaegt eller volumen afhaengig af, hvad der er afgiftsmaessigt relevant i bestemmelsesmedlemsstaten, f.eks.:

- cigaretter i antal stykker, angivet i tusinde

- cigarer og cerutter i nettovaegt

- alkohol og alkoholholdige drikkevarer i liter ved 20° C angivet med to decimaler

- mineralolier med undtagelse af tung fyringsolie i liter ved 15° C.

Rubrik 11 Bruttovaegt: forsendelsens bruttovaegt.

Rubrik 12 Nettovaegt: varernes vaegt minus emballage.

Rubrik 13 Fakturapris eller vaerdi: det samlede fakturabeloeb inklusiv punktafgifter. Hvis der ikke er forbundet et salg med omsaetningen, angives handelsvaerdien. I saa fald tilfoejes bemaerkningen »intet salg«.

Rubrik 14 Certificater:

Denne rubrik er forbeholdt bestemte certificater, som kun er paakraevet paa eksemplar 2.

1. Hvad angaar vine angives om noedvendigt certificeringen vedroerende oprindelse og kvalitet af produkterne som paakraevet i den relevante faellesskabslovgivning.

2. Hvad angaar visse former for spiritus angives om noedvendigt certificeringen vedroerende produktionsstedet som paakraevet i den relevante faellesskabslovgivning.

3. OEl, der er brygget af en lille selvstaendig virksomhed, som defineret i det specielle raadsdirektiv vedroerende strukturen for punktafgifter paa alkohol og alkoholholdige drikkevarer, og for hvilket det er hensigten at stille krav om en reduceret punktafgiftssats i bestemmelseslandet, skal afsenderen lade ledsage af foelgende erklaering:

»Det attesteres hermed, at oellet er brygget af en lille virksomhed med en aarlig produktion i det foregaaende aar paa .......... hl«.

4. Ethylalkohol, der fremstilles af et lille destilleri, som defineret i det specielle raadsdirektiv vedroerende strukturen for punktafgift paa alkohol og alkoholholdige drikkevarer, og for hvilken det er hensigten at stille krav om en reduceret punktsafgiftssats i bestemmelseslandet, skal afsenderen lade ledsage af foelgende erklaering:

»Det attesteres hermed, at det beskrevne produkt er fremstillet af en lille virksomhed med en aarlig produktion i det foregaaende aar paa .......... hl ren alkohol«.

Rubrik 15 Underskriverens virksomhed osv.: dokumentet udfyldes af eller paa vegne af den person, der er ansvarlig for omsaetningen af varerne. Det kan enten vaere leverandoeren eller modtageren.

Hvis leverandoeren anmoder om at faa returneret eksemplar 3 med et modtagelsesbevis, boer det anfoeres.

Rubrik A Kontrolangivelser: de kompetente myndigheder skal anfoere de gennemfoerte kontroller paa eksemplar 2 og 3. Alle bemaerkninger skal underskrives, dateres og stemples af den ansvarlige tjenestemand.

Rubrik B Modtagelsesbevis: udstedes af modtageren og returneres til leverandoeren, hvis han skal bruge et saadant isaer i godtgoerelsesoejemed.

(1) EFT nr. L 76 af 23. 3. 1992, s. 1. (2) EFT nr. L 316 af 31. 10. 1992, s. 21.