31992L0108

Rådets direktiv 92/108/EØF af 14. december 1992 om ændring af direktiv 92/12/EØF om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed samt om ændring af direktiv 92/81/EØF

EF-Tidende nr. L 390 af 31/12/1992 s. 0124 - 0126
den finske specialudgave: kapitel 9 bind 2 s. 0129
den svenske specialudgave: kapitel 9 bind 2 s. 0129


RAADETS DIREKTIV 92/108/EOEF af 14. december 1992 om aendring af direktiv 92/12/EOEF om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplaegning og omsaetning heraf samt om kontrol hermed samt om aendring af direktiv 92/81/EOEF

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 99,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

For at opnaa de fulde virkninger af bestemmelserne i direktiv 92/12/EOEF (4) er det noedvendigt at praecisere, hvilke omraader i medlemsstaterne der i skattemaessig henseende skal behandles som tredjelande;

der boer fastsaettes saerlige betingelser for angivelse om henfoerelse under proceduren for intern faellesskabsforsendelse ved hjaelp af det administrative enhedsdokument, naar forsendelsen af punktafgiftspligtige varer sker mellem medlemsstaterne via EFTA-landene;

det boer praeciseres, at transporten inden for Faellesskabet af punktafgiftspligtige varer til nulsats, der ikke er overgaaet til forbrug, ligeledes foregaar mellem afgiftsoplag;

leveringsstedet boer kunne aendres ved en aendring i det administrative ledsagedokument;

myndighederne i hver medlemsstat boer senest den 1. april 1993 raade over en database med et register over godkendte oplagshavere og et register over afgiftsoplag;

der boer ikke benyttes noget ledsagedokument, naar der anvendes edb, hvorved der opnaas en forenkling af de administrative procedurer;

der boer benyttes et ledsagedokument ved transport med suspension ad soe- eller luftvejen direkte fra en EF-havn eller -lufthavn til en anden EF-havn eller -lufthavn;

endelig boer det fastslaas, at punktafgiftspligtige varer, som i 1992 er underlagt en suspensionsordning, efter denne dato vil vaere omfattet af ordningen med suspension af punktafgifter, saafremt denne ordning ikke er blevet afviklet;

for at sikre, at faellesskabsbestemmelserne om punktafgifter fungerer tilfredsstillende pr. 1. januar 1993, boer Raadets direktiv 76/308/EOEF af 15. marts 1976 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med de foranstaltninger, der er finansieret af Den Europaeiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, samt af landbrugsimportafgifter og told og i forbindelse med mervaerdiafgift (5), og Raadets direktiv 92/81/EOEF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for mineralolier (6) aendres -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 92/12/EOEF aendres saaledes:

1) Artikel 5, stk. 2, affattes saaledes:

»2. Med forbehold af nationale bestemmelser eller faellesskabsbestemmelser vedroerende toldordninger betragtes punktafgiftspligtige varer:

- der indfoeres fra eller er bestemt til et tredjeland, eller de i artikel 2, stk. 1, 2 og 3, omhandlede omraader eller Kanaloeerne, og som enten er underlagt en anden EF-toldordning end den frie omsaetning, eller anbringes i en frizone eller paa et frilager, eller

- som forsendes mellem medlemsstater via EFTA-lande under proceduren for intern faellesskabsforsendelse med anvendelse af det administrative enhedsdokument

som vaerende under en ordning med suspension af punktafgifter.

I de i tilfaelde, der er naevnt i foerste afsnit, andet led

- skal den paagaeldende KN-kode angives i rubrik 33 i det administrative enhedsdokument

- skal det klart angives i rubrik 44 i det administrative enhedsdokument, at der er tale om forsendelse af punktafgiftspligtige varer

- skal afsenderen beholde en kopi af foerste eksemplar af det administrative enhedsdokument

- skal et behoerigt paategnet femte eksemplar af det administrative enhedsdokument returneres af modtageren til afsenderen.«

2) I artikel 7, stk. 2, aendres »er beregnet paa at blive leveret«, til »eller er beregnet paa at blive leveret i en anden medlemsstat«.

3) Artikel 15 aendres saaledes:

a) i stk. 1 tilfoejes foelgende afsnit:

»Foerste afsnit finder anvendelse paa omsaetning inden for Faellesskabet af punktafgiftspligtige varer til nulsats, der ikke er overgaaet til forbrug.«

b) foelgende stykke tilfoejes:

»5. En godkendt oplagshaver eller dennes repraesentant kan aendre det administrative ledsagedokument, saa det angiver et andet leveringssted. De kompetente myndigheder i afgangsmedlemsstaten underrettes straks herom, og det nye leveringssted anfoeres straks paa bagsiden af det administrative ledsagedokument.«

4) I afsnit III indsaettes foelgende artikel:

»Artikel 15a

1. Senest den 1. april 1993 etablerer de kompetente myndigheder i hver medlemsstat en elektronisk database, som skal indeholde et register over personer, der er godkendte oplagshavere, eller erhvervsdrivende, som er registrerede i punktafgiftsoejemed, samt et register over de lokaliteter, der er godkendt som afgiftsoplag.

2. Registeret skal indeholde foelgende oplysninger:

a) det registreringsnummer, som de kompetente myndigheder har givet personen eller lokaliteten

b) personen eller lokalitetens navn og adresse

c) den kategori af varer, som maa oplagres eller modtages af personen eller paa lokaliteten

d) adressen paa de kompetente myndigheder, som kan kontaktes med henblik paa yderligere oplysninger

e) registreringsnummerets udstedelsesdato og i givet fald sidste gyldighedsdato.

3. De i stk. 1 og stk. 2, litra a), b), c) og d), omhandlede oplysninger meddeles de kompetente myndigheder i hver medlemsstat. I de tilfaelde, hvor de i stk. 2, litra e), omhandlede oplysninger ikke meddeles automatisk, skal de meddeles, saafremt en af medlemsstaterne udtrykkeligt anmoder herom. Samtlige oplysninger maa udelukkende anvendes til at efterspore en persons eller en lokalitets godkendelse, registrering eller lignende.

4. De kompetente myndigheder i hver medlemsstat sikrer, at personer, som er involveret i omsaetningen af punktafgiftspligtige varer inden for Faellesskabet, har ret til at indhente bekraeftelse af de oplysninger, der er registreret i henhold til denne artikel.

5. Alle oplysninger, der meddeles i henhold til denne artikel, uanset i hvilken form, er fortrolige. De er omfattet af tjenstlig tavshedspligt og nyder samme beskyttelse som den, lignende oplysninger nyder i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvori de modtages.

6. Uanset stk. 5 tillader de kompetente myndigheder i den medlemsstat, der leverer oplysningen, at oplysningen bruges i andet oejemed i den anmodende myndigheds medlemsstat, hvis oplysningen i henhold til lovgivningen i den anmodede myndigheds medlemsstat i denne medlemsstat kan anvendes i lignende oejemed.«

5) Artikel 18, stk. 1, aendres saaledes:

»1. Uanset om der anvendes edb, skal enhver punktafgiftspligtig vare, der transporteres under en ordning med suspension af punktafgifter mellem de enkelte medlemsstater, herunder varer, der transporteres ad soe- eller luftvejen direkte fra én faellesskabshavn eller -lufthavn til en anden, vaere ledsaget af et dokument udarbejdet af afsenderen. Dette dokument kan enten vaere et administrativt dokument eller et handelsdokument. Dokumentets form og indhold samt den fremgangsmaade, der skal foelges, hvis det objektivt set ikke er relevant at anvende det, fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 24.«

6) I artikel 20, stk. 3, tilfoejes foelgende som sidste punktum:

»Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger med henblik paa at imoedegaa overtraedelser og uregelmaessigheder og at paalaegge effektive sanktioner.«

7) I artikel 22, stk. 2, litra b), aendres »ved hjaelp af det dokument, der er naevnt i artikel 18, stk. 1« til »i henhold til bestemmelserne i afsnit III«.

8) I afsnit VII indsaettes foelgende artikel:

»Artikel 26a

Punktafgiftspligtige varer, som foer den 1. januar 1993 er underlagt en anden suspensionsordning end den i artikel 5, stk. 2, og artikel 18, stk. 1, omhandlede, og for hvilke denne ordning ikke er afviklet, anses efter denne dato for at vaere omfattet af ordningen med suspension af punktafgifter.

Naar det drejer sig om suspensionsordningen for intern faellesskabsforsendelse, anvendes de bestemmelser, som er gaeldende paa det tidspunkt, hvor varerne er blevet henfoert under denne ordning, fortsat i den periode, hvor disse varer er omfattet af den i henhold til naevnte bestemmelser fastsatte ordning.

Naar det drejer sig om en national suspensionsordning, fastsaetter medlemsstaterne de betingelser og formaliteter, som efter den 1. januar 1993 er gaeldende for afviklingen af denne suspensionsordning.«

9) I afsnit III indsaettes foelgende artikel:

»Artikel 30a

Direktiv 76/308/EOEF aendres saaledes:

1) Titlen affattes saaledes:

»Raadets direktiv af 15. marts 1976 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med foranstaltninger, der er finansieret af Den Europaeiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, samt af landbrugsimportafgifter og told, og i forbindelse med mervaerdiafgift og visse punktafgifter.«

2) I artikel 2:

a) bliver litra e) til litra f)

b) indsaettes efter litra d) foelgende litra:

»e) foelgende punktafgifter:

- punktafgift paa forarbejdet tobak

- punktafgift paa alkohol og alkoholholdige drikkevarer

- punktafgift paa mineralolier«.«

Artikel 2

Direktiv 92/81/EOEF aendres saaledes:

1) I artikel 2, stk. 1,

- affattes litra b) saaledes: »b) varer, der henhoerer under KN-kode 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 og 2707 99 19«

- udgaar litra g).

2) Artikel 8, stk. 8, affattes saaledes:

»Medlemsstaterne kan gennemfoere de i denne artikel naevnte afgiftsfritagelser eller -lempelser i form af tilbagebetaling af den erlagte punktafgift.«

Artikel 3

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 1992. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksterne til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de vedtager paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfaerdiget i Bruxelles, den 14. december 1992. Paa Raadets vegne

N. LAMONT

Formand

(1) EFT nr. C 283 af 31. 10. 1992, s. 8. (2) Udtalelse afgivet den 20. 11. 1992 (endnu ikke offentliggjort i Tidende). (3) Udtalelse afgivet den 24. 11. 1992 (endnu ikke offentliggjort i Tidende). (4) EFT nr. L 76 af 23. 3. 1992, s. 1. (5) EFT nr. L 73 af 19. 3. 1976, s. 18. Direktivet er senest aendret ved direktiv 79/1071/EOEF (EFT nr. L 331 af 27. 12. 1979, s. 10). (6) EFT nr. L 316 af 31. 10. 1992, s. 12.