31992L0107

Kommissionens direktiv 92/107/EØF af 11. december 1992 om ændring af Rådets direktiv 69/208/EØF om handel med frø af olie- og spindplanter

EF-Tidende nr. L 016 af 25/01/1993 s. 0001 - 0001
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 48 s. 0022
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 48 s. 0022


KOMMISSIONENS DIREKTIV 92/107/EOEF af 11. december 1992 om aendring af Raadets direktiv 69/208/EOEF om handel med froe af olie- og spindplanter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 69/208/EOEF af 30. juni 1969 om handel med froe af olie- og spindplanter (1), senest aendret ved Kommissionens direktiv 92/9/EOEF (2), saerlig artikel 20a, og

ud fra foelgende betragtninger:

I lyset af udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden boer bilag II til direktiv 69/208/EOEF aendres, saaledes at der sker en forbedring af de normer, der skal opfyldes med hensyn til mindste sortsrenhed af froe af sojaboenner;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Staaende Komité for Froe og Plantemateriale henhoerende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 69/208/EOEF foretages foelgende aendringer:

I bilag II, punkt 1, anden kolonne (»Mindste sortsrenhed %«), aendres »97« og »95« for henholdsvis basisfroe og certificeret froe af Glycine max. til »99,5« og »99«.

Artikel 2

Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. juli 1994. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, henvises der deri til dette direktiv, eller de ledsages ved offentliggoerelsen af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 11. december 1992.

Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 169 af 10. 7. 1969, s. 3.

(2) EFT nr. L 70 af 17. 2. 1992, s. 25.