31992L0104

Rådets direktiv 92/104/EØF af 3. december 1992 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i udvindingsindustrien over eller under jorden (tolvte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

EF-Tidende nr. L 404 af 31/12/1992 s. 0010 - 0025
den finske specialudgave: kapitel 5 bind 6 s. 0027
den svenske specialudgave: kapitel 5 bind 6 s. 0027


RAADETS DIREKTIV 92/104/ EOEF af 3. december 1992 om minimumsforskrifter vedroerende forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i udvindingsindustrien over eller under jorden (tolvte saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 118 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1), som er udarbejdet eftger hoering af Det Staaende Udvalg for Bedriftssikkerhed og Sundhedsforhold i Kulminer og i Anden Udvindingsindustri,

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

I henhold til Traktatens artikel 118 A skal Raadet, ved udstedelse af direktiver, vedtage minimumsforskrifter med henblik paa at forbedre navnlig arbejdsmiljoeet for at sikre et hoejere niveau for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

ifoelge naevnte artikel skal det i disse direktiver undgaas at paalaegge borgerne administrative, finansielle og retlige byrder af en saadan art, at de haemmer oprettelse og udvikling af smaa og mellemstore virksomheder;

forbedring af arbejdstagernes sikkerhed, hygiejne og sundhed under arbejdet er et maal, som ikke boer vaere underordnet rent oekonomiske hensyn;

Raadets direktiv 89/654/EOEF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet (foerste saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EOEF) (4) omfatter ikke udvindingsindustrien;

det er bydende noedvendigt for varetagelsen af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, at de minimumsforskrifter, der kan sikre et hoejere niveau for sikkerhed og sundhed i udvindingsindustrien over eller under jorden, overholdes;

udvindingsindustrien over eller under jorden er et aktivitetsomraade, hvor arbejdstagerne i visse situationer udsaettes for saerlig store risici;

dette direktiv er et saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Raadets direktiv 89/391/EOEF af 12. juni 1989 om ivaerksaettelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (5); bestemmelserne i naevnte direktiv finder derfor i fuld udstraekning anvendelse paa udvindingsindustrien over eller under jorden, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i naervaerende direktiv;

overfladeinstallationer i tilknytning til udvindingsindustrien over eller under jorden, som ikke er af direkte betydning for udvindingsindustrien over eller under jorden, som defineret i artikel 2, litra a), i dette direktiv, er omfattet af direktiv 89/654/EOEF;

Raadet vedtog den 3. november 1992 direktiv 92/91/EOEF om minimumsforskrifter for forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri (ellevte saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EOEF) (6);

dette direktiv udgoer et konkret led i gennemfoerelsen af den sociale dimension inden for det indre marked -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

AFSNIT I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formaal

1. Ved dette direktiv, som er tolvte saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EOEF, fastsaettes der minimumsforskrifter for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i udvindingsindustrien over eller under jorden som defineret i artikel 2, litra a).

2. Bestemmelserne i direktiv 89/391/EOEF finder i fuld udstraekning anvendelse paa det i stk. 1 naevnte omraade, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i naervaerende direktiv.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstaas ved:

a) udvindingsindustri over eller under jorden: alle industrier, der udoever foelgende aktiviteter:

- egentlig udvinding af mineralske materialer i det fri eller under jorden, og/eller

- efterforskning med henblik paa en saadan udvinding, og/eller

- behandling af de udvundne materialer med henblik paa salg, men ikke forarbejdning af de udvundne materialer

bortset fra boringsrelateret udvindingsindustri som defineret i artikel 2, litra a), i direktiv 92/91/EOEF

b) arbejdssted: alle de steder, der er bestemt til at rumme arbejdspladser, og som omfatter de aktiviteter og de installationer, der direkte eller indirekte er knyttet til udvindingsindustrien over eller under jorden, herunder ogsaa affaldsdepoter og andre oplagringsomraader og efter omstaendighederne indkvarteringsfaciliteter, som arbejdstageren har adgang til i forbindelse med arbejdet.

AFSNIT II

ARBEJDSGIVERENS FORPLIGTELSER

Artikel 3

Generelle forpligtelser

1. For at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed skal arbejdsgiveren traeffe de noedvendige foranstaltninger til at sikre:

a) at arbejdsstedet er udformet, opbygget, udstyret, afproevet samt anvendes og vedligeholdes paa en saadan maade, at arbejdstagerne kan udfoere det tildelte arbejde uden at bringe deres egen og/eller andre arbejdstageres sikkerhed og/eller sundhed i fare

b) at en ansvarlig person overvaager bemandede arbejdssteder, medens arbejdet paagaar

c) at arbejde, der indebaerer en saerlig risiko, kun overlades til arbejdstagere med passende kvalifikationer, og at det udfoeres i overensstemmelse med de givne instrukser

d) at alle sikkerhedsinstrukser er forstaaelige for alle beroerte arbejdstagere

e) at der stilles noedvendige foerstehjaelpsfaciliteter til raadighed

f) at der med jaevne mellemrum gennemfoeres relevante sikkerhedsoevelser.

2. Arbejdsgiveren sikrer sig, at der udarbejdes et dokument vedroerende sikkerhed og sundhed, i det foelgende benaevnt »sikkerheds- og sundhedsdokument«, der opfylder de relevante krav i artikel 6, 9 og 10 i direktiv 89/391/EOEF, og at dette dokument ajourfoeres.

Det skal af sikkerheds- og sundhedsdokumentet navnlig fremgaa:

- at de risici, arbejdstagerne udsaettes for paa arbejdsstedet, er naermere fastlagt og vurderet

- at der vil blive truffet fyldestgoerende foranstaltninger for at naa de maal, der er fastsat i dette direktiv

- at udformningen, anvendelsen og vedligeholdelsen af arbejdsstedet og udstyret er sikker.

Sikkerheds- og sundhedsdokumentet skal udarbejdes, inden arbejdet paabegyndes, og skal revideres, hvis der foretages vaesentlige aendringer, udvidelser eller ombygninger af arbejdsstedet.

3. Naar arbejdstagere fra flere virksomheder er til stede paa samme arbejdssted, er hver arbejdsgiver ansvarlig for alle forhold, der er underlagt hans kontrol.

Den arbejdsgiver, der i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis har ansvaret for arbejdsstedet, koordinerer ivaerksaettelsen af alle foranstaltninger vedroerende arbejdstagernes sikkerhed og sundhed og angiver i sikkerheds- og sundhedsdokumentet maalene for denne koordination samt de naermere foranstaltninger og regler for ivaerksaettelsen heraf.

Koordinationen beroerer ikke de enkelte arbejdsgiveres ansvar i henhold til direktiv 89/391/EOEF.

4. Arbejdsgiveren skal straks anmelde doedsulykker og andre alvorlige arbejdsulykker samt farlige episoder til de kompetente myndigheder.

Artikel 4

Beskyttelse mod brand, eksplosion og sundhedsfarlige stoffer i den omgivende atmosfaere

Arbejdsgiveren skal afhaengigt af arbejdets art traeffe de noedvendige foranstaltninger:

- for at forhindre, spore og bekaempe udbrud og spredning af brande og eksplosioner og

- for at forhindre ophobning af eksplosive og/eller sundhedsfarlige stoffer i den omgivende atmosfaere.

Artikel 5

Evakuerings- og redningsudstyr

For at sikre, at arbejdstagerne i en faresituation har forsvarlige muligheder for at forlade arbejdsstedet hurtigt og under stoerst mulig sikkerhed, skal arbejdsgiveren soerge for at tilvejebringe og vedligeholde det noedvendige evakuerings- og redningsudstyr.

Artikel 6

Kommunikations-, varslings- og alarmeringssystemer

Arbejdsgiveren skal soerge for, at der er tilstraekkelige varslings-, alarmerings- og kommunikationssystemer til raadighed, saaledes at hjaelpe-, evakuerings- og redningsaktioner straks kan ivaerksaettes, hvis det bliver noedvendigt.

Artikel 7

Underretning af arbejdstagerne

1. Med forbehold af artikel 10 i direktiv 89/391/EOEF, underrettes arbejdstagerne og/eller deres repraesentanter om alle de foranstaltninger, der skal traeffes vedroerende sikkerhed og sundhed paa arbejdsstedet, og saerlig om foranstaltninger til gennemfoerelse af artikel 3 til 6.

2. Oplysningerne skal vaere forstaaelige for de paagaeldende arbejdstagere.

Artikel 8

Tilsyn med arbejdstagernes sundhed

1. For at sikre et passende tilsyn med arbejdstagernes sundhed i forhold til risiciene for deres sikkerhed og sundhed under arbejdet fastsaettes der tilsynsforanstaltninger i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.

2. De i stk. 1 naevnte foranstaltninger indebaerer, at hver arbejdstager skal have adgang til eller skal gennemgaa et sundhedstilsyn, inden han saettes til at udfoere opgaver i forbindelse med de i artikel 2 naevnte aktiviteter, og derefter med jaevne mellemrum.

3. Sundhedstilsynet kan indgaa i en national sundhedsordning.

Artikel 9

Hoering af arbejdstagerne og disses deltagelse

Arbejdstagerne og/eller deres repraesentanter skal i henhold til artikel 11 i direktiv 89/391/EOEF hoeres om de anliggender og deltage i de beslutninsprocedurer, der er omfattet af naervaerende direktiv.

Artikel 10

Minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed

1. Arbejdssteder, som tages i anvendelse foerste gang efter den i artikel 13, stk. 1, omhandlede dato for dette direktivs ivaerksaettelse, skal opfylde de minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed, der er anfoert i bilaget.

2. Arbejdssteder, der er taget i anvendelse inden den i artikel 13, stk. 1, omhandlede dato for dette direktivs ivaerksaettelse, skal snarest muligt, og senest ni aar efter naevnte dato, opfylde de minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed, der er anfoert i bilaget.

3. Foretages der efter den i artikel 13, stk. 1, omhandlede dato for dette direktivs ivaerksaettelse aendringer, udvidelser og/eller ombygninger af arbejdssteder, skal arbejdsgiveren traeffe de noedvendige foranstaltninger for, at disse aendringer, udvidelser og/eller ombygninger er i overensstemmelse med de dertil svarende minimumsforskrifter i bilaget.

AFSNIT III

DIVERSE BESTEMMELSER

Artikel 11

Tilpasning af bilagene

Rent tekniske tilpasninger af bilaget som foelge af:

- vedtagelse af direktiver om teknisk harmonisering og standardisering vedroerende udvindingsindustri over eller under jorden

og/eller

- den tekniske udvikling, udviklingen inden for internationale bestemmelser eller specifikationer samt indvundne erfaringer vedroerende udvindingsindustri over eller under jorden

vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 17 i direktiv 89/391/EOEF.

Artikel 12

Opgravningsrelateret udvindingsindustri til soes

Medlemsstaterne kan undlade at anvende dette direktiv paa opgravningsrelateret udvindingsindustri til soes, for saa vidt de soerger for, at de beroerte arbejdstagere faar en beskyttelse, der er i overensstemmelse med de generelle principper for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, der er indeholdt i dette direktiv, paa baggrund af de saerlige risici, der er knyttet til opgravningsrelateret udvindingsindustri til soes.

Artikel 13

Afsluttende bestemmelser

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest 24 maaneder efter dets vedtagelse. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Naar medlemsstaterne vedtager de i stk. 1 naevnte bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de allerede har udstedt, eller som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

4. Medlemsstaterne forelaegger hvert femte aar Kommissionen en rapport om den praktiske gennemfoerelse af bestemmelserne i dette direktiv med anfoerelse af de af arbejdsmarkedets parter fremfoerte synspunkter.

Kommissionen underretter Europa-Parlamentet, Raadet, Det OEkonomiske og Sociale Udvalg, Det Staaende Udvalg for Bedriftssikkerheds- og Sundhedsforhold i Kulminer og Anden Udvindingsindustri og Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen herom.

Artikel 14

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 3. december 1992.

Paa Raadets vegne

G. SHEPHARD

Formand

(1) EFT nr. C 58 af 5. 3. 1992, s. 3.

(2) EFT nr. C 150 af 15. 6. 1992, s. 128 og

EFT nr. C 305 af 23. 11. 1992.

(3) EFT nr. C 169 af 6. 7. 1992, s. 28.

(4) EFT nr. L 393 af 30. 12. 1989, s. 1.

(5) EFT nr. L 183 af 29. 6. 1989, s. 1.

(6) EFT nr. L 348 af 28. 11. 1992, s. 9.

BILAG

MINIMUMSFORSKRIFTER FOR SIKKERHED OG SUNDHED, OMHANDLET I ARTIKEL 10 I DIREKTIVET

Indledende bemaerkning

De i dette bilag fastsatte forpligtelser er gaeldende, naar forholdene i forbindelse med arbejdsstedet eller aktiviteten, omstaendighederne eller en saerlig risiko goer det noedvendigt.

DEL A

FAELLES MINIMUMSFORSKRIFTER FOR UDVINDINGSINDUSTRIEN OVER ELLER UNDER JORDEN OG FOR OVERFLADEINSTALLATIONER

1. Overvaagning og indretning

1.1. Arbejdsstedernes indretning

1.1.1. Arbejdsstederne skal indrettes paa en saadan maade, at der ydes tilstraekkelig beskyttelse mod risici. De skal holdes i god stand, og enhver form for farlige stoffer eller aflejringer skal fjernes eller kontrolleres, saaledes at de ikke udgoer nogen fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

1.1.2. Arbejdspladserne skal vaere udformet og opbygget efter ergonomiske principper, idet der skal tages hensyn til, at arbejdstagerne fra deres arbejdsplads skal kunne foelge relevante processer.

1.1.3. Naar arbejdstagerne er isolerede paa deres arbejdspladser, skal de overvaages paa en hensigtsmaessig maade, eller kontakten med dem skal kunne opretholdes ved hjaelp af telekommunikationsmidler.

1.2. Ansvarlig person

Ethvert bemandet arbejdssted skal konstant forestaas af en af arbejdsgiveren udpeget ansvarlig person, der er i besiddelse af de faerdigheder og den faglige kompetence, som stillingen kraever i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.

Arbejdsgiveren kan selv paatage sig det i foerste afsnit omhandlede ansvar for arbejdsstedet, hvis han har de faerdigheder og den faglige kompetence, som stillingen kraever i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.

1.3. Overvaagning

Der skal foretages overvaagning for at sikre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i forbindelse med alle former for virksomhed; overvaagningen foretages af personer, der har de faerdigheder og den faglige kompetence, som stillingen kraever i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis, og som er udpeget af arbejdsgiveren og handler paa dennes vegne.

Naar sikkerheds- og sundhedsdokumentet kraever det, skal en tilsynsfoerende besigtige de arbejdssteder, der er i brug, mindst én gang i forbindelse med hvert skift.

Arbejdsgiveren kan selv paatage sig den i foerste og andet afsnit omhandlede overvaagning, hvis han har de faerdigheder og den faglige kompetence, som stillingen kraever i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.

1.4. Kompetente arbejdstagere

Paa ethvert arbejdssted, hvor arbejdstagere er beskaeftiget, skal et tilstraekkeligt antal arbejdstagere have de faerdigheder, den erfaring og den uddannelse, der er noedvendig for udfoerelsen af de paalagte opgaver.

1.5. Information, instruktion og oplaering

Arbejdstagerne har krav paa enhver form for information, instruktion, oplaering og efteruddannelse, der er paakraevet for at sikre deres sikkerhed og sundhed.

Arbejdsgiveren skal sikre sig, at arbejdstagerne modtager forstaaelige instrukser, saaledes at hverken deres egen eller de oevrige arbejdstageres sikkerhed og sundhed bringes i fare.

1.6. Skriftlige instrukser

For ethvert arbejdssted skal der udarbejdes skriftlige instrukser om, hvilke regler der skal overholdes for at garantere arbejdstagernes sikkerhed og sundhed samt betryggende brug af udstyr.

Disse instrukser skal ligeledes omfatte oplysninger om brug af noedudstyr samt om, hvilke forholdsregler der skal traeffes, hvis der opstaar en noedsituation paa eller i naerheden af arbejdsstedet.

1.7. Sikre arbejdsmetoder

Der skal invaerksaettes sikre arbejdsmetoder paa hvert arbejdssted eller i forbindelse med hver aktivitet.

1.8. Arbejdstilladelse

Naar sikkerheds- og sundhedsdokumentet fordrer det, skal der indfoeres en ordning med arbejdstilladelser i de tilfaelde, hvor risikable aktiviteter finder sted, eller hvor saedvanligvis ufarlige aktiviteter og andre aktiviteter kan indvirke paa hinanden og frembringe alvorlige risici.

Saadanne arbejdstilladelser skal udstedes af en ansvarlig person forud for paabegyndelsen af arbejdet, og det skal heri specificeres, hvilke betingelser der skal opfyldes, og hvilke forholdsregler der skal traeffes forud for, under og efter arbejdet.

1.9. Regelmaessig kontrol af sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger

Arbejdsgiveren skal soerge for regelmaessig kontrol af de foranstaltninger, der er truffet vedroerende arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, herunder af ordningen for forvaltning af sikkerheden og sundheden, for at sikre, at kravene i dette direktiv er overholdt.

2. Mekanisk og elektrisk udstyr og installationer

2.1. Generelt

Valg, installering, ibrugtagning, drift og vedligeholdelse af mekanisk og elektrisk udstyr skal ske under passende hensyntagen til arbejdstagernes sikkerhed og sundhed og under hensyntagen til andre bestemmelser i dette direktiv og direktiv 89/392/EOEF (1) og 89/655/EOEF (2).

Saafremt saadant udstyr eller saadanne installationer er placeret i et omraade, hvor der hersker eller kan herske fare for brand eller eksplosion som foelge af antaendelse af gas, damp eller flygtig vaeske, skal udstyret eller installationerne vaere tilpasset til brug i det paagaeldende omraade.

Udstyret skal om noedvendigt vaere forsynet med passende beskyttelsesanordninger og fejlsikre systemer (fail-safe systems).

2.2. Saerlige bestemmelser

Mekanisk udstyr og mekaniske installationer skal have en tilstraekkelig styrke, vaere fri for vaesentlige mangler og vaere egnet til de formaal, hvortil det/de anvendes.

Elektrisk udstyr og installationer skal med hensyn til kapacitet og effekt vaere afpasset efter formaalet.

Mekanisk og elektrisk udstyr og mekaniske og elektriske installationer skal vaere installeret og afskaermet paa en saadan maade, at der ikke kan opstaa nogen fare.

3. Vedligeholdelse

3.1. Almindelig vedligeholdelse

Der skal indfoeres et hensigtsmaessigt program, der indebaerer systematisk inspektion, vedligeholdelse og, efter behov, afproevning af mekanisk og elektrisk udstyr og installationer.

Vedligeholdelse, inspektion og afproevning af en hvilken som helst del af installationerne og udstyret skal gennemfoeres af en kompetent person.

Der skal foeres journaler over inspektioner og afproevninger, og disse journaler skal opbevares paa passende maade.

3.2. Vedligeholdelse af sikkerhedsudstyr

Sikkerhedsudstyr skal til stadighed holdes i brugsklar og god stand.

Vedligeholdelse skal gennemfoeres under behoerig hensyntagen til de operationer, der udfoeres.

4. Beskyttelse mod eksplosionsfare, sundhedsfarlige stoffer i den omgivende luft og brandfare

4.1. Generelt

4.1.1. Der skal traeffes foranstaltninger til at vurdere tilstedevaerelsen og maale koncentrationen af sundhedsfarlige og/eller potentielt eksplosionsfarlige stoffer i den omgivende luft.

Naar sikkerheds- og sundhedsdokumentet fordrer det, skal der installeres overvaagningsudstyr, der automatisk og loebende maaler gaskoncentrationerne paa saerlige steder, automatiske alarmer, anordninger, der automatisk afbryder elektriske installationer, og anordninger, der automatisk standser forbraendingsmotorer.

Naar der findes automatiske foranstaltninger, skal de maalte vaerdier registreres og opbevares som fastsat i sikkerheds- og sundhedsdokumentet.

4.1.2. Rygning er forbudt i omraader, der indebaerer saerlig eksplosions- og brandfare.

I saadanne omraader er det ligeledes forbudt at anvende aaben ild og udfoere arbejder, der kan indebaere fare for antaending, medmindre der er truffet tilstraekkelige forholdsregler med henblik paa forebyggelse af en brand eller en eksplosion.

4.2. Beskyttelse mod eksplosionsfare

4.2.1. Der skal traeffes alle noedvendige foranstaltninger for at forebygge dannelse og ophobning af eksplosionsfarlig atmosfaere.

4.2.2. I omraader med eksplosionsfare skal der traeffes alle noedvendige foranstaltninger for at forebygge antaendelse af den eksplosionsfarlige atmosfaere.

4.2.3. Der skal udarbejdes en plan for beskyttelse mod eksplosionsfare med en beskrivelse af det noedvendige udstyr og de noedvendige foranstaltninger.

4.3. Beskyttelse mod sundhedsfarlige stoffer i den omgivende luft

4.3.1. Hvis sundhedsfarlige stoffer ophobes, eller hvis der er risiko for, at de ophobes, skal der traeffes passende foranstaltninger til:

a) at de bortskaffes ved kilden, eller

b) at de udskilles ved kilden eller fjernes, eller

c) at de fortyndes paa en saadan maade, at der ikke er nogen risiko for arbejdstagerne.

Det skal vaere muligt at sprede disse sundhedsfarlige stoffer paa en saadan maade, at der ikke er nogen risiko for arbejdstagerne.

4.3.2. Uden at det beroerer direktiv 89/656/EOEF (1), skal omraader, hvor arbejdstagerne kan blive udsat for sundhedsfare paa grund af sundhedsfarlige stoffer i den omgivende luft, vaere forsynet med egnet og tilstraekkeligt vejrtraeknings- og genoplivningsudstyr.

Det skal i saa fald sikres, at der altid er et tilstraekkeligt antal arbejdstagere til stede paa arbejdsstedet, der kan betjene dette udstyr.

Vaernemidlerne skal opbevares og vedligeholdes paa en hensigtsmaessig maade.

4.3.3. Saafremt giftige gasarter er eller kan vaere til stede, skal en beskyttelsesplan med en beskrivelse af det disponible udstyr og de forebyggende foranstaltninger, der er truffet, vaere til raadighed.

4.4. Beskyttelse mod brandfare

4.4.1. Overalt, hvor arbejdssteder udformes, opbygges, indrettes, er under indkoering, i drift eller vedligeholdes, skal der traeffes passende foranstaltninger for at forebygge, at brande opstaar og breder sig fra de mulige kilder, der er defineret i sikkerheds- og sundhedsdokumentet.

Der skal traeffes foranstaltninger til hurtig og effektiv brandbekaempelse.

4.4.2. Arbejdsstederne skal vaere forsynet med egnet brandslukningsmateriel og, i det omfang det er noedvendigt, med branddetektorer og alarmsystemer.

4.4.3. Ikke-automatisk brandslukningsmateriel skal vaere lettilgaengeligt, ukompliceret at betjene og, om noedvendigt, beskyttet mod beskadigelse.

4.4.4. Paa arbejdsstedet skal der foreligge en brandsikringsplan med en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal traeffes i henhold til artikel 3, 4, 5 og 6 for at forebygge, opdage og bekaempe udbrud og spredning af brand.

4.4.5. Brandslukningsmateriellet skal afmaerkes i henhold til de nationale gennemfoerelsesbestemmelser til direktiv 92/58/EOEF (1).

Denne afmaerkning skal anbringes paa passende steder og maa ikke let kunne fjernes.

5. Spraengstoffer og taendmidler

Opbevaring, transport og brug af spraengstoffer og taendmidler skal udfoeres af kompetente personer, som har tilladelse til at udfoere dette arbejde.

Arbejdet skal tilrettelaegges og udfoeres paa en saadan maade, at det ikke indebaerer nogen risiko for arbejdstagerne.

6. Forbindelses- og/eller adgangsveje

6.1. Det skal vaere muligt at naa frem til arbejdsstederne uden fare og at forlade dem hurtigt og sikkert i en noedsituation.

6.2. Forbindelsesveje, herunder trapper, faste stiger og laesseplatforme og -ramper skal vaere beregnet og dimensioneret paa en saadan maade, at fodgaengere eller koeretoejer nemt og sikkert kan anvende dem i overensstemmelse med deres formaal, og at de ikke udgoer en fare for arbejdstagere, der er beskaeftiget i naerheden.

6.3. Beregningen af dimensionerne for forbindelsesveje for personer og/eller gods afhaenger af det potentielle antal brugere og af virksomhedens art.

Der skal vaere afsat en tilstraekkelig sikkerhedsafstand til gaaende faerdsel, saafremt der anvendes transportmidler paa forbindelsesvejene.

6.4. Forbindelsesveje for koeretoejer skal passere i en passende afstand fra doere, porte, passager for gaaende faerdsel, korridorer og trapper.

6.5. Forbindelses- og adgangsveje skal afmaerkes tydeligt for at sikre beskyttelsen af arbejdstagerne.

6.6. Der boer fastsaettes de noedvendige faerdselsregler for koeretoejer eller maskiner, som faerdes paa arbejdsstedet.

7. Udendoers arbejdssteder

7.1. De arbejdssteder, forbindelsesveje og andre omraader og anlaeg i det fri, hvor arbejdstagere opholder sig i forbindelse med arbejdet, skal vaere udformet paa en saadan maade, at gaaende og koerende faerdsel kan foregaa sikkert.

7.2. Arbejdssteder i det fri skal vaere tilstraekkelig oplyst med kunstig belysning, hvis dagslyset ikke er tilstraekkeligt.

7.3. Er arbejdstagere beskaeftiget paa udendoers arbejdspladser, skal disse saa vidt muligt indrettes paa en saadan maade, at arbejdstagerne:

a) er beskyttet mod vejrliget og eventuelt mod nedfaldende genstande

b) ikke udsaettes for skadelige stoejniveauer eller for udefra kommende skadelig paavirkning (f.eks. gas, damp, stoev)

c) hurtigt kan forlade arbejdspladsen i tilfaelde af fare, eller hurtigt kan blive undsat

d) ikke kan glide eller falde ned.

8. Farlige omraader

8.1. De farlige omraader skal vaere tydeligt afmaerket.

8.2. Hvis der paa arbejdsstederne findes farlige omraader, fordi arbejdets art medfoerer risici, herunder nedstyrtningsrisiko for arbejdstagerne eller fare paa grund af nedfaldende genstande, skal disse omraader saa vidt muligt afspaerres for at undgaa, at uvedkommende faar adgang til disse omraader.

8.3. Der skal traeffes passende foranstaltninger for at beskytte de arbejdstagere, der har adgang til de farlige omraader.

9. Flugtveje og noedudgange

9.1. I tilfaelde af fare skal arbejdstagerne hurtigt og under stoerst mulig sikkerhed kunne forlade alle arbejdspladser.

9.2. Der skal til enhver tid vaere uhindret adgang til flugtveje og noedudgange, og disse skal saa direkte som muligt foere ud i det fri eller til et sikkerhedsomraade, et sikkert samlingssted eller et sikkert roemningssted.

9.3. Flugtvejenes og noedudgangenes antal, fordeling og dimensioner skal afpasses efter arbejdsstedets anvendelse, udstyr og dimensioner samt efter det stoerste antal personer, der kan vaere til stede.

9.4. Noedudgangsdoere skal aabne i flugtretningen.

Noedudgangsdoere maa ikke vaere lukket paa en saadan maade, at enhver, der har behov for at benytte dem i noedstilfaelde, ikke kan aabne dem straks og uden besvaer.

9.5. Noedudgangsdoere maa ikke vaere laast.

Flugtveje og noedudgange samt adgangsveje og -doere dertil maa ikke vaere blokeret af genstande, men skal til enhver tid kunne benyttes uhindret.

9.6. I tilfaelde af stroemafbrydelse skal flugtveje og noedudgange, hvor der er behov for belysning, vaere forsynet med tilstraekkelig noedbelysning.

9.7. Saerlige flugtveje og noedudgange skal afmaerkes i henhold til de nationale bestemmelser til gennemfoerelse af direktiv 92/58/EOEF.

10. Redningsudstyr

10.1. Arbejdstagerne skal opoeves i at forholde sig paa en hensigtsmaessig maade i noedsituationer.

10.2. Redningsudstyr i brugsklar stand skal vaere placeret paa passende, lettilgaengelige steder og skal vaere afmaerket i henhold til de nationale gennemfoerelsesbestemmelser til direktiv 92/58/EOEF.

11. Sikkerhedsoevelser

Paa saedvanligvis bemandede arbejdssteder skal der afholdes sikkerhedsoevelser med regelmaessige mellemrum.

Disse sikkerhedsoevelser har navnlig til formaal at instruere og proeve de personer paa arbejdsstedet, der i forbindelse med noedsituationer har faaet tildelt opgaver, som omfatter brug, haandtering eller betjening af noedudstyr.

Om noedvendigt skal disse personer ogsaa kunne deltage i oevelser i korrekt brug, haandtering eller betjening af dette udstyr.

12. Foerstehjaelpsudstyr

12.1. Paa alle steder, hvor arbejdsforholdene kraever det, skal der vaere foerstehjaelpsudstyr til raadighed, og det skal vaere tilpasset de aktiviteter, der udfoeres.

Dette udstyr skal vaere hensigtsmaessigt afmaerket og lettilgaengeligt.

12.2. Hvis stoerrelsen af arbejdsstederne, den dér udoevede form for aktivitet og ulykkesantallet kraever det, skal der indrettes et eller flere lokaler til foerstehjaelp.

I disse lokaler skal der paa et ioejnefaldende sted vaere opslaaet foerstehjaelpsinstrukser til brug i tilfaelde af ulykker.

12.3. Lokaler til foerstehjaelp skal vaere udstyret med det noedvendige foerstehjaelpsudstyr og -materiel og vaere lettilgaengelige med baarer.

De skal afmaerkes i henhold til de nationale gennemfoerelsesbestemmelser til direktiv 92/58/EOEF.

12.4. Paa alle steder, hvor arbejdsforholdene kraever det, skal der vaere foerstehjaelpsudstyr til raadighed.

Dette udstyr skal vaere hensigtsmaessigt afmaerket og lettilgaengeligt.

12.5. Et passende antal arbejdstagere skal oplaeres i brug af foerstehjaelpsudstyret.

13. Naturlig og kunstig belysning

13.1. Ethvert arbejdssted skal overalt vaere forsynet med belysning af en styrke, der er tilstraekkelig til at sikre arbejdstagernes sundhed og sikkerhed.

13.2. Arbejdsstederne skal saa vidt muligt have tilstraekkelig naturlig belysning og under hensyn til de klimatiske forhold vaere udstyret med tilstraekkelig, kunstig belysning til sikring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

13.3. Belysningsinstallationer i arbejdslokaler og paa forbindelsesveje skal vaere anbragt saaledes, at den valgte belysningsform ikke frembyder nogen ulykkesrisiko for arbejdstagerne.

13.4. Arbejdssteder, hvor arbejdstagerne er udsat for risiko i tilfaelde af, at den kunstige belysning svigter, skal vaere forsynet med tilstraekkelig kraftig noedbelysning.

Hvis dette er umuligt, skal arbejdstagerne raade over individuelle lyskilder.

14. Sanitaere installationer

14.1. Omklaedningsrum og garderobeskabe

14.1.1. Der skal stilles passende omklaedningsrum til raadighed for arbejdstagerne, hvis de skal baere saerligt arbejdstoej, og man af sundheds- eller anstaendighedsgrunde ikke kan kraeve, at de klaeder om i et andet rum.

Omklaedningsrummene skal vaere lettilgaengelige, have tilstraekkelig stor kapacitet og vaere udstyret med siddepladser.

14.1.2. Omklaedningsrummene skal vaere tilstraekkelig store og saaledes udstyret, at hver arbejdstager faar mulighed for at laase sit toej inde i arbejdstiden.

Hvis forholdene goer det paakraevet (f.eks. farlige stoffer, frugt, snavs), skal der vaere separate skabe til arbejdstoej og til privat toej.

Der skal forefindes faciliteter, saaledes at hver arbejdstager kan toerre sit vaade arbejdstoej.

14.1.3. Der skal vaere adskilte omklaedningsrum eller adskilt benyttelse af disse for maend og kvinder.

14.1.4. Hvis omklaedningsrum ikke er noedvendige i henhold til punkt 14.1.1, skal hver arbejdstager raade over et sted til sit toej.

14.2. Brusere og haandvaske

14.2.1. Hvis aktiviteternes art eller sundhedsforholdene goer det paakraevet, skal arbejdstagerne have adgang til passende brusere i tilstraekkeligt antal.

Der skal vaere adskilte bruserum eller adskilt benyttelse af disse for maend og kvinder.

14.2.2. Bruserummene skal vaere tilstraekkelig store til, at hver enkelt arbejdstager ugenert kan goere sig i stand under hygiejniske forhold.

Bruserne skal vaere forsynet med varmt og koldt vand.

14.2.3. Er brusere ikke noedvendige i henhold til punkt 14.2.1, foerste afsnit, skal der i naerheden af arbejdspladserne og omklaedningsrummene findes passende haandvaske i tilstraekkeligt antal med varmt og koldt vand.

Der skal vaere adskilte haandvaske eller adskilt benyttelse af disse for maend og kvinder, naar anstaendighedshensyn goer dette paakraevet.

14.3. Toiletter og haandvaske

Arbejdstagerne skal i naerheden af deres arbejdspladser, opholdsrum, omklaedningsrum og bruserum eller vaskerum have adgang til saerlige lokaler med et tilstraekkeligt antal toiletter og haandvaske.

Der skal vaere adskilte toiletter eller adskilt benyttelse af disse for maend og kvinder.

I forbindelse med udvindingsindustri under jorden kan de sanitaere installationer, som er omhandlet i det foregaaende punkt, anbringes paa jordens overflade.

15. Affaldsdepoter og andre oplagringsomraader

Affaldsdepoter, overskudsdepoter, slaggebjerge og andre oplagringsomraader, samt bundfaeldningsbassiner skal udformes, bygges, indrettes og vedligeholdes med henblik paa at sikre deres stabilitet og arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

16. Overfladeinstallationer (supplerende saerlige forskrifter)

16.1. Stabilitet og soliditet

Arbejdsstederne skal udformes, bygges, indrettes, anvendes og vedligeholdes paa en saadan maade, at de kan modstaa den ydre belastning, som de kan blive udsat for.

De skal have en struktur og en soliditet, der passer til formaalet.

16.2. Lokalernes gulve, vaegge, lofter og tage

16.2.1. Lokalernes gulve skal vaere fri for buler, huller og farlige niveauforskelle; de skal vaere stabile og skridsikre.

Arbejdssteder, hvor der er installeret arbejdspladser, skal vaere tilstraekkelig isoleret under hensyntagen til virksomhedens art og arbejdstagernes fysiske aktivitet.

16.2.2. I lokalerne skal gulvenes, vaeggenes og lofternes overflade vaere af en saadan beskaffenhed, at der ved rengoering og rensning kan opnaas forsvarlige hygiejniske forhold.

16.2.3. Gennemsigtige eller halvgennemsigtige skillevaegge, og navnlig skillevaegge udelukkende bestaaende af glas, i arbejdsrum eller i naerheden af arbejdspladser eller adgangsveje skal vaere klart afmaerket og fremstillet af sikkerhedsmaterialer eller vaere adskilt fra disse arbejdspladser og adgangsveje paa en saadan maade, at arbejdstagerne hverken kan komme i kontakt med skillevaeggene eller blive ramt, hvis vaeggene splintres.

16.2.4. Adgang til tage af materialer, der ikke er tilstraekkelig solide, maa kun tillades, saafremt der forefindes egnet udstyr, saaledes at arbejdet kan udfoeres paa en sikkerhedsmaessigt forsvarlig maade.

16.3. Lokalernes dimensioner og luftrum - Bevaegelsesfrihed paa arbejdspladsen

16.3.1. Arbejdsrum skal have et areal, en hoejde og et luftrum, der goer det muligt for arbejdstagerne at udfoere arbejdet uden fare for sikkerhed, sundhed eller velvaere.

16.3.2. Arbejdspladsens areal skal vaere af en saadan stoerrelse, at arbejdstageren har tilstraekkelig bevaegelsesfrihed til at udfoere sit arbejde i sikkerhed.

16.4. Vinduer og ovenlys

16.4.1. Vinduer, ovenlys og ventilationsanordninger, der kan aabnes, reguleres eller fastgoeres, skal vaere udformet saaledes, at disse operationer kan udfoeres paa en sikkerhedsmaessigt forsvarlig maade.

De skal placeres saaledes, at de ikke udgoer en fare for arbejdstagerne, naar de er aabne.

16.4.2. Vinduer og ovenlys skal kunne rengoeres uden fare.

16.5. Doere og porte

16.5.1. Doerenes og portenes placering, antal, anvendte materialer og dimensioner bestemmes af de paagaeldende lokalers eller omraaders art og anvendelse.

16.5.2. Paa gennemsigtige doere skal der anbringes en afmaerkning i oejenhoejde.

16.5.3. Svingdoere og -porte skal vaere gennemsigtige eller have gennemsigtige fyldninger.

16.5.4. Hvis gennemsigtige eller halvgennemsigtige doere og porte ikke er udfoert i sikkerhedsmateriale, og hvis der er risiko for, at arbejdstagerne kan komme til skade, saafremt doere eller porte splintres, skal disse flader beskyttes mod spraengning.

16.5.5. Skydedoere skal vaere udstyret med sikkerhedsanordninger, der forhindrer dem i at glide ud af skinnerne og vaelte.

16.5.6. Doere og porte, der aabner opad, skal vaere udstyret med en sikkerhedsanordning, der hindrer dem i at falde i.

16.5.7. Doere langs flugtveje skal vaere passende afmaerket.

De skal til enhver tid kunne aabnes indefra uden saerlig hjaelp.

Naar arbejdsstederne er i brug, skal doerene kunne aabnes.

16.5.8. Medmindre der er sikker passage for gaaende, skal der i umiddelbar naerhed af porte, der hovedsagelig er beregnet til koeretoejers gennemkoersel, vaere tydeligt afmaerkede doere, der aldrig maa blokeres, til gaaende faerdsel.

16.5.9. Mekaniske doere og porte skal fungere paa en saadan maade, at der ikke er risiko for, at arbejdstagerne udsaettes for ulykker.

Saadanne doere og porte skal vaere udstyret med en letkendelig og lettilgaengelig noedafbryder og skal ligeledes kunne aabnes manuelt, medmindre de aabner sig automatisk ved stroemsvigt.

16.6. Ventilation af lukkede arbejdssteder

16.6.1. Lukkede arbejdssteder skal under hensyntagen til arbejdsmetoderne og den fysiske belastning, som arbejdstagerne udsaettes for, forsynes med frisk luft i tilstraekkelig maengde.

Benyttes udluftningsanlaeg, skal dette holdes i funktionsdygtig stand.

En opstaaet defekt skal udloese en alarm, naar dette er noedvendigt af hensyn til arbejdstagernes sundhed.

16.6.2. Anvendes der klimaanlaeg eller mekaniske ventilationsanlaeg, skal de fungere paa en saadan maade, at arbejdstagerne ikke udsaettes for generende traek.

Enhver belaegning og urenhed, som maatte medfoere en umiddelbar risiko for arbejdstagernes sundhed som foelge af forurening af den indaandede luft, skal straks fjernes.

16.7. Temperaturen i lokalerne

16.7.1. Temperaturen i arbejdslokaler skal vaere passende for den menneskelige organisme under hensyntagen til de anvendte arbejdsmetoder og den fysiske belastning, som arbejdstagerne udsaettes for.

16.7.2. Temperaturen i opholdsrum, lokaler til personalet med vagttjeneste, sanitaere lokaler, kantiner og lokaler beregnet til foerstehjaelp skal svare til disse lokalers specifikke formaal.

16.7.3. Vinduer, ovenlys og skillevaegge af glas skal vaere udformet paa en saadan maade, at en for kraftig solbelysning paa arbejdsstedet undgaas under hensyntagen til arbejdets art og arbejdsstedets beskaffenhed.

16.8. Opholdsrum

16.8.1. Hvis arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed goer det noedvendigt, navnlig paa grund af arbejdets art eller antallet af arbejdstagere, skal der stilles et lettilgaengeligt opholdsrum til arbejdstagernes disposition.

Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis personalet arbejder i kontorer eller i lignende arbejdsrum, som giver tilsvarende muligheder for afslapning i pauser.

16.8.2. Opholdsrummene skal vaere tilstraekkelig store og indeholde et i forhold til antallet af arbejdstagere passende antal borde og siddepladser med ryglaen.

16.8.3. Der skal i opholdsrummene traeffes passende foranstaltninger til beskyttelse af ikke-rygere mod tobaksroeg.

16.8.4. Hvis arbejdstiden afbrydes regelmaessigt eller ofte, og der ikke findes opholdsrum, skal der stilles andre rum til arbejdstagernes raadighed, saaledes at de kan opholde sig der under arbejdets afbrydelse, for saa vidt hensynet til deres sikkerhed eller sundhed kraever det.

Der skal traeffes passende foranstaltninger til beskyttelse af ikke-rygere mod tobaksroeg.

17. Gravide kvinder og ammende moedre

Gravide kvinder og ammende moedre skal have mulighed for at hvile sig liggende under passende forhold.

18. Handicappede arbejdstagere

Arbejdsstederne skal om noedvendigt indrettes under hensyntagen til handicappede arbejdstagere.

Denne bestemmelse gaelder navnlig for saa vidt angaar doere, forbindelsesveje, trapper, brusere, haandvaske, toiletter og arbejdspladser, som direkte benyttes af handicappede arbejdstagere.

DEL B

SAERLIGE MINIMUMSFORSKRIFTER FOR UDVINDINGSINDUSTRIEN OVER JORDEN

1. Generelt

1.1. Med forbehold af artikel 3, stk. 2, skal en arbejdsgiver, som i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis har ansvaret for et arbejdssted, der er omfattet af denne del B, soerge for, at det af sikkerheds- og sundhedsdokumentet fremgaar, at alle relevante foranstaltninger er truffet med henblik paa at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i baade normale og kritiske situationer.

1.2. Sikkerheds- og sundhedsdokumentet skal ajourfoeres regelmaessigt og vaere tilgaengeligt paa arbejdsstedet.

Arbejdet skal udfoeres i overensstemmelse med sikkerheds- og sundhedsdokumentet.

2. Udvinding

2.1. Arbejdet skal planlaegges under hensyntagen til de elementer i sundheds- og sikkerhedsdokumentet, der vedroerer farerne for nedstyrtning eller jordskred.

Hoejden og haeldningen af brydningsfronten skal derfor som en forebyggende foranstaltning fastlaegges i forhold til arten og stabiliteten af terraenet samt til udvindingsmetoderne.

2.2. Terrasser og adgangsveje skal have en stabilitet, der er tilpasset de maskiner, der anvendes.

De skal indrettes og vedligeholdes paa en saadan maade, at transport af maskiner kan ske i fuld sikkerhed.

2.3. Foer arbejdet paabegyndes eller genoptages, skal brydningsfronter, der vender ud mod brydningssteder eller adgangsveje, kontrolleres for at sikre, at der ikke findes ustabile jordmasser eller klipper.

I givet fald skal jord og klippestykker fjernes.

2.4. I forbindelse med udgravning eller fjernelse af loesnet materiale maa der ikke skabes ustabilitet.

DEL C

SAERLIGE MINIMUMSFORSKRIFTER FOR UDVINDINGSINDUSTRI UNDER JORDEN

1. Generelt

1.1. Med forbehold af artikel 3, stk. 2, skal en arbejdsgiver, som i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis har ansvaret for et arbejdssted, der er omfattet af denne del C, soerge for, at det af sikkerheds- og sundhedsdokumentet fremgaar, at alle relevante foranstaltninger er truffet med henblik paa at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i baade normale og kritiske situationer.

1.2. Sikkerheds- og sundhedsdokumentet skal ajourfoeres regelmaessigt og vaere tilgaengeligt paa arbejdsstedet.

Arbejdet skal udfoeres i overensstemmelse med sikkerheds- og sundhedsdokumentet.

2. Planer over det underjordiske arbejde

2.1. Der skal udarbejdes planer over det underjordiske arbejde i en maalestok, der muliggoer en klar oversigt.

Disse planer skal ud over gange og udvindingsarbejder vise de kendte elementer, der kan have en indflydelse paa udvindingen og sikkerheden i forbindelse hermed.

Planerne skal vaere let tilgaengelige og opbevares saa laenge, det er noedvendigt for sikkerheden.

2.2. Planerne over det underjordiske arbejde skal ajourfoeres regelmaessigt og vaere tilgaengelige paa arbejdsstedet.

3. Udgange

Der skal vaere mindst to adskilte udgange til jordens overflade fra hvert underjordisk brydningssted, og de skal vaere solidt bygget og let tilgaengelige for de arbejdstagere, der arbejder under jorden.

Naar benyttelse af disse udgange kraever en stor fysisk anstrengelse fra arbejdstagernes side, skal de vaere udstyret med mekaniske anordninger til transport af arbejdstagerne.

4. Arbejdssteder

De arbejdssteder, hvor der udfoeres arbejde, skal udformes, anvendes, udstyres og vedligeholdes paa en saadan maade, at det er forbundet med den mindst mulige risiko for arbejdstagerne at arbejde og faerdes dér.

Minegangene skal vaere afmaerkede for at goere det lettere for arbejdstagerne at orientere sig.

5. Transport

5.1. Transportinstallationerne skal indrettes, anvendes og vedligeholdes paa en saadan maade, at sundheden og sikkerheden for de arbejdstagere, der foerer dem, anvender dem eller befinder sig i deres naerhed, sikres.

5.2. Transport af arbejdstagere med mekaniske installationer skal tilrettelaegges paa en hensigtsmaessig maade og udfoeres paa grundlag af saerlige skriftlige instrukser.

6. Afstivning of terraenets stabilitet

En afstivning skal opsaettes saa hurtigt som muligt efter udgravningen, undtagen i de tilfaelde, hvor dette paa grund af terraenets stabilitet ikke er noedvendigt for arbejdstagernes sikkerhed. Denne afstivning skal opsaettes i overensstemmelse med tegninger og skriftlige instrukser.

De arbejdspladser, der er tilgaengelige for arbejdstagerne, skal regelmaessigt kontrolleres med hensyn til terraenets stabilitet, og afstivningen skal vedligeholdes i overensstemmelse hermed.

7. Ventilation

7.1. Alle underjordiske brydningssteder, hvortil adgang er tilladt, skal ventileres paa en hensigtsmaessig maade.

Der skal forefindes en permanent ventilation, som skal goere det muligt med en tilstraekkelig sikkerhedsmargen at bevare:

- en luft, der ikke indebaerer nogen sundhedsfare

- en luft, i hvilken risiciene for eksplosion og finstoev er under kontrol

- en luft, der frembyder passende arbejdsforhold i arbejdstiden under hensyntagen til de anvendte arbejdsmetoder og til de fysiske krav, arbejdstagerne er udsat for.

7.2. Hvis den naturlige ventilation ikke goer det muligt at opfylde de i punkt 7.1 opstillede krav, skal hovedventilationen ske ved hjaelp af en eller flere mekaniske ventilatorer.

Der skal traeffes foranstaltninger med henblik paa at sikre en stabil og vedvarende ventilation.

Undertrykket i hovedventilatorerne skal til stadighed overvaages, og der skal findes en automatisk alarm, der goer opmaerksom paa utilsigtede stop.

7.3. Resultaterne af den regelmaessige maaling af parametrene skal registreres.

En ventilationsplan med angivelse af de relevante oplysninger i forbindelse med ventilation skal udarbejdes, regelmaessigt ajourfoeres og vaere tilgaengelig paa arbejdsstedet.

8. Grubegasholdige miner

8.1. Som grubegasholdige miner betragtes alle miner under jorden, i hvilke der kan udvikles grubegas i en saadan maengde, at risikoen for dannelse af en eksplosiv atmosfaere ikke kan udelukkes.

8.2. Hovedventilationen skal ske ved hjaelp af en eller flere mekaniske ventilatorer.

8.3. Udvindingen skal ske under hensyntagen til udviklingen af grubegas.

Der skal traeffes foranstaltninger med henblik paa i saa vid udstraekning som muligt at fjerne de risici, der er forbundet med grubegas.

8.4. Den sekundaere ventilation skal begraenses til forberedende arbejder og nedrivningsarbejder samt til lokaler, der er direkte forbundet med hovedventilationen.

Udvindingsstederne kan alene vaere forsynet med sekundaer ventilation, hvis der er truffet hensigtsmaessige supplerende foranstaltninger til beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

8.5. De maalinger af ventilationen, der er omhandlet under punkt 7.3, skal suppleres med kontrol for grubegas. Hvis det kraeves i sikkerheds- og sundhedsdokumentet, skal koncentrationen af grubegas i returluften fra brydningssteder, hvor der foregaar mekanisk loesbrydning og blokbrydning, samt ved brydningsfronten i forbindelse med mekanisk brydning i blindgange, til stadighed overvaages.

8.6. Kun spraengstoffer og taendmidler, der er beregnet til anvendelse i grubegasminer, maa anvendes.

8.7. Bestemmelserne i punkt 4.1.2 i del A erstattes af nedenstaaende bestemmelser:

- det er forbudt at ryge, at baere tobak eller enhver ting, der kan frembringe ild, paa sig

- blaeselamper, svejseapparater eller lignende apparater kan kun anvendes undtagelsesvist, og kun saafremt der er truffet specifikke foranstaltninger med henblik paa beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

9. Miner eller stenbrud med antaendeligt stoev

9.1. Kulminer betragtes som miner med antaendeligt stoev, medmindre det fremgaar af sikkerheds- og sundhedsdokumentet, at ingen af de minegange, hvori der foretages udvinding, indeholder stoev, der kan sprede en eksplosion.

9.2. Bestemmelserne i punkt 8.6 og 8.7 i del C finder tilsvarende anvendelse.

9.3. Der skal traeffes foranstaltninger til at nedbringe aflejringer af antaendeligt stoev, og til at fjerne, neutralisere eller fiksere dette.

9.4. Spredning af eksplosioner i antaendeligt stoev og/eller i grubegas, der kan fremprovokere andre eksplosioner i antaendeligt stoev, skal begraenses ved hjaelp af et system af stoevlaase.

Placeringen af stoevlaasene skal anfoeres i et dokument, der ajourfoeres regelmaessigt og er tilgaengeligt paa arbejdsstedet.

10. OEjeblikkelige frigoerelser af gas, jordforskydninger og vandindtraengen

10.1. I omraader, hvor der kan forekomme oejeblikkelige frigoerelser af gas med eller uden udslyngning af mineraler og klippestykker, jordforskydninger eller vandindtraengen, skal udvindingen planlaegges og gennemfoeres saaledes, at arbejdet i videst muligt omfang kan gennemfoeres paa betryggende maade og uden fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

10.2. Der skal traeffes foranstaltninger til paavisning af risikoomraader, til beskyttelse af de arbejdstagere, der er beskaeftiget med arbejde, der naermer sig eller foregaar i disse omraader, og til kontrol med risiciene.

11. Brand, ild og overophedning

11.1. Der skal traeffes foranstaltninger til at forebygge og i givet fald tidligt at paavise overophedninger.

11.2. Tilstedevaerelse af brandbart materiale i forbindelse med underjordisk arbejde skal begraenses til den absolut noedvendige maengde.

11.3. Naar der anvendes vaesker (hydrauliske vaesker til mekanisk hydrostatisk og/eller hydrokinetisk transmission), skal der saa vidt muligt anvendes vanskeligt antaendelige vaesker for at forebygge brand og spredning af brand.

Disse hydrauliske vaesker skal vaere i overensstemmelse med specifikationerne og afproevningsbetingelserne for brandmodstandsdygtighed og med de hygiejniske kriterier.

Naar der anvendes hydrauliske vaesker, som ikke opfylder de i andet afsnit naevnte specifikationer, betingelser og kriterier, skal der traeffes supplerende foranstaltninger for at undgaa den oegede risiko for brand og spredning af brand.

12. >Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med evakuering af arbejdstagerne

For at goere det muligt for arbejdstagerne sikkert at evakuere et brydningssted skal de afhaengigt af risikoen raade over et individuelt aandedraetsvaern, som de til stadighed skal have inden for raekkevidde.

De skal instrueres i anvendelsen af dette.

Apparatet skal opbevares i det paagaeldende anlaeg, og det skal jaevnligt kontrolleres, at det er i god stand.

13. Belysning

Bestemmelserne i punkt 13 i del A erstattes af foelgende bestemmelser:

- Arbejdstagerne skal raade over en individuel lampe, der er tilpasset den paataenkte anvendelse.

- Arbejdspladserne skal saa vidt muligt vaere udstyret med tilstraekkelig, kunstig belysning til beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

- Belysningsinstallationerne skal vaere placeret paa en saaden maade, at belysningen ikke indebaerer nogen risiko for uheld for arbejdstagerne.

14. Kontrol med tilstedevaerelsen under jorden

Planlaegning skal goere det muligt paa et hvilket som helst tidspunkt at vide, hvor mange personer, der opholder sig under jorden.

15. Beredskab

For at sikre en hurtig og effektiv indsats i tilfaelde af en stoerre ulykke skal der forefindes et hensigtmaessigt beredskab.

Dette beredskab skal for at kunne intervenere paa alle underjordiske udvindingssteder raade over et tilstraekkeligt antal uddannede reddere og passende redningsmateriel.

(1) EFT nr. L 183 af 29. 6. 1989, s. 9. Direktivet er aendret ved direktiv 91/368/EOEF (EFT nr. L 198 af 22. 7. 1991, s. 16).

(2)EFT nr. L 393 af 30. 12. 1989, s. 13.

(1) EFT nr. L 393 af 30. 12. 1989, s. 18.

(1) EFT nr. L 245 af 26. 8. 1992, s. 23.