31992L0024

Rådets direktiv 92/24/EØF af 31. marts 1992 om hastighedsbegrænsende anordninger eller lignende indbyggede hastighedsbegrænsende systemer for visse motorkøretøjsklasser

EF-Tidende nr. L 129 af 14/05/1992 s. 0154 - 0174
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 22 s. 0195
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 22 s. 0195


RAADETS DIREKTIV 92/24/EOEF af 31. marts 1992 om hastighedsbegraensende anordninger eller lignende indbyggede hastighedsbegraensende systemer for visse motorkoeretoejsklasser

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Der skal vedtages foranstaltninger med henblik paa gradvis oprettelse af det indre marked i loebet af perioden indtil den 31. december 1992; det indre marked indebaerer et omraade uden indre graenser med fri bevaegelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital;

de tekniske krav, der i henhold til national lovgivning stilles til motorkoeretoejer, vedroerer bl.a. hastighedsbegraensning for visse koeretoejsklasser;

disse krav er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat; det er derfor noedvendigt, at alle medlemsstater indfoerer de samme krav, enten i stedet for de nugaeldende bestemmelser eller som supplement til dem, saaledes at alle koeretoejstyper kan omfattes af EOEF-standardtypegodkendelsesproceduren i direktiv 70/156/EOEF (4);

for at forbedre faerdselssikkerheden og begraense kvaestelsernes omfang i tilfaelde af ulykker med busser og tunge transportkoeretoejer, er det absolut noedvendigt, at disse motorkoeretoejsklasser udstyres med hastighedsbegraensende anordninger;

med hensyn til miljoe og oekonomi kan der opnaas en nedsaettelse af forurening og braendstofforbrug;

i alle tilfaelde, hvor Raadet giver Kommissionen befoejelser til at indfoere forskrifter for motorkoeretoejssektoren, boer der fastsaettes en procedure med forudgaaende samraad mellem Kommissionen og medlemsstaterne i et raadgivende udvalg;

det er rimeligt og nyttiget, at der i forbindelse med DRIVE-programmet igangsaettes forskning i variable hastighedsbegraensende anordninger, der styres af hastighedsgraenser, der er begrundet i vejenes tilstand og trafikforholdene -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I dette direktiv forstaas ved:

- »koeretoej«: ethvert motorkoeretoej af klasse N2 og M3 med en tilladt totalmasse paa over 10 tons samt af klasse N3 som defineret i bilag I til direktiv 70/156/EOEF, som er bestemt til faerdsel paa vej, har mindst fire hjul og har en konstruktivt bestemt maksimumshastighed paa over 25 km/h

- »hastighedsbegraensende anordning«: en hastighedsbegraenser, der kan typegodkendes som separat teknisk enhed i den i artikel 9 a) i direktiv 70/156/EOEF anvendte betydning. Indbyggede systemer til begraensning af den maksimale hastighed, der fra begyndelsen er en del af koeretoejet, skal opfylde samme krav som hastighedsbegraensende anordninger.

Artikel 2

Medlemsstaterne kan ikke naegte:

- EOEF-typegodkendelse eller national typegodkendelse af et koeretoej eller naegte eller forbyde salg, indregistrering, ibrugtagning eller benyttelse af et koeretoej af grunde, der vedroerer dets udstyrelse med hastighedsbegraensende anordninger

- EOEF-typegodkendelse som teknisk enhed eller national typegodkendelse af en hastighedsbegraensende anordning eller forbyde salg, ibrugtagning eller anvendelse af en hastighedsbegraensende anordning

hvis forskrifterne i bilagene til dette direktiv er overholdt.

Artikel 3

AEndringer, som kraeves for at tilpasse bilagene til dette direktiv til den tekniske udvikling, vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 13 i direktiv 70/156/EOEF.

Artikel 4

Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 1993. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

Artikel 5

Fra 1. januar 1994:

- maa medlemsstaterne ikke laengere udstede det dokument, som er naevnt i artikel 10, stk. 1, tredje led, i direktiv 70/156/EOEF, for en type koeretoej, hvis hastighedsbegraensende anordning ikke opfylder bestemmelserne i naervaerende direktiv

- kan medlemsstaterne naegte at meddele national typegodkendelse for en type koeretoej, hvis hastighedsbegraensende anordning ikke opfylder bestemmelserne i naervaerende direktiv.

Fra 1. oktober 1994 kan medlemsstaterne forbyde foerste ibrugtagning af koeretoejer, hvis hastighedsbegraensende anordninger ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 31. marts 1992.

Paa Raadets vegne

Vitor MARTINS

Formand

(1) EFT nr. C 229 af 4. 9. 1991, s. 5.(2) EFT nr. C 13 af 20. 1. 1992, s. 505, og EFT nr. 67 af 16. 3. 1992.(3) EFT nr. C 40 af 17. 2. 1992, s. 54.(4) Raadets direktiv 70/156/EOEF af 6. februar 1970 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne koeretoejer og paahaengskoeretoejer dertil (EFT nr. L 42 af 23. 2. 1970, s. 1), senest aendret ved direktiv 87/403/EOEF (EFT nr. L 220 af 8. 8. 1987, s. 44).

BILAG I

1. ANVENDELSESOMRAADE

1.1. Dette direktiv gaelder for hastighedsbegraensende anordninger, der er EOEF-typegodkendt som separate tekniske enheder til motorkoeretoejer, samt installering i de i artikel 1 beskrevne motorkoeretoejer af disse godkendte anordninger eller lignende hastighedsbegraensende systemer, der opfylder forskrifterne i bilagene til dette direktiv.

Motorkoeretoejer med en konstruktivt bestemt maksimumshastighed, som er lavere end den hastighed, der er normeret i Raadets direktiv 92/6/EOEF af 10. februar 1992 om montering og anvendelse af hastighedsbegraensende anordninger i visse klasser af motorkoeretoejer i Faellesskabet (1), behoever ikke at blive udstyret med hastighedsbegraensende anordninger eller systemer.

Direktivets formaal er at begraense tunge transport- og passagerkoeretoejers maksimale vejhastighed til en bestemt vaerdi. Dette opnaas ved hjaelp af en hastighedsbegraensende anordning eller et hastighedsbegraensende system, hvis vigtigste funktion er at kontrollere braendstoftilfoerslen til motoren.

2. DEFINITIONER

2.1. I dette direktiv forstaas ved:

2.2. »Hastighedsgraense V«, koeretoejets maksimale hastighed, saaledes at dets konstruktion eller udstyr hindrer reaktion ved aktivering af fartregulatoren.

2.3. »Normeret hastighed (V norm)«, den gennemsnitshastighed, koeretoejet er beregnet til under stabile forhold.

2.4. »Konstant hastighed (V kons)«, koeretoejets hastighed under de i bilag III, punkt 1.1.4.2.3., beskrevne forhold.

2.5. »Hastighedsbegraensende anordning«, en anordning, hvis vigtigste funktion er at kontrollere braendstoftilfoerslen til motoren for at begraense koeretoejets hastighed til den fastsatte vaerdi.

2.6. »Masse i ubelastet stand«, masse af koeretoejet i koereklar stand, inklusive koelervaeske, smoeremidler, braendstof, vaerktoej og eventuelt reservehjul.

2.7. »Koeretoejstype«, koeretoejer, der ikke adskiller sig fra hinanden paa foelgende vaesentlige punkter:

2.7.1. - eventuelle hastighedsbegraensende systemers eller hastighedsbegraensende anordningers maerke og type

2.7.2. - det hastighedsomraade, begraensningen kan fastsaettes til inden for det afproevede koeretoejs hastighedsomraade

2.7.3. - forholdet mellem maksimal motoreffekt og masse i ubelastet stand skal vaere mindre end eller lig med det afproevede koeretoejs

2.7.4. - forholdet mellem den hoejste motorhastighed og koeretoejets hastighed i hoejeste gear skal vaere mindre end det afproevede koeretoejs.

2.8. »Type hastighedsbegraensende anordning«, hastighedsbegraensende anordninger, der ikke adskiller sig fra hinanden paa foelgende vaesentlige punkter:

- anordningens maerke og type

- den raekke hastighedsvaerdier, anordningen kan indstilles til

- metode, hvormed braendstoftilfoerslen til motoren kontrolleres.

3. ANSOEGNING OM EOEF-TYPEGODKENDELSE AF ET KOERETOEJ

3.1. Ansoegningen om typegodkendelse af et koeretoej, for saa vidt angaar hastighedsbegraensning, indgives af koeretoejets fabrikant eller dennes repraesentant.

3.2. Ansoegningen ledsages af foelgende dokumenter i tre eksemplarer og af foelgende oplysninger:

3.2.1. en detaljeret beskrivelse af koeretoejstypen og de dele af den, som har betydning for hastighedsbegraensning, herunder de i bilag II, tillaeg 1, naevnte enkeltheder og dokumenter;

3.2.2. et koeretoej, som er repraesentativt for den type, der skal godkendes, stilles til raadighed for den tekniske tjeneste, som udfoerer godkendelsesafproevningerne;

3.2.3. et koeretoej, der ikke indeholder alle de komponenter, som er normale for denne type, kan modtages til afproevning, forudsat ansoegeren over for de kompetente myndigheder kan godtgoere, at disse komponenters fravaer ikke har nogen betydning for afproevningens resultater, for saa vidt dette direktivs forskrifter angaar.

3.3. Inden EOEF-typegodkendelse gives, paaser den kompetente myndighed, at der findes tilfredsstillende systemer til effektiv kontrol med produktionens overensstemmelse med den godkendte type.

4. EOEF-TYPEGODKENDELSE

4.1. Opfylder det koeretoej, der fremstilles med henblik paa godkendelse i henhold til dette direktiv, kravene i punkt 7, godkendes den paagaeldende koeretoejstype.

Godkendelse, udstedelse af tillaeg eller naegtelse af godkendelse i henhold til dette direktiv meddeles medlemsstaterne paa en formular, som svarer til modellen i bilag II, tillaeg 2, til dette direktiv.

4.2. Hver godkendt type faar et godkendelsesnummer. Den samme medlemsstat kan ikke benytte det samme nummer til en anden koeretoejstype.

5. ANSOEGNING OM EOEF-TYPEGODKENDELSE SOM TEKNISK ENHED AF EN HASTIGHEDSBEGRAENSENDE ANORDNING

5.1. Ansoegning om at faa en hastighedsbegraensende anordning EOEF-typegodkendt som teknisk enhed indgives af den hastighedsbegraensende anordnings fabrikant eller dennes repraesentant.

5.2. Ansoegningen for hver enkelt type hastighedsbegraensende anordning skal ledsages af foelgende:

5.2.1. en beskrivelse i tre eksemplarer af den hastighedsbegraensende anordnings tekniske specifikationer og af fremgangsmaaden ved dens installering i den eller de koeretoejstyper, den er bestemt til;

5.2.2. fem eksemplarer af den paagaeldende type hastighedsbegraensende anordning; disse eksemplarer skal vaere tydeligt maerket med ansoegerens fabriks- eller handelsmaerke samt typeangivelse paa en saadan maade, at maerkningen ikke kan slettes;

5.2.3. et koeretoej eller en motor (hvis afproevningen skal foregaa paa en proevebaenk), som er udstyret med den hastighedsbegraensende anordning, der skal typegodkendes, udvalgt af ansoegeren i forstaaelse med den tekniske tjeneste, som foretager afproevningen.

5.3. Inden typegodkendelse gives, paaser den kompetente myndighed, at der findes tilfredsstillende systemer til effektiv kontrol med produktionens overensstemmelse med den godkendte type.

6. GODKENDELSE

6.1. Opfylder den hastighedsbegraensende anordning, der fremstilles med henblik paa godkendelse i henhold til dette direktiv, kravene i punkt 7, godkendes den paagaeldende type hastighedsbegraensende anordning.

6.2. Hver typegodkendt hastighedsbegraensende anordning faar et godkendelsesnummer. Dette nummers to foerste cifre (00 for direktivet i dets oprindelige form) angiver det antal aendringer, herunder de seneste tekniske aendringer, direktivet har vaeret genstand for paa godkendelsestidspunktet. Den samme medlemsstat kan ikke benytte det samme nummer til en anden type hastighedsbegraensende anordning.

6.3. Godkendelse, udstedelse af tillaeg eller naegtelse af godkendelse for en type hastighedsbegraensende anordning i henhold til dette direktiv meddeles medlemsstaterne paa en formular, som svarer til modellen i bilag II, tillaeg 4, til dette direktiv.

6.4. Paa enhver hastighedsbegraensende anordning, som er i overensstemmelse med en i henhold til dette direktiv godkendt type, anbringes et internationalt godkendelsesmaerke paa et synligt og lettilgaengeligt sted. Dette maerke bestaar af foelgende:

6.4.1. et rektangel, hvori er anbragt bogstavet »e« efterfulgt af kendingsbogstav(er) eller -nummer for det land, der har foretaget godkendelsen, og

6.4.2. godkendelsesnummeret fra EOEF-typegodkendelsesattesten (jf. bilag II, tillaeg 4), anbragt i naerheden af godkendelsesmaerkets rektangel.

6.5. Godkendelsesmaerket skal vaere letlaeseligt og maa ikke kunne fjernes.

6.6. Et eksempel paa godkendelsesmaerkets udformning findes i bilag II, tillaeg 6, til dette direktiv.

7. FORSKRIFTER

7.1. Almindelige forskrifter

7.1.1. Hastighedsbegraensningen skal foregaa saaledes, at koeretoejet ved normal brug, trods de vibrationer, det maatte blive udsat for, opfylder dette direktivs bestemmelser. Den hastighedsbegraensende anordning skal vaere saaledes udformet, konstrueret og monteret, at et koeretoej, som er udstyret med den, opfylder dette direktivs bestemmelser ved normal brug.

7.1.2. Den hastighedsbegraensende anordning skal navnlig vaere saaledes udformet, konstrueret og monteret, at den er modstandsdygtig over for korrosion og aeldning og ikke kan aendres ved uautoriseret indgreb.

7.1.2.1. Hastighedsgraensen for koeretoejer, som er i brug, maa under ingen omstaendigheder kunne foroeges eller ophaeves midlertidigt eller varigt. At dette ikke er muligt, godtgoeres over for den tekniske tjeneste ved hjaelp af dokumentationsmateriale, som indeholder en analyse af de fejlforloeb, systemet som saadant skal undersoeges for.

Analysen skal tage hensyn til systemets forskellige tilstandsmuligheder og vise, hvorledes indgangs- eller udgangstilstanden paavirker funktionen, og hvorledes disse aendringer kan opstaa ved fejl eller ulovlige aendringer, samt mulighederne for deres forekomst. Analyseniveauet er altid den foerste fejl.

7.1.2.2. Den hastighedsbegraensende virkning, den hastighedsbegraensende anordning og de hertil kraevede forbindelser, dog ikke forbindelser, som er noedvendige for koeretoejets drift, skal ved hjaelp af plombering og/eller ved at kraeve specialvaerktoej vaere beskyttet mod uautoriserede justeringer eller energiafbrydelser.

7.1.3. Den hastighedsbegraensende virkning og den hastighedsbegraensende anordning maa ikke aktivere koeretoejets driftsbremsesystem. Permanent bremse (f.eks. en decelerator) maa kun findes, hvis den foerst virker, naar den hastighedsbegraensende anordning eller den hastighedsbegraensende virkning har begraenset braendstoftilfoerslen til det mindst mulige.

7.1.4. Den hastighedsbegraensende virkning eller den hastighedsbegraensende anordning maa ikke paavirke koeretoejets vejhastighed, hvis fartregulatoren tages i anvendelse, naar koeretoejet koerer med normeret hastighed.

7.1.5. Den hastighedsbegraensende virkning eller den hastighedsbegraensende anordning skal tillade normal fartregulering i forbindelse med gearskifte.

7.1.6. Funktionsfejl eller ulovlige aendringer maa ikke medfoere, at motoreffekten oeges mere, end fartregulatorens stilling kraever.

7.1.7. Kan mere end en fartregulator betjenes fra foerersaedet, skal den hastighedsbegraensende virkning kunne opnaas, uanset hvilken af disse regulatorer der benyttes.

7.1.8. Den hastighedsbegraensende virkning eller den hastighedsbegraensende anordning skal fungere tilfredsstillende i sit elektromagnetiske miljoe uden uacceptable elektromagnetiske forstyrrelser.

7.1.9. Naar koeretoejet er i gang, skal der vaere energitilfoersel til alle komponenter, som er noedvendige for, at hastighedsbegraensningen eller den hastighedsbegraensende anordning kan fungere tilfredsstillende.

7.2. Saerlige forskrifter

7.2.1. For de forskellige motorkoeretoejsklasser fastsaettes hastighedsgraensen V i overensstemmelse med direktiv 92/6/EOEF.

7.2.2. Denne hastighedsbegraensning kan opnaas ved enten at udstyre motorkoeretoejet med en EOEF-typegodkendt hastighedsbegraensende anordning eller med et lignende system, som har samme hastighedsbegraensende virkning.

7.2.3. Den normerede hastighed angives paa en plade paa et synligt sted i koeretoejets foererrum.

8. PROEVER

Hastighedsbegraensningsproever for koeretoejer eller hastighedsbegraensende anordninger, som fremstilles med henblik paa EOEF-typegodkendelse, samt den forlangte begraensningsevne, beskrives i bilag III til dette direktiv.

Paa fabrikantens anmodning kan koeretoejer, hvis beregnede, ubegraensede maksimalhastighed ikke overstiger disse koeretoejers normerede hastighed, med godkendelsesmyndighedernes billigelse fritages for proeverne i bilag III, forudsat dette direktivs forskrifter er opfyldt.

9. AENDRING AF KOERETOEJSTYPEN ELLER DEN HASTIGHEDSBEGRAENSENDE ANORDNING OG UDSTEDELSE AF TILLAEG TIL EOEF-TYPEGODKENDELSEN

9.1. Enhver aendring af koeretoejstypen eller den paagaeldende type hastighedsbegraensende anordning anmeldes til den myndighed, som har godkendt koeretoejstypen. Denne myndighed kan:

9.1.1. mene, at de foretagne aendringer naeppe faar nogen afgoerende uoensket virkning, og at koeretoejet eller den hastighedsbegraensende anordning under alle omstaendigheder opfylder forskrifterne, eller

9.1.2. forlange endnu en afproevningsrapport fra den tekniske tjeneste, som udfoerer afproevningerne.

9.2. Bekraeftelse eller naegtelse af godkendelsen meddeles med angivelse af den paagaeldende aendring medlemsstaterne efter proceduren i punkt 4.1.

9.3. Ved udstedelse af tillaeg til en godkendelse giver de kompetente myndigheder hver enkelt meddelelsesformular i forbindelse med tillaeg et loebenummer.

10. PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE MED DEN GODKENDTE TYPE

10.1. Koeretoejer eller hastighedsbegraensende anordninger, som godkendes i henhold til dette direktiv, skal produceres, saa de er i overensstemmelse med den godkendte type og opfylder forskrifterne i punkt 7.

10.2. Det efterproeves ved passende produktionskontrol, at forskrifterne i punkt 10.1 er opfyldt.

10.3. Godkendelsens indehaver skal navnlig:

10.3.1. sikre, at der findes procedurer, hvorefter koeretoejernes eller de hastighedsbegraensende anordningers kvalitet kan kontrolleres effektivt

10.3.2. have adgang til det udstyr, som er noedvendigt for at kunne kontrollere overensstemmelsen med de godkendte typer

10.3.3. sikre, at afproevningsresultaterne registreres, og at de dertil knyttede dokumenter staar til raadighed i et naermere bestemt tidsrum, der fastsaettes efter overenskomst med de kompetente myndigheder

10.3.4. analysere resultaterne af hver type afproevning for at kontrollere og sikre overensstemmelse af koeretoejets eller den hastighedsbegraensende anordningens specifikationer, idet der dog tages hensyn til tilladelige variationer i industriproduktionen.

10.3.5. sikre, at hver type koeretoej eller hastighedsbegraensende anordning underkastes tilstraekkelig kontrol og tilstraekkelige afproevninger efter procedurer, som er godkendt af de kompetente myndigheder

10.3.6. sikre, at alle stikproeveserier eller proevestykker, som tyder paa manglende overensstemmelse med den paagaeldende type, medfoerer yderligere proeveudtagning og yderligere afproevninger. Der traeffes alle noedvendige forholdsregler for at genoprette produktionens overensstemmelse med den godkendte type.

10.4. De kompetente myndigheder, som har foretaget typegodkendelsen, kan paa et hvilket som helst tidspunkt kontrollere de overensstemmelseskontrolmetoder, som benyttes i de enkelte produktionsenheder.

10.4.1. Ved hver inspektion skal inspektoeren have forelagt produktions- og proeverapporterne.

10.4.2. Inspektoeren kan udvaelge vilkaarlige proever, som skal afproeves paa fabrikantens laboratorium. Det minimale antal proever kan vaere afhaengigt af resultatet af fabrikantens egen kontrol.

10.4.3. Forekommer kvalitetsniveauet utilfredsstillende, eller er det noedvendigt at kontrollere gyldigheden af proever, der er udfoert i henhold til punkt 10.4.2, udtager inspektoeren proever, som sendes til den tekniske tjeneste, der har udfoert godkendelsesafproevningerne.

10.4.4. De kompetente myndigheder kan udfoere alle de i dette direktiv foreskrevne proever. De kompetente myndigheder tillader normalt en inspektion hvert andet aar. Giver en af disse inspektioner utilfredsstillende resultater, sikrer de kompetente myndigheder, at der tages alle noedvendige forholdsregler for hurtigst muligt at genoprette produktionens overensstemmelse med den godkendte type.

11. SANKTIONER FOR MANGLENDE OVERENSSTEMMELSE I PRODUKTIONEN

11.1. En godkendelse af en koeretoejstype eller en type hastighedsbegraensende anordning i henhold til dette direktiv kan tilbagekaldes, hvis forskrifterne i punkt 7 ikke er overholdt.

11.2. Tilbagekalder en medlemsstat en EOEF-typegodkendelse, underretter den straks de oevrige medlemsstater herom ved hjaelp af et eksemplar af den EOEF-typegodkendelsesattest, som er gengivet i bilag II, tillaeg 2 eller 4.

(1) EFT nr. L 57 af 2. 3. 1982, s. 27.

BILAG II

Tillaeg 1 OPLYSNINGSSKEMA Nr. . . . i henhold til bilag I til Raadets direktiv 70/156/EOEF om EOEF-typegodkendelse af motorkoeretoejer for saa vidt angaar hastighedsbegraensning eller installering af hastighedsbegraensende anordninger (direktiv 92/24/EOEF) Foelgende oplysninger indsendes i de relevante tilfaelde i tre eksemplarer med indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal vaere tilstraekkeligt detaljerede og udfoert i passende maalestok i A4-format eller sammenfoldet til denne stoerrelse. For mikroprocesstyrede funktioner anfoeres relevante funktionspecifikationer

0. ALMINDELIGE OPLYSNINGER

0.1. Fabriksmaerke (firmabetegnelse): .

0.2. Type og handelsbetegnelse: .

.

0.3. Typeidentifikationsmaerker, som er anfoert paa koeretoejet (b) (¹): .

.

0.3.1. Maerkets anbringelsessted: .

0.4. Koeretoejets klasse (c): .

0.5. Fabrikantens navn og adresse: .

.

0.6. Anbringelsessted og -maade for foreskrevne skilte og paaskrifter:

0.6.1. Paa chassiset: .

0.6.2. Paa karrosseriet: .

0.7. For saa vidt angaar komponenter og saerskilte tekniske enheder anbringelsessted og -maade for EOEF-godkendelsesmaerket: .

.

0.8. Samlefabrikkens/samlefabrikkernes adresse: .

.

.

(¹) Numrene og noterne i dette oplysningsskema svarer til dem, der er anvendt i bilag I til direktiv 70/156/EOEF, senest aendret ved direktiv 87/403/EOEF. Numre, som er uden betydning for dette direktiv, er udeladt.

1. KOERETOEJETS ALMINDELIGE KONSTRUKTIONSSPECIFIKATIONER

1.1. Fotografier og/eller tegninger af et repraesentativt koeretoej: .

2. MASSE OG DIMENSIONER (e) (i kg og mm) (der henvises eventuelt til tegninger)

2.6. Masse af koeretoej med karrosseri i koereklar stand eller masse af chassis med foererhus, naar karrosseriet ikke leveres af fabrikanten (inklusive koelervaeske, smoeremidler, braendstof, vaerktoej, reservehjul og foerer) (o) (maksimum og minimum for hver version): .

.

.

.

.

2.8. Den af fabrikanten opgivne teknisk tilladte totalmasse (maksimum og minimum for hver version) (y): .

.

3. MOTOR (q)

3.1. Fabrikant: .

3.1.1. Fabrikantens motorkode (som anfoert paa motoren, eller andre identifikationsmaerker): .

.

3.2. Forbraendingsmotor: .

3.2.1. Saerlige motordata: .

3.2.1.1. Arbejdsprincip: styret taending/kompressionstaending, 4-takt/2-takt (¹)

3.2.1.3. Motorkapacitet (S): ...................... cm³

3.2.1.4. Volumetrisk kompressionsforhold: .

3.2.1.8. Maksimal nettoeffekt (+): ...................... kW ved ...................... min-1

3.2.1.9. Den af fabrikanten opgivne maksimalt tilladte motorhastighed: ...................... min-1

3.2.1.10. Maksimalt nettodrejningsmoment (+): ...................... Nm ved ...................... min-1

4. TRANSMISSION (v)

4.2. Type (mekanisk, hydraulisk, elektrisk, osv.): .

4.5. Gearkasse: .

4.5.1. Type (manuel/automatisk/KVT (*) (¹))

4.6. Udvekslingsforhold:

Gear

Udvekslingsforhold i

gearkassen (forhold

mellem motoren og

udgangsakslens

omdrejninger)

Endeligt

udvekslingsforhold

(forhold mellem

udgangsakslen og

hjulomdrejningerne)

Samlet udvekslingsforhold

Maksimum for KVT

1

2

3

. . .

Minimum for KVT

Bakgear

4.7. Koeretoejets maksimale hastighed og det geartrin, hvori den opnaas (km/h) (w): .

6. HJULOPHAENG

6.6. Daek og hjul

6.6.1. Daek/hjulkombination(er): .

.

(For daek angives stoerrelse, mindste lasteevneindeks, symbol for mindste hastighedskategori; for hjul angives faelgenes stoerrelse(r) og boejning(er))

6.6.1.1. Aksel 1: .

6.6.1.2. Aksel 2: .

osv.

6.6.2. OEvre og nedre graense for rulleradius:

6.6.2.1. Aksel 1: .

6.6.2.2. Aksel 2: .

osv.

6.6.3. Det af fabrikanten anbefalede daektryk: ................. kPa

Tillaeg 2 MODEL (Stoerste format: A4 (210 × 297 mm)) EOEF-TYPEGODKENDELSESATTEST (koeretoej) Myndighedens

stempel

Meddelelse vedroerende:

- typegodkendelse (¹)

- tillaeg til typegodkendelse (¹)

- naegtelse af typegodkendelse (¹)

for en koeretoejstype i medfoer af direktiv 92/24/EOEF om hastighedsbegraensende anordninger eller lignende indbyggede hastighedsbegraensende systemer for visse motorkoeretoejsklasser.

EOEF-typegodkendelse nr.: .................. Tillaeg nr.: .

DEL I 0. Almindelige oplysninger

0.1. Fabriksmaerke (firmabetegnelse): .

.

0.2. Type og handelsbetegnelse (anfoer enhver variant): .

.

0.3. Typeidentifikationsmaerker, som er anfoert paa koeretoejet (b): .

.

0.3.1. Maerkets anbringelsessted: .

0.4. Koeretoejets klasse (c) (*): .

0.5. Fabrikantens navn og adresse: .

.

0.8. Samlefabrikkens/samlefabrikkernes adresse: .

.

.

(¹) Det ikke gaeldende overstreges.

(*) Numrene og noterne i dette oplysningsskema svarer til dem, der er anvendt i bilag I til direktiv 70/156/EOEF, senest aendret ved direktiv 87/403/EOEF. Numre, som er uden betydning for dette direktiv, er udeladt.

DEL II 1. Supplerende oplysninger

1.1. Den (de) eventuelle EOEF-typegodkendte hastighedsbegraensende anordningers maerke og type; godkendelsesnumre: .

1.2. Det hastighedsbegraensende systems maerke og type: .

.

1.3. Hastighed eller hastighedsomraade, hvortil hastighedsbegraensningen kan fastsaettes: .............. km/h

1.4. Maksimal motoreffekt i forhold til koeretoejstypens masse i ubelastet stand: .

1.5. Hoejeste motorhastighed i forhold til koeretoejets hastighed i koeretoejstypens hoejeste gear: .

2. Teknisk tjeneste, der foretager afproevningerne: .

3. Dato for proeverapport: .

4. Proeverapportens nummer: .

5. AArsager til udstedelse af tillaeg til typegodkendelsen (udfyldes evt.): .

6. Eventuelle bemaerkninger: .

.

.

7. Sted: .

8. Dato: .

9. Underskrift: .

10. Der vedlaegges en liste over de dokumenter vedroerende typegodkendelsen, som opbevares hos den myndighed, der har meddelt standardtypegodkendelse. Dokumenterne kan faas ved henvendelse dertil.

Tillaeg 3 OPLYSNINGSSKEMA Nr. . . . (a) (*) i henhold til bilag I til Raadets direktiv 70/156/EOEF, for saa vidt angaar EOEF-typegodkendelse som separat teknisk enhed af hastighedsbegraensende anordninger til motorkoeretoejer (Direktiv 92/24/EOEF) Foelgende oplysninger indsendes i de relevante tilfaelde i tre eksemplarer med indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal vaere tilstraekkeligt detaljerede og udfoert i passende maalestok i A4-format eller sammenfoldet til denne stoerrelse. For mikroprocesstyrede funktioner anfoeres relevante funktionsspecifikationer.

0. ALMINDELIGE OPLYSNINGER

0.1. Fabriksmaerke (firmabetegnelse): .

.

0.2. Type og handelsbetegnelse: .

.

0.3. Typeidentifikationsmaerker, som er anfoert paa den tekniske enhed (b): .

.

0.3.1. Anbringelsessted for maerket: .

0.5. Fabrikantens navn og adresse: .

.

0.7. For saa vidt angaar komponenter og saerskilte tekniske enheder anbringelsessted og anbringelsesmaade for EOEF-godkendelsesmaerket: .

.

12.8. Den hastighedsbegraensende anordning:

12.8.1. Den hastighedsbegraensende anordnings type: mekanisk/elektrisk/elektronisk (¹)

12.8.2. Forholdsregler mod uautoriseret justering af den hastighedsbegraensende anordning: .

.

12.8.3. Type koeretoej eller motor, som anordningen er afproevet paa: .

12.8.4. Hastighed eller hastighedsomraade, som anordningen kan indstilles til inden for proevekoeretoejets hastighedsomraade: .

12.8.5. Forholdet mellem proevekoeretoejets motoreffekt og dets masse i ubelastet stand: .

12.8.7. Koeretoejstype(r), anordningen kan installeres i: .

.

12.8.8. Hastighed eller hastighedsomraade, som anordningen kan indstilles til inden for det hastighedsomraade, som er almindeligt for de koeretoejstyper, de kan installeres i: .

12.8.9. Forholdet mellem motoreffekt og masse i ubelastet stand af det koeretoej, anordningen kan installeres i: .

12.8.10. Forholdet mellem hoejeste motorhastighed og koeretoejets hastighed i hoejeste gear for det koeretoej (de koeretoejer), anordningen kan installeres i: .

.

12.8.11. Metode, hvorefter braendstoftilfoerslen til motoren kan kontrolleres: .

.

(*) Numrene og noterne i dette oplysningsskema svarer til dem, der er anvendt i bilag I til direktiv 70/156/EOEF, senest aendret ved direktiv 87/403/EOEF. Numre, som er uden betydning for dette direktiv, er udeladt.

(¹) Det ikke gaeldende overstreges.

Tillaeg 4 MODEL (a) (*) (Stoerste format: A4 (210 × 297 mm)) EOEF-TYPEGODKENDELSESATTEST (separat teknisk enhed) Myndighedens

stempel

Meddelelse vedroerende

- typegodkendelse (¹)

- tillaeg til typegodkendelse (¹)

- naegtelse af typegodkendelse (¹)

af en separat teknisk enhed i henhold til direktiv 92/24/EOEF om hastighedsbegraensende anordninger eller lignende indbyggede hastighedsbegraensende systemer for visse motorkoeretoejsklasser.

EOEF-typegodkendelse nr.: .................. Tillaeg nr.: .

DEL I 0. Almindelige oplysninger

0.1. Fabriksmaerke (firmabetegnelse): .

.

0.2. Type og handelsbetegnelse: .

.

0.3. Typeidentifikationsmaerker, som er anfoert paa den separate tekniske enhed (b): .

.

0.3.1. Anbringelsessted for maerket: .

0.5. Fabrikantens navn og adresse: .

.

0.7. For saa vidt angaar komponenter og separate tekniske enheder anbringelsessted og anbringelsesmaade for EOEF-godkendelsesmaerket: .

.

(*) Numrene og noterne i dette oplysningsskema svarer til dem, der er anvendt i bilag I til direktiv 70/156/EOEF, senest aendret ved direktiv 87/403/EOEF. Numre, som er uden betydning for dette direktiv, er udeladt.

(¹) Det ikke gaeldende overstreges.

DEL II 1. Supplerende oplysninger

1.1. Den hastighedsbegraensende anordning: mekanisk/elektrisk/elektronisk (¹)

1.2. Koeretoejstype, anordningen kan installeres i: .

.

1.3. Hastighed eller hastighedsomraade, anordningen kan indstilles til inden for det hastighedsomraade, som er almindeligt for det koeretoej, anordningen kan installeres i: .

.

1.4. Forholdet mellem motoreffekt og masse i ubelastet stand af det koeretoej, anordningen kan installeres i: .

1.5. Forholdet mellem hoejeste motorhastighed og koeretoejets hastighed i hoejeste gear for det koeretoej (de koeretoejer), anordningen kan installeres i: .

1.6. Forskrifter for monteringen af anordningen for hver enkelt type koeretoej: .

.

.

.

2. Teknisk tjeneste, der foretager afproevningerne: .

.

3. Dato for proeverapport: .

4. Proeverapportens nummer: .

5. AArsager til udstedelse af tillaeg til typegodkendelsen (udfyldes evt.): .

.

.

6. Eventuelle bemaerkninger: .

.

.

7. Sted: .

8. Dato: .

9. Underskrift: .

10. Der vedlaegges en liste over de dokumenter vedroerende typegodkendelsen, som opbevares hos den myndighed, der har meddelt standardtypegodkendelse. Dokumenterne kan faas ved henvendelse dertil.

(¹) Det ikke gaeldende overstreges.

(1) Det ikke gaeldende overstreges.

(*) Kontinuerligt variabel transmission.

BILAG III

AFPROEVNINGER OG PRAESTATIONER 1. AFPROEVNING AF EN HASTIGHEDSBEGRAENSENDE ANORDNING

Efter ansoegerens anmodning udfoeres afproevningerne i overensstemmelse med enten 1.1, 1.2 eller 1.3.

1.1. Opmaaling af proevebanen

1.1.1. Forberedelse af koeretoejet

1.1.1.1. Et koeretoej, som er repraesentativt for den koeretoejstype, der skal godkendes, eller en anordning, som er repraesentativ for den paagaeldende type hastighedsbegraensende anordning, fremstilles for den tekniske tjeneste.

1.1.1.2. Proevekoeretoejets motorindstilling, navnlig braendstofsystemet (kaburator eller indsproejtningssystem) skal vaere i overensstemmelse med fabrikantens angivelser.

1.1.1.3. Daekmontering og daektryk skal vaere i overensstemmelse med fabrikantens angivelser.

1.1.1.4. Koeretoejets masse skal vaere den af fabrikanten angivne masse i ubelastet stand.

1.1.2. Proevebanens egenskaber

1.1.2.1. Proevebanen skal muliggoere konstant hastighed og vaere fri for ujaevne steder. Stigninger maa ikke vaere over 2 % og, naar der ses bort fra camber-virkninger, ikke variere mere end 1 %.

1.1.2.2. Proevebanen skal vaere fri for vand, sne og is.

1.1.3. Vejrforhold

1.1.3.1. Den gennemsnitlige vindhastighed maalt i mindst 1 m hoejde over jorden maa hoejst vaere 6 m/s med vindstoed paa ikke over 10 m/s.

1.1.4. Acceleration - afproevningsmetode

1.1.4.1. Et koeretoej, der bevaeger sig med en hastighed paa 10 km/h under den fastsatte hastighed, accelereres saa meget som muligt med fuld anvendelse af fartregulatoren.

Dette vedvarer mindst 30 sekunder, efter at koeretoejet har opnaaet konstant hastighed. Koeretoejets oejeblikkelige hastighed registreres under proeven, saa der kan opstilles en kurve over hastighed kontra tid, samt naar den hastighedsbegraensende funktion eller den hastighedsbegraensende anordning tages i brug. Hastighedsmaalingens noejagtighed skal vaere ± 1 %. Tidsmaalingens noejagtighed skal ligge inden for 0,1 s.

1.1.4.2. Kriterier for godtagelse af accelerationsproeven

Proeven anses for tilfredsstillende, hvis foelgende betingelser opfyldes:

1.1.4.2.1. Koeretoejets konstante hastighed (Vkons) skal vaere lig med eller mindre end den fastsatte hastighed (Vnorm). Dog kan en tolerance paa 5 % af Vnorm eller 5 km/h accepteres, idet den stoerste af disse vaerdier benyttes.

1.1.4.2.2. Korttidsreaktion (se figur 2 i tillaegget).

Naar den konstante hastighed er opnaaet foerste gang:

a) maa den maksimale hastighed ikke vaere mere end 5 % hoejere end den konstante hastighed

b) maa hastighedsgraden ikke vaere over 0,5 m/s², naar den maales i et tidsrum paa over 0,1 s

c) skal de konstante hastighedsforhold, som er angivet i 1.1.4.2.3, vaere til stede inden 10 s efter, at den konstante hastighed Vkons er opnaaet foerste gang.

1.1.4.2.3. Konstant hastighed (se figur 2 i tillaegget).

Naar konstant hastighed er opnaaet:

a) maa hastigheden ikke variere med mere end 4 % af den konstante hastighed Vkons eller 2 km/h, idet den stoerste af disse vaerdier benyttes

b) maa hastighedsgraden ikke overstige 0,2 m/s², naar den maales i et tidsrum paa over 0,1 s

c) er den konstante hastighed (Vkons) den gennemsnitlige hastighed, der beregnes under en mindsteperiode paa 20 s, der begynder 10 s efter, at den konstante hastighed er opnaaet.

1.1.4.2.4. Accelerationsproever udfoeres og godtagelseskriterierne kontrolleres for hvert gearreduktionsforhold, som medfoerer, at hastighedsgraensen overskrides.

1.1.5. Afproevningsmetode ved konstant hastighed

1.1.5.1. Koeretoejet accelererer med fuld acceleration til konstant hastighed og koerer uden aendring af denne hastighed mindst 400 m paa proevebanen. Maalingen af koeretoejets gennemsnitshastighed gentages derefter paa samme proevebane efter samme procedure, men med koersel i modsat retning.

Den ved afproevningen paaviste konstante hastighed er middelvaerdien af de to gennemsnitshastigheder, som er maalt ved fremad- og tilbagekoersel paa proevebanen. Hele proeven, herunder beregningen af den konstante hastighed, udfoeres fem gange. Hastighedsmaalingerne udfoeres med en noejagtighed paa ± 1 %, tidsmaalingerne med en noejagtighed paa 0,1 s.

1.1.5.2. Godtagelseskriterier for afproevning af konstant hastighed

Proeverne anses for tilfredsstillende, hvis foelgende kriterier opfyldes:

1.1.5.2.1. Ingen af de opnaaede konstante hastigheder Vkons paa overstige den fastsatte hastighed Vnorm. Dog kan en tolerance paa 5 % af Vnorm-vaerdien eller 5 km/h accepteres, idet den stoerste af disse vaerdier benyttes.

1.1.5.2.2. Forskellen mellem de stoerste konstante hastigheder, som opnaas under proeven, maa ikke vaere over 3 km/h.

1.1.5.2.3. Afproevninger af den konstante hastighed udfoeres og godtagelseskriterierne kontrolleres for hvert gearreduktionsforhold, som teoretisk medfoerer, at hastighedsgraensen overskrides.

1.2. Afproevninger ved hjaelp af chassisdynamometer

1.2.1. Chassisdynamometerets karakteristika

Chassisdynamometeret skal gengive den til koeretoejets masse svarende enerti med en noejagtighed paa ± 10 %. Koeretoejets hastighed maales med en noejagtighed paa ± 1 %. Tiden maales med en noejagtighed paa 0,1 s.

1.2.2. Accelerationsproevningsmetode

1.2.2.1. Den kraft, som absorberes af chassisdynamometerets bremse under proeven, saettes til at svare til koeretoejets modstand mod bevaegelse ved de afproevede hastigheder. Denne kraft kan findes ved beregning og fastslaas med en noejagtighed paa ± 10 %. Paa ansoegerens anmodning og med de kompetente myndigheders godkendelse kan den absorberede kraft saettes til 0,4 Pmax (Pmax er den maksimale motoreffekt). Koeretoejet, der bevaeger sig med en hastighed paa 10 km/h under sin hastighedsgraense, accelereres til motorens maksimale ydelse med fuld anvendelse af hastighedsregulatoren. Dette vedvarer mindst 20 sekunder, efter at koeretoejets hastighed er blevet konstant. Koeretoejets oejeblikkelige hastighed registreres under proeven, saa der kan opstilles en kurve over hastighed kontra tid, mens den hastighedsbegraensende anordning tages i brug.

1.2.2.2. Godtagelseskriterier for accelerationsproeven

Proeven anses for tilfredsstillende, hvis foelgende betingelser opfyldes:

1.2.2.2.1. Koeretoejets konstante hastighed Vkons skal vaere lig med eller mindre end den fastsatte hastighed Vnorm. Dog kan en tolerance paa 5 % af Vnorm-vaerdien eller 5 km/h accepteres, idet den stoerste af disse to vaerdier benyttes.

1.2.2.2.2. Korttidsreaktion (se figur 2 i tillaegget).

Naar den konstante hastighed er opnaaet:

a) maa den maksimale hastighed ikke overstige den konstante hastighed Vkons med mere end 5 %

b) maa hastighedsaendringsgraden ikke overstige 0,5 m/s², naar den maales i et tidsrum paa over 0,1 s

c) skal de i 1.2.2.2.3 angivne konstante hastighedsforhold opnaas inden for 10 s efter at den konstante hastighed Vkons er blevet opnaaet.

1.2.2.2.3. Konstant hastighed (se figur 2 i tillaegget)

Naar konstant hastighed er opnaaet:

a) maa hastigheden ikke variere med mere end 4 % af den konstante hastighed Vkons eller 2 km/h, idet den stoerste af disse to vaerdier benyttes

b) maa hastighedsaendringsgraden ikke overstige 0,2 m/s², naar den maales i et tidsrum, som er stoerre end 0,1 s.

1.2.2.2.4. Accelerationsproeverne udfoeres og godtagelseskriterierne kontrolleres for hvert gearreduktionsforhold, som i teorien medfoerer, at hastighedsgraensen overskrides.

1.2.3. Afproevningsmetode for jaevn hastighed

1.2.3.1. Koeretoejet anbringes paa chassisdynamometeret. Foelgende godtagelseskriterier skal opfyldes af chassisdynamometeret med hensyn til absorberet kraft, som varierer gradvis fra den maksimale kraft Pmax til en vaerdi svarende til 0,2 Pmax. Koeretoejets hastighed registreres inden for hele det ovenfor angivne kraftomraade. Koeretoejets maksimale hastighed bestemmes inden for dette omraade. Proeven og registreringen foretages fem gange.

1.2.3.2. Godtagelseskriterier for afproevning af jaevn hastighed

Proeverne anses for tilfredsstillende, hvis foelgende betingelser opfyldes:

1.2.3.2.1. Ingen af de opnaaede konstante hastigheder Vkons maa overskride den fastsatte hastighed Vnorm. Dog kan en tolerance paa 5 % af Vnorm-vaerdien eller 5 km/h accepteres, idet den stoerste af disse to vaerdier benyttes.

1.2.3.2.2. Afstanden mellem de stoerste konstante hastigheder, som opnaas under proeven, maa ikke overstige 3 km/h.

1.2.3.2.3. Afproevninger af jaevn hastighed udfoeres og godkendelseskriterierne kontrolleres for hvert gearreduktionsforhold, som i teorien medfoerer, at hastighedsgraensen overskrides.

1.3. Afproevning paa proevebaenk

Denne afproevningsprocedure kan kun benyttes, naar ansoegeren over for den tekniske tjeneste kan godtgoere, at denne metode har samme gyldighed som maaling paa en proevebane.

2. HOLDBARHEDSPROEVE

Den hastighedsbegraensende anordning underkastes en holdbarhedsproeve efter nedenstaaende procedure. Dog kan den udelades, hvis ansoegeren godtgoer dens modstandsdygtighed over for disse paavirkninger.

2.1. Anordningen gennemgaar paa en proevebaenk en cyclus, som simulerer den stilling og bevaegelse, anordningen udsaettes for i koeretoejet.

2.2. En funktionscyclus opretholdes ved hjaelp af et kontrolsystem, som leveres af fabrikanten. Diagrammet over denne cyclus er gengivet nedenfor:

Der opstilles herefter fem konditioneringer. Proeverne paa den type hastighedsbegraensende anordning (HBA), der fremstilles til godkendelse, underkastes derefter disse konditioneringer efter foelgende skema:

1. HBA

2. HBA

3. HBA

4. HBA

Konditionering 1

x

Konditionering 2

x

Konditionering 3

x

Konditionering 4

x

Konditionering 5

x

2.2.1. Konditionering 1: Afproevninger ved omgivelsernes temperatur (293 K ± 2 K) antal cykluser: 50 000.

2.2.2. Konditionering 2: Afproevninger ved hoeje temperaturer.

2.2.2.1. Elektroniske komponenter

Komponenterne underkastes cykluser i et klimarum. En temperatur paa 338 K ± 5 K opretholdes under hele operationen. Antal cykluser: 12 500.

2.2.2.2. Mekaniske komponenter

Komponenterne underkastes cykluser i et klimarum. En temperatur paa 373 K ± 5 K opretholdes under hele operationen. Antal cykluser: 12 500.

2.2.3. Konditionering 3: Afproevninger ved lav temperatur.

I det klimarum, som benyttes til konditionering 2, opretholdes en temperatur paa 253 K ± 5 K under hele operationen. Antal cykluser: 12 500.

2.2.4. Konditionering 4: afproevninger i saltholdig atmosfaere. Kun komponenter, der udsaettes for vejmiljoe, afproeves.

Anordningen underkastes cykluser i et rum med saltholdig atmosfaere. Natriumchloridkoncentrationen skal vaere paa 5 % og klimarummets indre temperatur paa 308 K ± 2 K. Antal cykluser: 12 500.

2.2.5. Konditionering 5: vibrationsproeve.

2.2.5.1. Den hastighedsbegraensende anordning monteres paa en maade, der svarer til dens montering i koeretoejet.

2.2.5.2. Anordningen udsaettes for sinussvingninger i alle tre planer. Logaritmekurven er en oktav pr. minut.

2.2.5.2.1. Foerste proeve: frekvensomraade 10-24 Hz, amplitude ± 2 mm.

2.2.5.2.2. Anden proeve: frekvensomraade 24-1 000 Hz. For tekniske enheder paa chassis og foererhus er indgangen 2,5 g. For tekniske enheder paa motoren er indgangen 5 g.

2.3. Godtagelseskriterier for holdbarhedsproeven.

2.3.1. Ved holdbarhedsproevens afslutning maa der ikke kunne paavises aendringer af anordningens ydelse med hensyn til den normerede hastighed.

2.3.2. Hvis anordningen bryder sammen under en af holdbarhedsproeverne, kan en anden anordning imidlertid gennemgaa den paagaeldende proeve paa fabrikantens anmodning.

Tillaeg 1. ASYMPTOTISK KURVE

2. SVINGNINGSKURVE