31992D0446

92/446/EØF: Kommissionens beslutning af 27. juli 1992 om spørgeskemaer for direktiverne inden for vandområdet

EF-Tidende nr. L 247 af 27/08/1992 s. 0010 - 0036
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 11 s. 0177
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 11 s. 0177


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 27. juli 1992 om spoergeskemaer for direktiverne inden for vandomraadet (92/446/EOEF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 76/464/EOEF af 4. maj 1976 om forurening, der er foraarsaget af udledning af visse farlige stoffer i Faellesskabets vandmiljoe(1) , aendret ved direktiv 91/692/EOEF af 23. december 1991 om standardisering og rationalisering af rapporterne om gennemfoerelse af en raekke miljoedirektiver(2) , saerlig artikel 13, stk. 1, samt de tilsvarende bestemmelser i de oevrige direktiver, der er naevnt i bilag I til direktiv 91/692/EOEF,

under henvisning til Raadets direktiv 75/440/EOEF af 16. juni 1975 om kvalitetskrav til overfladevand, som anvendes til fremstilling af drikkevand i medlemsstaterne(3) , senest aendret ved direktiv 91/692/EOEF, saerlig artikel 9a,

under henvisning til Raadets direktiv 80/778/EOEF af 15. juli 1980 om kvaliteten af drikkevand(4) , senest aendret ved direktiv 91/692/EOEF, saerlig artikel 17a,

under henvisning til Raadets direktiv 76/160/EOEF af 8. december 1975 om kvaliteten af badevand(5) , senest aendret ved direktiv 91/692/EOEF, saerlig artikel 13, og

ud fra foelgende betragtninger:

Medlemsstaterne skal i henhold til artikel 6 i direktiv 91/692/EOEF udarbejde rapporter om gennemfoerelsen af bestemte faellesskabsdirektiver paa grundlag af spoergeskemaer udarbejdet af Kommissionen;

nogle af foranstaltningerne i naervaerende beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det i artikel 6 i naevnte direktiv naevnte udvalg, medens udvalget ikke har udtalt sig om andre af foranstaltningerne inden for den af formanden fastsatte frist -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Spoergeskemaerne i bilaget vedtages.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 27. juli 1992.

Paa Kommissionens vegne Karel VAN MIERT Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 129 af 18. 5. 1976, s. 23.

(2) EFT nr. L 377 af 31. 12. 1991, s. 48.

(3) EFT nr. L 194 af 25. 7. 1975, s. 34.

(4) EFT nr. L 229 af 30. 8. 1980, s. 11.

(5) EFT nr. L 31 af 5. 2. 1976, s. 1.

BILAG

LISTE OVER SKEMAER I. Spoergeskema for direktiverne:

- Raadets direktiv 76/464/EOEF af 4. maj 1976 om forurening, der er foraarsaget af udledning af visse farlige stoffer i Faellesskabets vandmiljoe

- Raadets direktiv 82/176/EOEF af 22. marts 1982 om graensevaerdier og kvalitetsmaalsaetninger for udledninger af kviksoelv fra elektrolyse af alkaliske klorider(1)

- Raadets direktiv 83/513/EOEF af 26. september 1983 om graensevaerdier og kvalitetsmaalsaetninger for udledninger af cadmium(2)

- Raadets direktiv 84/156/EOEF af 8. marts 1984 om graensevaerdier og kvalitetsmaalsaetninger for udledninger af kviksoelv fra andre sektorer end elektrolyse af alkalichlorider(3)

- Raadets direktiv 84/491/EOEF af 9. oktober 1984 om graensevaerdier og kvalitetsmaalsaetninger for udledninger af hexachlorcyklohexan(4) , og

- Raadets direktiv 86/280/EOEF af 12. juni 1986 om graensevaerdier og kvalitetsmaalsaetninger for udledninger af visse farlige stoffer, der er opfoert paa liste i bilaget til direktiv 76/464/EOEF(5)

alle senest aendret ved direktiv 91/692/EOEF.

II. Spoergeskema for Raadets direktiv 78/659/EOEF af 18. juli 1978 om kvaliteten af ferskvand, der kraever beskyttelse eller forbedring for at vaere egnet til at fisk kan leve deri(6) , senest aendret ved direktiv 91/692/EOEF

III. Spoergeskema for Raadets direktiv 78/176/EOEF af 20. februar 1978 om affald fra titandioxidindustrien(7) , aendret ved direktiv 83/29/EOEF, senest aendret ved direktiv 91/692/EOEF

IV. Spoergeskema for Raadets direktiv 79/923/EOEF af 30. oktober 1979 om kvalitetskrav til skaldyrvande(8) , senest aendret ved direktiv 91/692/EOEF

V. Spoergeskema for Raadets direktiv 80/68/EOEF af 17. december 1979 om beskyttelse af grundvandet mod forurening foraarsaget af visse farlige stoffer(9) , senest aendret ved direktiv 91/692/EOEF

VI A. Spoergeskema for Raadets direktiv 75/440/EOEF af 16. juni 1975 om kvalitetskrav til overfladevand, som anvendes til fremstilling af drikkevand i medlemsstaterne, senest aendret ved direktiv 91/692/EOEF

VI B. Spoergeskema for Raadets direktiv 79/869/EOEF af 9. oktober 1979 om maalemetoder og hyppighed for proeveudtagning og analyse af overfladevand, som anvendes til fremstilling af drikkevand i medlemsstaterne(10) , senest aendret ved direktiv 91/692/EOEF

VII. Spoergeskema for Raadets direktiv 80/778/EOEF af 15. juli 1980 om kvaliteten af drikkevand, senest aendret ved direktiv 91/692/EOEF

VIII. Spoergeskema for Raadets direktiv 76/160/EOEF af 8. december 1975 om kvaliteten af badevand, senest aendret ved direktiv 91/692/EOEF.

I. SPOERGESKEMA OM DIREKTIV 76/464/EOEF OG AFLEDTE DIREKTIVER

(Den endelige version af tabellerne vil foreligge senere saavel som en noejagtig forklaring af hvert enkelt spoergsmaal)

Tillaeg 1: Redegoerelse for spoergsmaal, der efter den foerste rapport, og kun hvis der er sket en aendring i forholdene, kraever et svar. (Spoergeskema om direktiv 76/464/EOEF og afledte direktiver)

Tillaeg 2: Lister over industrisektorer/processer, der er relevante for spoergsmaal om liste I-stoffer

Generel bemaerkning:

(*) Fakultative oplysninger, hvis de foreligger.

(**) For at faa et overblik pr. region skal nummereringen/overskriften vaere opdelt/opstillet i henhold til en underopdeling efter afvandingsomraadernes vigtighed (jf. Raadets beslutning 77/795/EOEF (EFT nr. L 334 af 24. 12. 1977, s. 29, senest aendret ved beslutning 86/574/EOEF (EFT nr. L 335 af 28. 11. 1986, s. 44)) og i henhold til en underopdeling efter kystomraader (territorialfarvande, indre kystomraader og flodmundinger).

A. Foranstaltninger vedroerende stofferne i bilag I til direktiv 76/464/EOEF

1. Tilladelser til direkte udledninger til overfladevand (**)

Angiv for de industrisektorer/processer, der er anfoert i tillaeg II, det samlede antal udstedte og endnu gaeldende tilladelser til direkte udledning til de paagaeldende vandomraader. Anfoer i parentes procentsatsen af alle udledninger, der stadig omfattes af tilladelser.

(Artikel 3, stk. 1)

Beroerte industrisektorer/processer

1980 (*)

1985 (*)

1990 (*)

1995

1. Kviksoelv

.

.

I alt

2. Cadmium

.

.

I alt

3. . . .

. I alt

.

.

.

.

.

.

17.2. . . .

I alt

2. Tilladelser til udledninger til kloaksystemet (**)

Angiv for de industrisektorer/processer, der er anfoert i tillaeg II, det samlede antal udstedte og endnu gaeldende tilladelser til udledninger til kloaksystemet. Anfoer i parentes procentsatsen af alle udledninger, der stadig omfattes af tilladelser.

(Artikel 3, stk. 1 og stk. 2)

1. Kviksoelv

.

.

I alt

2. Cadmium

.

.

I alt

3. . . .

. I alt

.

.

.

.

.

.

17.2. . . .

I alt

3. Emissionsnormer for direkte udledninger til overfladevand (**)

Hvilke emissionsnormer er der generelt fastsat for tilladelser til direkte udledninger [jf. spoergsmaal A (1)] til vand?

(Artikel 3, stk. 2, artikel 5 og artikel 6, stk. 1)

NB:

a) Kun de vaerdier, der er baseret paa/udledt af gaeldende nationale/regionale normer eller EF-direktiver.

b) Angiv i parentes hvilket aar emissionsnormerne traadte i kraft.

c) Anfoer de emissionsnormer, der er fastsat paa grundlag af

- bedste tilgaengelige teknikker (artikel 6, stk. 1)

- kvalitetsmaalsaetninger (artikel 6, stk. 2)

- oekotoksikologiske forhold (artikel 5, stk. 2)

d) Hvorledes defineres og maales emissionsnormerne (anvendte referencemetoder eller andre metoder).

Beroerte industrisektorer/processer

Samlet belastning

(kg/aar)

Udledt maengde i forhold til produktionskapacitet

(g/t)

Koncentration

(mg/l)

1. Kviksoelv

1.1. Elektrolyse af alkalichlorider

.

.

2. Cadmium

.

.

3. . . .

.

.

.

.

.

17.2.

4. Emissionsnormer for udledninger til kloaksystemet (**)

Hvilke emissionsnormer er der generelt fastsat for tilladelser til udledninger til kloaksystemet [jf. spoergsmaal A (2)]?

(Artikel 3, stk. 2, artikel 5 og artikel 6, stk. 1)

NB:

Samme bemaerkninger a) til d) som for spoergsmaal A (3)

1. Kviksoelv

1.1. Elektrolyse af alkalichlorider

.

.

.

2. Cadmium

.

.

.

3. . . .

.

.

.

.

.

.

17.2.

5. Fristen for overholdelse af tilladelser og/eller emissionsnormer

Hvilke frister er der generelt fastsat for overholdelse af tilladelserne (gyldighedsperiode) og emissionsnormerne?

(Artikel 3, stk. 3 og 4, og artikel 6, stk. 4)

Beroerte industrisektorer/processer

Hvilket aar er der opnaaet

overensstemmelse med

EF-normen for alle enheder

i den beroerte sektor?

De enkelte tilladelsers gyldighedsperiode (anfoer gennemsnit og/eller kun laengste og korteste)

1. Kviksoelv

1.1. Elektrolyse af alkalichlorider

.

.

2. Cadmium

.

.

3. . . .

.

.

.

.

.

.

.

17.2.

6. Emissioner (i vaegtmaengde) til overfladevand (**)

Angiv for de enkelte liste I-stoffer den samlede emission for saa vidt angaar udledninger, hvortil der er givet tilladelse.

NB:

For 1998 anfoeres eventuelt prognoser.

AAr

Stof (kg/aar)

1.

2.

3.

. . . . . . . . . . . . . .

17.

1995

1998 (*)

7. Fortegnelse

Angiv de fem vaegtmaessigt stoerste udledninger for hver enkelt af de 17 stoffer fra liste I samt de med tilladelserne forbundne betingelser herfor.

(Artikel 11)

Emissioner hvortil der er givet tilladelse

Nr.

Navn, type eller

industrisektor/proces

Tilladelsesaar

Samlet belastning

(kg/aar)

Udledt maengde i forhold til produktionskapacitet

(g/t)

Koncentration

(mg/l)

Tilladelsens varighed

(aar)

1. Kviksoelv

1

2

3

4

5

2. Cadmium

1

2

3

4

5

.

.

.

.

.

.

17. Trichlorbenzen

1

2

3

4

5

8. Kvalitetsmaalsaetninger for overfladevand (**)

Hvilke normer/kvalitetsmaalsaetninger er der fastsat for overfladevand, sedimenter og fauna og flora i forbindelse med udledningstilladelserne?

(Artikel 5, stk. 2, ogartikel 6, stk. 2)

NB:

a) Overfladevand omfatter:

- indre overfladevandomraader

- flodmundinger

- indre kystomraader bortset fra flodmundinger

- territorialfarvande.

b) Angiv i parentes hvilket aar kvalitetsmaalsaetningerne er traadt i kraft.

9. Overvaagning (maalestationer) (**)

Hvor mange overvaagningsstationer for hver af de 17 farlige stoffer fra liste I er i drift? (F.eks. artikel 4 i direktiv 82/176/EOEF, artikel 4 i direktiv 83/513/EOEF ...)

NB:

a) Det aar maalingerne startede.

b) Anfoer de anvendte maalemetoder.

c) Den kraevede type overvaagningsresultater og praesentationsmaaden vil blive anfoert i det endelige spoergeskema.

10. Saerprogrammer

Hvilke programmer er der for hvert af de 17 stoffer fra liste I blevet udarbejdet (eller ved at blive udarbejdet) i henhold til artikel 5 i direktiv 86/280/EOEF og til lignende artikler i de afledte direktiver (f.eks. artikel 4 i direktiv 84/156/EOEF)?

NB:

Praesentationsmaaden vil blive anfoert i det endelige spoergeskema.

B. Foranstaltninger vedroerende stoffer fra liste II

1. Programmer med henblik paa at nedbringe forurening med stoffer fra liste II - herunder de stoffer, der overvejes opfoert paa liste I (**)

(Artikel 7)

Hvilke saerprogrammer er der blevet udarbejdet (eller ved at blive udarbejdet) i henhold til artikel 7 i direktiv 76/464/EOEF?

NB:

Praesentationsmaaden vil blive anfoert i det endelige spoergeskema.

2. Forbehandling ved kilden (**)

Kraeves der forbehandling ved kilden for de stoffer, der overvejes opfoert paa liste I, eller for stofferne fra liste II?

NB:

a) Giv en kort beskrivelse af den fremgangsmaade, der anvendes til kontrol, og hvilke stoffer og hvilke graenser, der er fastsat for disse udledninger.

b) Praesentationsmaaden vil blive anfoert i det endelige spoergeskema.

3. Emissionsnormer for direkte udledninger til overfladevand (**)

Hvilke emissionsnormer er der generelt fastsat for forudgaaende tilladelser til direkte udledninger til vandomraaderne i forhold til kvalitetsmaalsaetningerne?

(Artikel 7, stk. 2)

NB:

a) Kun de vaerdier, der er baseret paa/udledt af gaeldende nationale/regionale normer eller EOEF-direktiver.

b) Angiv i parentes hvilket aar emissionsnormerne traadte i kraft.

c) Anfoer de emissionsnormer der er fastsat i henhold til:

- kvalitetsmaalsaetninger (artikel 7, stk. 3)

- nyeste tekniske fremskridt, der er oekonomisk gennemfoerlige (artikel 7, stk. 4).

d) Hvordan fastlaegges og maales emissionsnormerne?

Stoffer

Belastning i alt

(kg/aar)

Udledt maengde i forhold til produktionskapacitet

(g/t)

Koncentration

(mg/l)

Stoffer, det overvejes at opfoere paa liste I

(Navne)

. . .

Stoffer fra liste II

(Navne)

. . .

4. Emissionsnormer for udledninger til kloaksystemet (**)

Hvilke emissionsnormer er der generelt fastsat for udledninger til kloaksystemet i forhold til kvalitetsmaalsaetningerne?

(Artikel 7, stk. 2)

NB:

Samme bemaerkninger a) til d) som for spoergsmaal B3.

Stoffer, det overvejes at opfoere paa liste I

(Navne)

. . .

Stoffer fra liste II

(Navne)

. . .

5. Frister for tilladelser og/eller emissioner

Hvilke tidsfrister er der generelt fastsat for at bringe forholdene i overensstemmelse med tilladelserne (gyldighedsperiode) og emissionsnormerne?

Stoffer

Hvornaar opnaas der overensstemmelse (aar) med den nationale/regionale norm for alle beroerte anlaeg?

De enkelte tilladelsers gyldighedsperiode (anfoer gennemsnit og/eller kun korteste og laengste)

Stoffer, det overvejes at opfoere paa liste I

(Navne)

. . .

Stoffer fra liste II

(Navne)

. . . . .

6. Emissioner (i vaegtmaengde) til overfladevand (**)

Anfoer for de vigtigste stoffer den samlede emission for saa vidt angaar udledninger, hvortil der er givet tilladelse (anvend en taerskelvaerdi paa under 50 kg/aar).

NB:

Anfoer eventuelt prognoserne for 1998.

AAr

Stoffer (kg/aar)

Stoffer, det overvejes at opfoere paa liste I

Stoffer fra liste II

. . . . . .

1995

1998 (*)

7. Kvalitetsmaalsaetninger for overfladevand (**)

Hvilke normer/kvalitetsmaalsaetninger er der generelt fastsat for overfladevand i forhold til tilladelserne til udledning til overfladevand?

(Artikel 7, stk. 2)

NB:

a) Overfladevand omfatter:

- indre overfladevandomraader

- flodmundinger

- indre kystomraader bortset fra flodmundinger

- territorialfarvande.

b) Angiv i parentes hvilket aar kvalitetsmaalsaetningerne traadte i kraft.

8. Overvaagning (maalestationer) (**)

Hvor mange overvaagningsstationer er i drift for de stoffer, det overvejes at opfoere paa liste I og for stoffer fra liste II?

NB:

a) Anfoer de stoffer, der maales.

b) Anfoer hvilket aar overvaagningsmaalingerne startede.

c) Anfoer de anvendte maalemetoder.

d) Hvilke andre parametre overvaages (jf. f.eks. tillaeg II til beslutning 77/795/EOEF).

e) Den kraevede type overvaagningsresultat og praesentationsmaaden vil blive anfoert i det endelige spoergeskema.

C. Foranstaltninger vedroerende stofferne fra liste I og fra liste II

1. Udgifter (omkostninger)

Anfoer investeringerne til anlaeg af kloaksystem og alle hertil hoerende vandbehandlingsanlaeg.

(Mio. ECU)

Periode

Udgifter

Industrisektor

Kommunal sektor

Kloaksystem

Anlaeg

Kloaksystem

Anlaeg

1980-1992 (*)

1993-1995

Tillaeg 1 FORTEGNELSE

Oversigt over spoergsmaal, som ved slutningen af den foerste rapport, og kun i tilfaelde af aendringer, kraever et svar

Spoergeskema vedroerende direktiv 76/464/EOEF og heraf afledte direktiver

Liste I

Graense-

vaerdi

Kvalitets-

maalsaet-

ning

Anden

rapport og

senere

rapporter

A1Tilladelser til direkte udledning til overfladevandXXO

A2Tilladelser til udledning til kloaksystemetXXO

A3Emissionsnormer for direkte udledninger til overfladevandXNO

A4Emissionsnormer for udledninger til kloaksystemetXNO

A5Frist for tilladelserne og/eller emissionerneXNO

A6Emissioner (vaegtmaengde) til overfladevandXXX

A7FortegnelseXXO

A8Kvalitetsmaalsaetninger for overfladevandNXO

A9Overvaagning (stationer)XXX

A10SaerprogrammerXXX

Liste II

Graensevaerdi

Kvalitetsmaalsaetning

Anden

rapport og

senere

rapporter

B1ForureningsbekaempelsesprogrammerXXO

B2Forbehandling ved kildenXXO

B3Emissionsnormer for direkte udledninger til overfladevandXXO

B4Emissionsnormer for udledninger til kloaksystemetXXO

B5Frister for tilladelse og/eller emissionerXXO

B6Emissioner (vaegtmaengde) til overfladevandXXX

B7Kvalitetsmaalsaetninger for overfladevandXXO

B8Overvaagning (stationer)XXX

Liste I og liste II

Graensevaerdi

Kvalitetsmaalsaetning

Anden

rapport og

senere

rapporter

C1Udgifter (omkostninger)XXX

(X) Obligatorisk.

(N) Valgfrie oplysninger.

(O) Spoergsmaal, der udelukkende skal besvares, hvis der er sket en aendring i forholdene.

Tillaeg 2 Liste over beroerte industrisektorer og/eller processer for saa vidt angaar stofferne paa liste I i direktiv 76/464/EOEF

1. Kviksoelv (direktiv 82/176/EOEF og 84/156/EOEF)

1.1 Industri for elektrolyse af alkalichlorider (genanvendt saltoploesning)

1.2 Industri for elektrolyse af alkalichlorider (saltoploesning, som ikke genanvendes)

1.3 Kemisk industri, som anvender kviksoelvkatalysatorer til vinylchloridproduktion

1.4 Kemisk industri, som anvender kviksoelvkatalysatorer i andre processer i den kemiske industri

1.5 Fremstilling af kviksoelvkatalysatorer anvendt til vinylchloridproduktion

1.6 Andre processer, som tager sigte paa fremstilling af organiske og uorganiske kviksoelvforbindelser

1.7 Fremstilling af primaere batterier

1.8 Non-ferro-metalindustrier (anlaeg for genvinding af kviksoelv eller for udvinding og raffinering af non-ferro-metaller)

1.9 Anlaeg for behandling af giftigt affald, der indeholder kviksoelv

1.10 Papirfremstilling

1.11 Staalproduktion

1.12 Kulfyrede varmevaerker

2. Cadmium (direktiv 83/513/EOEF)

2.1 Zinkbrydning, raffinering af bly og zink samt industrier for non-ferro-metaller og metallisk cadmium

2.2 Fremstilling af cadmiumforbindelser

2.3 Fremstilling af pigmenter

2.4 Fremstilling af stabilisatorer

2.5 Fremstilling af primaere og sekundaere batterier

2.6 Cadmiering(11)

2.7 Fremstilling af phosphorsyre og/eller phosphatgoedning paa basis af raaphosphat

3. Hexachlorcyclohexan (HCH) (direktiv 84/491/EOEF)

3.1 Anlaeg til fremstilling af HCH

3.2 Anlaeg til udskillelse af lindan

3.3 Anlaeg, hvor der fremstilles HCH og udskilles lindan

3.4 Lindanbearbejdede industrianlaeg som fremstiller beskyttelsesmidler til planter, trae og kabler

4. Tetrachlormethan (direktiv 86/280/EOEF)

4.1 Produktion af tetrachlormethan ved perchlorering (metode med vask)

4.2 Samme proces som ovenfor, men uden vask

4.3 Produktion af chlormethan ved chlorering af methan (herunder chlorolyse under hoejtryk)

4.4 Produktion af chlorfluorcarboner

4.5 Anlaeg, der anvender tetrachlormethan som oploesningsmiddel

5. DDT (direktiv 86/280/EOEF)

5.1 Produktion af DDT, herunder forarbejdning af DDT inden for samme anlaeg

5.2 Anlaeg, der forarbejder DDT uden for produktionsomraadet

5.3 Dicofolfremstilling

6. Pentachlorphenol (PCP) (direktiv 86/280/EOEF)

6.1 Produktion af PCP-Na ved hydrolyse af hexachlorbenzen

6.2 Produktion af pentachlorphenolat ved forsaebning

6.3 Fremstilling af pentachlorphenol ved chlorering

7-10. Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin (direktiv 88/347/EOEF)

7-10.1 Produktion af aldrin og/eller dieldrin og/eller endrin, herunder formulering af disse stoffer paa samme anlaeg

7-10.2 Anlaeg, der fremstiller produkter paa basis af aldrin og/eller dieldrin og/eller endrin uden for produktionsanlaegget

11. Hexachlorbenzen (HCB) (direktiv 88/347/EOEF)

11.1 Produktion og behandling af HCB

11.2 Produktion af perchlorethylen (PER) og tetrachlormethan (CCl4) ved perchlorering

11.3 Produktion af trichlorethylen og/eller perchlorethylen ved andre processer

11.4 Anlaeg, der fremstiller quintozen og tecnazen

11.5 Anlaeg, der fremstiller chlor ved chloralkalielektrolyse med grafitelektroder

11.6 Anlaeg til forarbejdning af industrigummi

11.7 Anlaeg, der fremstiller fyrvaerkeriprodukter

11.8 Anlaeg, der fremstiller vinylchlorid

12. Hexachlorbutadien (HCBD) (direktiv 88/347/EOEF)

12.1 Produktion af perchlorethylen (PER) og tetrachlormethan (CCI4) ved perchlorering

12.2 Produktion af trichlorethylen og/eller perchlorethylen ved andre processer

12.3 Industrianlaeg, der anvender HCBD til industriformaal

13. Chloroform (CHCl3) (direktiv 88/347/EOEF)

13.1 Fremstilling af chlormethaner af methanol eller af en kombination af methanol og methan (hydrochlorering af methanol og derefter chlorering af methylchlorid)

13.2 Fremstilling af chlormethaner ved chlorering af methan

13.3 Fremstilling af chlorfluorcarboner

13.4 Fremstilling af monomert vinylchlorid ved dichlorethanpyrolyse

13.5 Fremstilling af bleget papirmasse

13.6 Anlaeg, der anvender CHCl3 som oploesningsmiddel

13.7 Anlaeg, hvori koelevand eller andet spildevand chloreres

14. 1,2-dichlorethan (EDC) (direktiv 90/415/EOEF)

14.1 Udelukkende produktion af 1,2-dichlorethan (uden forarbejdning eller anvendelse inden for samme anlaeg)

14.2 Produktion af 1,2-dichlorethan og/eller anvendelse inden for samme anlaeg, med undtagelse af den under 14.5 naevnte anvendelse

14.3 Forarbejdning af 1,2-dichlorethan til andre stoffer end vinylchlorid, saasom ethylendiamin, ethylenpolyaminer, 1,1,1-trichlorethan, trichlorethylen og perchlorethylen

14.4 Anvendelse af EDC til affedtning af metaller (uden for industrianlaeg som omhandlet under 14.2)(12)

14.5 Anvendelse af EDC til fremstilling af ionbyttere

15. Trichlorethylen (TRI) (direktiv 90/415/EOEF)

15.1 Produktion af trichlorethylen (TRI) og perchlorethylen (PER)

15.2 Anvendelse af TRI til affedtning af metaller(13)

16. Perchlorethylen (PER) (direktiv 90/415/EOEF)

16.1 Produktion af trichlorethylen (TRI) og perchlorethylen (PER) (TRI-PER-metode)

16.2 Produktion af tetrachlormethan og perchlorethylen (TETRA-PER-metode)

16.3 Anvendelse af PER til affedtning af metaller(14)

16.4 Produktion af chlorfluorcarboner

17. Trichlorbenzen (TCB) (direktiv 90/415/EOEF)

17.1 Produktion af TCB ved dehydrochlorering af HCH og/eller forarbejdning af TCB

17.2 Produktion og/eller forarbejdning af chlorbenzener ved chlorering af benzen.

II. SPOERGESKEMA FOR DIREKTIV 78/659/EOEF

Oplysninger paa aarsbasis - inden den 1. oktober 1996

DEL 1

Nationalt resumé

1. Navn paa medlemsstat.............................................................. 2. Rapporteringsaar.............................................................. LaksefiskKarpefisk

3. a) Antal udpegede omraader i alt (1)b) Udpeget vandloebslaengde i alt (1)c) Udpeget soeareal i alt (1)4. a) Antal udpegede omraader i overensstemmelse (2)b) Samlet vandloebslaengde i overensstemmelse (2)c) Samlet soeareal i overensstemmelse (2)5. a) Er direktivet blevet gennemfoert i medlemsstatens nationale lovgivningJa (3) (4)Nej (3) (4)

b) Anfoer i bekraeftende fald de paagaeldende retsakter .............................................................. .............................................................. ............................................................. 6. a) Har medlemsstaten fastsat graensevaerdier Ja (3) (4)Nej (3) (4)

b) I bekraeftende fald anfoeres for hvilke parametre

Parameter1234567891011121314

I-vaerdi

G-vaerdi

Yderligere fastsatte

parametre

I-vaerdi

G-vaerdi

(1) Med henblik paa rapporteringen kan et antal mindre udpegninger slaas sammen.

(2) Disse oplysninger kan eventuelt angives paa kort. Der skal opnaas enighed om kortformat.

(3) Der ikke gaeldende overstreges.

(4) Svarene paa spoergsmaal 5 og 6 behoever kun at opdateres i kommende aar.

DEL 2

Geografiske oplysninger om det enkelte udpegede omraade

1. Navn paa medlemsstat.............................................................. 2. Udpegningsnummer.............................................................. 3. Region.............................................................. 4. a) Vandloebets navn.............................................................. b)Soeens navn.............................................................. 5. Oplysninger om geografisk beliggenhed (1).............................................................. 6. Oplysninger om udpegningens udstraekning (1).............................................................. 7. Soeens areal.............................................................. LaksefiskKarpefisk

8. Vandtype9. Udpegningsdato:

DEL 3

Oplysninger om de enkelte udpegede omraaders overensstemmelse med direktivet

1. Navn paa medlemsstat.............................................................. 2. Udpegningsnummer.............................................................. 3. Overvaagningsaar.............................................................. 4. Overensstemmelse (1).............................................................. 5. (2)

Parameter1234567891011121314

Kontrollerede parametre

Begraenset

overvaagning

Overensstemmelse med I

Overensstemmelse med G

Afvegne parametre

(1) Disse oplysninger kan eventuelt angives paa kort. Der skal opnaas enighed om kortformat.

(2) Skal kun besvares med JA eller NEJ. Der skal ikke tilfoejes tal.

Yderligere fastsatte parametre

Kontrollerede parametre

Begraenset overvaagning

Overensstemmelse med I

Overensstemmelse med G

Afvegne parametre

6. a)Begrundelse for manglende overholdelse .............................................................. b) Begrundelse for undtagelser.............................................................. c) Forudsete forholdsregler i forbedringsplaner..............................................................

III. SPOERGESKEMA OM DIREKTIV 78/176/EOEF (TiO2)

1. Hvilke industrianlaeg til produktion af titandioxid har efter 1986 i medfoer af direktivets artikel 4, 5 og 6 fortsat tilladelse til dumpning af affald i havet (staerke syrer)?

1.1. dumpning af affald i havet (staerke syrer)?

- tilladelsesperiodens varighed

- aarlig maengde affald dumpet i havet, herunder maengden af tungmetaller

- art og koncentrationer af grundstoffer indeholdt i det paagaeldende affald

- dumpningsteknik og dumpningens geografiske beliggenhed

- virkninger af de forskellige affaldsbestanddele paa havmiljoeet, herunder en vurdering af resultaterne af overvaagningen

1.2. udledning eller dumpning af affald i overfladevand (svage syrer)?

- tilladelsesperiodens varighed

- aarlig maengde affald dumpet i havet, herunder maengden af tungmetaller

- art og koncentrationer af grundstoffer indeholdt i det paagaeldende affald

- beskrivelse af udledningsoperationen og den geografiske beliggenhed

1.3. oplagring, deponering og nedpumpning af affald?

- geografisk beliggenhed

- beskrivelse af metoderne til deponering, oplagring og nedpumpning, herunder en vurdering af resultaterne af overvaagningen.

2.Hvilke foranstaltninger er der siden 1986 truffet for at nedbringe luftforureningen med svovldioxid?

3. Hvilke affaldskontroloperationer er der gennemfoert i medfoer af artikel 7 siden 1986?

4. Hvilke foranstaltninger er der truffet i medfoer af artikel 8 siden 1986?

5. Hvilke foranstaltninger er der truffet inden for rammerne af artikel 3 (genvinding eller genanvendelse af affald), herunder aendringer foretaget siden 1986?

6. Giv en udfoerlig beskrivelse af de anvendte produktionsprocesser i de paagaeldende industrianlaeg, herunder de vigtigste aendringer siden 1986.

IV. SPOERGESKEMA FOR DIREKTIV 79/923/EOEF

Oplysninger paa aarsbasis - inden den 1. oktober 1996

DEL 1

Nationalt resumé

1. Navn paa medlemsstat.............................................................. 2. Rapporteringsaar.............................................................. 3. a) Antal udpegede omraader i alt4. Antal udpegede omraader i overensstemmelse (1)5. a) Er direktivet blevet gennemfoert i medlemsstatens nationale lovgivningJa (2)Nej (2)

b) Anfoer i bekraeftende fald de paagaeldende retsakter.............................................................. .............................................................. ............................................................. 6. a) Har medlemsstaten fastsat graensevaerdierJaNej

b) I bekraeftende fald anfoeres for hvilke parametre

Parameter123456789101112

I-vaerdi

G-vaerdi

Yderligere fastsatte

parametre

I-vaerdi

G-vaerdi

(1) Disse oplysninger kan eventuelt angives paa kort. Der skal opnaas enighed om kortformat.

(2) Det ikke gaeldende overstreges.

DEL 2

Geografiske oplysninger om det enkelte udpegede vandomraade

1. Navn paa medlemsstat.............................................................. 2. Udpegningsnummer.............................................................. 3. Region.............................................................. 4. Vandomraadets navn.............................................................. 5. Oplysninger om geografisk beliggenhed (1).............................................................. 6. Oplysninger om det udpegede omraades udstraekning (1).............................................................. 7. Udpegningsdato..............................................................

DEL 3

Oplysninger om de enkelte udpegede omraaders overensstemmelse med direktivet

1. Navn paa medlemsstat.............................................................. 2. Udpegningsnummer.............................................................. 3. Overvaagningsaar.............................................................. 4. Overensstemmelse (1).............................................................. 5. (2)

Parameter123456789101112

Kontrollerede parametre

Overensstemmelse

med I

Overensstemmelse

med G

Afvegne parametre

(1) Disse oplysninger kan eventuelt angives paa kort. Der skal opnaas enighed om kortformat.

(2) Skal kun besvares med JA eller NEJ. Der skal ikke tilfoejes tal.

Yderligere fastsatte parametre

Kontrollerede parametre

Overensstemmelse

med I

Overensstemmelse

med G

Afvegne parametre

6. a)Begrundelse for manglende overholdelse.............................................................. b) Begrundelse for undtagelser.............................................................. c) Forudsete forholdsregler i forbedringsplaner..............................................................

V. SPOERGESKEMA FOR DIREKTIV 80/68/EOEF

DEL 1

Stoffer naevnt i liste I

1. Opstil en liste over de gaeldende retsforskrifter, som medlemsstaten har vedtaget for at forhindre tilfoersel til grundvandet af stoffer naevnt i liste I.

2. Anfoer foelgende oplysninger for hvert af aarene 1993, 1994 og 1995:

a) en liste over de tilladelser, der er givet i loebet af rapporteringsperioden, deres geografiske beliggenhed og tilladelsesdato, anfoer de vigtigste tekniske sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet, og anfoer om stedet er medtaget i den fortegnelse over tilladelser, der kraeves i artikel 15

b) for hvert sted, hvor der i loebet af rapporteringsperioden er givet tilladelse til udledning: oplysninger om, hvilke betingelser der er knyttet til tilladelsen vedroerende stoffer naevnt i liste I i medfoer af artikel 10 (fjerde led).

3. Opstil en liste over bortskaffelses- og deponeringspladser (ud over dem, der er anfoert for punkt 2. b)), som for oejeblikket er anfoert paa den fortegnelse over tilladelser, der kraeves i artikel 15. Anfoer ogsaa den geografiske beliggenhed og datoen for tilladelsen for hvert sted. Som alternativ kan der afleveres et resumé med en beskrivelse.

4. a) Findes der grundvand, hvortil udledning er tilladt i henhold til artikel 4, stk. 2?

b) Opstil i bekraeftende fald en liste over meddelte tilladelser. Anfoer, om muligt, ogsaa den geografiske beliggenhed og datoen for tilladelsen.

5. a) Har bestemmelserne i artikel 4, stk. 3, fundet anvendelse?

b) Opstil i bekraeftende fald en liste over meddelte tilladelser. Anfoer, om muligt, ogsaa den geografiske beliggenhed og datoen for tilladelsen.

DEL 2

Stoffer naevnt i liste II

1. Opstil en liste over de gaeldende retsforskrifter, som medlemsstaten har vedtaget for at forhindre tilfoersel til grundvandet af stoffer naevnt i liste II.

2. Anfoer foelgende oplysninger for hvert af aarene 1993, 1994 og 1995:

a) en liste over tilladelser til direkte udledning af liste II stoffer, der er givet i loebet af rapporteringsperioden, deres geografiske beliggenhed og tilladelsesdato, anfoer de vigtigste tekniske sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet, og anfoer om stedet er medtaget i den fortegnelse over tilladelser, der kraeves i artikel 15

b) hvor mange ansoegninger er der i loebet af rapporteringsperioden blevet forelagt med henblik paa tilladelse til bortskaffelse eller deponering af affald, som kan medfoere indirekte udledning af stoffer naevnt i liste II?

3. Opstil en liste over steder, hvortil direkte udledning af stoffer naevnt i liste II er tilladt (ud over dem, der er anfoert for punkt 2. b)), og som for tiden er anfoert paa den fortegnelse over tilladelser, der kraeves i artikel 15. Anfoer ogsaa den geografiske beliggenhed og datoen for tilladelsen for hvert sted. Som alternativ kan der afleveres et resumé med en beskrivelse.

4. Anfoer foelgende oplysninger for hvert af aarene 1993, 1994 og 1995:

a) hvor mange ansoegninger er der i loebet af rapporteringsperioden blevet forelagt med henblik paa kunstig tilbagefoersel til grundvandet som omhandlet i artikel 6?

b) en liste over meddelte tilladelser, deres geografiske beliggenhed og tilladelsesdato og anfoer, hvorfra det vand hidroerer, der anvendes til tilbagefoersel til grundvandet.

DEL 3

Overvaagningskrav

1. Beskriv den kontrolordning, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 13.

VI A. OVERSIGTSSPOERGESKEMA FOR DIREKTIV 75/440/EOEF

1. Artikel 4, stk. 2 - Handlingsplaner - det er kun noedvendigt at medtage A3-vand i den foerste rapporteringsperiode

a) vandets geografiske beliggenged

b) parametre, der skal forbedres

c) de kvalitetsmaalsaetninger, der oenskes naaet

d) forbedringsplanen, inklusive oplysninger om tidsplanen, foranstaltninger, der skal traeffes, og investeringsplan.

2. Artikel 4, stk. 3 - Planlaegning

a) vandets geografiske beliggenhed

b) parametre, der skal forbedres

c) anvendte eller planlagte behandlingsmetoder

d) forbedringsplanen, inklusive oplysninger om tidsplanen, foranstaltninger, der skal traeffes, og investeringsplan.

3. Artikel 8 - Undtagelser

For hver undtagelse oplyses foelgende

a) vandets navn og geografiske beliggenhed

b) paagaeldende parameter

c) undtagelsens varighed, herunder begyndelses- og udloebsdato

d) en kort beskrivelse med begrundelse for undtagelsen.

4. Ud over overstaaende boer medlemsstaten ogsaa anfoere oplysninger om de retsakter, den har vedtaget med henblik paa gennemfoerelse af direktivet.

NB: De oplysninger, der er omhandlet i spoergsmaal 1, 2, 3 og 4, er det kun noedvendigt at fremsende én gang for hele rapporteringsperioden.

VI B. SPOERGESKEMA FOR DIREKTIV 79/869/EOEF

1. Opstil en liste over de retsakter, der er vedtaget med henblik paa gennemfoerelse af direktivet.

2. Anfoer for hver parameter:

a) maalemetode

b) CEN- eller ISO-nummer eller eventuelt anden standardmetode

c) aarlig proeveudtagnings- og analysehyppighed.

VII. SPOERGESKEMA FOR DIREKTIV 80/778/EOEF

DEL 1

Gennemfoerelse i national lovgivning og graensevaerdier

1. Opstil en liste over de gaeldende retsforskrifter, som medlemsstaten har vedtaget for at gennemfoere direktivet.

2. a) Har medlemsstaten fastsat vaerdier for de forskellige parametre, der er opregnet i direktivet?

b) Henvis i bekraeftende fald til den paagaeldende retsakt og opstil en liste over de vaerdier, der er vedtaget for hvert parameter.

c) Anfoer i benaegtende fald, hvornaar saadanne vaerdier sandsynligvis vil blive fastsat.

3. a) Er der udstedt saerlige bestemmelser i medfoer af direktivets artikel 17 vedroerende oplysning om vands egnethed som ernaering for spaedboern.

b) Henvis i bekraeftende fald til bestemmelserne og vedfoej en kopi heraf.

4. Anfoer, hvorledes vandkvaliteten undersoeges, og angiv navnet paa den ansvarlige myndighed.

NB: Disse oplysninger skal kun opdateres i kommende aar.

DEL 2

Sammenfattende oplysninger om vandforsyning

1. Hvad er det samlede antal vandforsyningsanlaeg, som for oejeblikket er i drift i medlemsstaten? (Det er kun noedvendigt at medtage vandforsyningsanlaeg til en befolkning paa over 5 000 personer, og anfoer hvorledes vandforsyningsanlaeggene er defineret.)

2. a) Hvor stor en befolkning forsynes med vand fra disse vandforsyningsanlaeg? (Foretag om noedvendigt et skoen.)

b) Hvor stor en procentdel af medlemsstatens samlede befolkning forsynes med vand fra disse vandforsyningsanlaeg? (Foretag om noedvendigt et skoen.)

3. Hvor stor en maengde vand leverer disse vandforsyningsanlaeg i alt om aaret? (Foretag om noedvendigt et skoen.)

4. Hvor mange vandforsyningsanlaeg anvendes udelukkende eller hovedsageligt af levnedsmiddelvirksomheder? (Besvarelse frivillig.)

5. Hvad er de vigtigste vandforsyningskilder, og hvor stor en del af medlemsstatens aarlige forbrug daekker hver type?

a) Overfladevand

b) Grundvand (Foretag om noedvendigt et skoen)

c) Andre kilder

6. Meddel de oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, med hensyn til de industrisektorer, hvor det faerdige levnedsmiddels sundhedsmaessige egnethed ikke beroeres af det anvendte vands kvalitet.

NB: Det er kun noedvendigt at meddele de i del 1 og 2 kraevede oplysninger én gang i hele rapporteringsperioden.

DEL 3

Resumé af den samlede kvalitet

1. For hvert parameter i bilag I til direktivet, der maales i overensstemmelse med artikel 12, stk. 4, oplyses foelgende(15) :

a) det samlede antal bestemmelser gennemfoert i forbindelse med anvendelsen af direktivet

b) antallet af bestemmelser, der opfylder foelgende klassificering, hvor direktivet opstiller en TMK-vaerdi(16) :

Klasse

Beskrivelse

A

Vaerdier mindre end eller lig med TMK

B

Vaerdier, som overskrider TMK

DEL 4

AArlig sammenfatning af oplysningerne om forsyninger med undtagelser i overensstemmelse med artikel 9 og 10 og oplysninger om forsyninger, som ikke er i overensstemmelse med direktivets bestemmelser, rapporteret paa aarsbasis

1. For hvert vandforsyningsanlaeg(17) , som overskrider TMK(18) , oplyses foelgende:

a) forsyningsanlaeggets (vaerkets) navn og geografiske beliggenhed

b) befolkning, der forsynes fra dette vaerk (foretag om noedvendigt et skoen)

c) den leverede vandmaengde (foretag om noedvendigt et skoen)

d) de paagaeldende parametre og vaerdier

e) om undtagelserne vedroerte artikel 9, stk. 1, litra a), artikel 9, stk. 1, litra b), artikel 10, stk. 1, eller artikel 10, stk. 2

f) undtagelsernes varighed, herunder begyndelses- og udloebsdato

g) en kort beskrivelse med begrundelse for undtagelserne

h) for vandforsyninger, der ikke er omfattet af undtagelser, angives de paagaeldende parametre, herunder antal bestemmelser (maalinger), antallet af bestemmelser, der overskrider TMK. Oplysninger saasom gennemsnitlige og maksimale overskridelser samt deres varighed, der er noedvendige for at kunne bedoemme i hvor stort omfang TMK blev overskredet, anfoeres ogsaa

i) for hvert parameter, hvor TMK ikke er blevet overholdt, anfoeres begrundelse herfor

j) hvilke foranstaltninger er der truffet for at beskytte folkesundheden i forbindelse med alvorlige overskridelser? (frivilligt)

k) findes der en forbedringsplan med henblik paa fremtidig overholdelse

- i bekraeftende fald gives en kort beskrivelse af den foreslaaede plan, de foranstaltninger, der skal traeffes, den foreslaaede tidsplan, den kraevede investering osv.

- i benaegtende fald anfoeres en kort forklaring paa, hvorfor der ikke findes eller er behov for nogen forbedringsplan.

VIII. INDRAPPORTERING VEDROERENDE DIREKTIV 76/160/EOEF

Foelgende oplysninger skal anfoeres i digital form i overensstemmelse med foelgende format

DATAFILBESKRIVELSER

1. Fil om geografisk beliggenhed (fil med geo-referencer)

Attribut

Feltlaengde

Indhold

Numind18 TEGNtilgangsnoegle

Region30 TEGNregionens navn

Province20 TEGNamtets navn

Commune35 TEGNkommunens navn

Prelev45 TEGNbadestedets navn

Lat8 TEGNbreddegrad

format: XMGGMMSS

X = N (nord)

S (syd)

M = blankt mellemrum

GG= grader

MM = minutter

SS = sekunder

Long8 TEGNlaengdegrad

format: YMGGMMSS

Y = W (vest)

E (oest)

M = blankt mellemrum

GG = grader

MM = minutter

SS = sekunder

Codeau1 CIFFERvandproevetype

koder: 1 = havvand

2 = vandloeb

3 = soe

4 = flodmunding

Rem80 TEGNEventuelle bemaerkninger

2. Generel datafil (fil med generelle oplysninger om de enkelte badevande)

Numind18 TEGNtilgangsnoegle

Annee4 CIFREaar

Debdat8 CIFREbadesaesonens begyndelse

format: AAAAAAAAMMDD

Findat8 CIFREbadesaesonens afslutning

format: AAAAAAAAMMDD

Nobexe2 CIFREantal proever

Banned1 TEGNmidlertidigt badeforbud

kode: B = badeforbud

blank = intet forbud

(frivilligt)

Rem80 TEGNEventuelle bemaerkninger

3. Parameterdatafil (fil med parametrene for badevandets kvalitet)

Numind18 TEGNtilgangsnoegle

Annee4 CIFREaar

Parno3 CIFREparameter nummer

format: PPU

kode: PP = parameterkode

U = underparameter

Parnob2 CIFREantal analyser af dette parameter

ParnodiNUM 2antal resultater, som overskrider de obligatoriske vaerdier

Parnodvin2 CIFREantal resultater, som overskrider de nationale graensevaerdier

Parnodg2 CIFREantal resultater, som overskrider de vejledende vaerdier

Frequence1 TEGNmaalingernes hyppighed

kode: Y = mindst hver fjortende dag

N = ikke mindst hver fjortende dag

Rem80 TEGNEventuelle bemaerkninger

Beskrivelse af tilgangsnoeglen

Den fuldstaendige tilgangsnoegle skal vaere entydig (den maa kun optraede én gang i den samlede fil) og skal fastholdes i de efterfoelgende aar: naar der tilfoejes en ny maalestation, skal denne maalestation have en ny kode, som aldrig har vaeret anvendt tidligere. Hvis kun navnet paa et badested aendres, boer tilgangsnoeglen og den geografiske beliggenhed ikke aendres.

Feltbredde

Indhold

1 TEGNNUTS niveau 0 kode (land) (2)

1 TEGNNUTS niveau 1 kode (region) (2)

1 TEGNNUTS niveau 2 kode (2)

1 TEGNNUTS niveau 3 kode (amt) (2)

2 TEGNLOC niveau 1 kode (kommune) (3)

3 TEGNLOC niveau 2 kode (kommune) (3)

9 TEGNBadevandskode (1)

Den fuldstaendige lister over koder og navne paa regioner og kommuner leveres af medlemsstaterne paa en saerskilt 3,5& Prime; diskette.

4. Supplerende fil: read me (valgfrit format)

- anfoer hvilke analysemetoder der er anvendt til at bedoemme overensstemmelsen med direktivets bestemmelser

- kort beskrivelse af forbedringsplaner for badeomraader, som ikke opfylder de obligatoriske vaerdier i direktivet, herunder tidsplan for arbejder og fornoeden investering.

(1) EFT nr. L 81 af 27. 3. 1982, s. 29.

(2) EFT nr. L 291 af 24. 10. 1983, s. 1.

(3) EFT nr. L 74 af 17. 3. 1984, s. 49.

(4) EFT nr. L 274 af 17. 10. 1984, s. 11.

(5) EFT nr. L 181 af 4. 7. 1986, s. 16.

(6) EFT nr. L 222 af 14. 8. 1978, s. 1.

(7) EFT nr. L 54 af 25. 2. 1978, s. 19.

(8) EFT nr. L 281 af 10. 11. 1979, s. 47.

(9) EFT nr. L 20 af 26. 1. 1980, s. 43.

(10) EFT nr. L 271 af 29. 10. 1979, s. 44

(11) Under hensyntagen til den nedre graense fastsat i rammedirektiverne.

(12) Under hensyntagen til den nedre graense af 30 kg/aar udledt.

(13) Det er kun noedvendigt at medtage vandforsyningsanlaeg til en befolkning paa over 5 000 personer.

(14) KMK behandles tilsvarende.

(15) Dette felt skal udfyldes med badevandskoden, som fastlagt af medlemsstaten paa nationalt plan, hvis en saadan eksisterer og er entydigt. I modsat fald foreslaar vi at nummerere badevandene fortloebende efter NUTS niveau 3 enheden.

(16) Dokumentation om fastlaeggelsen af statistiske territoriale enheder (NUTS) som vedtaget af EUROSTAT findes i tabel 1.

(17) Dokumentation om fastlaeggelsen af lokaliteter (LOC) som vedtaget af EUROSTAT findes i tabel 2.