31992D0353

92/353/EØF: Kommissionens beslutning af 11. juni 1992 om kriterierne for godkendelse eller anerkendelse af organisationer og foreninger, der fører eller opretter stambøger for registrerede enhovede dyr

EF-Tidende nr. L 192 af 11/07/1992 s. 0063 - 0065
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 43 s. 0078
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 43 s. 0078


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. juni 1992 om kriterierne for godkendelse eller anerkendelse af organisationer og foreninger, der foerer eller opretter stamboeger for registrerede enhovede dyr (92/353/EOEF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 90/427/EOEF af 26. juni 1990 om zootekniske og genealogiske betingelser for samhandel inden for Faellesskabet med enhovede dyr (1), saerlig artikel 4, stk. 2, litra a), og

ud fra foelgende betragtninger:

I alle medlemsstaterne er der organisationer, foreninger eller officielle tjenester, der foerer eller opretter stamboeger; der boer derfor fastsaettes kriterier for godkendelse eller anerkendelse af naevnte organisationer og foreninger;

i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 90/427/EOEF skal kriterierne sikre, at de godkendte eller anerkendte organisationer og foreninger overholder de principper, som er opstillet af den organisation eller forening, der foerer den oprindelige stambog for racen;

organisationen eller foreningen skal indgive ansoegningen om godkendelse eller anerkendelse til myndighederne i den medlemsstat, paa hvis omraade den har sit hovedsaede;

hvis den organisation eller forening opfylder bestemte kriterier og har opstillet sine maal, skal den godkendes eller anerkendes officielt af myndighederne i den medlemsstat, som den har sendt ansoegningen til;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Staaende Zootekniske Komité -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Organisationer og foreninger, der foerer eller opretter stamboeger, skal for at blive officielt godkendt eller anerkendt indgive ansoegning til myndighederne i den medlemsstat, paa hvis omraade de har deres hovedsaede.

Artikel 2

1. Den paagaeldende medlemsstats myndigheder godkender eller anerkender officielt organisationer og foreninger, der foerer eller opretter stamboeger, hvis de opfylder betingelserne i bilaget.

2. I en medlemsstat, hvor der for en race findes en eller flere officielt godkendte eller anerkendte organisationer eller foreninger, kan de nationale myndigheder dog afslaa at anerkende en ny organisation eller forening:

a) hvis denne udgoer en fare for racens bevarelse eller skader en eksisterende organisations eller forenings virksomhed, forbedringsprogram eller avlsprogram, eller

b) hvis de enhovede dyr af denne race kan indfoeres eller registreres i et saerligt afsnit af en stambog, der foeres af en organisation eller forening, som navnlig for dette afsnits vedkommende overholder de principper, som er opstillet i overensstemmelse med nr. 3, litra b), i bilaget, af den organisation eller forening, som foerer den oprindelige stambog for racen.

3. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de officielle godkendelser eller anerkendelser og de afslag, de har givet.

4. Faar en organisation eller forening i en medlemsstat afslag paa en ansoegning om officiel godkendelse eller anerkendelse, skal den have skriftlig meddelelse om aarsagerne til afslaget.

Artikel 3

Myndighederne i den paagaeldende medlemsstat tilbagekalder den officielle godkendelse eller anerkendelse af en organisation eller forening, der foerer en stambog, hvis den ikke laengere paa varig maade opfylder betingelserne i bilaget.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne. Udfaerdiget i Bruxelles, den 11. juni 1992. Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 55.

BILAG

Organisationer og foreninger, der foerer stamboeger, opretter afsnit i stamboeger og opretter stamboeger for registrerede enhovede dyr, skal for at blive officielt godkendt eller anerkendt:

1) have status som juridisk person i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor ansoegningen indgives

2) over for de ansvarlige myndigheder bevise:

a) kvaliteten af deres virksomhed

b) at de overholder de principper, der er opstillet i overensstemmelse med nr. 3, litra b), af den organisation eller forening, som foerer den oprindelige stambog for racen, hvis det drejer sig om en organisation eller forening, der ikke foerer denne oprindelige bog for racen

c) deres evne til at udoeve den noedvendige kontrol med stambogsfoeringen

d) at de har tilstraekkeligt mange dyr til at kunne gennemfoere et forbedrings- eller avlsprogram eller til at sikre racens bevarelse, naar det anses for noedvendigt

e) at de er i stand til at goere de oplysninger tilgaengelige (f.eks. om ydelser), der er noedvendige for gennemfoerelsen af forbedrings- eller avlsprogrammet eller racens bevarelse

3) have etableret et grundlag for:

a) et system for udlevering af oplysninger (om f.eks. ydelser), der kan bruges til at bedoemme de enhovede dyr med henblik paa racens forbedring, avl eller racens bevarelse

b) for saa vidt det drejer sig om en organisation eller forening, som foerer den oprindelige stambog for racen:

- et registreringssystem for afstamning

- en definition af racens (eller racernes) karakteristika eller af den population, der omfattes af stambogen

- et basissystem for identifikation af dyrene

- en definition af maalene for avlsprogrammer

- inddeling af stambogen i flere afsnit, hvis der er forskellige betingelser for dyrenes optagelse i stambogen, eller hvis der er forskellige fremgangsmaader ved klassificering af dyr, der indskrives i bogen

- foraeldre og bedsteforaeldre fra en eller flere andre stamboeger, hvis dette er noedvendigt

4) have en forretningsorden, der bl.a. foreskriver, at der ikke maa forekomme forskelsbehandling af opdraetterne. Hvis der for den samme race paa Faellesskabets omraade findes flere organisationer eller foreninger, der daekker hele dette omraade, kan det i en organisations eller forenings vedtaegter fastsaettes, at de enhovede dyr skal vaere foedt paa et bestemt omraade for at kunne indfoeres i stambogen paa grundlag af foedselsattesten. Denne begraensning gaelder ikke for indfoerelse til avl.