31991R3832

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3832/91 af 19. december 1991 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber samt af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne for så vidt angår bidraget til pensionsordningen

EF-Tidende nr. L 361 af 31/12/1991 s. 0009 - 0009
den finske specialudgave: kapitel 1 bind 2 s. 0157
den svenske specialudgave: kapitel 1 bind 2 s. 0157


RAADETS FORORDNING (EKSF, EOEF, EURATOM) Nr. 3832/91 af 19. december 1991 om aendring af vedtaegten for tjenestemaend i De Europaeiske Faellesskaber samt af ansaettelsesvilkaarene for de oevrige ansatte i Faellesskaberne for saa vidt angaar bidraget til pensionsordningen

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af et Faelles Raad og en Faelles Kommission for De Europaeiske Faellesskaber, saerlig artikel 24,

under henvisning til vedtaegten for tjenestemaend i De Europaeiske Faellesskaber og ansaettelsesvilkaarene for de oevrige ansatte i Faellesskaberne, fastsat ved forordning (EOEF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (1), senest aendret ved forordning (EKSF, EOEF, Euratom) nr. 3830/91 (2),

under henvisning til forslag fra Kommissionen, forelagt efter hoering af Vedtaegtsudvalget,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (3),

under henvisning til udtalelse fra Domstolen,

efter at have gjort sig bekendt med rapporten fra Samraadsudvalget, som blev nedsat ved Raadets afgoerelse af 23. juni 1981, og

ud fra foelgende betragtninger:

Som led i den helhedsloesning, forhandlingerne foerte til, og for paa laengere sigt at sikre ligevaegten inden for pensionsordningen boer de finansielle midler, der stilles til dens raadighed, oeges gennem en forhoejelse pr. 1. januar 1993 af den sats for bidraget til ordningen, som er fastsat i artikel 83, stk. 2, i vedtaegten;

med henblik herpaa boer vedtaegten aendres -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. I artikel 83, stk. 2, i vedtaegten aendres »6,75 %« til »8,25 %«.

2. I artikel 42, stk. 2, i ansaettelsesvilkaarene for de oevrige ansatte aendres »13,5 %« til »16,5 %«.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft den 1. januar 1993. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 19. december 1991. Paa Raadets vegne

P. DANKERT

Formand

(1) EFT nr. L 56 af 4. 3. 1968, s. 1. (2) Se side 1 i denne Tidende. (3) Udtalelse afgivet den 12. december 1991 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).