31991R3831

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3831/91 af 19. december 1991 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber samt af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne med henblik på indførelse af et midlertidig bidrag

EF-Tidende nr. L 361 af 31/12/1991 s. 0007 - 0008
den finske specialudgave: kapitel 1 bind 2 s. 0155
den svenske specialudgave: kapitel 1 bind 2 s. 0155


RAADETS FORORDNING (EKSF, EOEF, EURATOM) Nr. 3831/91 af 19. december 1991 om aendring af vedtaegten for tjenestemaend i De Europaeiske Faellesskaber samt af ansaettelsesvilkaarene for de oevrige ansatte i Faellesskaberne med henblik paa indfoerelse af et midlertidig bidrag

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af et Faelles Raad og en Faelles Kommission for De Europaeiske Faellesskaber, saerlig artikel 24,

under henvisning til protokollen vedroerende De Europaeiske Faellesskabers privilegier og immuniteter, saerlig artikel 13,

under henvisning til forslag fra Kommissionen forelagt efter hoering af Vedtaegtsudvalget,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Domstolen,

efter at have gjort sig bekendt med rapporten fra Samraadsudvalget, som blev nedsat ved Raadets afgoerelse af 23. juni 1981, og

ud fra foelgende betragtninger:

Som et resultat af droeftelserne i Samraadsudvalget boer der som en foranstaltning, der midlertidigt paavirker de vederlag, som udbetales af Faellesskaberne, indfoeres et midlertidigt bidrag, der tilbageholdes ved kilden, samtidig med vedtagelsen af en metode, der fastsaetter betingelserne for anvendelse af vedtaegtens artikel 64 og 65, idet disse foranstaltninger indgaar som indbyrdes forbundne elementer i en helhedsloesning;

der er i naevnte udvalg foert forhandlinger om fradragets stoerrelse, betingelserne for dets anvendelse samt datoerne for dets ikrafttraedelse og ophoer;

vedtaegten og ansaettelsesvilkaarene boer aendres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING: KAPITEL I AEndring af vedtaegten for tjenestemaend i De Europaeiske Faellesskaber

Artikel 1

I vedtaegten for tjenestemaend indsaettes foelgende artikel:

»Artikel 66a

1. For perioden 1. januar 1992 til 1. juli 2001 indfoeres en foranstaltning, i det foelgende benaevnt »midlertidigt bidrag«, der som undtagelse fra artikel 3, stk. 1, i forordning (EOEF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 (*) gaelder for de vederlag, der udbetales af Faellesskaberne til tjenestemaend i aktiv tjeneste.

2. a) Det midlertidig bidrag fastsaettes til 5,83 % af det i stk. 3 omhandlede beregningsgrundlag.

b) Raadet, der efter hoering af de oevrige interesserede institutioner traeffer afgoerelse efter fremgangsmaaden i artikel 24, stk. 1, i Traktaten om Oprettelse af et Faelles Raad og en Faelles Kommission for De Europaeiske Faellesskaber, kan i givet fald i forbindelse med den vurdering, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, i bilag XI til vedtaegten, justere satsen for de i litra a) omhandlede bidrag paa grundlag af en rapport og et eventuelt forslag fra Kommissionen.

3. a) Beregningsgrundlaget for det midlertidige bidrag er den grundloen svarende til loenklasse og loentrin, som anvendes ved beregning af vederlaget, efter fradrag:

- dels af bidrag til sociale sikrings- og pensionsordninger samt af den skat, en tjenestemand, der ikke har forsoegerpligt i henhold til artikel 2 i bilag VII, i samme loenklasse og paa samme loentrin, skulle betale foer fradrag af det midlertidige bidrag

- dels af et beloeb, der er lig med grundloennen i loenklasse D 4, foerste loentrin.

b) De elementer, der indgaar i beregningsgrundlaget for det midlertidige bidrag, udtrykkes i bfr. og tildeles justeringskoefficienten 100.

4. Anvendelsen af det midlertidige bidrag maa ikke foere til, at vederlaget bliver mindre end det nettobeloeb, der blev udbetalt inden foranstaltningen traadte i kraft (1).

Den del af bidraget, der ikke er blevet fradraget som foelge af bestemmelsen i foerste afsnit, laegges til bidraget for det foelgende aar.

5. Bidraget opkraeves hver maaned i form af fradrag i loennen; provenuet foeres som indtaegt paa Faellesskabernes almindelige budget.

(*) EFT nr. L 56 af 4. 3. 1968, s. 8. Forordningen er senest aendret ved forordning (Euratom, EKSF, EOEF) nr. 3736/90 (EFT nr. L 360 af 22. 12. 1990, s. 1).

(1) Som det nettobeloeb, der blev udbetalt inden indfoerelsen af det midlertidige bidrag, skal forstaas vederlaget uden hensyn til tilpasningen i forbindelse med den aarlige tilpasning for 1991.« KAPITEL II AEndring af ansaettelsesvilkaarene for de oevrige ansatte i De Europaeiske Faellesskaber

Artikel 2

Artikel 20, stk. 3, i ansaettelsesvilkaarene for de oevrige ansatte affattes saaledes:

»Bestemmelserne i artikel 66a i vedtaegten om det midlertidige bidrag gaelder tilsvarende for de midlertidigt ansatte.« KAPITEL III Afsluttende bestemmelser

Artikel 3

Denne forordning traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 1992. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 19. december 1991. Paa Raadets vegne

P. DANKERT

Formand

(1) Udtalelse afgivet den 12. december 1991 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).