31991R2155

Rådets forordning (EØF) nr. 2155/91 af 20. juni 1991 om fastsættelse af særlige gennemførelsesbestemmelser til artikel 37 og 39 og 40 i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz om direkte forsikring bortset fra livsforsikring

EF-Tidende nr. L 205 af 27/07/1991 s. 0001 - 0001
den finske specialudgave: kapitel 6 bind 3 s. 0086
den svenske specialudgave: kapitel 6 bind 3 s. 0086


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 2155/91 af 20. juni 1991 om fastsaettelse af saerlige gennemfoerelsesbestemmelser til artikel 37 og 39 og 40 i aftalen mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Schweiz om direkte forsikring bortset fra livsforsikring

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 57, stk. 2, sidste punktum, og artikel 235,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Den 10. oktober 1989 undertegnedes i Luxembourg en aftale mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Schweiz om direkte forsikring bortset fra livsforsikring;

i henhold til aftalen skal der nedsaettes en blandet komité, som det paahviler at forvalte aftalen og at overvaage, at den gennemfoeres paa tilfredsstillende maade, og som skal traeffe de i aftalen foreskrevne afgoerelser; Faellesskabets repraesentanter i Den Blandede Komité skal udpeges, og der skal fastsaettes

saerlige bestemmelser for Faellesskabets stillingtagen i Den Blandede Komité -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I den ved aftalens artikel 37 nedsatte Blandede Komité repraesenteres Faellesskabet af Kommissionen, der bistaas af repraesentanter for medlemsstaterne.

Artikel 2

Faellesskabets holdning i Den Blandede Komité vedtages af Raadet med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen.

Med henblik paa vedtagelsen af de afoerelser, Den Blandede Komité skal traeffe i henhold til aftalens artikel 37 og 39 og 40, forelaegger Kommissionen forslag for Raadet, der traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal.

Artikel 3

Denne forordning traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 20. juni 1991.

Paa Raadet vegne

R. GOEBBELS

Formand

(1) EFT nr. C 53 af 5. 3. 1990, s. 46.

(2) EFT nr. C 72 af 18. 3. 1991, s. 175 og afgoerelse af 12. juni 1991 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).

(3) EFT nr. C 56 af 7. 3. 1990, s. 27.