31991R2092

Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler

EF-Tidende nr. L 198 af 22/07/1991 s. 0001 - 0015
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 10 s. 0124
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 10 s. 0124


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om oekologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf paa landbrugsprodukter og levnedsmidler

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3),

og ud fra foelgende betragtninger:

Der er en stigende efterspoergsel fra forbrugerne efter oekologisk fremstillede landbrugsprodukter og levnedsmidler; dette betyder saaledes et nyt marked for landbrugsprodukter;

disse produkter saelges paa markedet til en hoejere pris, mens produktionsmetoden indebaerer, at jorden udnyttes mindre intensivt; produktionsmetoden kan derfor spille en rolle ved omlaegningen af den faelles landbrugspolitik hvad angaar opnaaelse af en bedre ligevaegt mellem udbud og efterspoergsel i forbindelse med landbrugsprodukter samt hvad angaar miljoebeskyttelse og landskabsbevarelse;

som foelge af den stigende efterspoergsel markedsfoeres der landbrugsprodukter og levnedsmidler, som er forsynet med angivelser, der oplyser koeberen om eller bibringer vedkommende den forestilling, at de er fremstillet ved en oekologisk metode eller uden anvendelse af syntetiske kemiske produkter;

flere medlemsstater har allerede indfoert retsforskrifter og kontrolforanstaltninger for anvendelsen af saadanne angivelser;

en EF-forskriftsramme for produktion, maerkning og kontrol vil goere det muligt at beskytte oekologisk landbrug, for saa vidt denne ramme sikrer vilkaarene for loyal konkurrence mellem producenterne af produkter, der er forsynet med saadanne angivelser, hindrer anonymitet paa markedet for oekologiske produkter ved at sikre gennemsigtighed paa alle stadier af produktion og forarbejdning og medfoerer, at forbrugerne faar stoerre tillid til disse produkter;

den oekologiske produktionsmetode er en speciel produktionsmetode paa bedriftsniveau; derfor boer det for maerkningen af forarbejdede produkter bestemmes, at de angivelser som henviser til den oekologiske produktionsmetode, knyttes til angivelserne vedroerende de ingredienser, som er tilvejebragt ved denne metode;

for gennemfoerelsen af de planlagte bestemmelser boer der fastsaettes smidige fremgangsmaader, der goer det muligt at tilpasse, supplere eller praecisere visse tekniske enkeltheder eller visse foranstaltninger, saaledes at der kan tages hensyn til indvundne erfaringer; denne forordning maa inden for en passende frist suppleres med tilsvarende bestemmelser for den animalske produktion;

af hensyn til producenterne og koeberne af produkter, som er forsynet med angivelser, der henviser til den oekologiske produktionsmetode, boer der foretages fastsaettelse af de principper, der i det mindste skal vaere overholdt, for at et produkt kan frembydes med de paagaeldende angivelser;

den oekologiske produktionsmetode indebaerer vaesentlige begraensninger med hensyn til anvendelsen af goedningsstoffer og pesticider, som kan have en skadelig indvirkning paa miljoeet eller medfoere restkoncentrationer i landbrugsprodukterne; i denne forbindelse boer den praksis, der er accepteret i Faellesskabet paa tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning respekteres i henhold til den gaeldende kodeks for praksis i Faellesskabet paa dette tidspunkt; desuden boer der i fremtiden udarbejdes principper for godkendelse af produkter, der maa anvendes i denne type landbrug;

oekologisk landbrug indebaerer endvidere anvendelse af varierede dyrkningsmetoder samt begraenset tilfoersel af goedningsstoffer og jordbehandlingsmidler af ikke-kemisk art og tungt oploeselige; disse dyrkningsmetoder boer praeciseres, og betingelserne for anvendelse af visse produkter, der er af syntetisk ikke-kemisk art, boer fastsaettes;

ved de foreskrevne fremgangsmaader kan der om fornoedent i bilag I indsaettes mere specifikke bestemmelser for at undgaa, at der i produkter, som er frembragt ved denne produktionsmetode, forekommer visse restkoncentrationer af syntetiske kemiske stoffer, som hidroerer fra andre kilder end landbruget (miljoeforurening);

kontrollen med overholdelse af produktionsreglerne kraever i princippet kontrol i alle produktions- og afsaetningsled;

alle erhvervsdrivende, der producerer, tilbereder, importerer eller markedsfoerer produkter, som er forsynet med angivelser, der henviser til den oekologiske produktionsmetode, boer vaere undergivet en ordning med regelmaessig kontrol, som svarer til Faellesskabets minimumskrav og gennemfoeres af dertil udpegede kontrolinstanser og/eller af godkendte organer under tilsyn; en EF-kontrolangivelse boer kunne anfoeres i maerkningen af de produkter, der er undergivet den paagaeldende kontrolordning - UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Anvendelsesomraade

Artikel 1

1. Denne forordning anvendes paa foelgende produkter, for saa vidt de er forsynet med eller skal forsynes med angivelser, som henviser til den oekologiske produktionsmetode:

a) uforarbejdede vegetabilske landbrugsprodukter; endvidere dyr og uforarbejdede animalske produkter, for saa vidt der er anfoert produktionsprincipper og saerlige kontrolregler herfor i bilag I og III;

b) produkter, der er bestemt til konsum, og som hovedsagelig bestaar af en eller flere ingredienser af vegetabilsk oprindelse; endvidere, naar der er vedtaget bestemmelser som omhandlet i litra a) for animalsk produktion, produkter, der er bestemt til konsum, og som indeholder ingredienser af animalsk oprindelse.

2. Et forslag om principper og saerlige kontrolforanstaltninger for oekologisk produktion af dyr, uforarbejdede animalske produkter og produkter til konsum, som indeholder ingredienser af animalsk oprindelse, skal fremsaettes af Kommissionen snarest muligt og inden den 1. juli 1992.

Artikel 2

I denne forordning anses et produkt for at vaere forsynet med angivelser, der henviser til den oekologiske produktionsmetode, naar produktet eller dets ingredienser i maerkningen, reklamen eller handelsdokumenterne er beskrevet med angivelser, der normalt anvendes i hver enkelt medlemsstat, og som lader koeberen formode, at produktet eller dets ingredienser er fremstillet efter de i artikel 6 og 7 anfoerte produktionsregler, og navnlig med foelgende betegnelser, medmindre disse ikke anvendes for landbrugsprodukter i levnedsmidler eller tydeligvis ikke har nogen forbindelse med produktionsmetoden:

- paa spansk:ecológico - paa dansk:oekologisk - paa tysk:oekologisch - paa graesk:biologikó - paa engelsk:organic - paa fransk:biologique - paa italiensk:biologico - paa nederlandsk:biologisch - paa portugisisk:biológico

Artikel 3

Denne forordning finder anvendelse med forbehold af andre faellesskabsbestemmelser gaeldende for produktion, tilberedning, markedsfoering, maerkning og kontrol af produkter som omhandlet i artikel 1.

Definitioner

Artikel 4

I denne forordning forstaas ved:

1) maerkning: angivelser, oplysninger, fabriks- eller varemaerker, billeder eller symboler, som er anfoert paa emballager, dokumenter, skilte, etiketter eller halsetiketter af enhver art, der ledsager eller henviser til et produkt som omhandlet i artikel 1;

2) produktion: aktiviteter med henblik paa fremstilling af landbrugsprodukter i den stand, hvori de normalt produceres paa landbrugsbedriften;

3) tilberedning: aktiviteter i forbindelse med forarbejdning, konservering og emballering af landbrugsprodukter;

4) markedsfoering: opbevaring eller udstilling med henblik paa salg, udbydelse til salg, salg, levering eller enhver anden maade, hvorved produkter bringes i handelen;

5) erhvervsdrivende: fysisk eller juridisk person, der producerer, tilbereder eller fra tredjelande indfoerer produkter som omhandlet i artikel 1 med henblik paa markedsfoering heraf, eller som markedsfoerer disse produkter;

6) ingredienser: stoffer, herunder tilsaetningsstoffer, der anvendes ved tilberedning af produkter som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), og som stadig forefindes i faerdigvaren, eventuelt i aendret form;

7) plantebeskyttelsesmidler: produkter som defineret i artikel 2, punkt 1, i Raadets direktiv 79/117/EOEF af 21. december 1978 om forbud mod markedsfoering og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer (1), senest aendret ved direktiv 89/365/EOEF (2);

8) vaske- og rengoeringsmidler: stoffer og tilberedninger i henhold til Raadets direktiv 73/404/EOEF af 22. november 1973 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om vaske- og rengoeringsmidler (3), senest aendret ved direktiv 86/94/EOEF (4), der er bestemt til rengoering af visse af de i artikel 1, stk. 1, litra a), omhandlede produkter.

Maerkning

Artikel 5

1. I maerkningen eller reklamen for et produkt som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), maa der kun henvises til den oekologiske produktionsmetode, for saa vidt:

a) det af angivelserne klart fremgaar, at det drejer sig om en produktionsmetode i landbruget b) produktet er frembragt i overensstemmelse med de regler, der er anfoert i artikel 6 og 7, eller er indfoert fra tredjelande under den i artikel 11 fastsatte ordning c) produktet er frembragt eller indfoert af en erhvervsdrivende, der er undergivet de i artikel 8 og 9 fastlagte kontrolforanstaltninger.

2. I maerkningen eller reklamen for et produkt som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), maa der kun henvises til den oekologiske produktionsmetode, for saa vidt det af angivelser klart fremgaar, at det drejer sig om en produktionsmetode i landbruget, og disse er indsat i forbindelse med anfoerelsen af det paagaeldende landbrugsprodukt, saaledes som det er frembragt paa landbrugsbedriften.

3. I maerkningen eller reklamen for et produkt som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), maa der i produktets varebetegnelse kun henvises til den oekologiske produktionsmetode, for saa vidt:

a) alle produktets ingredienser af landbrugsoprindelse er eller hidroerer fra produkter, som er frembragt i overensstemmelse med de regler, der er anfoert i artikel 6 og 7, eller er indfoert fra tredjelande under den i artikel 11 fastsatte ordning b) produktet udelukkende indeholder stoffer, der er anfoert i bilag VI, litra A, som ingredienser, der ikke er af landbrugsoprindelse c) produktet eller dets ingredienser ikke under tilberedningen har vaeret underkastet behandlinger, der omfatter anvendelse af ioniserende straaling eller stoffer, som ikke er anfoert i bilag VI, litra B d) produktet er tilberedt af en erhvervsdrivende, der er undergivet de i artikel 8 og 9 fastlagte kontrolforanstaltninger.

4. Uanset stk. 3, litra a), kan ingredienser af landbrugsoprindelse, som ikke opfylder kravene i naevnte stykke, inden for graenserne af en maksimalmaengde paa 5 % af ingredienserne af landbrugsoprindelse i det faerdige produkt, anvendes under tilberedningen af produkter som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), for saa vidt det drejer sig om:

- ingredienser af landbrugsoprindelse, der ikke produceres i Faellesskabet i henhold til reglerne som anfoert i artikel 6 og 7, eller - ingredienser af landbrugsoprindelse, der ikke produceres i tilstraekkeligt omfang i Faellesskabet i henhold til reglerne som anfoert i artikel 6 og 7.

5. I en overgangsperiode, der udloeber den 1. juli 1994, kan maerkningen og reklamen for et produkt som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a) eller b), indeholde angivelser, der henviser til omlaegning til oekologisk landbrug, naar produktet bestaar af en enkelt ingrediens af landbrugsoprindelse, saafremt:

a) kravene i hendholdsvis stk. 1 eller stk. 3 fuldt ud er opfyldt, bortset fra kravet vedroerende varigheden af den omlaegningsperiode, som er omhandlet i bilag I, nr. 1 b) en omlaegningsperiode paa mindst tolv maaneder inden hoesten er respekteret c) de paagaeldende angivelser ikke forleder koeberen af produktet til at tro, at der er tale om et produkt af samme art som dem, der opfylder samtlige krav i denne forordning d) overholdelsen af betingelserne i litra a) og b) er behoerigt kontrolleret af kontrolorganet.

6. I maerkningen og reklamen for et i artikel 1, stk. 1, litra b), omhandlet produkt, der delvis er tilberedt af ingredienser, som ikke opfylder de krav, der er anfoert i stk. 3, litra a), kan der henvises til den oekologiske produktionsmetode, saafremt:

a) mindst 50 % af ingredienserne af landbrugsoprindelse opfylder de krav, der er anfoert i stk. 3, litra a) b) produktet opfylder de krav, der er anfoert i stk. 3, litra b), c) og d) c) angivelserne, der henviser til den oekologiske produktionsmetode:

- kun forekommer i listen over ingredienser, der er anfoert i direktiv 79/112/EOEF (1), senest aendret ved direktiv 89/395/EOEF (2) - tydeligvis kun henviser til de ingredienser, der er fremstillet i henhold til reglerne som anfoert i artikel 6 og 7 d) ingredienserne og deres indhold er anfoert i listen over ingredienser i aftagende orden efter vaegt e) angivelserne i listen over ingredienser er trykt med samme farve, i samme stoerrelse og med samme typer.

7. Detaljerede gennemfoerelsesbestemmelser for denne artikel kan fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 14.

8. Udtoemmende lister over de i stk. 3, litra b) og c), og stk. 4 omhandlede stoffer og produkter skal fastlaegges i bilag VI efter fremgangsmaaden i artikel 14.

Betingelserne for brugen af disse ingredienser og stoffer samt kravene til deres sammensaetning kan fastsaettes naermere.

Finder en medlemsstat, at et produkt boer tilfoejes paa ovennaevnte lister, eller at der boer foretages aendringer heri, drager den omsorg for, at et dossier med angivelse af begrundelsen for optagelsen eller for aendringerne officielt fremsendes til de oevrige medlemsstater og til Kommissionen, der forelaegger det paagaeldende dossier for det i artikel 14 omhandlede udvalg.

9. Inden den 1. juli 1993 tager Kommissionen bestemmelserne i denne artikel, og navnlig stk. 5 og 6, op til fornyet behandling og fremsaetter relevante forslag med henblik paa en eventuel revision.

Produktionsregler

Artikel 6

1. Den oekologiske produktionsmetode indebaerer, at ved produktionen af de i artikel 1, stk. 1, litra a), omhandlede produkter:

a) skal i det mindste bestemmelserne som anfoert i bilag I og i givet fald de tilhoerende gennemfoerelsesbestemmelser vaere overholdt b) maa kun produkter, der bestaar af stoffer som anfoert i bilag I og II, finde anvendelse som plantebeskyttelsesmidler, vaske- og rengoeringsmidler, goedningsstoffer eller jordbehandlingsmidler; produkterne maa kun anvendes under overholdelse af de i bilag I og II anfoerte saerlige betingelser og i det omfang, en tilsvarende anvendelse er tilladt i det almindelige landbrug i de paagaeldende medlemsstater i henhold til relevante faellesskabsbestemmelser eller nationale bestemmelser, der er i overensstemmelse med faellesskabsretten.

2. Som en undtagelse fra stk. 1, litra b), kan froe, der er behandlet med produkter, som ikke er anfoert i bilag II, men som er tilladt i det almindelige landbrug i den paagaeldende medlemsstat, anvendes, saafremt brugeren af froeene til kontrolorganets tilfredshed kan godtgoere, at det ikke paa markedet var ham muligt at skaffe ubehandlede froe af en passende sort inden for den paagaeldende art.

Artikel 7

1. Produkter, der ikke var tilladt paa datoen for vedtagelsen af denne forordning med henblik paa en anvendelse som anfoert i artikel 6, stk. 1, litra b), kan optages i bilag II, saafremt foelgende betingelser er opfyldt:

a) hvis produkterne anvendes til bekaempelse af skadedyr eller sygdomme paa planter:

- de er uundvaerlige til bekaempelse af bestemte skadedyr eller sygdomme, for hvilke der ikke findes biologiske, dyrkningsmaessige, fysiske eller planteavlsmaessige alternativer - de anvendes paa en saadan maade, at de ikke kommer i direkte kontakt med froe, planter og andre vegetabilske produkter; ved behandling af fleraarige afgroeder kan der dog finde direkte kontakt sted, men kun uden for de spiselige deles (frugternes) vaekstsaeson, saafremt anvendelsen af produktet ikke indirekte medfoerer tilstedevaerelse af restkoncentrationer i de spiselige dele, og - anvendelsen ikke har en uacceptabel indvirkning paa miljoeet og ikke er medvirkende aarsag til forurening af miljoeet b) hvis produkterne anvendes til goedskning eller behandling af jorden:

- de er uundvaerlige paa grund af afgroedens saerlige naeringsbehov eller jordens behov for en saerlig behandling, som ikke kan tilgodeses ved hjaelp af de i bilag I omhandlede fremgangsmaader, og - anvendelsen ikke har en uacceptabel indvirkning paa miljoeet og ikke er medvirkende aarsag til forurening af miljoeet.

2. Om fornoedent kan foelgende forhold yderligere praeciseres i forbindelse med ethvert produkt, der er anfoert i bilag II:

- den detaljerede beskrivelse af produktet - anvendelsesbetingelserne og kravene til dets sammensaetning og/eller oploeselighed, navnlig under hensyn til noedvendigheden af at sikre, at restkoncentrationer af disse stoffer kun er til stede i minimalt omfang i de spiselige dele af afgroeder og spiselige produkter heraf, og at stofferne kun faar den mindst mulige indvirkning paa miljoeet - de saerlige forskrifter for maerkning i forbindelse med de i artikel 1 omhandlede produkter, naar saadanne produkter fremstilles ved hjaelp af visse af de i bilag II omhandlede produkter.

3. AEndringer i bilag II vedroerende enten optagelse eller fjernelse af de i stk. 1 omhandlede produkter eller indsaettelse eller aendring af de i stk. 2 omhandlede specifikationer vedtages af Kommissionen efter fremgangsmaaden i artikel 14.

4. Finder en medlemsstat, at et produkt boer optages i bilag II, eller at bilaget boer aendres, drager den omsorg for, at et dossier, der begrunder optagelsen eller aendringen, officielt fremsendes til de oevrige medlemsstater og til Kommissionen, der forelaegger det paagaeldende dossier for det i artikel 14 omhandlede udvalg.

Kontrolordning

Artikel 8

1. Erhvervsdrivende, der producerer, tilbereder eller fra et tredjeland indfoerer produkter som omhandlet i artikel 1 med henblik paa deres markedsfoering, skal:

a) give meddelelse om denne aktivitet til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den paagaeldende aktivitet udoeves; meddelelsen skal omfatte oplysningerne som anfoert i bilag IV b) lade virksomheden omfatte af den i artikel 9 fastlagte kontrolordning.

2. Medlemsstaterne udpeger en myndighed eller et organ til at modtage meddelelserne.

Medlemsstaterne kan bestemme, at der skal meddeles saadanne supplerende oplysninger, som de finder paakraevede, for at kontrollen af de paagaeldende erhvervsdrivende kan blive effektiv.

3. Den kompetente myndighed drager omsorg for, at en ajourfoert liste med navne og adresser paa de erhvervsdrivende, der er omfattet af kontrolordningen, stilles til raadighed for interesserede.

Artikel 9

1. Medlemsstaterne ivaerksaetter en kontrolordning, der varetages af en eller flere udpegede kontrolmyndigheder og/eller af godkendte private organer, som de erhvervsdrivende, der producerer eller tilbereder produkter som omhandlet i artikel 1, skal underlaegges.

2. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger til at sikre, at erhvervsdrivende, som overholder denne forordning og betaler deres bidrag til kontrolomkostningerne, har adgang til kontrolordningen.

3. Kontrolordningen omfatter mindst gennemfoerelsen af de kontrolforanstaltninger og forholdsregler, der er anfoert i bilag III.

4. Med henblik paa private kontrolorganers gennemfoerelse af kontrolordningen udpeger medlemsstaterne en myndighed, som det paahviler at godkende og foere tilsyn med disse organer.

5. Ved godkendelse af et privat kontrolorgan tages foelgende i betragtning:

a) organets standardkontrolplan, der skal indeholde en detaljeret beskrivelse af de kontrolforanstaltninger og forholdsregler, som organet forpligter sig til at paalaegge de erhvervsdrivende, som det kontrollerer b) de sanktioner, som organet agter at anvende, hvis der konstateres uregelmaessigheder c) tilstraekkelige ressourcer i form af kvalificeret personale og administrativt og teknisk udstyr, erfaring inden for kontrol samt paalidelighed d) organets objektivitet i forhold til de erhvervsdrivende, som kontrollen omfatter.

6. Naar et kontrolorgan er godkendt, skal den kompetente myndighed:

a) sikre, at den kontrol, organet gennemfoerer, er objektiv b) efterproeve kontrollens effektivitet c) goere sig bekendt med de konstaterede overtraedelser og de paalagte sanktioner d) tilbagekalde godkendelsen af et kontrolorgan, hvis det ikke opfylder de i litra a) og b) omhandlede krav eller ikke laengere opfylder betingelserne i stk. 5, eller ikke opfylder kravene i stk. 7, 8, og 9.

7. Kontrolmyndigheden og de i stk. 1 omhandlede godkendte kontrolorganer:

a) sikrer, at i det mindste de i bilag III anfoerte kontrolforanstaltninger og forholdsregler ivaerksaettes paa de bedrifter, som kontrollen omfatter b) maa ikke videregive oplysninger og data, som de kommer i besiddelse af under udfoerelsen af kontrollen, til andre end den ansvarlige for den paagaeldende bedrift og de kompetente myndigheder.

8. De godkendte kontrolorganer:

a) giver den kompetente myndighed adgang til at inspicere deres kontorer og anlaeg og giver alle oplysninger og enhver hjaelp, som den kompetente myndighed skoenner paakraevet for at kunne varetage sine forpligtelser i henhold til denne forordning b) fremsender senest den 31. januar hvert aar til medlemsstatens kompetente myndighed en liste over de erhvervsdrivende, der var undergivet deres kontrol pr. 31. december det foregaaende aar, og forelaegger den paagaeldende myndighed en kortfattet aarsrapport.

9. Den kontrolmyndighed og de kontrolorganer, der er omhandlet i stk. 1, skal:

a) hvis der konstateres en uregelmaessighed for saa vidt angaar anvendelsen af artikel 5, 6 og 7 eller ivaerksaettelsen af de i bilag III anfoerte foranstaltninger, drage omsorg for, at de i artikel 2 omhandlede angivelser med henvisning til den oekologiske produktionsmetode fjernes fra ethvert parti eller enhver produktion, som er beroert af uregelmaessigheden b) hvis der konstateres en overtraedelse, som er aabenlys eller har langvarig virkning, forbyde den paagaeldende erhvervsdrivende at markedsfoere produkter forsynet med angivelser, som henviser til den oekologiske produktionsmetode, for et tidsrum, der skal aftales med medlemsstatens kompetente myndighed.

10. Der kan efter fremgangsmaaden i artikel 14 vedtages:

a) gennemfoerelsesbestemmelser for de i stk. 5 anfoerte krav og de i stk. 6 naevnte foranstaltninger b) gennemfoerelsesbestemmelser for de i stk. 9 naevnte foranstaltninger.

Angivelse af overensstemmelse med kontrolordningen

Artikel 10

1. Angivelse af, at produkterne er i overensstemmelse med den i bilag V omhandlede kontrolordning, maa kun anfoeres i de i artikel 1 naevnte produkters maerkning, hvis disse:

a) opfylder bestemmelserne i artikel 5, stk. 1, 2, 3 og 4, samt artikel 6 og 7 og de i henhold til disse artikler fastsatte bestemmelser b) under hele produktionen og tilberedningen har vaeret undergivet den i artikel 9, stk. 3, omhandlede kontrolordning c) er produceret eller tilberedt af erhvervsdrivende, som har overdraget kontrollen af deres bedrift til den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, og som af denne myndighed eller dette organ er meddelt ret til at anfoere den i bilag V omhandlede angivelse d) emballeres og transporteres frem til detailsalgsstedet i lukket emballage e) i maerkningen er forsynet med navnet paa kontrolorganet og i givet fald dettes registrerede maerke, navn og adresse paa producenten eller tilberederen og, hvis direktiv 79/112/EOEF finder anvendelse, de i dette direktiv foreskrevne angivelser.

2. Maerkning eller reklame maa ikke indeholde nogen udtalelse, der bibringer koeberen den forestilling, at den i bilag V omhandlede angivelse er en garanti for hoejere smags-, naerings- eller sundhedskvalitet.

3. Den kontrolmyndighed og de kontrolorganer, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, skal:

a) hvis der konstateres en uregelmaessighed for saa vidt angaar anvendelsen af artikel 5, 6 og 7 eller ivaerksaettelsen af de i bilag III anfoerte foranstaltninger, drage omsorg for, at den i bilag V omhandlede angivelse fjernes fra ethvert parti eller enhver produktion, som er beroert af uregelmaessigheden b) hvis der konstateres en overtraedelse, som er aabenlys eller har langvarig virkning, tilbagekalde den paagaeldende erhvervsdrivendes tilladelse til at anvende den i bilag V omhandlede angivelse for et tidsrum, der skal aftales med medlemsstatens kompetente myndighed.

4. Naermere bestemmelser for tilbagekaldelse af den i bilag V omhandlede angivelse efter konstatering af visse overtraedelser af artikel 5, 6 og 7 eller af bilag III, kan fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 14.

5. Hvis en medlemsstat i forbindelse med et produkt, som kommer fra en anden medlemsstat, og som baerer den i artikel 2 og/eller bilag V omhandlede angivelse, konstaterer uregelmaessigheder vedroerende anvendelsen af denne forordning, skal den underrette den medlemsstat, der har godkendt kontrolorganet, samt Kommissionen. 6. Medlemsstaterne traeffer de fornoedne foranstaltninger til at undgaa svigagtig anvendelse af de i artikel 2 og/eller bilag V omhandlede angivelser. 7. Kommissionen skal inden den 1. juli 1993 tage artikel 10 op til fornyet behandling under saerlig hensyntagen til muligheden af at goere den i bilag V naevnte angivelse obligatorisk og skal fremsaette relevante forslag med henblik paa en eventuel revision.

Indfoersel fra tredjelande

Artikel 11

1. Med forbehold af artikel 5, kan de i artikel 1 omhandlede produkter, som indfoeres fra et tredjeland, kun markedsfoeres:

a) hvis de har oprindelse i et tredjeland, der er anfoert paa en liste, som Kommissionen skal fastlaegge i en beslutning vedtaget efter fremgangsmaaden i artikel 14, og de kommer fra et omraade eller en produktionsenhed og er kontrolleret af et kontrolorgan, som i givet fald er naermere praeciseret i beslutningen vedroerende det paagaeldende tredjeland b) hvis tredjelandets myndighed eller kompetente organ har udstedt en kontrolattest, der bevidner, at det i attesten anfoerte parti:

- er fremstillet i et produktionssystem, hvor der anvendes regler, som svarer til reglerne i artikel 6 og 7, og - har vaeret undergivet en kontrolordning, hvis ligestilling med Faellesskabets kontrolordning er konstateret ved den i stk. 2, litra b), omhandlede undersoegelse.

2. Ved afgoerelsen om, hvorvidt et tredjeland for visse af de i artikel 1 omhandlede produkter paa anmodning kan anfoeres i den i stk. 1, litra a), naevnte liste, tages der navnlig hensyn til foelgende:

a) de garantier, som tredjelandet kan give for, at der i det mindste for den produktion, som er bestemt til Faellesskabet, anvendes regler, der svarer til reglerne i artikel 6 og 7 b) effektiviteten af de trufne kontrolforanstaltninger, der i det mindste for den produktion, som er bestemt til Faellesskabet, skal svare til foranstaltningere under den i artikel 8 og 9 omhandlede kontrolordning for at sikre overholdelsen af bestemmelserne i litra a).

Under hensyntagen til disse forhold kan Kommissionens beslutning indeholde en praecisering af oprindelsesomraaderne eller -produktionsenhederne eller de organer, hvis kontrol anses for at vaere ligestillet med Faellesskabets kontrol.

3. Den i stk. 1, litra b), omhandlede attest skal:

a) i originaleksemplar ledsage varen frem til den foerste modtagers bedrift; derefter skal importoeren opbevare den, saaledes at den i mindst to aar kan stilles til raadighed for kontrolmyndigheden b) vaere udformet efter bestemmelser og i overensstemmelse med en model, som fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 14.

4. Der kan fastsaettes detaljerede regler for ivaerksaettelsen af denne artikel efter fremgangsmaaden i artikel 14.

5. Ved behandlingen af en anmodning fra et tredjeland skal Kommissionen kraeve, at dette fremlaegger alle noedvendige oplysninger; den kan desuden paalaegge sagkyndige paa Kommissionens vegne at foretage en undersoegelse paa stedet af de produktionsregler og kontrolforanstaltninger, der faktisk anvendes af det paagaeldende tredjeland.

Frie varebevaegelser inden for faellesskabet

Artikel 12

Medlemsstaterne maa ikke af grunde, der vedroerer produktionsmetoden, maerkningen eller angivelsen af denne produktionsmetode forbyde eller begraense markedsfoeringen af de i artikel 1 omhandlede produkter, naar disse er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

Administrative bestemmelser og ivaerksaettelse

Artikel 13

Efter fremgangsmaaden i artikel 14 kan der vedtages:

- aendringer til bilag I, II, III, IV og VI;

- gennemfoerelsesbestemmelser til bilag I og III.

Artikel 14

Kommissionen bistaas af et udvalg, der bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repraesentant som formand.

Naar der henvises til fremgangsmaaden i denne artikel, forelaegger Kommissionens repraesentant udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes.

Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyn til, hvor meget det paagaeldende spoergsmaal haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2. Under afstemninger i udvalget tillaegges de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, den vaegt, der er fastlagt i naevnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger, naar de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

Er de paataenkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller hvis der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag til de foranstaltninger, der skal traeffes. Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal.

Har Raadet efter udloebet af en frist paa tre maaneder regnet fra forslagets forelaeggelse for Raadet ikke truffet nogen afgoerelse, vedtages de foreslaaede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 15

Medlemsstaterne underretter aarligt inden den 1. juli Kommissionen om de foranstaltninger, der er truffet i det foregaaende aar med henblik paa gennemfoerelsen af denne forordning, og de fremsender navnlig:

- listen over de erhvervsdrivende, der pr. 31. december det foregaaende aar har indgivet den i artikel 8, stk. 1, litra a), omhandlede meddelelse, og som er undergivet den i artikel 9 omhandlede kontrolordning - en rapport om det tilsyn, som er gennemfoert i henhold til artikel 9, stk. 6.

Desuden meddeler medlemsstaterne aarligt inden den 31. marts Kommissionen listen over de kontrolorganer, der var godkendt pr. 31. december det foregaaende aar, med oplysning om disses retlige status og funktionelle opbygning, deres standardkontrolplaner, sanktionssystemer og i givet fald deres maerke.

Kommissionen drager omsorg for, at de lister over godkendte organer, som den har modtaget underretning om inden den i stk. 2 anfoerte dato, offentliggoeres i C-udgaven af De Europaeiske Faellesskabers Tidendehvert aar.

Artikel 16

1. Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

2. Inden for en frist paa ni maaneder fra denne forordnings ikrafttraeden ivaerksaetter medlemsstaterne artikel 8 og 9.

3. Artikel 5, artikel 8, stk. 1, og artikel 11, stk. 1, bringes i anvendelse tolv maaneder efter denne forordnings ikrafttraeden.

Efter fremgangsmaaden i artikel 14 kan fristen for anvendelsen af artikel 11, stk. 1, udskydes i et bestemt tidsrum, hvad angaar indfoersel fra et tredjeland, hvis behandlingen af spoergsmaalet, efter anmodning fra et tredjeland, ikke er saa langt fremme, at der kan traeffes afgoerelse om dette tredjelands optagelse paa den i artikel 11, stk. 1, litra a), omhandlede liste inden udloebet af den i foerste afsnit fastsatte frist.

Med hensyn til overholdelsen af den omlaegningsperiode, der er omhandlet i bilag I, nr. 1, medregnes den periode, der ligger forud for denne forordnings ikrafttraeden, for saa vidt som den erhvervsdrivende paa fyldestgoerende maade kan paavise over for kontrolorganet, at han i den paagaeldende periode har fremstillet produkter efter gaeldende nationale forskrifter eller, hvor saadanne ikke findes, efter anerkendte internationale normer for oekologisk fremstilling.

4. Inden for en frist paa tolv maaneder fra denne forordnings ikrafttraeden kan medlemsstaterne uanset artikel 6, stk. 1, tillade, at der paa deres omraade anvendes produkter, som indeholder stoffer, der ikke er naevnt i bilag II, og for hvilke de mener, at de i artikel 7, stk. 1, anfoerte betingelser er opfyldt.

5. Inden for en frist, der udloeber tolv maaneder efter fastlaeggelsen af bilag VI i overensstemmelse med artikel 5, stk. 7, kan medlemsstaterne fortsat i overensstemmelse med deres nationale forskrifter tillade, at der anvendes stoffer, som ikke er anfoert i naevnte bilag VI.

6. Medlemsstaterne underretter de oevrige medlemsstater og Kommissionen om de stoffer, der er tilladt i medfoer af stk. 4 og 5.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder unmiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 24. juni 1991.

Paa Raadets vegne J.-C. JUNCKER Formand

(1)EFT nr. C 4 af 9. 1. 1990, s. 4, og EFT nr. C 101 af 18. 4. 1991, s. 13.

(2)EFT nr. C 106 af 22. 4. 1991, s. 27.

(3)EFT nr. C 182 af 23. 7. 1990, s. 12.

(1)EFT nr. L 33 af 8. 2. 1979, s. 36.

(2)EFT nr. L 159 af 10. 6. 1989, s. 58.

(3)EFT nr. L 347 af 17. 12. 1973, s. 51.

(4)EFT nr. L 80 af 25. 3. 1986, s. 51.

(1)EFT nr. L 33 af 8. 2. 1979, s. 1.

(2)EFT nr. L 186 af 30. 6. 1989, s. 17.

BILAG I

PRINCIPPER FOR OEKOLOLOGISK PRODUKTION PAA BEDRIFTERNE

Planter og andre vegetabilske produkter

1.Principperne som anfoert i dette bilag skal normalt have vaeret anvendt paa parcellerne i en omlaegningsperiode paa mindst to aar inden udsaaningen eller, i tilfaelde af fleraarige kulturer bortset fra enge, paa mindst tre aar inden foerste hoest af de produkter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a). Kontrolorganet kan med samtykke fra den kompetente myndighed beslutte, at denne periode i visse tilfaelde forlaenges eller forkortes under hensyn til parcellernes tidligere udnyttelse.

2.Jordbundens frugtbarhed og den biologiske aktivitet i jorden skal, i tilfaelde, hvor det forekommer hensigtsmaessigt, opretholdes eller oeges:

a)ved dyrkning af baelgplanter, groengoedning eller planter med dybt rodnet efter en hensigtsmaessig fleraarig saedskifteplan b)ved nedmuldning af organisk eller uorganisk kompostmateriale, som er produceret af bedrifter, der drives efter bestemmelserne i denne forordning. Indtil der vedtages faelles tekniske regler for biologisk animalsk produktion, kan biprodukter fra opdraet, saasom staldgoedning, anvendes, hvis de kommer fra husdyrbrug, der overholder de gaeldende nationale forskrifter, eller, hvis saadanne ikke findes, internationalt anerkendt praksis for saa vidt angaar oekologisk animalsk produktion.

Andre supplerende tilskud af organiske eller uorganiske goedningsstoffer, der er naevnt i bilag II, kan kun anvendes, for saa vidt en passende naering af de planter, der indgaar i saedskifteplanen, eller jordens goedskning ikke udelukkende kan sikres ved de fremgangsmaader, der er anfoert i foerste afsnit, litra a) og b).

Med henblik paa aktivering af kompost kan der anvendes egnede praeparater (biodynamiske praeparater) paa basis af mikroorganismer eller planter.

3.Skadegoerere, plantesygdomme og ukrudt bekaempes ved at samordne foelgende foranstaltninger:

-valg af hensigtsmaessige arter og sorter -en hensigtsmaessig saedskifteplan -mekaniske dyrkningsmetoder -beskyttelse af skadegoerernes naturlige fjender paa passende maader (f.eks. ved hjaelp af haekke og reder samt ved spredning af praedatorer) -ukrudtsafbraending.

De stoffer og midler, der er anfoert i bilag II, maa kun anvendes i tilfaelde af akut fare for afgroeden.

BILAG II

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

BILAG III

MINIMUMSBETINGELSER FOR KONTROLFORANSTALTNINGER OG FORHOLDSREGLER UNDER KONTROLORDNINGEN SOM OMHANDLET I ARTIKEL 8 OG 9

A.Landbrugsbedrifter, der producerer planter og andre vegetabilske produkter

1.Produktionen skal ske paa en enhed, hvis parceller, produktionssteder og opbevaringssteder er klart adskilt fra enhver anden enhed, som ikke producerer i henhold til produktionsreglerne i denne forordning; forarbejdnings- og/eller emballeringslokaler kan udgoere en del af den paagaeldende enhed, naar der paa denne kun sker forarbejdning og/eller emballering af enhedens egen landbrugsproduktion.

2.Naar kontrolordningen ivaerksaettes, skal producenten og kontrolorganet:

-udarbejde en fuldstaendig beskrivelse af enheden med angivelse af opbevarings- og produktionsstederne, parcellerne og, i givet fald, de steder, hvor visse former for forarbejdning og/eller emballering finder sted -fastlaegge alle de konkrete foranstaltninger, der skal traeffes for enheden for at sikre, at bestemmelserne i denne forordning overholdes.

Denne beskrivelse og de paagaeldende foranstaltninger anfoeres i en inspektionsrapport, der medunderskrives af den ansvarlige for den paagaeldende enhed.

Desuden skal rapporten indeholde:

-oplysning om den dato, paa hvilken der paa de paagaeldende parceller senest er brugt produkter, hvis anvendelse ikke er forenelig med bestemmelserne i artikel 6, stk. 1, litra b), og artikel 7 -et tilsagn fra producenten om at gennemfoere de paagaeldende former for virksomhed i overensstemmelse med artikel 5, 6 og 7, og om, i tilfaelde af en overtraedelse af reglerne, at acceptere anvendelse af de i artikel 9, stk. 9, naevnte foranstaltninger.

3.Hvert aar inden den af kontrolorganet angivne dato skal producenten give dette organ meddelelse om sit program for produktion af vegetabilske produkter, som skal vaere detaljeret paa parcelniveau.

4.Der skal foeres regnskab i form af boeger og/eller andet dokumentationsmateriale, saaledes at kontrolorganet kan konstatere oprindelsen, arten og maengderne af alle de raavarer, der er koebt, samt disse raavarers anvendelse; desuden skal der foeres regnskab i form af boeger eller andet dokumentationsmateriale over arten, maengderne og modtagerne af alle de solgte landbrugsprodukter. Maengderne opfoeres samlet pr. dag, naar der er tale om direkte salg til den endelige forbruger.

5.Det er paa enheden forbudt at opbevare andre raavarer end dem, hvis anvendelse er forenelig med bestemmelserne i artikel 6, stk. 1, litra b), og artikel 7.

6.Ud over uanmeldt inspektion skal kontrolorganet mindst en gang aarligt foretage en fuldstaendig fysisk kontrol af enheden. Der kan udtages proever med henblik paa undersoegelse af den eventuelle tilstedevaerelse af produkter, som ikke er tilladte i henhold til denne forordning. En saadan proeve skal dog udtages, naar der er mistanke om, at et ikke tilladt produkt er anvendt. En inspektionsrapport, der medunderskrivens af den ansvarlige for den kontrollerede enhed, udarbejdes efter hvert besoeg.

7.Producenten giver kontrolorganet adgang til oplagrings- og produktionsstederne og parcellerne med henblik paa inspektion, samt til bogholderiet og den dertil hoerende dokumentation. Han giver kontrolorganet alle oplysninger, der anses for noedvendige for inspektionen.

8.Produkter som omhandlet i artikel 1, der endnu ikke er pakket i emballage bestemt for den endelige forbruger, kan kun transporteres til andre enheder i emballager eller containere, der er lukket paa en saadan maade, at indholdet ikke kan skiftes ud, og som er forsynet med en maerkning, der foruden eventuelle andre angivelser, som er fastsat ved retsforskrifter, omfatter:

-navn og adresse paa den, der er ansvarlig for produktets produktion eller tilberedning -produktets navn -en angivelse af, at produktet er underkastet den kontrolordning, der er omhandlet i denne forordning.

9.Naar en erhvervsdrivende driver flere produktionsenheder i samme omraade, er de enheder i omraadet, som fremstiller planter eller andre vegetabilske produkter, der ikke er omhandlet i artikel 1, ligeledes underkastet ordningen med regelmaessig kontrol, for saa vidt angaar punkt 2, foerste afsnit, samt punkt 3, 4 og 5. I disse enheder maa der ikke fremstilles vegetabilske produkter af samme sort som de produkter, der produceres i den i punkt 1 omhandlede enhed.

B.Forarbejdnings- og emballeringsenheder for vegetabilske produkter og levnedsmidler, som hovedsagelig indeholder vegetabilske produkter

1.Naar kontrolordningen ivaerksaettes, skal den erhvervsdrivende og kontrolorganet:

-udarbejde en fuldstaendig beskrivelse af enheden med angivelse af de anlaeg, som anvendes til forarbejdning, emballering og opbevaring af landbrugsprodukterne foer og efter saadanne former for virksomhed -fastlaegge alle de konkrete foranstaltninger, der skal traeffes for enheden for at sikre, at bestemmelserne i denne forordning overholdes.

Denne beskrivelse og de paagaeldende foranstaltninger anfoeres i en inspektionsrapport der medunderskrives af den ansvarlige for den paagaeldende enhed.

Desuden skal rapporten indeholde et tilsagn fra den erhvervsdrivende om at gennemfoere de paagaeldende former for virksomhed saaledes, at bestemmelserne i artikel 5 overholdes, og om, i tilfaelde af en overtraedelse af reglerne, at acceptere anvendelse af de i artikel 9, stk. 9, naevnte foranstaltninger.

2.Der skal foeres bogholderi, saaledes at kontrolorganet kan konstatere:

-oprindelsen, arten og maengderne af de i artikel 1 omhandlede landbrugsprodukter, som enheden har faaet leveret -arten, maengderne og modtagerne af de i artikel 1 omhandlede produkter, der har forladt enheden -enhver anden oplysning, saasom oprindelse, art og maengde af ingredienser, tilsaetningsstoffer og fabrikationsmidler, som virksomheden har faaet leveret, samt sammensaetningen af de forarbejdede produkter, som kontrolorganet kraever for en hensigtsmaessig kontrol af de udfoerte former for virksomhed.

3.Hvis der i enheden ogsaa forarbejdes, emballeres eller opbevares produkter, der ikke er omhandlet i artikel 1, gaelder foelgende:

-enheden skal raade over saerskilte steder til opbevaring af de i artikel 1 omhandlede produkter foer og efter naevnte former for virksomhed -de naevnte former for virksomhed skal udfoeres som en fuldstaendig serie paa et andet sted eller et andet tidspunkt end tilsvarende former for virksomhed i forbindelse med produkter, der ikke er omhandlet i artikel 1 -hvis de naevnte former for virksomhed ikke udfoeres jaevnligt, skal kontrolorganet paa forhaand og inden for en frist, der aftales med dette, underrettes om disse -enhver foranstaltning skal traeffes for at sikre, at partierne kan identificeres, og for at undgaa sammenblanding med produkter, som ikke er fremstillet i overensstemmelse med de i denne forordning anfoerte produktionsregler.

4.Ud over uanmeldt inspektion skal kontrolorganet mindst én gang aarligt foretage en fysisk kontrol af enheden. Der kan udtages proever med henblik paa undersoegelse af den eventuelle tilstedevaerelse af produkter, som ikke er tilladte i henhold til denne forordning. En saadan proeve skal dog udtages, naar der er mistanke om, at et ikke tilladt produkt er anvendt. En inspektionsrapport, der medunderskrives af den ansvarlige for den kontrollerede enhed, udarbejdes efter hvert besoeg.

5.Den erhvervsdrivende giver kontrolorganet adgang til enheden med henblik paa inspektion og til bogholderiet og den dertil hoerende dokumentation. Han giver kontrolorganet enhver oplysning, der er noedvendig for inspektionen.

6.Transportkravene som anfoert i punkt 8 i del A finder anvendelse.

BILAG IV

OPLYSNINGER INDEHOLDT I MEDDELELSEN SOM OMHANDLET I ARTIKEL 8, STK. 1, LITRA a)

a)Den erhvervsdrivendes navn og adresse b)beliggenheden af de steder og i givet fald af de parceller (ifoelge matriklen), hvor de paagaeldende former for virksomhed udoeves c)arten af de paagaeldende former for virksomhed og af produkterne d)den erhvervsdrivendes tilsagn om at gennemfoere de paagaeldende former for virksomhed i overensstemmelse med artikel 5, 6 og 7 og/eller 11 e)hvis det drejer sig om en landbrugsbedrift, den dato, paa hvilken producenten for de paagaeldende parceller er ophoert med at bruge produkter, hvis anvendelse ikke er forenelig med artikel 6, stk. 1, litra b), og artikel 7 f)navnet paa det godkendte organ, som den erhvervsdrivende har anmodet om at kontrollere bedriften, naar kontrolordningen er blevet ivaerksat i den paagaeldende medlemsstat ved godkendelse af saadanne organer.

BILAG V

ANGIVELSE AF PRODUKTERNES OVERENSSTEMMELSE MED KONTROLORDNINGEN

ESAgricultura Ecológica - Sistema de Control CEE DKOEkologisk jordbrug - EF-kontrolordning DOEkologische Agrarwirtschaft - EWG Kontrollsystem GRÂéïëïãéêÞ Ãaaùñãssá - Óýóôçìá AAëÝã÷ïõ AAÏÊ ENOrganic Farming - EEC Control System FAgriculture Biologique - Système de contrôle CEE ITAgricultura Biologica - Regime di controllo CEE NLBiologische Landbouw - EEG Controlesysteem PAgricultura Biológica - Sistema de Controlo CEE

BILAG VI

A.Stoffer, der er tilladt som ingredienser, der ikke er af landbrugsoprindelse (artikel 5, stk. 3, litra b)):

B.Stoffer, hvis anvendelse er tilladt under tilberedningen (artikel 5, stk. 3, litra c)):

C.Ingredienser af landbrugsoprindelse (artikel 5, stk. 4).