31991R1812

Rådets forordning (EØF) nr. 1812/91 af 24. juni 1991 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af espadriller med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik og om endelig opkrævning af den midlertidige told

EF-Tidende nr. L 166 af 28/06/1991 s. 0001 - 0006
den finske specialudgave: kapitel 11 bind 17 s. 0030
den svenske specialudgave: kapitel 11 bind 17 s. 0030


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 1812/91 af 24. juni 1991 om indfoerelse af en endelig antidumpingtold paa importen af espadriller med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik og om endelig opkraevning af den midlertidige told

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 2423/88 af 11. juli 1988 om beskyttelse mod dumpingimport eller subsidieret import fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab (1), saerlig artikel 12,

under henvisning til forslag fra Kommissionen fremlagt efter konsultation i det raadgivende udvalg, der er nedsat i henhold til naevnte forordning, og

ud fra foelgende betragtninger:

A. MIDLERTIDIGE FORANSTALTNINGER

(1) Ved forordning (EOEF) nr. 3798/90 (2) indfoerte Kommissionen en midlertidig antidumpingtold paa importen af espadriller med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik og henhoerende under KN-kode ex 6404 19 90 og ex 6405 20 99. Ved forordning (EOEF) nr. 1051/91 (3) forelaengedes gyldigheden af denne told med to maaneder.

B. EFTERFOELGENDE PROCEDURE

(2) »China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts«, i det foelgende benaevnt »det kinesiske handelskammer«, der optraeder paa vegne af de tre producenter/eksportoerer, som er anfoert i forordning (EOEF) nr. 3798/90, samt yderligere en producent/eksportoer, Shanghai Stationery and Sporting Goods Imp/Exp Corp, der ikke tidligere havde givet sig til kende, anmodede om og fik lejlighed til at blive hoert af Kommissionen. Det kinesiske handelskammer fremlagde endvidere skriftlige bemaerkninger.

(3) Tre importoersammenslutninger, som tidligere havde givet sig til kende, samt tre importoerer og en gruppe bestaaende af ni importoerer, der ikke tidligere havde givet sig til kende, anmodede ligeledes om og fik lejlighed til at blive hoert af Kommissionen, og de tilkendegav deres synspunkter skriftligt.

(4) Klageren anmodede ogsaa om at blive hoert, hvilket blev imoedekommet.

(5) Parterne indroemmedes og udnyttede alle muligheder for at udoeve de rettigheder, der er omhandlet i artikel 7, stk. 4, i forordning (EOEF) nr. 2423/88.

Paa anmodning blev de bl.a. skriftligt underrettet om de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, paa grundlag af hvilke Kommissionen havde til hensigt at anbefale, at der indfoeres en endelig told, og at de beloeb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af midlertidig told, opkraeves endeligt. De indroemmedes endvidere en frist, inden for hvilken de kunne fremsaette bemaerkninger paa grundlag af de meddelte oplysninger.

(6) Kommissionen gennemgik alle de saaledes fremfoerte bemaerkninger og tog i adskillige tilfaelde hensyn hertil med henblik paa at fastlaegge sine endelige konklusioner, som godtages af Raadet.

(7) Kommissionens dumpingundersoegelse vedroerte perioden 1. januar til 31. december 1988. Flere parter kritiserede valget af denne referenceperiode, idet de gjorde gaeldende, at den laa for langt fra tidspunktet for indledningen af proceduren.

Ud over den begrundelse for dette valg, som Kommissionen fremfoerte i betragtning 8 i forordning (EOEF) nr. 3798/90, nemlig muligheden for at indsamle saa fuldstaendige og kontrollerbare oplysninger som muligt hos producenter og importoerer i Faellesskabet, som almindeligvis er smaa virksomheder, finder Raadet, at dette valg kun vil faa en ubetydelig indflydelse paa selve foranstaltningen. Der foreligger saaledes intet, der tyder paa, at den normale vaerdi er faldet i 1989.

C. DEN AF UNDERSOEGELSEN OMFATTEDE VARE

(8) Den gruppe af importoerer, der er naevnt i betragtning 3, anmodede Kommissionen om at tage de konklusioner, der er omhandlet i betragtning 9 og 10 i forordning (EOEF) nr. 3798/90, op til fornyet overvejelse med henblik paa at indfoere en sondring mellem espadriller af henholdsvis type A og B (disse to typer er naermere beskrevet i betragtning 9 i forordning (EOEF) nr. 3798/90).

Som begrundelse for denne anmodning anfoeres, at der ikke ligger helt de samme motiver bag forbrugernes beslutning om at koebe den ene eller den anden af disse varetyper, og importoererne anvender i oevrigt forskellige strategier for afsaetningen heraf, hvilket forklarer prisforskellene.

(9) Kommissionen er af den opfattelse, at alle espadriller, der har en saal uden hael og en tykkelse paa ikke over 2,5 cm, skal betragtes som samme vare i denne procedure. Disse espadrillers fysiske egenskaber og anvendelsesformaal er de samme, uanset om der er tale om type A eller B.

Kommissionen finder dog, at espadriller af henholdsvis type A og B henhoerer under to forskellige KN-koder.

I oevrigt erkender Kommissionen, at de af importoererne paastaaede fysiske forskelle, som i ret stort omfang maa anses for begrundede, kan oeve indflydelse paa priserne.

(10) For saa vidt angaar dumpingmargen, salgsprisforskelle, skadestaerskel og toldsats finder Raadet saaledes, at der boer sondres mellem espadriller af type A og B.

D. DUMPING

a) Normal vaerdi

(11) Da Den Kinesiske Folkerepublik ikke er et land med markedsoekonomi, blev den normale vaerdi i den tidligere undersoegelse i overensstemmelse med artikel 2, stk. 5, i forordning (EOEF) nr. 2423/88 fastsat paa grundlag af statistiske oplysninger hidroerende fra et tredjeland med markedsoekonomi. Til dette formaal fandt Kommissionen, at Uruguay udgjorde et egnet referencegrundlag, og af de grunde, der er anfoert i betragtning 16 i forordning (EOEF) nr. 3798/90, blev den normale vaerdi fastsat paa grundlag af den beregnede vaerdi i dette land, idet der blev foretaget en sammenlaegning af produktionsomkostningerne for espadriller og en rimelig fortjenstmargen.

(12) Flere parter kritiserede valget af referencegrundlag og foreslog, at den normale vaerdi blev fastsat paa grundlag af den beregnede vaerdi i Bangladesh, som er et land, der i hoejere grad end Uruguay har lighedspunkter med Kina.

Kommissionen, som har forestaaelse for dette argument, har siden oktober 1990 soegt at sikre et samarbejde med producenterne af espadriller i Bangladesh. To producenter i Bangladesh underrettede endelig i februar 1991 Kommissionen om, at de var rede til at medvirke i proceduren, men:

- den ene af disse producenter, som havde indledt produktionen af den paagaeldende vare i september 1989, var kun i stand til at indgive fuldstaendige oplysninger for aaret 1990, og

- den anden producent, som ligeledes havde paabegyndt produktionen for nylig (i loebet af 1988 ifoelge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, syntes kun at kunne indgive oplysninger vedroerende 1989 eller 1990.

I betragtning af:

- at disse tilbud om at samarbejde blev fremsat paa et meget sent tidspunkt i undersoegelsesperioden og hidroerer fra producenter, som er etableret for nylig, og hvis produktionsomkostninger vil kunne vaere paavirket af omkostninger eller andre faktorer, som er knyttet til igangsaetningen af en ny aktivitet, og

- foelgerne af en aendring af referenceperioden, som hensyntagen til oplysningerne fra disse producenter ville have noedvendiggjort,

finder Kommissionen, at valget af Uruguay som referencegrundlag er hensigtsmaessigt og ikke urimeligt.

(13) I betragtning af, at det er noedvendigt at sondre mellem espadriller af type A og B og under hensyntagen til de fremlagte bevisligheder vedroerende visse fysiske forskelle og importafgifter, som paavirker sammenligneligheden af de priser, der er fremlagt af det kinesiske handelskammer, maatte Kommissionen imidlertid aendre sine beregninger som grundlag for fastsaettelsen af den normale vaerdi i Uruguay.

For hver type vedroerte disse aendringer:

- det bomuldslaerred, der udgoer overdelen: det laerred, som anvendes i Uruguay, er almindeligvis kraftigere, og vaegten pr. m2 er saaledes hoejere end for det laerred, som anvendes af de kinesiske producenter. Der er taget hensyn til denne forskel og den deraf foelgende paavirkning af omkostningerne. Denne forskel ansaas imidlertid ikke for at kunne beroere hele den kinesiske eksport, idet denne ogsaa omfatter espadriller, hvis laerred har helt og holdent samme egenskaber som det laerred, der anvendes ved fremstilling af espadriller i Uruguay. I betragtning af de vanskeligheder, der er forbundet med at fastlaegge et paalideligt grundlag for indvirkningen af denne faktor, fandt Kommissionen det rimeligt at tage hensyn til denne forskel, for saa vidt angaar en vaesentlig del af den kinesiske eksport, nemlig mindst halvdelen af denne eksport

- det gummi, der anvendes til vulkanisering af saalerne: Kommissionen havde i sine beregninger taget hensyn til vulkaniseringsomkostninger svarende til anvendelsen af en raavare af foerste kvalitet, saasom gummi af kvalitet »Malaysia nr. 1«. De kinesiske producenter anvender imidlertid en anden type gummi, som er billigere, samt syntetiske materialer, der ligeledes er mindre kostbare. Disse forskelle var erkendt og kom klart til udtryk ved prisfastsaettelsen for type A og B. Den oenskede justering blev fuldt ud godtaget for saa vidt angaar gummiet, men med hensyn til de syntetiske materialer fastsattes justeringen paa samme betingelser, som gjaldt for laerredet. Kommissionen fandt saaledes, at den var i besiddelse af tilstraekkelige bevisligheder til at fastslaa, at disse syntetiske materialer anvendtes til en meget betydelig del af den kinesiske eksport af espadriller, men at det ikke var muligt paa grundlag af de oplysninger, der var indgivet af de kinesiske eksportoerer, at bekraefte, at der for hele den kinesiske eksport anvendtes saadanne syntetiske materialer.

For saa vidt angaar de raamaterialer, der anvendtes til vulkanisering af saalerne, gjorde de kinesiske eksportoerer i oevrigt gaeldende, at disse raamaterialer indkoebtes paa det indenlandske marked og indbefattede saaledes ikke told i modsaetning til de vulkaniseringsomkostninger, som Kommissionen havde benyttet i den foreloebige undersoegelse. Kommissionen tog i fuldt omfang hensyn til virkningerne af denne told og omregnede vulkaniseringsomkostningerne med henblik paa fastsaettelse af den normale vaerdi for de to typer espadriller.

(14) Ved anvendelsen af dette justeringsprincip, som havde til formaal at sikre, at der blev taget hensyn til forskelle, der paavirkede prisernes sammenlignelighed, baade for saa vidt angaar de fysiske egenskaber for de espadriller, der fremstilles af henholdsvis Den Kinesiske Folkerepublik og Uruguay, og visse importafgifter, fandt Kommissionen det fortsat hensigtsmaessigt og rimeligt at fastsaette den normale vaerdi paa grundlag af den beregnede vaerdi i Uruguay, idet der dog sondres mellem de to typer espadriller.

b) Eksportpris

(15) Paa baggrund af de relevante argumenter, der var fremfoert som begrundelse for at sondre mellem espadriller af type A og B, maatte Kommissionen tage sine foreloebige konklusioner, som omhandlet i betragtning 23 i forordning (EOEF) nr. 3798/90, op til fornyet overvejelse; ifoelge disse konklusioner kunne de priser, der var konstateret hos de to importoerer, som havde medvirket i undersoegelsen, ikke i sig selv anses for at vaere betydningsfulde.

Kommissionen konstaterede i den forbindelse, at de to importoerer:

- var specialiserede i henholdsvis varer af type A og varer af type B

- ikke kun gav sig af med lejlighedsvis import, men afgav ordrer regelmaessigt paa maengder, som hver for sig kunne betragtes som betydelige, og som sikrede dem priser, der var repraesentative for samhandelen mellem Kina og Faellesskabet, og ifoelge de oplysninger, Kommissionen har indhentet, var disse priser i den paagaeldende sektor kendetegnet ved at vaere forholdsvis ensartede.

(16) Kommissionen erkender saaledes, at de priser, der er indhentet hos disse importoerer, maa anses for at vaere de mest paalidelige oplysninger, der foreligger, og som goer det muligt at sondre mellem espadriller af type A og type B. Eksportpriserne for de to typer espadriller blev saaledes fastsat paa grundlag af naevnte oplysninger, som desuden har den fordel, at de er blevet efterproevet ved kontrolbesoeg paa stedet som led i den foreloebige undersoegelse.

c) Sammenligning og dumpingmargen

(17) Bortset fra en sondring mellem espadriller af type A og B blev sammenligningerne foretaget efter samme metode som den, der benyttedes i den foreloebige undersoegelse.

(18) Paa dette grundlag kunne det bekraeftes, at der finder dumping sted for de to typer espadriller. Dumpingmargenerne er lig med forskellen mellem den normale vaerdi, der for hver type er fastsat for espadriller af mellemstoerrelse, og eksportprisen ved salg til Faellesskabet af naevnte typer; beregnet som et vejet gennemsnit udgoer dumpingmargenerne:

- 105,3 % for espadriller af type A og

- 70,3 % for espadriller af type B

beregnet paa grundlag af prisen frit Faellesskabets graense for de importerede varer med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik og gaeldende for samtlige kinesiske eksportoerer.

(19) Raadet bekraefter Kommissionens konklusioner som omhandlet i betragtning 11 til 18.

E. SKADE

(20) De kinesiske eksportoerer og importoererne i Faellesskabet fremfoerte to hovedargumenter vedroerende spoergsmaalet om den forvoldte skade. For det foerste gjorde flere importoerer gaeldende, at de i modsaetning til, hvad der er anfoert i betragtning 32 i forordning (EOEF) nr. 3798/90, optraeder som internationale forhandlere og ikke som specialiserede grossister i fodtoejssektoren. De fandt derfor, at sammenligningen med henblik paa at fastslaa forskellen mellem salgspriserne i Faellesskabet for espadriller henholdsvis med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik og fremstillet i Faellesskabet skulle foretages under hensyntagen til denne saerlige situation, for saa vidt priserne for sidstnaevnte svarede til priserne ved salg til specialiserede grossister i fodtoejssektoren.

(21) Kommissionen fandt denne paastand begrundet og har derfor foretaget nye beregninger saerskilt for espadriller af type A og B efter foelgende fremgangsmaade:

- paa grundlag af de foreliggende oplysninger justeredes priserne frit Faellesskabets graense, fortoldet, efterproevet hos de to importoerer, der havde medvirket i undersoegelsen, saaledes at priserne svarede til priserne i samme handelsled som faellesskabsproducenternes priser

- for de faellesskabsproducenter, der normalt ikke skelner mellem espadriller af type A og B, justeredes priserne. Kommissionen fandt med henblik herpaa, at den gennemsnitlige salgspris, der var fastslaaet for faellesskabsproducenterne, kunne anses for at vaere repraesentativ for espadriller af type B, og prisen for espadriller af type A blev derefter fastsat ved at saenke foerstnaevnte pris med et beloeb svarende til forskellen i produktionsomkostninger mellem type A og type B.

(22) Paa grundlag af de saaledes justerede tal konstaterede Kommissionen, at der i referenceperioden var tale om foelgende prisforskel udtrykt i procent af prisen, frit Faellesskabets graense, ufortoldet, for espadriller med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik:

- 209,6 % for type A, og

- 114,7 % for type B.

(23) Det andet argument, som de kinesiske eksportoerer og importoererne i Faellesskabet fremfoerte, vedroerer aarsagssammenhaengen mellem den forvoldte skade og dumpingimporten. Ifoelge disse parter i proceduren skyldes den paagaeldende faellesskabserhvervsgrens ugunstige resultater en mangelfuld forvaltning af virksomhederne i denne sektor.

(24) Kommissionen henviser i den forbindelse til betragtning 46 og 49 i forordning (EOEF) nr. 3798/90, hvori det erkendes, at en del af den skade, som den paagaeldende erhvervsgren i Faellesskabet har lidt, kunne tilskrives den omstrukturering og modernisering, som fandt sted i loebet af 1980'erne, samt konkurrencen fra visse substituerende varer. Kommissionen finder imidlertid, at der ikke er fremlagt tilstraekkelig dokumentation for ovennaevnte paastand til at anfaegte den foreloebige konklusion, ifoelge hvilken den konstaterede dumping er aarsagen til den forvoldte skade, som saerskilt betragtet maa anses for vaesentlig.

(25) Der er ikke siden indfoerelsen af den midlertidige told fremlagt nye oplysninger vedroerende spoergsmaalet om skade og dumping, og Raadet bekraefter derfor konklusionerne vedroerende skade, saaledes som de fremgaar af forordning (EOEF) nr. 3798/90, dog saaledes at hvad angaar spoergsmaalet om prisforskelle, traeder betragtning 21 og 22 ovenfor i stedet for betragtning 32 i naevnte forordning.

F. FAELLESSKABETS INTERESSER

(26) Med hensyn til dette spoergsmaal fremfoerte importoererne paa ny deres bemaerkninger om, at det er en fordel for forbrugerne, at der foreligger muligheder for at faa forsyninger til lave priser, og de tilfoejede, at i modsaetning til den paastand, der er fremfoert i betragtning 53, tredje afsnit, i forordning (EOEF) nr. 3798/90, overfoeres fordelen ved lavprisimporten ofte til den endelige forbruger.

(27) Paa grund af det ringe antal importoerer, der havde samarbejdet med Kommissionen om gennemfoerelse af undersoegelsen, raader den ikke over fuldstaendige oplysninger til belysning af det andet punkt, der er fremfoert. Den finder imidlertid, at dette spoergsmaal skal ses i sammenhaeng med de argumenter, der er fremfoert i betragtning 52 til 54 i forordning (EOEF) nr. 3798/90, og skal paapege:

- at den sondring, der er indfoert mellem espadriller af type A og B, og som bl.a. foelger af, at der er taget hensyn til forbrugernes motiver, skulle sikre, at foranstaltningerne i hoejere grad tilpasses markedets realiteter

- at nedsaettelsen af den normale vaerdi (som er begrundet ved, at der er taget hensyn til fysiske egenskaber ved varerne, som forbrugerne kan taenkes at reagere paa) og dermed mindsteprisen i endnu hoejere grad end tidligere skulle goere det muligt for importen at spille en rolle til fordel for forbrugerne.

(28) Raadet bekraefter Kommissionens konklusioner som omhandlet i betragtning 52 til 56 i forordning (EOEF) nr. 3798/90, ifoelge hvilke det er i Faellesskabets interesse at afhjaelpe virkningerne af den skade, som den konstaterede dumpingimport har paafoert den paagaeldende erhvervsgren i Faellesskabet.

G. ENDELIG TOLD

(29) Raadet bekraefter, at det anses for noedvendigt at anvende en endelig told, som for saa vidt angaar import i henhold til en faktura, der er udstedt af en kinesisk eksportoer, paalaegges i form af en variabel told, der er lig med forskellen mellem nettoprisen pr. par, frit Faellesskabets graense, ufortoldet, for varer importeret fra Kina og en mindstepris, der fastsaettes for hver type espadriller.

(30) For at fastsaette satsen for den endelige told har Kommissionen for hver type espadriller sammenlignet dumpingmargenen og den sats, der er noedvendig for at afhjaelpe skaden. Denne sats er fastsat efter samme metode som den, der benyttedes i forbindelse med den foreloebige undersoegelse, som omhandlet i betragtning 57 i forordning (EOEF) nr. 3798/90, men saerskilt for type A og B. Paa dette grundlag konstateredes der foelgende prisforskelle:

- 255,7 % for type A, og

- 154,9 % for type B,

udtrykt i procent af vaerdien, frit Faellesskabets graense, ufortoldet.

Det fremgaar saaledes, at de fastlagte dumpingmargener, som ligeledes er udtrykt i procent af vaerdien, frit Faellesskabets graense, ufortoldet, er lavere end de satser, hvormed priserne skal forhoejes for at afhjaelpe skaden.

Den antidumpingtold, der skal indfoeres, skal foelgelig vaere lig med de fastlagte dumpingmargener.

(31) Raadet bekraefter derfor, at den mindstepris, der er omhandlet i betragtning 29, skal fastsaettes paa grundlag af den normale vaerdi, som fremover fastsaettes saerskilt for hver type espadriller, og som hidtil nedsaettes denne mindstepris til det niveau, der er gaeldende for de mindste stoerrelser af de grunde, som er anfoert i betragtning 58 i forordning (EOEF) nr. 3798/90.

De saaledes fastsatte mindstepriser udgoer:

- 0,93 ECU pr. par for espadriller af type A, og

- 0,99 ECU pr. par for espadriller af type B.

Disse mindstepriser, som skal danne grundlag for beregning af den variable told og vaere gaeldende for alle stoerrelser, er fastsat frit Faellesskabets graense, ufortoldet. For imidlertid saa vidt muligt at hindre enhver form for omgaaelse finder Raadet det paakraevet at fastsaette, at i de tilfaelde, hvor de importerede varer skal overgaa til fri omsaetning paa grundlag af en faktura, der ikke er udstedt af en kinesisk eksportoer, boer tolden fastsaettes som en vaerditold af samme stoerrelse som de konstaterede dumpingmargener, dvs. 105,3 % for espadriller af type A og 70,3 % for espadriller af type B.

H. OPKRAEVNING AF DEN MIDLERTIDIGE TOLD

(32) Flere importoerer samt den gruppe paa ni importoerer, der er omhandlet i betragtning 3, anmodede om, at espadriller, der allerede var afsendt paa datoen for den midlertidige tolds ikrafttraeden, eller som paa dette tidspunkt var omfattet af faste kontrakter, undtages fra tolden, og at den midlertidige told foelgelig ikke opkraeves endeligt i disse tilfaelde.

(33) I henhold til artikel 2, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 2423/88 opkraeves der antidumpingtold paa de paagaeldende varer, naar de overgaar til fri omsaetning i Faellesskabet. I modsaetning til Raadets forordning (EOEF) nr. 288/82 af 5. februar 1982 om den faelles importordning (4) indeholder antidumpingforordningen, som gaelder for import paa illoyale konkurrencevilkaar, ingen undtagelse fra denne regel. Det skal endvidere paapeges, at Kommissionen har udfoldet store bestraebelser for at holde de beroerte parter underrettet, og at det ikke med rimelighed kan paastaas, at importoererne i perioden fra ivaerksaettelse af proceduren og indtil indfoerelsen af den midlertidige told ikke har faaet kendskab til denne procedure og til, hvor langt undersoegelsen var fremme.

(34) Som foelge af de betydelige dumpingmargener, der er konstateret, og den vaesentlige skade, der er paafoert den paagaeldende erhvervsgren i Faellesskabet, anser Raadet det derfor for paakraevet, at de beloeb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af midlertidig antidumpingtold, opkraeves endeligt i et omfang svarende til den endelige told, der indfoeres, dog hoejst med de beloeb, der er stillet som sikkerhed; naevnte beloeb opkraeves saerskilt for hver type espadriller, hvilket lader sig goere, fordi de paagaeldende to typer henhoerer under hver sin KN-kode -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Der indfoeres en endelig antidumpingtold paa importen af espadriller med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik og henhoerende under KN-kode ex 6404 19 90 (Taric-kode 6404 19 90*10) og ex 6405 20 99 (Taric-kode 6405 20 99*10).

2. Naar de varer, der er omhandlet i stk. 1, overgaar til fri omsaetning i henhold til en faktura, der er udstedt af en eksportoer i Den Kinesiske Folkerepublik, fastsaettes tolden til forskellen mellem nedenstaaende mindstepriser og nettoprisen, frit Faellesskabets graense, ufortoldet:

- 0,99 ECU pr. par for espadriller, der henhoerer under KN-kode ex 6404 19 90 (Taric-tillaegskode 8545), og

- 0,93 ECU pr. par for espadriller, der henhoerer under KN-kode ex 6405 20 99 (Taric-tillaegskode 8546).

Prisen frit Faellesskabets graense anses som nettoprisen, hvis betaling i henhold til betalingsbetingelserne skal finde sted senest 30 dage efter varernes ankomst til Faellesskabets toldomraade. Den nedsaettes med 1 % for hver maaned, betalingsfristen forlaenges.

3. Naar de varer, der er omhandlet i stk. 1, overgaar til fri omsaetning i henhold til en faktura, som er udstedt af enhver anden end en eksportoer i Den Kinesiske Folkerepublik, fastsaettes tolden til:

- 70,3 % for espadriller, der henhoerer under KN-kode ex 6404 19 90 (Taric-tillaegskode 8547), og

- 105,3 % for espadriller, der henhoerer under KN-kode ex 6405 20 99 (Taric-tillaegskode 8548)

beregnet af nettoprisen, frit Faellesskabets graense, ufortoldet.

Prisen frit Faellesskabets graense anses som nettoprisen, hvis betaling i henhold til betalingsbetingelserne skal finde sted senest 30 dage efter varernes ankomst til Faellesskabets toldomraade. Den forhoejes med 1 % for hver maaned, betalingsfristen forlaenges.

4. I denne forordning forstaas ved »espadriller« fodtoej med saal af flettet reb, uden hael, med eller uden forstaerkning af gummi eller plast paa en overflade af varierende stoerrelse, og af tykkelse ikke over 2,5 cm.

5. Gaeldende bestemmelser for told finder anvendelse.

Artikel 2

De beloeb, for hvilke der i henhold til forordning (EOEF) nr. 3798/90 er stillet sikkerhed i form af midlertidig antidumpingtold, opkraeves endeligt i et omfang hoejst svarende til sikkerhedsstillelsen ved anvendelse af den endelige told som fastsat i artikel 1, stk. 2.

Den del af sikkerhedsstillelsen, der overstiger ovennaevnte beloeb, frigives.

Artikel 3

Denne forordning traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 24. juni 1991. Paa Raadets vegne

J.-C. JUNCKER

Formand

(1) EFT nr. L 209 af 2. 8. 1988, s. 1. (2) EFT nr. L 365 af 28. 12. 1990, s. 25. (3) EFT nr. L 107 af 27. 4. 1991, s. 1. (4)

EFT nr. L 35 af 9. 2. 1982, s. 1.