31991R1328

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1328/91 af 21. maj 1991 om ændring af den liste, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 55/87 om listen over fartøjer med en længde overalt på over 8 m, der i visse af Fællesskabets kystområder har tilladelse til at anvende bomtrawl

EF-Tidende nr. L 127 af 23/05/1991 s. 0015 - 0016


KOMMISSIONENS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 1328/91 af 21 . maj 1991 om aendring af den liste, der er knyttet som bilag til forordning ( EOEF ) nr . 55/87 om listen over fartoejer med en laengde overalt paa over 8 m, der i visse af Faellesskabets kystomraader har tilladelse til at anvende bomtrawl

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 3094/86 af 7 . oktober 1986 om fastlaeggelse af tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne ( 1 ), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 4056 /89 ( 2 ),

under henvisning til Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 55/87 af 30 . december 1986 om listen over fartoejer med en laengde overalt paa over 8 m, der i visse af Faellesskabets kystomraader har tilladelse til at anvende bomtrawl ( 3 ), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 1142/91 ( 4 ), saerlig artikel 3, og

ud fra foelgende betragtning :

De danske myndigheder har anmodet om, at et fartoej, der ikke laengere opfylder betingelserne i artikel 1, stk . 2, i forordning ( EOEF ) nr . 55/87, udskiftes paa den liste, der er knyttet som bilag til naevnte forordning; de nationale myndigheder har givet alle fornoedne oplysninger til underbygning af anmodningen i henhold til artikel 3 i forordning ( EOEF ) nr . 55/87; det fremgaar af oplysningerne, at de er i overensstemmelse med ovennaevnte bestemmelser, og derfor boer det paagaeldende fartoej udskiftes paa listen -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING: Artikel 1

Bilaget til forordning ( EOEF ) nr . 55/87 aendres i overensstemmelse med bilaget til naervaerende forordning . Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende . Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 21 . maj 1991 . Paa Kommissionens vegne

Manuel MAR├ŹN

Naestformand ( 1 ) EFT nr . L 288 af 11 . 10 . 1986, s . 1 . ( 2 ) EFT nr . L 389 af 30 . 12 . 1989, s . 75 . (3 ) EFT nr . L 8 af 10 . 1 . 1987, s . 1 . ( 4 ) EFT nr . L 112 af 4 . 5 . 1991, s . 19 .

BILAG

I bilaget til forordning ( EOEF ) nr . 55/87 foretages foelgende aendringer :

Fartoej, der skal udskiftes :

Havnekendingsbogstaver og -nummer Fartoejets navn Radio - kaldesignal Registrerings - havn Maskineffekt ( kW ) DANMARK HV 3 Lone OZYP Haderslev 170

Fartoej, der erstatter ovennaevnte fartoej :

Havnekendingsbogstaver og -nummer Fartoejets navn Radio - kaldesignal Registrerings - havn Maskineffekt ( kW ) DANMARK HV 3 Vinnie Runge OVIT Esbjerg 165