31991R1180

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1180/91 af 6. maj 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 1014/90 om gennemførelsesbestemmelser for definition af, betegnelse for og præsentation af spiritus

EF-Tidende nr. L 115 af 08/05/1991 s. 0005 - 0007
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 37 s. 0122
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 37 s. 0122


KOMMISSIONENS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 1180/91 af 6 . maj 1991 om aendring af forordning ( EOEF ) nr . 1014/90 om gennemfoerelsesbestemmelser for definition af, betegnelse for og praesentation af spiritus

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 1576/89 af 29 . maj 1989 om fastlaeggelse af almindelige regler for definition, betegnelse og praesentation af spiritus ( 1 ), saerlig artikel 6, stk . 3, og

ud fra foelgende betragtninger :

Gennemfoerelsesbestemmelserne for definition af, betegnelse for og praesentation af spiritus blev fastsat ved Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 1014/90 ( 2 ); for at beskytte visse udtryk, der foejes til salgsbetegnelsen for visse former for spiritus, der fremstilles efter traditionelle metoder, mod illoyal konkurrence boer disse udtryk forebeholdes den spiritus, der defineres i bilaget til naervaerende forordning;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Gennemfoerelseskomitéen for Spiritus -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING : Artikel 1

Som artikel 7a i forordning ( EOEF ) nr . 1014/90 indsaettes :

»Artikel 7a

De i bilaget anfoerte udtryk, der kan foejes til salgsbetegnelsen, er forbeholdt de i samme bilag definerede produkter .

Spiritus, der ikke svarer til de specifikationer, som er fastsat for de i bilaget definerede produkter, maa ikke gives de i samme bilag angivne betegnelser .« Artikel 2 Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende . Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 6 . maj 1991 . Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen ( 1 ) EFT nr . L 160 af 12 . 6 . 1989, s . 1 . ( 2 ) EFT nr . L 105 af 25 . 4 . 1990, s . 9 .

BILAG

1 . »Vruchtenjenever« eller »Jenever med vruchten« er en likoer eller anden spiritus

- der er fremstillet ved aromatisering af genever med frugt eller med planter og/eller frugt - eller plantedele eller ved tilsaetning af frugtsaft og/eller destillater eller koncentrerede aromadestillater udtrukket af frugter eller planter

- aromatiseringen kan suppleres ved tilsaetning af naturlige aromastoffer og/eller naturidentiske aromastoffer

- der eventuelt er soedet

- der har den paagaeldende frugts saerlige organoleptiske egenskaber

- der har et minimumsalkoholindhold paa 20 % vol .

Navnet paa den paagaeldende frugt kan angives i stedet for »vruchten «.

2 . »Berenburg« eller »Beerenburg« er en spiritus

- der er fremstillet af landbrugsethanol

- der er udbloedet med frugter eller planter og/eller frugt - eller plantedele

- der som specifik aroma samtidig indeholder destillat af ensianroedder ( Lutea gentiana L .) og enebaer ( Juniperus communis L .) og laurbaerblade ( Laurus nobilis L .)

- der har lysebrun til moerkebrun farve

- der eventuelt er soedet og har et maksimumsindhold af sukker paa 20 g pr . liter udtrykt i invertsukker

- der har et minimumsalkoholindhold paa 30 % vol .

3 . »Guignolet«

Likoer fremstillet ved udbloedning af kirsebaer i landbrugsethanol .

4 . »Punch au rhum«

Likoer, hvis alkoholindhold udelukkende hidroerer fra anvendelse af »rhum «.

5 . »Pastis de Marseille«

Pastis-type, der har et anetholindhold paa 2 g pr . liter og et alkoholindhold paa 45 % vol .

6 . »Sloe Gin«

Likoer fremstillet ved udbloedning af slaaen i gin, eventuelt tilsat slaaensaft,

- der er fremstillet ved aromatisering udelukkende med naturlige aromastoffer

- der har et minimumsalkoholindhold paa 25 % vol .

7 . »Topinambur«

Spiritus fremstillet udelukkende ved gaering og destillation af jordskokker ( Helianthus tuberosus L .), og som har et minimumsalkoholindhold paa 38 % vol .

8 . »Hefebrand«

Spiritus fremstillet udelukkende ved destillation af presserester af vin eller gaeret frugt . Minimumsalkoholindholdet er 38 % vol . Betegnelsen »Hefebrand« suppleres med navnet paa den anvendte raavare .

9 . »Sambuca«

Farveloes likoer aromatiseret med anis

- der indeholder destillater af groen anis ( Pimpinella anisum L .) og/eller stjerneanis ( Illicum verum L .) og/eller eventuelt andre aromatiske urter

- der har et minimumsalkoholindhold paa 38 % vol .

- der har et minimumsindhold af sukker paa 350 g pr . liter udtrykt i invertsukker

- der har et indhold af anturlig anethol paa mindst 1 g pr . liter og hoejst 2 g pr . liter .

10 . »Mistrà«

Farveloes spiritus aromatiseret med anis eller med naturlig anethol

- der har et anetholindhold paa mindst 1 g pr . liter og hoejst 2 g pr . liter

- der eventuelt er tilsat et destillat af aromatiske urter

- der har et alkoholindhold paa mindst 40 % vol . og hoejst 47 % vol .

- der ikke indeholder tilsat sukker .

11 . »Maraschino« eller »Marrasquino«

Farveloes likoer, hvis aromatisering er sket hovedsagelig ved anvendelse af destillat af maraska og/eller et destillat eller produkt af udbloedning af kirsebaer i alkohol og/eller et produkt af udbloedning af en del af denne frugt i alkohol

- der har et minimumsalkoholindhold paa 24 % vol .

- der har et minimumsindhold af sukker paa 250 g pr . liter udtrykt i invertsukker .

12 . »Nocino«

Likoer, hvis aromatisering er sket hovedsagelig ved destillation og/eller udbloedning af hele valnoedder ( Juglans regia L .)

- der har et minimumsalkoholindhold paa 30 % vol .

- der har et minimumsindhold af sukker paa 100 g pr . liter udtrykt i invertsukker .