31991R1134

Rådets forordning (EØF) nr. 1134/91 af 29. april 1991 om toldordningen for import til Fællesskabet af varer med oprindelse i de besatte områder og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3363/86

EF-Tidende nr. L 112 af 04/05/1991 s. 0001 - 0005
den finske specialudgave: kapitel 11 bind 17 s. 0003
den svenske specialudgave: kapitel 11 bind 17 s. 0003


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 1134/91 af 29. april 1991 om toldordningen for import til Faellesskabet af varer med oprindelse i de besatte omraader og om ophaevelse af forordning (EOEF) nr. 3363/86

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra foelgende betragtninger:

Varer med oprindelse paa Vestbredden og i Gazaomraadet, der er besat af Israel, i det foelgende benaevnt »de besatte omraader«, er omfattet af en praeferenceordning ved adgang til Faellesskabets marked i henhold til Raadets forordning (EOEF) nr. 3363/86 af 27. oktober 1986 om toldordningen for import i Faellesskabet af varer med oprindelse i de besatte omraader (1);

praeferenceordningen indebaerer fri adgang til markedet i Faellesskabet for industrivarer samt praeferencemaessig toldbehandling for visse landbrugsprodukter;

der boer traeffes foranstaltninger til snarest at indfoere bedre betingelser for adgang til markedet i Faellesskabet for landbrugsprodukter med oprindelse i de besatte omraader; til dette formaal boer forordning (EOEF) nr. 3363/86 erstattes med en ny forordning -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Varer, bortset fra dem, der er anfoert paa listen i bilag II til Traktaten, med oprindelse i de besatte omraader, kan importeres til Faellesskabet uden kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning og er fritaget for told og afgifter med tilsvarende virkning.

2. For de varer, som er anfoert i bilaget til Raadets forordning (EOEF) nr. 3033/80 af 11. november 1980 om fastsaettelse af en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter (2), og som er opregnet paa listen i bilag I til naervaerende forordning, finder stk. 1 kun anvendelse paa det faste element af afgiften paa disse varer ved import i Faellesskabet.

Artikel 2

For de i bilag II omhandlede landbrugsprodukter med oprindelse i de besatte omraader fjernes tolden ved import i to lige store dele, den 1. januar 1992 og den 1. januar 1993, i de angivne perioder.

Artikel 3

1. For jordbaer henhoerende under KN-kode 0810 10 90 anvendes artikel 2 inden for et faellesskabstoldkontingent paa 1 200 tons.

2. Der er for visse varer angivet en referencemaengde i bilag II.

Hvis importen af en af disse varer overstiger referencemaengden, kan den paagaeldende vare henfoeres under faellesskabstoldkontingent med en maengde svarende til denne referencemaengde, hvis der er fare for, at de indfoerte maengder vil skabe vanskeligheder paa markedet i Faellesskabet.

3. For de i bilag II omhandlede varer, bortset fra dem, der er angivet i stk. 1 og 2, kan der fastsaettes referencemaengder, hvis der er fare for, at de indfoerte maengder vil skabe vanskeligheder paa markedet i Faellesskabet.

Disse varer kan senere henfoeres under toldkontingent paa samme betingelser, som de i stk. 2 anfoerte.

4. De reduktionssatser, der er anfoert i bilag II, anvendes for maengder, der importeres ud over kontingenterne.

5. Fra det tidspunkt, hvor toldsatserne, som foelge af anvendelsen af artikel 2, har naaet et niveau paa 2 % eller derunder, suspenderes opkraevningen fuldstaendigt.

Artikel 4

De oprindelsesregler, der skal finde anvendelse, er de i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 4129/86 (3) fastsatte regler.

Artikel 5

Forordning (EOEF) nr. 3363/86 ophaeves.

Artikel 6

Denne forordning traeder i kraft den 1. januar 1992. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 29. april 1991. Paa Raadets vegne

R. GOEBBELS

Formand

(1) EFT nr. L 306 af 1. 11. 1986, s. 103. (2) EFT nr. L 323 af 29. 11. 1980, s. 1. (3) EFT nr. L 381 af 31. 12. 1986, s. 1.

BILAG I

KN-kode Varebeskrivelse ex 0403 Kaernemaelk, koaguleret maelk og floede, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet maelk og floede, ogsaa koncentreret, tilsat sukker eller andre soedemidler, aromatiseret eller tilsat frugt eller kakao: 0403 10 51

til

0403 10 99 - Yoghurt, aromatiseret eller tilsat frugt eller kakao 0403 90 71

til

0403 90 99 - I andre tilfaelde, aromatiseret eller tilsat frugt eller kakao 0710 40 00 Sukkermajs, ogsaa kogte i vand eller dampkogte, frosne 0711 90 30 Sukkermajs, foreloebigt konserverede f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende oploesninger, men ikke tilberedt til umiddelbar fortaering ex 1517 Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhoerende under pos. 1516: 1517 10 10 - Margarine, undtagen flydende margarine, med indhold af maelkefedt paa over 10 vaegtprocent, men hoejst 15 vaegtprocent 1517 90 10 - Andre varer, med indhold af maelkefedt paa over 10 vaegtprocent, men hoejst 15 vaegtprocent 1702 50 00 Kemisk ren fructose ex 1704 Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade) undtagen lakridssaft, der indeholder over 10 vaegtprocent saccharose, uden tilsaetning af andre stoffer henhoerende under pos. 1704 90 10 1806 Chokolade og andre tilberedte naeringsmidler med indhold af kakao 1901 Maltekstrakt; tilberedte naeringsmidler fremstillet af mel, stivelse eller maltekstrakt, ogsaa tilsat kakao, saafremt dette udgoer mindre end 50 vaegtprocent, ikke andetsteds tariferet; tilberedte naeringsmidler fremstillet af produkter henhoerende under pos. 0401 til 0404, ogsaa tilsat kakao, saafremt dette udgoer mindre end 10 vaegtprocent, ikke andetsteds tariferet ex 1902 Pastaprodukter, undtagen fyldte pasta henhoerende under pos. 1902 20 10 og 1902 20 30 1903 Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, perlegryn, sigtemel eller lignende 1904 Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f.eks. corn flakes); korn (kerner), undtagen majs, forkogt eller paa anden maade tilberedt 1905 Broed, wienerbroed, kager, kiks og andet bagvaerk, ogsaa tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler til laegemidler, segloblater, samt lignende varer af mel eller stivelse 2001 90 30 Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre 2001 90 40 Yamsroedder, soede kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse paa 5 vaegtprocent og derover, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre 2004 90 10 Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret paa anden maade end med eddike eller eddikesyre 2005 80 00 Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret paa anden maade end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne 2008 99 85 Majs, undtagen sukkermajs (Zea mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret paa anden maade, ikke tilsat sukker eller alkohol 2008 99 91 Yamsroedder, soede kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse paa 5 vaegtprocent og derover, tilberedt eller konserveret paa anden maade, ikke tilsat sukker eller alkohol 2101 30 19 Braendte kaffeerstatninger, undtagen braendt cikorie 2101 30 99 Ekstrakter, essenser og koncentrater af braendte kaffeerstatninger, undtagen af braendt cikorie 2102 10 31

2102 10 39 Bagegaer 2105 Konsumis, ogsaa med indhold af kakao ex 2106 Tilberedte naeringsmidler, ikke andetsteds tariferet, undtagen varer henhoerende under pos. 2106 10 10 og 2106 90 91, andre end sirup og andre sukkeroploesninger, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer 2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99 Ikke alkoholiserede drikke, undtagen frugt- og groentsagssafter henhoerende under pos. 2009, indeholdende produkter henhoerende under pos. 0401 til 0404 eller maelk eller maelkefedt af varer henhoerende under pos. 0401 til 0404 2905 43 00 Mannitol 2905 44 D-glucitol (sorbitol) ex 3501 Casein, caseinater og andre caseinderivater ex 3505 10 Dextrin og anden modificeret stivelse, undtagen stivelse esterificeret og etherificeret henhoerende under pos. 3505 10 50 3505 20 Lim paa basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse 3809 10 Tilberedt appretur og efterbehandlet paa basis af stivelsesprodukter 3823 60 Sorbitol, undtagen varer henhoerende under pos. 2905 44

BILAG II

KN-kode Varebeskrivelse Told- reduktions- sats (1) ex 0702 00 10 Tomater, friske eller koelede, i perioden 1. december til 31. marts (2) 60 % ex 0703 10 Skalotteloeg, friske eller koelede, i perioden 15. februar til 15. maj 60 % ex 0709 30 00 Auberginer, friske eller koelede, i perioden 15. januar til 30. april (3) 60 % ex 0709 60 Frugter af slaegterne Capsicum eller Pimenta, friske eller koelede: 0709 60 10 Soed peber (4) 40 % 0709 60 99 I andre tilfaelde 80 % ex 0709 90 70 Courgetter, friske eller koelede, i perioden 1. december til udgangen af februar (5) 60 % ex 0709 90 90 Andre groentsager, friske eller koelede: Skalotteloeg, vilde, af arten Muscari comosum, i perioden 15. februar til 15. maj 60 % ex 0710 80 Andre groentsager, ogsaa kogte i vand eller dampkogte, frosne: 0710 80 59 Frugter af slaegterne Capsicum og Pimenta, bortset fra soed peber 80 % 0711 90 10 Frugter af slaegterne Capsicum og Pimenta, undtagen soed peber, foreloebigt konserverede, men ikke tilberedte til umiddelbar fortaering 80 % ex 0805 10 Appelsiner og pomeranser, friske (6) 60 % ex 0805 20 Mandariner (herunder tangeringer og satsumas), friske; klementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter: friske (7) 60 % ex 0805 30 Citroner (Citrus limon og Citrus limonum): friske (8) 40 % 0805 40 00 Grapefruger 80 % ex 0807 10 90 Meloner, friske, i perioden 1. november til 31. maj (9) 50 % ex 0810 10 90 Jordbaer, friske, i perioden 1. november til 31. marts (10) 0 % ex 0812 90 20 Appelsiner og pomeranser, fint knuste, foreloebigt konserverede, men ikke tilberedte til umiddelbar fortaering 80 % 0904 20 39 Krydderier af slaegterne Capsicum eller Pimenta, toerrede, ikke knust eller formalet, bortset fra soed peber 80 % 2001 90 20 Frugter af slaegten Capsicum, bortset fra soed peber, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre 80 % 2005 90 10 Frugter af slaegten Capsicum, bortset fra soed peber, tilberedt eller konserveret paa anden maade end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne 80 %

(1) For de maengder, der importeres ud over det eventuelle toldkontingent.

(2) Referencemaengde paa 1 000 tons.

(3) Referencemaengde paa 3 000 tons.

(4) Referencemaengde paa 1 000 tons.

(5) Referencemaengde paa 300 tons.

(6) Referencemaengde paa 25 000 tons.

(7) Referencemaengde paa 500 tons.

(8) Referencemaengde paa 800 tons.

(9) Referencemaengde paa 10 000 tons.

(10) Referencemaengde paa 1 200 tons. BILAG I

KN-kode Varebeskrivelse ex 0403 Kaernemaelk, koaguleret maelk og floede, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet maelk og floede, ogsaa koncentreret, tilsat sukker eller andre soedemidler, aromatiseret eller tilsat frugt eller kakao: 0403 10 51

til

0403 10 99 - Yoghurt, aromatiseret eller tilsat frugt eller kakao 0403 90 71

til

0403 90 99 - I andre tilfaelde, aromatiseret eller tilsat frugt eller kakao 0710 40 00 Sukkermajs, ogsaa kogte i vand eller dampkogte, frosne 0711 90 30 Sukkermajs, foreloebigt konserverede f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende oploesninger, men ikke tilberedt til umiddelbar fortaering ex 1517 Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhoerende under pos. 1516: 1517 10 10 - Margarine, undtagen flydende margarine, med indhold af maelkefedt paa over 10 vaegtprocent, men hoejst 15 vaegtprocent 1517 90 10 - Andre varer, med indhold af maelkefedt paa over 10 vaegtprocent, men hoejst 15 vaegtprocent 1702 50 00 Kemisk ren fructose ex 1704 Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade) undtagen lakridssaft, der indeholder over 10 vaegtprocent saccharose, uden tilsaetning af andre stoffer henhoerende under pos. 1704 90 10 1806 Chokolade og andre tilberedte naeringsmidler med indhold af kakao 1901 Maltekstrakt; tilberedte naeringsmidler fremstillet af mel, stivelse eller maltekstrakt, ogsaa tilsat kakao, saafremt dette udgoer mindre end 50 vaegtprocent, ikke andetsteds tariferet; tilberedte naeringsmidler fremstillet af produkter henhoerende under pos. 0401 til 0404, ogsaa tilsat kakao, saafremt dette udgoer mindre end 10 vaegtprocent, ikke andetsteds tariferet ex 1902 Pastaprodukter, undtagen fyldte pasta henhoerende under pos. 1902 20 10 og 1902 20 30 1903 Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, perlegryn, sigtemel eller lignende 1904 Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f.eks. corn flakes); korn (kerner), undtagen majs, forkogt eller paa anden maade tilberedt 1905 Broed, wienerbroed, kager, kiks og andet bagvaerk, ogsaa tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler til laegemidler, segloblater, samt lignende varer af mel eller stivelse 2001 90 30 Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre 2001 90 40 Yamsroedder, soede kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse paa 5 vaegtprocent og derover, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre 2004 90 10 Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret paa anden maade end med eddike eller eddikesyre 2005 80 00 Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret paa anden maade end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne 2008 99 85 Majs, undtagen sukkermajs (Zea mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret paa anden maade, ikke tilsat sukker eller alkohol 2008 99 91 Yamsroedder, soede kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse paa 5 vaegtprocent og derover, tilberedt eller konserveret paa anden maade, ikke tilsat sukker eller alkohol 2101 30 19 Braendte kaffeerstatninger, undtagen braendt cikorie 2101 30 99 Ekstrakter, essenser og koncentrater af braendte kaffeerstatninger, undtagen af braendt cikorie 2102 10 31

2102 10 39 Bagegaer 2105 Konsumis, ogsaa med indhold af kakao ex 2106 Tilberedte naeringsmidler, ikke andetsteds tariferet, undtagen varer henhoerende under pos. 2106 10 10 og 2106 90 91, andre end sirup og andre sukkeroploesninger, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer 2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99 Ikke alkoholiserede drikke, undtagen frugt- og groentsagssafter henhoerende under pos. 2009, indeholdende produkter henhoerende under pos. 0401 til 0404 eller maelk eller maelkefedt af varer henhoerende under pos. 0401 til 0404 2905 43 00 Mannitol 2905 44 D-glucitol (sorbitol) ex 3501 Casein, caseinater og andre caseinderivater ex 3505 10 Dextrin og anden modificeret stivelse, undtagen stivelse esterificeret og etherificeret henhoerende under pos. 3505 10 50 3505 20 Lim paa basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse 3809 10 Tilberedt appretur og efterbehandlet paa basis af stivelsesprodukter 3823 60 Sorbitol, undtagen varer henhoerende under pos. 2905 44

BILAG II

KN-kode Varebeskrivelse Told- reduktions- sats (1) ex 0702 00 10 Tomater, friske eller koelede, i perioden 1. december til 31. marts (2) 60 % ex 0703 10 Skalotteloeg, friske eller koelede, i perioden 15. februar til 15. maj 60 % ex 0709 30 00 Auberginer, friske eller koelede, i perioden 15. januar til 30. april (3) 60 % ex 0709 60 Frugter af slaegterne Capsicum eller Pimenta, friske eller koelede: 0709 60 10 Soed peber (4) 40 % 0709 60 99 I andre tilfaelde 80 % ex 0709 90 70 Courgetter, friske eller koelede, i perioden 1. december til udgangen af februar (5) 60 % ex 0709 90 90 Andre groentsager, friske eller koelede: Skalotteloeg, vilde, af arten Muscari comosum, i perioden 15. februar til 15. maj 60 % ex 0710 80 Andre groentsager, ogsaa kogte i vand eller dampkogte, frosne: 0710 80 59 Frugter af slaegterne Capsicum og Pimenta, bortset fra soed peber 80 % 0711 90 10 Frugter af slaegterne Capsicum og Pimenta, undtagen soed peber, foreloebigt konserverede, men ikke tilberedte til umiddelbar fortaering 80 % ex 0805 10 Appelsiner og pomeranser, friske (6) 60 % ex 0805 20 Mandariner (herunder tangeringer og satsumas), friske; klementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter: friske (7) 60 % ex 0805 30 Citroner (Citrus limon og Citrus limonum): friske (8) 40 % 0805 40 00 Grapefruger 80 % ex 0807 10 90 Meloner, friske, i perioden 1. november til 31. maj (9) 50 % ex 0810 10 90 Jordbaer, friske, i perioden 1. november til 31. marts (10) 0 % ex 0812 90 20 Appelsiner og pomeranser, fint knuste, foreloebigt konserverede, men ikke tilberedte til umiddelbar fortaering 80 % 0904 20 39 Krydderier af slaegterne Capsicum eller Pimenta, toerrede, ikke knust eller formalet, bortset fra soed peber 80 % 2001 90 20 Frugter af slaegten Capsicum, bortset fra soed peber, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre 80 % 2005 90 10 Frugter af slaegten Capsicum, bortset fra soed peber, tilberedt eller konserveret paa anden maade end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne 80 %

(1) For de maengder, der importeres ud over det eventuelle toldkontingent.

(2) Referencemaengde paa 1 000 tons.

(3) Referencemaengde paa 3 000 tons.

(4) Referencemaengde paa 1 000 tons.

(5) Referencemaengde paa 300 tons.

(6) Referencemaengde paa 25 000 tons.

(7) Referencemaengde paa 500 tons.

(8) Referencemaengde paa 800 tons.

(9) Referencemaengde paa 10 000 tons.

(10) Referencemaengde paa 1 200 tons.