31991L0440

Rådets direktiv 91/440/EØF af 29. juli 1991 om udvikling af Fællesskabets jernbaner

EF-Tidende nr. L 237 af 24/08/1991 s. 0025 - 0028
den finske specialudgave: kapitel 7 bind 4 s. 0045
den svenske specialudgave: kapitel 7 bind 4 s. 0045


RAADETS DIREKTIV af 29. juli 1991 om udvikling af Faellesskabets jernbaner (91/440/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 75,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg(3),

og ud fra foelgende betragtninger:

En stoerre integration af Faellesskabets transportsektor er et vigtigt led i det indre marked; jernbanerne udgoer en vaesentlig del af Faellesskabets transportsektor;

det er vigtigt, at jernbanerne goeres mere effektive, saa de kan integreres i et konkurrencemarked, idet der dog tages hensyn til deres saerlige karakter;

for at goere jernbanetransporten effektiv og konkurrencedygtig i forhold til de andre transportformer skal medlemsstaterne sikre jernbanevirksomhederne en status som selvstaendige virksomheder, saaledes at de kan drives forretningsmaessigt og tilpasse sig markedsbehovene;

den fremtidige udvikling og en effektiv drift af jernbanenettet kan fremmes ved en adskillelse mellem driften af transportydelserne og forvaltningen af infrastrukturen; under denne forudsaetning er det noedvendigt, at disse omraader obligatorisk har hver sit regnskab og kan forvaltes saerskilt;

for at stimulere konkurrencen i forbindelse med drift af transportydelser, hvad angaar bekvemmelighed og anvendelsesmuligheder, boer medlemsstaterne bevare det almindelige ansvar for udvikling af passende jernbaneinfrastrukturer;

da der ikke findes faelles regler for fordelingen af infrastrukturomkostninger, skal medlemsstaterne efter hoering af infrastrukturforvalteren fastsaette regler for jernbanevirksomhedernes og sammenslutningernes betaling af afgifter for brug af jernbaneinfrastrukturen; disse afgifter skal overholde princippet om ikke-forskelsbehandling af jernbanevirksomheder;

medlemsstaterne skal isaer soerge for, at eksisterende offentlige jernbanevirksomheder har en sund oekonomisk struktur, og samtidig sikre, at en eventuel noedvendig oekonomisk omlaegning gennemfoeres i overensstemmelse med de paagaeldende bestemmelser i Traktaten;

med henblik paa at fremme transporten mellem medlemsstaterne skal jernbanevirksomhederne have frihed til at danne sammenslutninger med jernbanevirksomheder i andre medlemsstater;

disse internationale sammenslutninger skal indroemmes ret til adgang til infrastrukturen og til at udfoere transittrafik ad denne i de medlemsstater, hvor de til sammenslutningen hoerende virksomheder er etableret, samt ret til at udfoere transittrafik i de andre medlemsstater, naar den paagaeldende internationale forbindelse goer det paakraevet;

for at fremme kombineret transport er det vigtigt at give jernbanevirksomheder, der udfoerer international kombineret godstransport, adgang til de andre medlemsstaters jernbaneinfrastruktur;

det er noedvendigt at nedsaette et raadgivende udvalg, der skal bistaa Kommissionen og overvaage gennemfoerelsen af dette direktiv;

Raadets beslutning 75/327/EOEF af 20. maj 1975 om sanering af jernbanevirksomhedernes situation og om harmonisering af reglerne for det finansielle forhold mellem disse virksomheder og staterne(4) boer saaledes ophaeves - UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

DEL I Maal og anvendelsesomraade

Artikel 1

Formaalet med dette direktiv er at lette Faellesskabets jernbaners tilpasning til det indre markeds krav og at oege deres effektivitet -ved at sikre jernbanevirksomheder en uafhaengig forvaltning -ved at sikre en adskillelse mellem forvaltningen af jernbaneinfrastrukturen og jernbanetransportvirksomhedernes drift i form af en obligatorisk regnskabsmaessig adskillelse og en valgfri organisk eller institutionel adskillelse -ved at sanere jernbanevirksomhedernes finansielle struktur -ved at sikre internationale sammenslutninger af jernbanevirksomheder samt jernbanevirksomheder, der udfoerer international kombineret godstransport, ret til adgang til medlemsstaternes jernbanenet.

Artikel 2

1. Dette direktiv gaelder for forvaltninger af jernbaneinfrastrukturen og for jernbanetransportaktiviteter, som udoeves af jernbanevirksomheder, der er etableret eller etablerer sig i en medlemsstat.

2. Jernbanevirksomheder, hvis aktiviteter kun omfatter byer og forstaeder samt regional transport, er udelukket fra direktivets anvendelsesomraade.

Artikel 3

I dette direktiv forstaas ved -»jernbanevirksomhed«: enhver privat eller offentlig virksomhed, hvis hovedaktivitet bestaar i godstransport og/eller passagerbefordring via jernbane, og som er forpligtet til at soerge for traekkraften -»infrastrukturforvalter«: ethvert offentligt organ eller enhver virksomhed, der bl.a. anlaegger og vedligeholder jernbaneinfrastruktur, og som er ansvarlig for forvaltningen af regulerings- og sikkerhedssystemerne -»jernbaneinfrastruktur«: alle elementerne i bilag I, del A, i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2598/70 af 18. december 1970 vedroerende fastlaeggelsen af indholdet af de forskellige poster i bogfoeringsskemaerne i tillaeg I til forordning (EOEF) nr. 1108/70(1), aendret ved forordning (EOEF) nr. 2116/78(2), med undtagelse af sidste led, der i forbindelse med anvendelsen af dette direktiv affattes saaledes: »Bygninger med tilknytning til infrastrukturen« -»international sammenslutning«: enhver sammenslutning af mindst to jernbanevirksomheder, der er etableret i forskellige medlemsstater, med henblik paa at drive international transportvirksomhed mellem medlemsstater -»transport i byer og forstaeder«: transportydelser til opfyldelse af behovene i en by eller et byomraade samt transportbehovene mellem denne by eller dette byomraade og forstaederne -»regional transport«: transportydelser til opfyldelse af en regions transportbehov.

DEL II Jernbanevirksomhedernes forvaltningsmaessige uafhaengighed

Artikel 4

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger til, at jernbanevirksomhederne med hensyn til ledelse, forvaltning, administration samt administrativ, oekonomisk og intern regnskabsmaessig kontrol har en uafhaengig status, som navnlig sikrer dem saerskilt kapital og regnskabsfoering i forhold til staterne.

Artikel 5

1. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger til, at jernbanevirksomhederne kan tilpasse deres aktiviteter til markedet og forvalte dem under deres ledelsesorganers ansvar med henblik paa effektive og hensigtsmaessige transportydelser med de mindst mulige omkostninger for den kraevede kvalitet.

Jernbanevirksomhederne skal drives efter de principper, som gaelder for kommercielle virksomheder, hvilket ogsaa omfatter de forpligtelser til offentlig tjeneste, som staten paalaegger dem, og de kontrakter om offentlig tjeneste, som de indgaar med medlemsstatens kompetente myndigheder.

2. Jernbanevirksomhederne vedtager selv deres aktivitetsprogrammer, herunder investerings- og finansieringsplaner. Disse programmer udformes med henblik paa at opnaa finansiel ligevaegt i virksomhederne og at naa de oevrige maal for den tekniske, kommercielle og finansielle forvaltning; de skal desuden fastsaette midlerne til gennemfoerelse af disse maal.

3. Inden for de generelle politiske retningslinjer, som staten fastsaetter, og under hensyn til de nationale planer eller kontrakter, eventuelt fleraarige, herunder investerings- og finansieringsplaner, kan jernbanevirksomhederne navnlig frit:

-sammen med én eller flere andre jernbanevirksomheder oprette en international sammenslutning -fastlaegge deres interne organisation, dog med forbehold af del III -foere kontrol med transportydelserne og disse markedsfoering samt fastsaette tarifferne, jf. dog Raadets forordning (EOEF) nr. 1191/69 af 26. juni 1969 om medlemsstaternes fremgangsmaade med hensyn til de med begrebet offentlig tjeneste forbundne forpligtelser inden for sektoren for transporter med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje(1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1893/91(2) -traeffe beslutninger vedroerende deres personale, aktiver og koeb -udvikle deres markedsandel, skabe ny teknologi og nye transportydelser samt anvende nye driftsmetoder -paabegynde nye aktiviteter paa omraader, der har tilknytning til jernbanevirksomhed.

DEL III Adskillelse mellem infrastrukturforvaltning og transportvirksomhed

Artikel 6

1. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger til i regnskabsfoeringen at sikre en adskillelse mellem aktiviteterne i forbindelse med transportvirksomhedens drift og aktiviterne i forbindelse med forvaltning af jernbaneinfrastrukturen. Stoette, der ydes til en af disse to aktiviteter, kan ikke overfoeres til den anden.

Regnskaberne vedroerende de to aktiviteter foeres saaledes, at dette forbud kommer til udtryk heri.

2. Medlemsstaterne kan desuden bestemme, at denne adskillelse skal indebaere, at der skal vaere saerskilte organisatoriske afdelinger i samme virksomhed, eller at forvaltningen af infrastrukturen skal varetages af en saerskilt enhed.

Artikel 7

1. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger til at udvikle den nationale jernbaneinfrastruktur, idet de i givet fald tager hensyn til Faellesskabets samlede behov.

De soerger for, at der fastlaegges sikkerhedsstandarder og -regler, og foerer kontrol med anvendelsen heraf.

2. Medlemsstaterne kan paalaegge jernbanevirksomhederne eller ethvert andet organ forvaltningen af jernbaneinfrastrukturen, herunder navnlig ansvaret for investeringer, vedligeholdelse og finansiering, som denne forvaltning indebaerer i teknisk, kommerciel og finansiel henseende.

3. Medlemsstaterne kan desuden under overholdelse af Traktatens artikel 77, 92 og 93 tildele infrastrukturforvalteren tilstraekkelige finansielle midler i forhold til opgaverne, dimensionen og de finansielle behov, navnlig til daekning af nyinvesteringer.

Artikel 8

Infrastrukturforvalteren opkraever en afgift for brug af den paagaeldende infrastruktur, som jernbanevirksomhederne og de internationale sammenslutninger skal betale for at benytte infrastrukturen. Efter hoering af forvalteren vedtager medlemsstaterne de naermere regler for fastsaettelse af denne afgift.

Ved beregning af brugsafgiften, der foretages saaledes, at enhver form for forskelsbehandling mellem jernbanevirksomheder undgaas, kan der navnlig tages hensyn til det samlede antal koerte togkilometer, togets sammensaetning og andre saerlige forhold, der skyldes faktorer som for eksempel hastighed, akseltryk samt koerselsfrekvens og -perioder.

DEL IV Finansiel sanering

Artikel 9

1. Medlemsstaterne ivaerksaetter sammen med de eksisterende offentlige jernbanevirksomheder passende ordninger til nedbringelse af disse virksomheders gaeld til et niveau, der ikke hindrer en sund oekonomisk forvaltning, og til gennemfoerelse af en sanering af deres finansielle situation.

2. Med henblik herpaa kan medlemsstaterne traeffe de noedvendige foranstaltninger til, at der inden for disse virksomheders bogholderi oprettes en saerlig konto for gaeldsnedbringelse.

Til denne kontos passiver kan, indtil de er afviklet, overfoeres alle de laan, som virksomheden har optaget baade til finansiering af investeringer og til daekning af for store driftsudgifter som foelge af jernbanetransporten eller jernbaneinfrastrukturforvaltningen. Gaeld fra datterselskabers aktiviteter kan ikke tages i betragtning.

3. Medlemsstaternes stoette til afvikling af den i denne artikel omhandlede gaeld ydes under overholdelse af Traktatens artikel 77, 92 og 93.

DEL V Adgang til jernbaneinfrastrukturen

Artikel 10

1. Internationale sammenslutninger har ret til adgang til og ret til at udfoere transittrafik i de medlemsstater, hvor de til sammenslutningerne hoerende jernbanevirksomheder er etableret, samt ret til at udfoere transittrafik i andre medlemsstater med henblik paa udfoerelse af international transport mellem de medlemsstater, hvor de til sammenslutningerne hoerende virksomheder er etableret.

2. De jernbanevirksomheder, der hoerer under anvendelsesomraadet for artikel 2, tildeles paa rimelige vilkaar ret til adgang til andre medlemsstaters infrastruktur med henblik paa udfoerelse af international kombineret godstransport.

3. De internationale sammenslutninger og de jernbanevirksomheder, som udfoerer international kombineret godstransport, indgaar de noedvendige administrative, tekniske og finansielle aftaler med forvalterne af den benyttede jernbaneinfrastruktur for at loese spoergsmaal vedroerende trafikregulering og -sikkerhed i forbindelse med den internationale transport, der er naevnt i stk. 1 og 2. De betingelser, der gaelder for disse aftaler, maa ikke give anledning til forskelsbehandling.

DEL VI Afsluttende bestemmelser

Artikel 11

1. Medlemsstaterne kan forelaegge Kommissionen ethvert spoergsmaal vedroerende anvendelsen af dette direktiv. Kommissionen traeffer de relevante afgoerelser efter at have hoert det i stk. 2 naevnte udvalg.

2. Kommissionen bistaas af et raadgivende udvalg, der bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repraesentant som formand.

Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyn til, hvor meget det paagaeldende spoergsmaal haster, i givet fald ved afstemning.

Udtalelsen optages i moedeprotokollen; derudover har hver medlemsstat ret til at anmode om, at dens holdning indfoeres i moedeprotokollen.

Kommissionen tager stoerst muligt hensyn til udvalgets udtalelse. Den underretter udvalget om, hvorledes den har taget hensyn til dets udtalelse.

Artikel 12

Bestemmelserne i dette direktiv finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i Raadets direktiv 90/531/EOEF af 17. september 1990 om fremgangsmaaderne ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation(1).

Artikel 13

Raadets beslutning 75/327/EOEF ophaeves med virkning fra 1. januar 1993.

Henvisningerne til den ophaevede beslutning anses for vaere henvisninger til dette direktiv.

Artikel 14

Inden den 1. januar 1995 forelaegger Kommissionen Raadet en rapport om anvendelsen af dette direktiv, eventuelt ledsaget af passende forslag vedroerende Faellesskabets fortsatte indsats for at udvikle jernbanerne, navnlig med hensyn til international godstransport.

Artikel 15

Efter at have hort Kommissionen vedtager medlemsstaterne de noedvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv inden den 1. januar 1993. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

Artikel 16

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 29. juli 1991.

Paa Raadets vegne H. VAN DEN BROEK Formand

(1)EFT nr. C 34 af 14. 2. 1990, s. 8, og EFT nr. C 87 af 4. 4. 1991, s. 7 (2)EFT nr. C 19 af 28. 1. 1991, s. 254.

(3)EFT nr. C 225 af 10. 9. 1990, s. 27.

(4)EFT nr. L 152 af 12. 6. 1975, s. 3.

(1)EFT nr. L 278 af 23. 12. 1970, s. 1.

(2)EFT nr. L 246 af 8. 9. 1978, s. 7.

(1)EFT nr. L 156 af 28. 6. 1969, s. 1.

(2)EFT nr. L 169 af 29. 6. 1991, s. 1.

(1)EFT nr. L 297 af 29. 10. 1990, s. 1.