31991L0339

Rådets direktiv 91/339/EØF af 18. juni 1991 om ellevte ændring af direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater

EF-Tidende nr. L 186 af 12/07/1991 s. 0064 - 0065
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 20 s. 0203
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 20 s. 0203


RAADETS DIREKTIV af 18. juni 1991 om ellevte aendring af direktiv 76/769/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begraensning af markedsfoering og anvendelse af visse farlige stoffer og praeparater (91/339/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Der boer vedtages at indfoere foranstaltninger med henblik paa gradvis oprettelse af det indre marked i loebet af perioden indtil den 31. december 1992; det indre marked indebaerer et omraade uden indre graenser med fri bevaegelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital;

i direktiv 76/769/EOEF (4), senest aendret ved direktiv 91/338/EOEF (5), blev der ved aendringen som foretaget ved direktiv 85/467/EOEF (6), indfoert strenge begraensninger for markedsfoering og anvendelse af PCB'er og PCT'er som foelge af risikoen for mennesker og miljoe;

der er udviklet flere erstatningsprodukter for PCB'er; selv om nogle af disse er mindre farlige for mennesker og miljoe end PCB'er og PCT'er, udgoer de ikke desto mindre en potentiel hoej risiko for mennesker og miljoe;

det er derfor noedvendigt at begraense markedsfoering og anvendelse af disse erstatningsprodukter;

stoffet med handelsnavnet Ugilec 141 har vaeret paa markedet siden 1981; naevnte stof eller praeparater indeholdende dette stof anvendes for tiden som dielektrisk vaeske i kondensatorer og transformere og som hydraulisk vaeske i kulminer; det har vist sig, at dette stof er mindre farligt for mennesker og miljoe end de PCB'er, det var beregnet paa at erstatte;

paa grund af sin oekotoksicitet, sin persistens og sit bioakkumulationspotentiel udgoer dette stof dog en hoej risiko for miljoeet; der er allerede konstateret tilfaelde af en betydelig miljoeforurening i naerheden af miner, hvor dette stof anvendes som hydraulisk vaeske; i tilfaelde af brand, som involverer udstyr indeholdende dette stof, kan der afgives meget giftige stoffer; endelig kraever bortskaffelse af Ugilec 141 specielle procedurer;

stoffet med handelsnavnet Ugilec 121 eller Ugilec 21, som er et nyt stof, blev den 15. marts 1984 anmeldt i overensstemmelse med Raadets direktiv 79/831/EOEF af 18. september 1979 om sjette aendring af direktiv 67/548/EOEF om tilnaermelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (7) og kan derfor markedsfoeres inden for Faellesskabet; dette stof har lignende egenskaber og adfaerd og skulle anvendes til lignende formaal som Ugilec 141; producenten har senere frivilligt trukket stoffet Ugilec 121 eller Ugilec 21 tilbage fra markedet; det vil vaere noedvendigt at indfoere begraensende foranstaltninger for at sikre, at praeparater eller produkter indeholdende naevnte stof ikke genindfoeres paa markedet paa et senere tidspunkt;

stoffet med handelsnavnet DBBT, som ogsaa er et nyt stof, blev den 16. februar 1988 anmeldt i overensstemmelse med direktiv 79/831/EOEF og kan derfor markedsfoeres inden for Faellesskabet; naevnte stof er taenkt til anvendelse som hydraulisk vaeske i kulminer, enten som saadant eller i et praeparat; i mellemtiden er en midlertidig officiel tilladelse, der var givet i en medlemsstat, udloebet; en anvendelse som naevnt vil kunne medfoere en alvorlig miljoeforurening; som foelge af stoffets oekotoksicitet, persistens og bioakkumulationspotentiel indebaerer det en potentiel hoej risiko for miljoeet; der boer indfoeres begraensende foranstaltninger, inden dette stof indfoeres paa markedet i Faellesskabet;

der findes allerede passende erstatningsprodukter eller alternative loesninger, som goer den fortsatte anvendelse af disse tre stoffer unoedvendig;

visse medlemsstater har allerede indfoert begraensninger for anvendelse og markedsfoering af ovennaevnte stoffer eller af praeparater eller produkter, som indeholder disse stoffer; disse begraensninger indvirker direkte paa det indre markeds oprettelse og funktion; det er derfor noedvendigt at foretage en indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning paa dette omraade og at aendre bilag I til direktiv 76/769/EOEF i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I bilag I til direktiv 76/769/EOEF indsaettes foelgende punkter:

»25. Monomethyltetrachlorodiphenylmethan

Handelsnavn Ugilec 141

CAS nr. 76253-60-6 Fra den 18. juni 1994 forbydes markedsfoering og anvendelse af dette stof samt af praeparater og produkter indeholdende dette stof. Som en undtagelse finder denne bestemmelse ikke anvendelse: 1) for anlaeg og maskiner, som allerede var i brug den 18. juni 1994, indtil disse anlaeg og maskiner kasseres. Fra den 18. juni 1994 kan medlemsstaterne dog af hensyn til sundheden og miljoeet paa deres omraade forbyde anvendelsen af disse anlaeg og maskiner, inden de kasseres. 2) for vedligeholdelse af anlaeg og maskiner, som allerede var i brug den 18. juni 1994. Fra den 18. juni 1994 forbydes brugthandel med dette stof samt med praeparater og anlaeg eller maskiner indeholdende dette stof. 26. Monomethyldichlorodiphenylmethan

Handelsnavn Ugilec 121, Ugilec 21

CAS nr. - ukendt Markedsfoering og anvendelse af dette stof samt af praeparater og produkter indeholdende dette stof forbydes. 27. Monomethyldibromodiphenylmethan

Handelsnavn DBBT

CAS nr. 99688-47-8 Markedsfoering og anvendelse af dette stof samt af praeparater og produkter indeholdende dette stof forbydes.«

Artikel 2

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 18. juni 1992. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Naar medlemsstaterne vedtager de i stk. 1 omhandlede love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfaerdiget i Luxembourg, den 18. juni 1991. Paa Raadets vegne

G. WOHLFART

Formand

(1) EFT nr. C 24 af 1. 2. 1990, s. 20. (2) EFT nr. C 284 af 12. 11. 1990, s. 84 og EFT nr. C 129 af 20. 5. 1991. (3) EFT nr. C 168 af 10. 7. 1990, s. 1. (4) EFT nr. L 262 af 27. 9. 1976, s. 201. (5) Se side 59 i denne Tidende. (6) EFT nr. L 269 af 11. 10. 1985, s. 56. (7) EFT nr. L 259 af 15. 10. 1979, s. 10.