31991L0287

Rådets direktiv 91/287/EØF af 3. juni 1991 om det frekvensbånd, der skal allokeres i forbindelse med den samordnede indførelse af digital europæisk trådløs telekommunikation (DECT) i Fællesskabet

EF-Tidende nr. L 144 af 08/06/1991 s. 0045 - 0046
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 20 s. 0116
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 20 s. 0116


RAADETS DIREKTIV af 3 . juni 1991 om det frekvensbaand, der skal allokeres i forbindelse med den samordnede indfoerelse af digital europaeisk traadloes telekommunikation ( DECT ) i Faellesskabet ( 91/287/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), og

ud fra foelgende betragtninger :

Henstilling 84/549/EOEF ( 4 ) tager sigte paa indfoerelse af teletjenester paa grundlag af en faelles harmoniseret fremgangsmaade;

i sin resolution af 30 . juni 1988 ( 5 ) om etablering af et faelles marked for teletjenester og -udstyr opfordrer Raadet til fremme af indfoerelsen af EF-daekkende tjenester paa grundlag af markedsbehovene;

de ressourcer, som moderne telekommunikationsnet frembyder, boer udnyttes fuldt ud til at fremme den oekonomiske udvikling af Faellesskabet;

Raadets direktiv 89 /336/EOEF af 3 . maj 1989 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet ( 6 ) finder anvendelse, og der boer navnlig drages omsorg for at undgaa skadelig elektromagnetisk interferens;

de nuvaerende systemer for traadloes telefoni i Faellesskabet og de frekvensbaand, de anvender, er meget forskellige og giver ikke altid mulighed for at udnytte fordelene ved tjenester paa europaeisk plan eller fordelene ved de stordriftsbesparelser, der knytter sig til et virkelig europaeisk marked;

Det Europaeiske Institut for Telestandarder ( ETSI ) er i faerd med at udarbejde en europaeisk telestandard ( ETS ) for digital europaeisk traadloes telekommunikation ( DECT );

ved udarbejdelsen af denne europaeiske telestandard ( ETS ) skal brugernes sikkerhed og behovet for faelleseuropaeisk interoperabilitet tilgodeses, og der skal aabnes mulighed for, at brugere, som abonnerer paa en DECT-baseret tjeneste i én medlemsstat, i givet fald kan faa adgang til denne tjeneste i enhver anden medlemsstat;

implementering af DECT paa europaeisk grundlag vil give god mulighed for at etablere et virkeligt faelleseuropaeisk system inden for digital traadloes telefoni;

ETSI skoenner, at DECT-systemet kraever 20 MHz i taet befolkede omraader;

Den Europaeiske Konference af Post - og Teleadministrationer ( CEPT ) har for hele Europa anbefalet et faelles DECT-frekvensbaand paa 1880 til 1900 MHz, men har samtidig gjort opmaerksom paa, at der kan opstaa behov for et stoerre frekvensspektrum, afhaengigt af hvordan DECT-systemet udvikler sig;

der boer tages hensyn hertil ved forberedelsen af Den Verdensomspaendende Administrative Radiokonference ( WARC ) i 1992;

efter datoen for allokeringen af frekvensbaandet for DECT kan eksisterende tjenester fortsat benytte baandet, forudsat at de ikke interfererer med de DECT-systemer, der maatte blive oprettet paa baggrund af markedets behov;

gennemfoerelsen af Raadets henstilling 91/288/EOEF af 3 . juni 1991 om samordnet indfoerelse af digital europaeisk traadloes telekommunikation i Faellesskabet ( 7 ) vil sikre, at DECT-systemet indfoeres senest den 31 . december 1992;

Raadets direktiv 91/263/EOEF af 29 . april 1991 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse ( 8 ) giver mulighed for hurtig udarbejdelse af faelles typegodkendelsesspecifikationer for DECT;

indfoerelsen af DECT afhaenger af det noedvendige frekvensbaands disponibilitet og allokering, saaledes at der kan sendes og modtages mellem faste basisstationer og mobilstationer;

en vis smidighed er paakraevet, for at der kan tages hensyn til de enkelte medlemsstaters forskellige forskrifter vedroerende frekvenser; det maa paases, at denne smidighed ikke sinker indfoerelsen af DECT-systemet paa baggrund af markedets behov i Faellesskabet;

det er en absolut forudsaetning for indfoerelsen af DECT paa europaeisk plan, at hele ovennaevnte frekvensbaand efterhaanden frigoeres til dette formaal -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV : Artikel 1

I dette direktiv forstaas ved »digital europaeisk traadloes telekommunikation« ( DECT ) den teknologi, der opfylder den europaeiske telestandard ( ETS ) for digital traadloes telekommunikation som omhandlet i henstilling 91/288/EOEF, samt de telekommunikationssystemer, saavel offentlige som private, der direkte anvender saadan teknologi . Artikel 2

I overensstemmelse med henstilling T/R 22-02 fra Den Europaeiske Konference af Post - og Teleadministrationer ( CEPT ) skal medlemsstaterne allokere frekvensbaandet 1880 til 1900 MHz til digital europaeisk traadloes telekommunikation ( DECT ) senest den 1 . januar 1992 .

I overensstemmelse med CEPT-henstillingen skal DECT have fortrinsstilling i forhold til andre tjenester inden for samme baand og beskyttes inden for det allokerede baand . Artikel 3

1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31 . december 1991 . De underretter straks Kommissionen herom .

2 . Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning . De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne . Artikel 4

Kommissionen fremsender inden udgangen af 1995 en rapport til Raadet om gennemfoerelsen af dette direktiv . Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne . Udfaerdiget i Luxembourg, den 3 . juni 1991 . Paa Raadets vegne

A . BODRY

Formand ( 1 ) EFT nr . C 187 af 27 . 7 . 1990, s . 5 . ( 2 ) EFT nr . C 19 af 28 . 1 . 1991, s . 97, og EFT nr . C 106 af 22 . 4 . 1991, s . 78 . ( 3 ) EFT nr . C 332 af 31 . 12 . 1990, s . 172 . ( 4 ) EFT nr . L 298 af 16 . 11 . 1984, s . 49 . ( 5 ) EFT nr . C 257 af 4 . 10 . 1988, s . 1 . ( 6 ) EFT nr . L 139 af 23 . 5 . 1989, s . 19 . (7 ) Se side 47 i denne Tidende . ( 8 ) EFT nr . L 128 af 23 . 5 . 1991, s . 1 .