31991L0263

Rådets direktiv 91/263/EØF af 29. april 1991 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse

EF-Tidende nr. L 128 af 23/05/1991 s. 0001 - 0018
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 20 s. 0095
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 20 s. 0095


RAADETS DIREKTIV af 29 . april 1991 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse ( 91/263/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1 ),

i samarbejde med Europa-Parlamentet(2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg(3 ), og

ud fra foelgende betragtninger :

Ved direktiv 86/361/EOEF(4 ) gennemfoertes foerste fase af den gensidige anerkendelse af typegodkendelse af teleterminaludstyr; artikel 9 indeholdt bestemmelser om en senere fase med fuld gensidig anerkendelse af typegodkendelse af terminaludstyr;

i beslutning 87/95 /EOEF(5 ) fastsaettes det, hvilke foranstaltninger der skal gennemfoeres for at fremme standardiseringen i Europa og for at udarbejde og gennemfoere standarder inden for informationsteknologi og telekommunikation;

Kommissionen har udgivet en groenbog om etablering af et faelles marked for teletjenester og -udstyr, hvori det foreslaas, at gennemfoerelsen af den fulde gensidige anerkendelse af typegodkendelser fremskyndes, da dette er af afgoerende betydning for etablering af et konkurrenceorienteret EF-daekkende terminalmarked;

Raadet understreger i sin resolution af 30 . juni 1988 om etablering af et faelles marked for teletjenester og -udstyr inden 1992(6 ), at en hovedmaalsaetning inden for telekommunikationspolitikken er fuld gensidig anerkendelse af typegodkendelse af terminaludstyr paa grundlag af faelles europaeiske overensstemmelsesspecifikationer, som udarbejdes saa hurtigt som muligt;

terminaludstyrssektoren udgoer en vigtig del af telekommunikationsindustrien, der i selv er en af de betydeligste industrisektorer i Faellesskabets oekonomi;

harmoniseringen af markedsfoeringen af teleterminaludstyr aabner mulighed for, at der kan gennemfoeres et aabent enhedsmarked;

en reel tilsvarende adgang for europaeiske fabrikanter til tredjelandes markeder skal helst opnaas ved multilaterale forhandlinger inden for GATT, selv om bilaterale samtaler mellem Faellesskabet og tredjelande ogsaa kan bidrage til denne proces;

Raadets resolution af 7 . maj 1985 indeholder bestemmelser om en ny metode i forbindelse med teknisk harmonisering og standarder(7 );

dette direktivs anvendelsesomraade boer baseres paa en generel definition af udtrykket »terminaludstyr«, saaledes at der bliver mulighed for en teknisk produktudvikling;

som undtagelse fra en af de grundlaeggende EF-regler, nemlig princippet om frie varebevaegelser, er det i faellesskabsbestemmelserne i deres nuvaerende udformning fastsat, at hindringer for samhandelen mellem medlemsstaterne, der skyldes forskelle i de nationale lovgivninger vedroerende markedsfoering af produkter, maa accepteres, naar dette anses som noedvendigt for at tilgodese ufravigelige krav; harmoniseringen af lovgivningerne skal derfor i dette tilfaelde kun omfatte de forskrifter, der er noedvendige for at opfylde de vaesentlige krav i forbindelse med terminaludstyr; disse krav skal afloese de paagaeldende nationale forskrifter, fordi de er vaesentlige;

de vaesentlige krav skal opfyldes for at varetage hensynet til almenvellet; disse krav skal vaere saa fleksible, at der kan tages hensyn til det teknologiske stade paa fremstillingstidspunktet samt de oekonomiske forhold;

Raadets direktiv 73/23/EOEF af 19 . februar 1973 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spaendingsgraenser(8 ) og Raadets direktiv 83/189/EOEF af 28 . marts 1983 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter(9 ), aendret ved direktiv 88/182 EOEF(10 ), gaelder bl.a . paa omraaderne for telekommunikations - og informationsteknologi;

Raadets direktiv 89/336/EOEF af 3 . maj 1989 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet(11 ) gaelder bl.a . paa omraaderne for telekommunikations - og informationsteknologi; bestemmelserne i direktiv 89/336/EOEF om definitionen af teleterminaludstyr og om fremgangsmaaderne for vurderingen af saadant udstyrs overensstemmelse boer imidlertid udgaa;

hvad angaar de vaesentlige krav og for at goere det lettere for fabrikanterne at godtgoere, at disse krav er overholdt, boer der paa europaeisk niveau foreligge harmoniserede standarder for at sikre den almene interesse i terminaludstyrs konstruktion og fremstilling og for at muliggoere kontrol med, at disse krav er overholdt; saadanne harmoniserede europaeiske standarder, der udarbejdes af privatretlige organer, boer bevare deres ikke-bindende status; i denne forbindelse anerkendes Den Europaeiske Standardiseringsorganisation ( CEN ), Den Europaeiske Komité for Elektroteknisk Standardisering ( Cenelec ) og Det Europaeiske Institut for Standardisering inden for Telekommunikationssektoren ( ETSI ) som organer med befoejelse til at vedtage harmoniserede standarder; i dette direktiv forstaas ved en harmoniseret standard en teknisk specifikation ( europaeisk standard eller harmoniseringsdokument ), som er vedtaget af et af disse organer efter mandat fra Kommissionen i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 83/189/EOEF samt i henhold til ovennaevnte generelle retningslinjer;

hvad angaar de vaesentlige krav for, hvorledes udstyr skal kunne fungere sammen med offentlige telenet, og i begrundede tilfaelde gennem saadanne net, er det generelt kun muligt at opfylde saadanne krav ved anvendelse af entydige tekniske loesninger; disse loesninger skal derfor vaere bindende;

forslag til faelles tekniske forskrifter udarbejdes i almindelighed paa basis af harmoniserede standarder og, for at sikre passende teknisk koordinering paa et bredt europaeisk grundlag, paa basis af yderligere konsultationer, isaer med Komitéen for Anvendelse af Regler inden for Telekommunikationssektoren ( TRAC ), nedsat af medlemmer af Den Europaeiske Konference af Post - og Teleadministrationer ( CEPT ) i et aftalememorandum undertegnet i 1991;

det er af afgoerende betydning at sikre, at de bemyndigede organer er af hoej standard i hele Faellesskabet og opfylder minimumskriterier om kompetence, uvildighed samt

oekonomisk og anden uafhaengighed af kunderne;

der boer nedsaettes et udvalg, som skal omfatte de parter,

der er direkte involveret i dette direktivs gennemfoerelse,

herunder de nationale organer, som udpeges til at certificere overensstemmelsen; udvalget skal bistaa Kommissionen med at udfoere de opgaver, Kommissionen paalaegges i dette direktiv; repraesentanter for teleselskaberne, brugerne, forbrugerne, fabrikanterne, tjenesteudbyderne og fagforeningerne boer have ret til at blive hoert;

det ansvar, som medlemsstaterne har paa deres eget omraade for sikkerhed, sundhed og andre aspekter, der omfattes af de vaesentlige krav, boer anerkendes i en beskyttelsesklausul vedroerende passende beskyttelsesprocedurer paa EF-plan;

traeffes der beslutning i medfoer af dette direktiv, skal den, som beslutningen er rettet til, underrettes om aarsagerne hertil og om foreliggende klagemuligheder;

foranstaltninger med henblik paa gradvis etablering af det indre marked skal vedtages i loebet af perioden indtil den 31 . december 1992; det indre marked indebaerer et omraade uden indre graenser med fri bevaegelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

KAPITEL I Anvendelsesomraade, markedsfoering og fri omsaetning Artikel 1

1 . Dette direktiv finder anvendelse paa teleterminaludstyr .

2 . I dette direktiv forstaas ved :

-»offentlige telenet« den offentlige telekommunikationsinfrastruktur, der giver mulighed for at transmittere signaler mellem bestemte nettermineringspunkter ved hjaelp af traadforbindelse, radioboelger, optiske medier eller andre elektromagnetiske midler

-»teleterminaludstyr« udstyr, der er bestemt til at blive tilsluttet det offentlige telenet, dvs . til

a)direkte at blive tilsluttet et termineringspunkt i et offentligt telenet, eller

b)at kunne fungere sammen med et offentligt telenet ved direkte eller indirekte tilslutning til et termineringspunkt i et offentligt telenet

med henblik paa at sende, behandle eller modtage informationer .

Tilslutningssystemet kan vaere et kabelsystem, radiosystem, optisk system eller et andet elektromagnetisk

system

-»teknisk specifikation« en specifikation, der indeholdes i et dokument, som fastlaegger karakteristika for et produkt, som f . eks . kvalitet, brugsegenskaber, sikkerhed, dimensioner, herunder terminologiske forskrifter for varen, symboler, proevning og proevningsmetoder, emballering, maerkning og etikettering

-»standard« en teknisk specifikation, som er vedtaget af et anerkendt standardiseringsorgan til gentagen eller konstant anvendelse, men hvis overholdelse ikke er obligatorisk .

3 . Det formaal, udstyret er bestemt til, angives af fabrikanten eller leverandoeren . Terminaludstyr som defineret i

stk . 2, der anvender et tilslutningssystem, som benytter radiofrekvensspektret, formodes imidlertid at vaere bestemt til at blive tilsluttet det offentlige telenet .

Artikel 2 1 . Uanset artikel 1 skal udstyr, som kan tilsluttes offentlige telenet, men som ikke er bestemt til et saadant formaal, vaere ledsaget af en erklaering fra fabrikanten eller leverandoeren, hvortil modellen findes i bilag VIII, og af brugsanvisningen . Naar udstyret markedsfoeres foerste gang, skal en genpart af denne dokumentation indgives til det bemyndigede organ, jf . artikel 10, stk . 1, i den medlemsstat, hvor denne foerste markedsfoering sker . Desuden skal saadant udstyr vaere underkastet bestemmelserne i artikel 11,

stk . 4 .

2 . Fabrikanten eller leverandoeren skal én gang paa anmodning af et bemyndiget organ, jf . artikel 10, stk . 1, paa basis af udstyrets relevante tekniske karakteristika, funktion og det markedssegment, det er bestemt til, kunne godtgoere udstyrets anvendelsesformaal .

Artikel 3 1 . Medlemsstaterne traeffer alle noedvendige foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsfoeres og ibrugtages terminaludstyr, der - korrekt installeret og vedligeholdt, samt anvendt til det tilsigtede formaal - opfylder kravene i dette direktiv .

2 . Medlemsstaterne traeffer ligeledes alle noedvendige foranstaltninger til at sikre, at udstyr som naevnt i artikel 2 kun markedsfoeres og faar lov til at blive paa markedet, hvis det opfylder kravene i dette direktiv og ikke tilsluttes det offentlige telenet, jf . artikel 1, stk . 2 .

3 . Medlemsstaterne traeffer ligeledes alle noedvendige foranstaltninger til at sikre, at terminaludstyr eller udstyr som naevnt i artikel 2 frakobles det offentlige telenet, hvis det ikke anvendes til det tilsigtede formaal . Medlemsstaterne kan desuden traeffe alle noedvendige foranstaltninger efter national ret til at hindre, at terminaludstyr, der ikke anvendes i overensstemmelse med det tilsigtede formaal, tilsluttes det offentlige telenet .

Artikel 4

Terminaludstyr skal opfylde foelgende vaesentlige krav :

a)brugersikkerhed, for saa vidt dette krav ikke er indeholdt i direktiv 73/23/EOEF

b)sikkerhed for de ansatte i de selskaber, der driver de offentlige telenet, for saa vidt dette krav ikke er indeholdt i direktiv 73/23/EOEF

c)krav om elektromagnetisk kompatibilitet, for saa vidt de specifikt gaelder terminaludstyr

d)beskyttelse af det offentlige telenet mod skade

e)naar det er relevant, effektiv anvendelse af radiofrekvensspektret

f)terminaludstyret skal kunne fungere sammen med

offentligt telenetudstyr hvad angaar opkobling, aendring, taksering, opretholdelse og nedkobling af fysiske eller virtuelle forbindelser

g)terminaludstyret skal kunne fungere sammen med andet terminaludstyr via det offentlige telenet i begrundede tilfaelde .

Ved begrundede tilfaelde forstaas de tilfaelde, hvor terminaludstyret understoetter

i)en reserveret tjeneste efter faellesskabslovgivningen

eller

ii)en tjeneste, for hvilken Raadet har besluttet, at den skal daekke hele Faellesskabet;

kravene om, at saadant terminaludstyr skal kunne fungere sammen med andet terminaludstyr, fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 14.

Derudover kan Kommissionen efter hoering af repraesentanter for de organer, der er naevnt i artikel 13, stk . 3, og under behoerig hensyntagen til resultatet af denne hoering, foreslaa, at dette vaesentlige krav anerkendes som berettiget for andet terminaludstyr efter fremgangsmaaden i

artikel 14 .

Artikel 5 Medlemsstaterne maa ikke hindre, at terminaludstyr, som opfylder dette direktivs bestemmelser, markedsfoeres, omsaettes og anvendes paa deres omraade .

Artikel 6 1 . Medlemsstaterne skal forudsaette, at de vaesentlige krav, jf . artikel 4, litra a ) og b ), er opfyldt for saa vidt angaar terminaludstyr, som opfylder de nationale standarder, der gennemfoerer de relevante harmoniserede standarder, hvis referencer er blevet offentliggjort i De Europaeiske Faellesskabers Tidende . Medlemsstaterne offentliggoer saadanne nationale standarders referencer .

2 . Kommissionen vedtager efter fremgangsmaaden i

artikel 14 :

-som et foerste skridt bestemmelser til klarlaeggelse af, hvilken type terminaludstyr der skal omfattes af faelles tekniske forskrifter, samt den dertil hoerende erklaering om anvendelsesomraadet for disse forskrifter med henblik paa deres fremsendelse til vedkommende standardiseringsorganer

-som andet skridt de tilsvarende harmoniserede standarder eller dele deraf, naar vedkommende standardiseringsorganer har udarbejdet disse, til gennemfoerelse af de vaesentlige krav, jf . artikel 4, litra c ) til g ), som skal aendres til bindende faelles tekniske forskrifter, hvis referencer skal offentliggoeres i De Europaeiske Faellesskabers Tidende . Artikel 7 Finder en medlemsstat eller Kommissionen, at de harmoniserede standarder, jf . artikel 6, ikke fuldt ud opfylder de

vaesentlige krav, jf . artikel 4, eller overskrider disse, indbringer Kommissionen eller medlemsstaten sagen for det udvalg, der er naevnt i artikel 13, i det foelgende benaevnt »udvalget«, og redegoer for aarsagerne hertil . Udvalget afgiver hurtigst muligt udtalelse .

Paa baggrund af udvalgets udtalelse og efter hoering af det staaende udvalg, der er nedsat ved direktiv 83/189/EOEF, meddeler Kommissionen medlemsstaterne, om det er noedvendigt at lade referencerne til disse standarder og andre tilknyttede tekniske forskrifter udgaa af De Europaeiske Faellesskabers Tidende, og den traeffer de noedvendige foranstaltninger til at korrigere mangler i standarderne .

Artikel 8 1 . Konstaterer en medlemsstat, at terminaludstyr, der er maerket som anfoert i kapitel III, ikke opfylder de relevante vaesentlige krav, naar det anvendes korrekt og til det af fabrikanten tilsigtede formaal, skal den traeffe alle noedvendige foranstaltninger med henblik paa, at saadanne produkter traekkes tilbage fra markedet, eller at deres markedsfoering forbydes eller begraenses .

Medlemsstaten underretter straks Kommissionen om saadanne foranstaltninger og anfoerer grundene til beslutningen, herunder saerligt om produktet ikke opfylder de vaesentlige krav paa grund af :

a)ukorrekt anvendelse af de harmoniserede standarder eller faelles tekniske forskrifter, jf . artikel 6

b)mangler ved selve de harmoniserede standarder eller faelles tekniske forskrifter, jf . artikel 6 .

2 . Kommissionen holder hurtigst muligt samraad med de beroerte parter . Hvis Kommissionen efter dette samraad finder, at en foranstaltning efter stk . 1 er berettiget, giver den straks den medlemsstat, som har truffet foranstaltningen, samt de oevrige medlemsstater underretning herom . Hvis den i stk . 1 naevnte beslutning begrundes med, at der er mangler ved de harmoniserede standarder eller faellestekniske forskrifter, forelaegger Kommissionen efter hoering af de beroerte parter sagen for udvalget inden to maaneder, hvis den medlemsstat, der har truffet foranstaltningerne, har til hensigt at opretholde dem, og indleder procedurerne efter artikel 7 .

3 . Hvis terminaludstyr, der ikke opfylder de relevante vaesentlige krav, er forsynet med EF-maerket, traeffer den kompetente medlemsstat de fornoedne foranstaltninger over

for den, der har paasat maerket, og underretter Kommissionen og de oevrige medlemsstater herom .

4 . Kommissionen holder medlemsstaterne underrettet om forloebet og resultatet af denne procedure .

KAPITEL II Overensstemmelsesvurderring Artikel 9

1 . Fabrikanten eller dennes repraesentant, der er etableret i Faellesskabet, kan vaelge, om terminaludstyr skal underkastes en EF-typeafproevning, jf . bilag I, eller en EF -

overensstemmelseserklaering, jf . bilag IV .

2 . I forbindelse med EF-typeafproevning, jf . bilag I, skal der afgives en erklaering efter procedurerne i bilag II eller III for EF-overensstemmelseserklaeringer .

3 . Dokumenter og korrespondance vedroerende de procedurer, der henvises til i denne artikel, skal udfaerdiges paa et officielt sprog i den medlemsstat, hvor den naevnte procedure gennemfoeres, eller paa et sprog, som det bemyndigede organ kan acceptere .

4 . Artikel 10, stk . 4, i direktiv 89/336/EOEF udgaar .

Artikel 10 1 . Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de organer, der er etableret i Faellesskabet, og som de har udpeget til at udfoere certificering, produktkontrol og dertil knyttede kontrolopgaver som led i procedurerne i artikel 9, samt om disse organers identifikationsmaerker . Medlemsstaterne skal anvende minimumskriterierne i bilag V ved udpegelsen af saadanne organer . Organer, der opfylder de kriterier, som er fastsat i de relevante harmoniserede standarder, formodes at opfylde kriterierne i bilag V .

2 . Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de proevningslaboratorier, der er etableret i Faellesskabet, og som de har udpeget til at udfoere proevninger som led i procedurerne i artikel 9 . De bemyndigede organer anvender de kriterier, som er fastsat i de paagaeldende dele af de

relevante harmoniserede standarder, ved udpegelsen af saadanne laboratorier .

3 . Kommissionen offentliggoer i De Europaeiske Faellesskabers Tidende en liste over, hvilke organer der er bemyndiget, og en liste over proevningslaboratorier og hvilke opgaver de er udpeget til at udfoere, og sikrer, at listen ajourfoeres .

4 . En medlemsstat, som har udpeget et bemyndiget organ eller et proevningslaboratorium efter stk . 1 eller 2, skal annullere udpegelsen, hvis det bemyndigede organ eller proevningslaboratoriet ikke laengere opfylder de relevante kriterier for udpegelse . Den underretter straks de oevrige medlemsstater og Kommissionen herom og traekker underretningen tilbage . Hvis en medlemsstat eller Kommissionen finder, at et bemyndiget organ eller et proevningslaboratorium, som er udpeget af en medlemsstat, ikke opfylder de relevante kriterier, forelaegges sagen for det i artikel 13 naevnte udvalg, som afgiver udtalelse inden tre maaneder; paa baggrund af udvalgets udtalelse underretter Kommissionen den paagaeldende medlemsstat om enhver aendring, som er noedvendig, for at det bemyndigede organ eller proevningslaboratoriet kan bevare deres anerkendte status .

5 . For at det lettere at konstatere om terminaludstyr opfylder de tekniske forskrifter og standarder, skal de bemyndigede organer anerkende dokumentation udstedt af relevante organer i tredjelande, naar der mellem Faellesskabet og det paagaeldende tredjeland er indgaaet aftaler herom paa grundlag af forhandlingsresultater, der er tilfredsstillende for begge parter .

6 . Naar de bemyndigede organer, jf . artikel 10, stk . 1, udsteder en EF-typeafproevningsattest, jf . bilag I, efterfulgt af det relevante dokument, jf . bilag II eller III, eller en afgoerelse om kvalitetsstyringsvurdering, jf. bilag IV, udsteder de samtidig en administrativ godkendelse af, at det paagaeldende terminaludstyr maa tilsluttes det offentlige telenet .

KAPITEL III EF-overensstemmelsesmaerke og paaskrifter Artikel 11

1 . Terminaludstyr, som er i overensstemmelse med dette direktiv, maerkes med EF-maerket, der bestaar af »CE«-sigelen, efterfulgt af identifikationssymbolet for det ansvarlige bemyndigede organ og et symbol, der angiver, at udstyret

er bestemt og egnet til at blive tilsluttet det offentlige telenet . EF-maerket og disse to symboler er vist i bilag VI .

2 . Det forbudt at anbringe maerker, der kan forveksles med overensstemmelsesmaerkerne i bilag VI .

3 . Terminaludstyr skal af fabrikanten identificeres ved hjaelp af type -, parti - og/eller serienumre og navnet paa den fabrikant og/eller leverandoer, der ansvarlig for dets markedsfoering .

4 . Fabrikanter eller leverandoerer af udstyr, som markedsfoerer udstyr som naevnt i artikel 2, skal anbringe maerket i bilag VII efter EF-maerket og paa en saadan maade, at det visuelt udgoer en integrerende del af den samlede maerkning .

Artikel 12 Hvis det konstateres, at den i artikel 11, stk . 1, naevnte maerkning er foretaget paa terminaludstyr,

-som ikke er i overensstemmelse med en godkendt type

-som er i overensstemmelse med en godkendt type, som ikke opfylder de vaesentlige krav til det paagaeldende udstyr

eller hvis fabrikanten ikke har opfyldt de forpligtelser, der paahviler ham efter den relevante EF-overensstemmelseserklaering,

tilbagetraekker det bemyndigede organ, EF-typeafproevningsattesten, jf . bilag I, EF-kvalitetssystemgodkendelsen, jf . bilag III, eller EF-kvalitetssystemgodkendelsen, jf .

bilag IV, uanset hvad der maatte blive besluttet i medfoer af

artikel 8 .

KAPITEL IV Udvalget Artikel 13

1 . Kommissionen bistaas af et raadgivende udvalg, der bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repraesentant som formand . Udvalget benaevnes Godkendelsesudvalget for Terminaludstyr ( ACTE ).

2 . Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes . Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som

formanden kan fastsaette under hensyntagen til de paagaeldende spoergsmaals hastende karakter, i givet fald ved afstemning .

Udtalelsen optages i moedeprotokollen; derudover har hver medlemsstat ret til at anmode om, at dens holdning indfoeres i moedeprotokollen .

Kommissionen tager stoerst muligt hensyn til udvalgets udtalelse . Den underretter udvalget om hvorledes den har taget hensyn til dets udtalelse .

3 . Kommissionen hoerer periodisk repraesentanterne for teleselskaberne, brugerne, forbrugerne, fabrikanterne, tjenesteudbyderne og fagforeningerne og underretter udvalget om resultatet heraf med henblik paa at tage behoerigt hensyn hertil .

Artikel 14 1 . Uanset artikel 13, stk . 1 og 2, skal nedenstaaende fremgangsmaade anvendes paa spoergsmaal, der er omfattet af artikel 4, litra g ), og artikel 6, stk . 2 .

2 . Kommissionens repraesentant forelaegger det udvalg, der er nedsat ved artikel 13, et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes, jf . artikel 4, litra g ), og artikel 6,

stk . 2 . Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyntagen til det paagaeldende spoergsmaals hastende karakter . Det udtaler sig med det flertal, som er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af afgoerelser, som Raadet skal traeffe paa forslag af Kommissionen . Under afstemningen i udvalget tildeles de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, den vaegt, som er fastlagt i naevnte artikel . Formanden deltager ikke i afstemningen .

3 . Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger, naar de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse .

4 . Er de paataenkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller hvis der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag til de foranstaltninger, der skal traeffes . Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal . Har Raadet efter udloebet af en frist paa tre maaneder regnet fra forslagets forelaeggelse ikke truffet nogen afgoerelse, vedtages de foreslaaede foranstaltninger af Kommissionen .

KAPITEL V Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser Artikel 15

Hvert andet aar udarbejder Kommissionen en rapport om gennemfoerelsen af dette direktiv, herunder de fremskridt, som er gjort med udarbejdelsen af de relevante harmoniserede standarder og disses omdannelse til tekniske specifikationer, samt ethvert problem, som er opstaaet under gennemfoerelsen . Rapporten skal ogsaa redegoere for udvalgets virksomhed og vurdere de fremskridt, som er gjort hen imod et aabent og frit marked for terminaludstyr paa faellesskabsplan i overensstemmelse med de vaesentlige krav i artikel 4 .

Artikel 16 1 . Direktiv 86/361/EOEF ophaeves med virkning fra

den 6 . november 1992 . Henvisninger til det ophaevede direktiv skal anses som henvisninger til naervaerende direktiv .

2 . Uanset stk . 1 og artikel 10, stk . 2, kan medlemsstaterne udpege saadanne organer, der er bemyndiget efter direktiv 86/361/EOEF, til proevningslaboratorier uden at anvende kriterierne i artikel 10, stk . 2, i en periode paa

18 maaneder efter den dato, hvor direktiv 86/361/EOEF faktisk ophaeves under forudsaetning af, at disse laboratorier fortsat opfylder de kriterier, paa grundlag af hvilke de blev bemyndiget .

3 . Uanset stk . 1 kan enhver typegodkendelse, som medlemsstaterne har meddelt i overensstemmelse med direktiv 86/361/EOEF, forblive gyldig efter medlemsstaternes lovgivning i henhold til de gyldighedskriterier, der gjaldt for den oprindelige godkendelse .

4 . Uanset stk . 1 skal foranstaltninger, der er vedtaget efter direktiv 86/361/EOEF, forelaegges udvalget efter fremgangsmaaden i artikel 14 med henblik paa eventuel omdannelse til faelles tekniske forskrifter .

Artikel 17 1 . Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv senest den 6 . november 1992 . De underretter straks Kommissionen herom .

Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, henvises der deri til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning . De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne .

2 . Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 18 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Luxembourg, den 29 . april 1991 .

Paa Raadets vegne R . GOEBBELS Formand

( 1)EFT nr . C 211 af 17 . 8 . 1989, s . 12 .

( 2 ) EFT nr . C 113 af 7 . 5 . 1990, s . 91, og EFT nr . C 19 af 28 . 1 . 1991, s . 88.

( 3 ) EFT nr . C 329 af 30 . 12 . 1989, s . 1 .

( 4)EFT nr . L 217 af 5 . 8 . 1986, s . 21 .

( 5)EFT nr . L 36 af 7 . 2 . 1987, s . 31 .

( 6)EFT nr . C 257 af 4 . 10 . 1988, s . 1 .

( 7 ) EFT nr . C 136 af 4 . 6 . 1985, s . 1 .

( 8 ) EFT nr . L 77 af 26 . 3 . 1973, s . 29 .

( 9 ) EFT nr . L 109 af 26 . 4 . 1983, s . 8 .

( 10 ) EFT nr . L 81 af 26 . 3 . 1988, s . 75 .

( 11 ) EFT nr . L 139 af 23 . 5 . 1989, s . 19 .

BILAG I

EF-TYPEAFPROEVNING 1.EF-typeafproevningen er den del af proceduren, hvorved et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at terminaludstyr, som er repraesentativt for den planlagte produktion, opfylder de krav i direktivet, der gaelder for det .

2.Anmodning om EF-typeafproevninger indgives af fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant til et bemyndiget organ efter eget valg .

Anmodningen skal omfatte:

-fabrikantens navn og adresse og, hvis anmodningen indgives af den paagaeldendes repraesentant, desuden dennes navn og adresse

-en skriftlig erklaering om, at den samme anmodning ikke er indgivet til et andet bemyndiget organ

-den tekniske dokumentation, jf . punkt 3 .

Ansoegeren stiller et repraesentativt eksemplar af den paagaeldende produktion, i det foelgende benaevnt »type«(1 ), til raadighed for det bemyndigede organ . Det bemyndigede organ kan anmode om yderligere eksemplarer, hvis afproevningsprogrammet noedvendiggoer det .

3.Den tekniske dokumentation skal goere det muligt at vurdere, om produktet opfylder de vaesentlige krav, der gaelder for det . Den skal i det omfang, det er relevant for en saadan vurdering, omfatte produktets konstruktion, fremstilling og funktion .

Den tekniske dokumentation skal eksempelvis indeholde foelgende oplysninger, for saa vidt som de er relevante for vurderingen :

-en generel beskrivelse af typen, der er tilstraekkelig til at identificere produktet, fortrinsvis ved hjaelp af fotografier

-konstruktionstegninger og fremstillingstegninger samt lister over komponenter, delmontager, kredsloeb osv .

-de noedvendige beskrivelser og forklaringer til forstaaelse af ovennaevnte tegninger og lister og produktets funktion

-en liste over de standarder, der omhandles i artikel 6, og som helt eller delvis finder anvendelse, samt beskrivelse af de loesninger, der er valgt med henblik paa at opfylde direktivets vaesentlige krav i de tilfaelde, hvor de i artikel 6, stk . 1, naevnte standarder ikke er anvendt

-resultatet af udfoerte forsoeg, osv .

-proevningsrapporter

-anbefalet brugerinformation eller instruktionsbog .

4.Det bemyndigede organ

4.1.undersoeger den tekniske dokumentation, kontrollerer, at typen er fremstillet i overensstemmelse med denne, og fastslaar, hvilke elementer der er konstrueret i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de i artikel 6, stk . 1, naevnte standarder, samt hvilke elementer der er konstrueret, uden at de relevante bestemmelser i disse standarder er blevet anvendt

4.2.gennemfoerer eller lader gennemfoere de noedvendige undersoegelser og proevninger til kontrol af, om fabrikantens loesninger opfylder de vaesentlige krav i direktivet, der er naevnt i artikel 4, litra a ) og b )

4.3.gennemfoerer eller lader gennemfoere de noedvendige undersoegelser og proevninger til kontrol af, om typen opfylder de relevante faelles tekniske forskrifter, der omhandles i artikel 6, stk . 2

4.4.aftaler med ansoegeren, hvor undersoegelserne og de noedvendige proevninger skal gennemfoeres .

5.Naar det konstateres, at typen opfylder direktivets bestemmelser, udsteder det bemyndigede organ en EF-typeafproevningsattet til ansoegeren . Attesten skal indeholde fabrikantens navn og adresse, undersoegelsens resultater, betingelserne for dens gyldighed samt de noedvendige data til identificering af den godkendte type .

En oversigt over de relevante dele af den tekniske dokumentation vedlaegges attesten, og en kopi heraf opbevares af det bemyndigede organ .

6 .Ansoegeren skal holde det bemyndigede organ, som opbevarer den tekniske dokumentation vedroerende EF-typeafproevningsattesten, underrettet om enhver aendring af det godkendte produkt; aendringerne skal ligeledes godkendes, hvis de kan paavirke overensstemmelsen med de vaesentlige krav eller de foreskrevne betingelser for anvendelse af produktet . Denne tillaegsgodkendelse gives i form af en tilfoejelse til den oprindelige EF-typeafproevningsattest.

7.Hvert bemyndiget organ meddeler de oevrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte EF-typeafproevningsattester og udstedte eller tilbagekaldte tillaegsgodkendelser .

8.De oevrige bemyndigede organer kan indhente kopi af EF-typeafproevningsattesterne og/eller tillaegsgodkendelserne . Bilagene til attesterne stilles til de oevrige bemyndigede organers raadighed .

9.Fabrikanten eller dennes repraesentant skal over den tekniske dokumentation tillige opbevare en kopi af EF-typeafproevningsattesten og evt . tillaeg til denne i mindst ti aar fra datoen for ophoeret af fremstillingen af produktet .

Er hverken fabrikanten eller dennes repraesentant etableret i Faellesskabet, paahviler pligten til at holde den tekniske dokumentation til raadighed den person, som er ansvarlig for markedsfoeringen af produktet i Faellesskabet .

( 1 ) En type kan daekke flere forskellige varianter af produktet, hvis forskellen mellem varianterne ikke beroerer sikkerhedsniveauet og de oevrige krav til produktets ydeevne .

BILAG II

TYPEOVERENSSTEMMELSE 1.Typeoverensstemmelsen er den del af proceduren, hvorved fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant garanterer og erklaerer, at de paagaeldende produkter er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafproevningsattesten og opfylder de krav i direktivet, der gaelder for dem . Fabrikanten anbringer de maerker, der er omhandlet i artikel 11, stk . 1, paa hvert enkelt produkt og udsteder en skriftlig typeoverensstemmelseserklaering .

2.Fabrikanten traeffer alle noedvendige foranstaltninger for, at fremstillingsprocessen sikrer, at de fremstillede produkter er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafproevningsattesten og med de krav i direktivet, der gaelder for dem .

3.Fabrikanten eller dennes repraesentant skal opbevare en kopi af overensstemmelseserklaeringen i mindst ti aar fra datoen for ophoeret af fremstillingen af produktet .

Er hverken fabrikanten eller dennes repraesentant etableret i Faellesskabet, paahviler pligten til at holde typeoverensstemmelseserklaeringen til raadighed den person, som er ansvarlig for markedsfoeringen af produktet i Faellesskabet .

4.Et bemyndiget organ efter fabrikantens valg foretager eller lader foretage kontrol af produkterne med skiftende mellemrum . Det bemyndigede organ eller en repraesentant for dette udtager paa stedet en passende stikproeve til kontrol af de faerdige produkter, og der gennemfoeres de fornoedne proevninger for at kontrollere, om produkterne opfylder de relevante krav i direktivet . Opfylder et eller flere produkter ikke kravene, traeffer det bemyndigede organ de noedvendige foranstaltninger .

BILAG III

KVALITETSSTYRING AF PRODUKTIONEN 1.Kvalitetsstyringen af produktionen er den del af proceduren, hvorved en fabrikant, der opfylder bestemmelserne i punkt 2, garanterer og erklaerer, at de paagaeldende produkter er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafproevningsattesten og opfylder de krav i direktivet, der gaelder for dem . Fabrikanten anbringer de maerker, der er omhandlet i artikel 11, stk . 1, paa hvert enkelt produkt og udsteder en skriftlig typeoverensstemmelseserklaering .

2.Fabrikanten skal anvende et godkendt kvalitetssystem for produktion, endelig produktkontrol og proevning som beskrevet i punkt 3 og er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol .

3.Kvalitetssystem

3.1.Fabrikanten indsender en ansoegning om vurdering af kvalitetssystemet for de paagaeldende produkter til et bemyndiget organ efter eget valg .

Ansoegningen skal indeholde :

-alle oplysninger, der er relevante for den planlagte produktkategori

-dokumentation vedroerende kvalitetssystemet

-i givet fald den tekniske dokumentation for den godkendte type og en kopi af EF-typeafproevningsattesten .

3.2.Kvalitetssystemet skal sikre, at produkterne er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafproevningsattesten samt med de krav i direktivet, der gaelder for dem .

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres paa systematisk og overskuelig maade i en skriftlig redegoerelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner . Denne dokumentation vedroerende kvalitetssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens .

Redegoerelsen skal navnlig indeholde en fyldestgoerende beskrivelse af :

-kvalitetsmaalsaetninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og befoejelser med hensyn til produktkvalitet

-fremstillingsprocesser, teknikker vedroerende kvalitetskontrol og -styring samt de systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt

-de undersoegelser og proevninger, der skal udfoeres foer, under og efter fremstillingen, og den hyppighed, hvormed dette sker

-kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter og proevnings - og kalibreringsdata, rapporter over personalets kvalifikationer mv .

-hvordan det kontrolleres, at den kraevede produktkvalitet er opnaaet, og at kvalitetssystemet fungerer effektivt .

3.3.Det bemyndigede organ vurderer kvalitetssystemet for at fastslaa, om det opfylder kravene i punkt 3.2 . Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetssystemerne anvender den harmoniserede standard paa omraadet(1 ).

Kontrolholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den paagaeldende produktteknologi . Vurderingsproceduren skal omfatte et besoeg paa fabrikantens anlaeg .

Afgoerelsen skal meddeles fabrikanten . Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersoegelsen og den begrundede vurderingsafgoerelse .

3.4.Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetssystemet, saaledes som det er godkendt, og til at vedligeholde det, saaledes at det forbliver hensigtsmaessigt og effektivt .

Fabrikanten eller dennes repraesentant underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, om enhver paataenkt aendring af kvalitetssystemet .

Det bemyndigede organ vurderer de foreslaaede aendringer og afgoer, om det aendrede kvalitetssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er noedvendig .

Det bemyndigede organ meddeler fabrikanten afgoerelsen . Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersoegelsen og den begrundede vurderingsafgoerelse .

4.Kontrol paa det bemyndigede organs ansvar

4.1.Formaalet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetssystem .

4.2.Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at inspicere produktions -, kontrol -, proevnings - samt oplagringsfaciliteterne og give det alle noedvendige oplysninger, herunder

-dokumentation vedroerende kvalitetssystemet

-kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, proevnings - og kalibreringsdata, rapporter vedroerende personalets kvalifikationer mv .

4.3.Det bemyndigede organ skal gennemfoere kontrolbesoeg med rimelige mellemrum for at sikre, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetssystemet; det udsteder en kontrolrapport til fabrikanten .

4.4.Det bemyndigede organ kan derudover aflaegge uanmeldte besoeg hos fabrikanten . Under disse besoeg kan det bemyndigede organ foretage eller lade foretage proevninger for om noedvendigt at kontrollere, om kvalitetssystemet fungerer hensigtsmaessigt . Det bemyndigede organ udsteder en besoegsrapport og i givet fald en proevningsrapport til fabrikanten .

5.Fabrikanten skal i mindst ti aar fra datoen for ophoeret af fremstillingen af produktet kunne forelaegge de nationale myndigheder :

-den i punkt 3.1, andet led, omhandlede dokumentation

-de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede meddelelser om aendringer

-de i punkt 3.4, fjerde afsnit, og punkt 4.3 og 4.4 omhandlede afgoerelser og rapporter fra det bemyndigede organ .

6.Hvert af de bemyndigede organer, der er omhandlet i artikel 10, stk . 1, stiller relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetssystemer til raadighed for de oevrige bemyndigede organer, der er omhandlet i naevnte artikel .

( 1 ) Denne harmoniserede standard er EN 29002 om noedvendigt suppleret for at tage hoejde for egenarten af de produkter, som den anvendes paa .

BILAG IV

FULD KVALITETSSTYRING 1.Fuld kvalitetsstyring er den procedure, hvorved en fabrikant, der opfylder bestemmelserne i punkt 2, garanterer og erklaerer, at de paagaeldende podukter opfylder de krav i direktivet, der gaelder for dem . Fabrikanten anbringer de maerker, der er omhandlet i artikel 11, stk . 1, paa hvert enkelt produkt og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklaering .

2.Fabrikanten anvender et godkendt kvalitetssystem for konstruktion, fremstilling, endelig produktkontrol og proevning som beskrevet i punkt 3 og er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol .

3.Kvalitetssystem

3.1.Fabrikanten indsender en ansoegning om vurdering af kvalitetssystemet til et bemyndiget organ .

Ansoegningen skal indeholde :

-alle relevante oplysninger om de planlagte produkter

-dokumentation vedoerende kvalitetssystemet

3.2.Kvalitetssystemet skal sikre, at produkterne opfylder de krav i direktivet, der gaelder for dem.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanter har taget hensyn til, skal dokumenteres paa systematisk og overskuelig maade i en skriftlig redegoerelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner . Denne dokumentation vedroerende kvalitetssystemet skal sikre, at kvalitetspolitik og -procedurer, saasom kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og registre fortolkes ens .

Redegoerelsen skal navnlig indeholde en fyldestgoerende beskrivelse af :

-kvalitetsmaalsaetninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og befoejelser med hensyn til konstruktions - og produktkvalitet

-de tekniske specifikationer, herunder de harmoniserede standarder og tekniske forskrifter samt relevante proevningsspecifikationer, der vil blive anvendt, samt hvis de i artikel 6, stk . 1, omhandlede standarder ikke anvendes fuldt ud, hvordan det sikres, at de vaesentlige krav i direktivet, der gaelder for produkterne, vil blive opfyldt

-de teknikker til konstruktionskontrol og -verifikation samt de processer og systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt ved konstruktionen af produkterne, for saa vidt angaar den paagaeldende produktkategori

-de tilsvarende teknikker for fremstilling, kvalitetskontrol og kvalitetsstyring samt de systematiske fremgangsmaader og foranstaltninger, der vil blive anvendt

-de undersoegelser og proevninger, der skal udfoeres foer, under og efter produktionen, og den hyppighed, hvormed dette sker, samt resultaterne af de proevninger, der er udfoert foer produktionen, naar det er relevant

-hvordan det sikres, at proevnings - og undersoegelsesfaciliteterne er i overensstemmelse med de relevante krav for gennemfoerelse af den noedvendige proevning

-kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter og proevnings - og kalibreringsdata, rapporter over personsalets kvalifikationer mv .

-hvordan det verificeres, at den kraevede konstruktions - og produktkvalitet er opnaaet, og at kvalitetssystemet fungerer effektivt .

3.3.Det bemyndigede organ vurderer kvalitetssystemet for at fastslaa, om det opfylder kravene i punkt 3.2 . Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetssystemerne anvender den relevante harmoniserede standard(1 ).

Det bemyndigede organ vurderer navnlig, om kvalitetskontrolsystemet sikrer produkternes overensstemmelse med direktivets krav paa baggrund af den relevante dokumentation, der leveres i henhold til punkt 3.1 og 3.2, herunder, naar det er relevant, proevningsresultater leveret af fabrikanten .

Vurderingsholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den paagaeldende produktteknologi . Vurderingsproceduren skal omfatte et besoeg paa fabrikantens anlaeg .

Afgoerelsen skal meddeles til fabrikanten . Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersoegelsen og den begrundede vurderingsafgoerelse .

3.4.Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetssystemet, saaledes som det er godkendt, og til at vedligeholde det, saaledes at det forbliver hensigtsmaessigt og effektivt .

Fabrikanten eller dennes repraesentant underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, om enhver paataenkt aendring af dette .

Det bemyndigede organ vurderer de foreslaaede aendringer og afgoer, om det aendrede kvalitetssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav eller om en fornyet vurdering er noedvendig .

Det bemyndigede organ meddeler fabrikanten afgoerelsen . Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersoegelsen og den begrundede vurderingsafgoerelse .

4.EF-kontrol paa det bemyndigede organs ansvar

4.1.Formaalet med EF-kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetssystem .

4.2.Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at kontrollere konstruktions -, produktions -, kontrol - og proevnings - samt oplagringsfaciliteterne og skal give det alle noedvendige oplysninger, herunder

-dokumentation vedroerende kvalitetssystemet

-kvalitetsregistreringer i henhold til konstruktionsdelen i kvalitetssystemet, saasom resultater af analyser, beregninger, proevninger mv .

-kvalitetsregistreringer i henhold til produktionsdelen i kvalitetssystemet, saasom kontrolrapporter samt proevnings - og kalibreringsdata, rapporter over personalets kvalifikationer mv .

4.3 .Det bemyndigede organ skal gennemfoere kontrolbesoeg med rimelige mellemrum for at sikre, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetssystemet, og udarbejde en kontrolrapport til fabrikanten .

4.4.Det bemyndigede organ kan desuden aflaegge uanmeldte besoeg hos fabrikanten . Under disse besoeg kan det bemyndigede organ om noedvendigt foretage eller faa foretaget proevninger for at kontrollere, om kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende . Det udsteder en besoegsrapport og, i givet fald, en proevningsrapport til fabrikanten .

5.Fabrikanten skal i et tidsrum paa mindst ti aar fra datoen for ophoeret af fremstillingen af produktet kunne forelaegge de nationale myndigheder :

-den i punkt 3.1, andet led, omhandlede dokumentation

-de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede meddelelser om aendringer

-de i punkt 3 .4, sidste afsnit, 4.3 og 4.4 omhandlede afgoerelser og rapporter fra det bemyndigede organ .

6.Hvert af de bemyndigede organer, der er omhandlet i artikel 10, stk . 1, stiller relevante oplysninger om udstedte eller tilbageholdte godkendelser af kvalitetssystemer, herunder henvisninger til de(t ) paagaeldende produkt( er ), til raadighed for de oevrige bemyndigede organer, der er omhandlet artikel 10, stk . 1 .

( 1)Denne harmoniserede standard er EN 29001 om noedvendigt suppleret med henblik paa at tage hoejde for egenarten af de produkter, som den anvendes paa .

BILAG V

MINIMUMSKRITERIER, SOM MEDLEMSSTATERNE SKAL LAEGGE TIL GRUND VED UDPEGELSE AF BEMYNDIGEDE ORGANER I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK . 1 1.Det bemyndigede organ, dets leder og det personale, som skal udfoere de opgaver, som det bemyndigede organ har faaet paalagt at gennemfoere, maa hverken vaere konstruktoer, fabrikant, leverandoer eller vaere beskaeftiget med montage af terminaludstyr eller vaere netoperator eller tjenesteudbyder eller nogen af disse personers repraesentant . De maa hverken deltage direkte i konstruktion, fabrikation, salg eller vedligeholdelse af terminaludstyr eller repraesentere de parter, der er beskaeftiget med disse aktiviteter . Dette udelukker ikke, at der kan udveksles tekniske oplysninger mellem fabrikant og det bemyndigede organ .

2.Det bemyndigede organ og dets personale skal udfoere de opgaver, som det bemyndigede organ har faaet paalagt at gennemfoere, med faglig integritet og teknisk kompetence paa hoejeste plan og vaere uafhaengigt af enhver form for pression og incitament navnlig af finansiel art, som kan paavirke deres bedoemmelse eller kontrolresultater, isaer fra personer eller grupper af personer, der har interesse i disse resultater .

3.Det bemyndigede organ skal raade over det personale og besidde de faciliteter, som er noedvendige, for at det paa fyldestgoerende maade kan udfoere de tekniske og administrative opgaver i forbindelse med de opgaver, det er udpeget til at udfoere .

4.Det personale, som skal udfoere kontrol, skal have :

-en god teknisk og faglig uddannelse

-tilstraekkeligt kendskab til de krav, der stilles til de proevninger eller kontrolbesoeg, der udfoeres, og en tilstraekkelig praktisk erfaring med saadanne proevninger og kontrolbesoeg

-den noedvendige faerdighed i at udarbejde attester, journaler og rapporter, som gengiver kontrolresultaterne .

5.Det skal sikres, at kontrolpersonalet er uafhaengigt . Afloenningen af den enkelte ansatte maa hverken vaere afhaengig af antallet af proevninger eller kontrolbesoeg eller af disse proevningers eller kontrolbesoegs resultater .

6.Det bemyndigede organ skal tegne en ansvarsforsikring, medmindre det privatretlige ansvar daekkes af staten i henhold til nationale retsregler, eller medmindre medlemsstaten selv er direkte ansvarlig .

7.Det bemyndigede organs personale er bundet af tavshedspligt om alt, hvad det faar kendskab til under udoevelsen af sin virksomhed ( undtagen over for de kompetente administrative myndigheder i den stat, hvor det udoever sin virksomhed ) i henhold til dette direktiv eller enhver national retsforskrift udstedt til gennemfoerelse heraf .

BILAG VI

MAERKER TIL UDSTYR, JF . ARTIKEL 11, STK . 1 Identifikationssymbol for det bemyndigede organ .

BILAG VII

MAERKER TIL UDSTYR, JF . ARTIKEL 11, STK . 4

BILAG VIII

MODEL TIL ERKLAERING SOM NAEVNT I ARTIKEL 2, STK . 1 Fabrikanten/leverandoeren(1 ).

.

erklaerer, at(2 ).

.

ikke er beregnet til at blive tilsluttet et offentligt telenet .

Tilslutning af saadant udstyr til et offentligt telenet i Faellesskabets medlemsstater vil vaere en kraenkelse af den nationale lovgivning til gennemfoerelse af direktiv 91/263/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse .

DATO, STED OG UNDERSKRIFT

( 1 ) Navn og adresse .

( 2)Angivelse af udstyret .