31991L0250

Rådets direktiv 91/250/EØF af 14. maj 1991 om retlig beskyttelse af edb-programmer

EF-Tidende nr. L 122 af 17/05/1991 s. 0042 - 0046
den finske specialudgave: kapitel 17 bind 1 s. 0111
den svenske specialudgave: kapitel 17 bind 1 s. 0111


RAADETS DIREKTIV af 14. maj 1991 om retlig beskyttelse af edb-programmer (91/250/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og ud fra foelgende betragtninger:

Edb-programmer er i dag ikke klart beskyttet i alle medlemsstaterne i henhold til gaeldende lovgivning, og den beskyttelse, der findes, er af forskelligartet karakter;

udviklingen af edb-programmer forudsaetter en investering af betydelige menneskelige, tekniske og finansielle ressourcer, mens edb-programmer kan kopieres til en broekdel af de omkostninger, der er forbundet med en selvstaendig udvikling af dem;

edb-programmer spiller en stadig stoerre rolle inden for en lang raekke industrier, og edb-programteknologi kan derfor betragtes som vaerende af fundamental betydning for Faellesskabets industrielle udvikling;

visse forskelle i den retlige beskyttelse, som edb-programmer nyder i henhold til medlemsstaternes lovgivning, har en direkte og negativ indvirkning paa det faelles markeds funktion for saa vidt angaar edb-programmer, og saadanne forskelle kan meget vel blive endnu stoerre, efterhaanden som medlemsstaterne indfoerer ny lovgivning paa dette omraade;

eksisterende forskelle med en saadan negativ virkning skal fjernes og nye forskelle undgaas, mens forskelle uden maerkbar negativ virkning paa det faelles markeds funktion ikke behoever at blive fjernet eller forhindret i at opstaa;

Faellesskabets retlige ramme for beskyttelsen af edb-programmer kan derfor i foerste omgang begraenses til fastsaettelse af, at medlemsstaterne kan give edb-programmer ophavsretlig beskyttelse som litteraere vaerker, samt til fastsaettelse af, hvem og hvad der skal beskyttes, hvilke enerettigheder de beskyttede personer kan paaberaabe sig som hjemmel for at tillade eller forbyde visse handlinger, samt hvor lang tid beskyttelsen skal vare;

i dette direktiv omfatter betegnelsen »edb-program« programmer i enhver form, herunder programmer inkorporeret i datamater; betegnelsen omfatter ogsaa forberedende designarbejde, der foerer til udviklingen af et edb-program, under forudsaetning af at det forberedende arbejde er af en saadan karakter, at et edb-program paa et senere stadium kan vaere resultatet heraf;

de kriterier, der skal laegges til grund for at afgoere, om et edb-program er et originalt vaerk eller ej, skal ikke omfatte afproevning af edb-programmets kvalitetsmaessige eller aestetiske vaerdi;

Faellesskabet gaar fuldt ud ind for at fremme international standardisering;

edb-programmets funktion er at kommunikere og arbejde sammen med andre komponenter i et edb-system og med brugere, og med henblik herpaa er en logisk og i givet fald en fysisk sammenkobling og interaktion noedvendig, for at alle programmel- og maskineldele kan arbejde sammen med andet programmel og maskinel samt med brugerne, paa den maade det er hensigten, det skal fungere;

de dele af et edb-program, som tilvejebringer denne sammenkobling og interaktion mellem komponenterne i et system, benaevnes normalt »graenseflader«;

denne funktionelle sammenkobling og interaktion benaevnes normalt »interoperabilitet«; driftskompatibilitet kan defineres som evnen til at udveksle data og gensidigt goere brug af de udvekslede data;

for at undgaa tvivl skal det praeciseres, at det kun er et edb-programs udtryksform, der er beskyttet, og at de idéer og principper, som ligger til grund for elementerne i et edb-program, herunder dem, der ligger til grund for graensefladerne, ikke nyder ophavsretlig beskyttelse i henhold til dette direktiv;

i overensstemmelse med dette ophavsretsprincip er idéer og principper, i det omfang logik, algoritmer og programmeringssprog omfatter disse idéer og principper, ikke beskyttet i henhold til dette direktiv;

i henhold til medlemsstaternes lovgivning og retspraksis og de internationale ophavsretskonventioner skal saadanne idéers og princippers udtryksform beskyttes ophavsretligt;

i dette direktiv forstaas ved udtrykket »udlejning«, at et edb-program eller en kopi heraf bliver stillet til raadighed til benyttelse i et begraenset tidsrum med henblik paa fortjeneste; udtrykket omfatter ikke offentligt udlaan, som dermed falder uden for direktivets raekkevidde;

ophavsmandens eneret til at hindre uretmaessig reproduktion af sit vaerk maa, naar der er tale om edb-programmer, underlaegges en begraenset undtagelse med henblik paa at tillade reproduktion, der er teknisk noedvendig for, at det paagaeldende program kan benyttes af den, der lovligt har erhvervet det;

dette betyder, at handlinger som indlaesning og koersel, der er noedvendige for anvendelsen af en kopi af et program, som er lovligt erhvervet, herunder rettelse af fejl deri, ikke maa forbydes ved aftale; naar intet saerligt er aftalt, herunder naar en kopi af et program er solgt, maa enhver anden handling, der er noedvendig for anvendelsen af kopien af et program, udfoeres i overensstemmelse med dens formaal af den, der lovligt har erhvervet kopien;

en person, der har ret til at benytte et edb-program, boer ikke hindres i at udfoere handlinger, der er noedvendige for at besigtige, undersoege eller afproeve, hvordan edb-programmet fungerer, forudsat at saadanne handlinger ikke kraenker ophavsretten til edb-programmet;

uretmaessig reproduktion, oversaettelse, bearbejdelse eller omarbejdelse af formen af den kode, hvori en kopi af et edb-program er gjort tilgaengelig, udgoer en kraenkelse af ophavsmandens enerettigheder;

imidlertid kan der forekomme situationer, hvor en saadan reproduktion af et edb-programs kode og oversaettelse af kodens form som omhandlet i artikel 4, litra a) og b), er en forudsaetning for at skaffe de oplysninger, der er noedvendige for at tilvejebringe interoperabilitet mellem et selvstaendigt udviklet edb-program og andre edb-programmer;

under disse ganske bestemte omstaendigheder skal det derfor betragtes som lovligt og i overensstemmelse med god forretningsskik, at en person, der har ret til at benytte et edb-program, eller en person, der handler paa dennes vegne, foretager reproduktion og oversaettelse, og dette skal derfor anses for ikke at kraeve rettighedshaverens tilladelse;

formaalet med denne undtagelse er at goere det muligt at forbinde alle komponenter i et edb-system, herunder komponenter af forskellige fabrikater, saaledes at de kan arbejde sammen;

denne undtagelse fra ophavsmandens eneret maa ikke benyttes paa en maade, som goer indgreb i rettighedshaverens legitime interesser eller er i modstrid med den normale udnyttelse af edb-programmet;

for at sikre fortsat overensstemmelse med bestemmelserne i Berner-konventionen til vaern for litteraere og kunstneriske vaerker skal varigheden af beskyttelsen vaere ophavsmandens levetid og 50 aar fra den 1. januar i det aar, der foelger efter aaret for hans doed, eller, for anonyme eller pseudonyme vaerker, 50 aar fra den 1. januar i det aar, der foelger efter det aar, hvori vaerket foerst blev offentliggjort;

en ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer boer ikke vaere til hinder for, at andre beskyttelsesformer kan finde anvendelse, naar omstaendighederne taler herfor; dog boer aftalemaessige bestemmelser, der strider mod artikel 6 eller mod undtagelserne i artikel 5, stk. 2 og 3, vaere ugyldige;

bestemmelserne i dette direktiv beroerer ikke anvendelsen af konkurrencereglerne i artikel 85 og 86 i Traktaten, naar en leverandoer med en dominerende stilling afslaar at goere oplysninger, der er noedvendige for at opnaa interoperabilitet som defineret i dette direktiv, tilgaengelige;

bestemmelserne i dette direktiv beroerer ikke allerede vedtagne faellesskabsretlige saerbestemmelser om offentliggoerelse af graenseflader inden for telekommunikationssektoren eller for raadsbeslutninger om standardisering inden for informationsteknologi og telekommunikation;

dette direktiv beroerer ikke de undtagelse, der i medfoer af Berner-konventionen er fastsat i de nationale lovgivninger, vedroerende spoergsmaal, som direktivet ikke daekker - UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1 Beskyttelsens genstand

1. I henhold til bestemmelserne i dette direktiv skal medlemsstaterne give edb-programmer ophavsretlig beskyttelse som litteraere vaerker efter Berner-konventionen til vaern for litteraere og kunstneriske vaerker. I dette direktiv omfatter udtrykket »edb-program« forberedende designmateriale hertil.

2. Beskyttelsen i henhold til dette direktiv finder anvendelse paa enhver form, hvori et edb-program udtrykkes. Idéer og principper, som ligger til grund for de enkelte elementer i et edb-program, herunder saadanne idéer og principper, som ligger til grund for dets graenseflader, nyder ikke ophavsretlig beskyttelse efter dette direktiv.

3. Et edb-program skal nyde beskyttelse, hvis det er originalt i den forstand, at det er ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse. Der gaelder ikke andre kriterier for, om et edb-program er berettiget til beskyttelse.

Artikel 2 Ophavsmanden til et program

1. Ophavsmanden til et edb-program er den fysiske person eller den gruppe af fysiske personer, der har udviklet edb-programmet, eller, hvis medlemsstatens lovgivning tillader det, den juridiske person, der i henhold til denne lovgivning anerkendes som rettighedshaver. Hvis en medlemsstats lovgivning anerkender kollektive vaerker, betragtes den person, som i henhold til medlemsstatens lovgivning anses for at have frembragt vaerket, som ophavsmand hertil.

2. Er et edb-program udviklet af flere fysiske personer i faellesskab, besidder disse personer enerettighederne i faellesskab.

3. Er et edb-program udviklet af en arbejdstager under udfoerelsen af dennes arbejde eller efter arbejdsgiverens anvisninger, er arbejdsgiveren eneberettiget til at udoeve alle de oekonomiske rettigheder, der er knyttet til det saaledes udviklede edb-program, medmindre andet fastsaettes ved aftale.

Artikel 3 Den beskyttede personkreds

Beskyttelse skal indroemmes alle fysiske og juridiske personer, der er beskyttelsesberettigede i henhold til den nationale ophavsretslovgivning, der finder anvendelse paa litteraere vaerker.

Artikel 4 De enkelte enerettigheder

Uden at dette beroerer bestemmelserne i artikel 5 og 6, skal den eneret, som tilkommer rettighedshaveren som defineret i artikel 2, omfatte ret til at foretage eller tillade:

a) varig eller midlertidig, hel eller delvis reproduktion af et edb-program paa en hvilken som helst maade og i en hvilken som helst form. Hvis indlaesning, visning paa skaerm, koersel, overfoersel eller lagring af edb-programmet noedvendiggoer reproduktion af edb-programmet, forudsaetter en saadan reproduktion rettighedshaverens tilladelse b) oversaettelse, bearbejdelse, arrangement og enhver anden omformet gengivelse af et edb-program samt reproduktion af resultaterne heraf, uden at dette beroerer de rettigheder, som tilkommer den person, som omformer programmet c) enhver form for offentlig spredning, herunder udlejning, af det originale edb-program eller kopier deraf. Foerste gang en kopi af et edb-program saelges i Faellesskabet af rettighedshaveren eller med dennes tilladelse, er rettighedshaverens ret til at sprede den paagaeldende kopi inden for Faellesskabet udtoemt, med undtagelse af retten til at udoeve kontrol med yderligere udlejning af edb-programmet eller af en kopi deraf.

Artikel 5 Undtagelser fra enerettighederne

1. Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat ved aftale, kraever de i artikel 4, litra a) og b), naevnte handlinger ikke tilladelse fra rettighedshaveren, naar de er noedvendige for, at den, der retmaessigt har erhvervet edb-programmet, kan benytte det efter dets formaal, herunder til korrektion af fejl.

2. Det kan ikke ved aftale forhindres, at en person, der har ret til at benytte et edb-program, laver en sikkerhedskopi, for saa vidt det er noedvendigt for denne benyttelse.

3. Den, der har ret til at benytte en kopi af et edb-program, kan uden rettighedshaverens tilladelse besigtige, undersoege eller afproeve edb-programmet for at fastslaa, hvilke idéer og principper der ligger til grund for de enkelte elementer af edb-programmet, hvis dette sker i forbindelse med saadanne handlinger som indlaesning, visning paa skaerm, koersel, overfoersel eller lagring af edb-programmet, som han er berettiget til at udfoere.

Artikel 6 Dekompilering

1. Rettighedshaverens tilladelse kraeves ikke, naar reproduktion af koden eller oversaettelse af kodens form som omhandlet i artikel 4, litra a) og b), er en forudsaetning for at skaffe de oplysninger, der er noedvendige for at tilvejebringe interoperabilitet mellem et selvstaendigt udviklet edb-program og andre edb-programmer, forudsat at foelgende betingelser er opfyldt:

a) handlingerne udfoeres af licenshaveren eller af en anden person, der har ret til at benytte en kopi af et edb-program, eller paa disses vegne af en person, der har tilladelse hertil b) de oplysninger, der er noedvendige for at tilvejebringe interoperabilitet, har ikke tidligere vaeret let og hurtigt tilgaengelige for de i litra a) naevnte personer c) handlingerne er begraenset til de dele af det oprindelige edb-program, der er noedvendige for at opnaa interoperabilitet.

2. Bestemmelserne i stk. 1 maa ikke aabne mulighed for, at oplysninger indhentet i forbindelse med anvendelse heraf:

a) benyttes til andre formaal end at goere det selvstaendigt udviklede edb-program interoperabelt b) videregives til tredjemand, undtagen naar dette er noedvendigt for at goere det selvstaendigt udviklede edb-program interoperabelt, eller c) benyttes til udvikling, fremstilling eller markedsfoering af et edb-program, der i sin udtryksform i vid udstraekning svarer til det oprindelige, eller til nogen som helst anden handling, som kraenker ophavsretten.

3. I overensstemmelse med bestemmelserne i Berner-konventionen til vaern for litteraere og kunstneriske vaerker maa bestemmelserne i denne artikel ikke fortolkes saaledes, at de finder anvendelse paa en maade, som paa urimelig maade goer indgreb i rettighedshaverens legitime interesser eller er i modstrid med den normale udnyttelse af edb-programmet.

Artikel 7 Saerlige beskyttelsesforanstaltninger

1. Uden at det beroerer artikel 4, 5 og 6, traeffer medlemsstaterne i overensstemmelse med deres nationale lovgivning passende foranstaltninger over for en person, som foretager en af de handlinger, der er anfoert i litra a), b) og c):

a) enhver form for omsaetning af en kopi af et edb-program, naar den paagaeldende ved eller har grund til at tro, at det er en ulovlig kopi b) besiddelse i kommercielt oejemed af en kopi af et edb-program, naar den paagaeldende ved eller har grund til at tro, at det er en ulovlig kopi c) enhver form for omsaetning eller besiddelse i kommercielt oejemed af et hvilket som helst middel, hvis eneste formaal er at lette ulovlig fjernelse eller omgaaelse af tekniske indretninger, som maatte vaere blevet anvendt til at beskytte et edb-program.

2. En ulovlig kopi af et edb-program skal beslaglaegges i overensstemmelse med den paagaeldende medlemsstats lovgivning.

3. Medlemsstaterne kan fastsaette, at de i stk. 1, litra c), omhandlede midler skal beslaglaegges.

Artikel 8 Beskyttelsens varighed

1. Beskyttelsen gaelder for ophavsmandens levetid og 50 aar efter hans doed eller 50 aar efter den laengstlevende ophavsmands doed; naar edb-programmet er et anonymt eller pseudonymt vaerk, eller naar en juridisk person i henhold til den nationale lovgivning anerkendes som ophavsmand til edb-programmet i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, varer beskyttelsen, indtil 50 aar er forloebet efter det tidspunkt, da edb-programmet foerste gang lovligt blev gjort tilgaengeligt for offentligheden. Beskyttelsen skal anses for at begynde den 1. januar i det aar, der foelger efter ovennaevnte begivenheder.

2. De medlemsstater, som allerede har en laengere beskyttelsesperiode end den, der er anfoert i stk. 1, kan opretholde den nugaeldende periode, indtil beskyttelsesperioden for ophavsretligt beskyttede vaerker mere generelt er blevet harmoniseret i EF-lovgivningen.

Artikel 9 Fortsat anvendelse af andre retsforskrifter

1. Bestemmelserne i dette direktiv beroerer ikke anvendelsen af andre retsforskrifter vedroerende f.eks. patenter, varemaerker, illoyal konkurrence, forretningshemmeligheder, beskyttelse af halvlederprodukter eller aftalelovgivningen. Aftalemaessige bestemmelser, som strider mod artikel 6 eller mod undtagelserne i artikel 5, stk. 2 og 3, er ugyldige.

2. Bestemmelserne i dette direktiv finder ogsaa anvendelse paa edb-programmer, der er udviklet foer den 1. januar 1993, men beroerer ikke handlinger, der er afsluttet, og rettigheder, der er erhvervet, inden denne dato.

Artikel 10 Afsluttende bestemmelser

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. januar 1993.

Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, henvises der deri til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 14. maj 1991. Paa Raadets vegne J. F. POOS Formand

(1) EFT nr. C 91 af 12. 4. 1989, s. 4, og EFT nr. C 320 af 20. 12. 1990, s. 22.

(2) EFT nr. C 231 af 17. 9. 1990, s. 78, og afgoerelse af 14. april 1991 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).

(3) EFT nr. C 329 af 30. 12. 1989, s. 4.