31991L0226

Rådets direktiv 91/226/EØF af 27. marts 1991 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om afskærmningssystemer til visse motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

EF-Tidende nr. L 103 af 23/04/1991 s. 0005 - 0028
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 20 s. 0071
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 20 s. 0071


RAADETS DIREKTIV af 27 . marts 1991 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om afskaermningssystemer til visse motorkoeretoejer og paahaengskoeretoejer dertil ( 91/226/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

i samarbejde med Europa-Parlamentet ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg ( 3), og

ud fra foelgende betragtninger :

Der skal vedtages foranstaltninger med henblik paa gradvis gennemfoerelse af det indre marked i loebet af perioden indtil den 31 . december 1992; det indre marked indebaerer et omraade uden indre graenser med fri bevaegelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital;

de tekniske krav, der i henhold til national lovgivning stilles til motorkoeretoejer i visse klasser og paahaengskoeretoejer dertil, vedroerer bl.a . afskaermningssystemer til disse motorkoeretoejer;

disse krav er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat; det er derfor noedvendigt, at alle medlemsstater vedtager de samme krav, saerlig med henblik paa at den EOEF-standardtypegodkendelsesprocedure, som omhandles i Raadets direktiv 70/156/EOEF af 6 . februar 1970 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motorkoeretoejer og paahaengskoeretoejer dertil ( 4 ), senest aendret ved direktiv 87/403/EOEF ( 5 ), ivaerksaettes for hver koeretoejstype;

af hensyn til faerdselssikkerheden er det vigtigt, at alle tunge erhvervskoeretoejer, der har en vis konstruktivt bestemt minimumshastighed, udstyres med afskaermningssystemer for at forhindre staenk;

det er oenskeligt, at der foretages en ensartet afproevning af disse systemer, naar de monteres paa forskellige koeretoejstyper, for at der kan goeres et vaesentligt skridt hen imod en forbedring af situationen; ved EOEF-typegodkendelsen af

afskaermningsanordningerne er der taget hensyn til, at der for oejeblikket findes to anordningstyper paa markedet, nemlig den energiabsorberende type og luft/vandseparatortypen, og det har vaeret noedvendigt at have to forskellige afproevningsformer afhaengigt af, hvilken anordningstype der skulle typegodkendes;

paa grundlag af de undersoegelser, analyser og forsoeg, som for oejeblikket er i gang, vil der snarest muligt blive gennemfoert en afproevning af koeretoejer, som er udstyret med saadanne afskaermningssystemer;

medlemsstaterne boer vaere opmaerksomme paa, at staenk under koerslen ogsaa afhaenger af vejbelaegningen, bildaekkenes slidbanemoenster samt koeretoejets aerodynamiske egenskaber og hastighed;

tilnaermelsen af medlemsstaternes lovgivning om motorkoeretoejer indebaerer, at medlemsstaterne gensidigt maa anerkende den kontrol, som hver af dem gennemfoerer paa grundlag af faelles forskrifter -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV : Artikel 1 1 . Den enkelte medlemsstat meddeler EOEF-typegodkendelse for enhver type anordning, der er beregnet til at begraense frembringelsen af staenk fra daek fra koeretoejer i bevaegelse, i det foelgende benaevnt »afskaermningsanordning«, hvis den opfylder forskrifterne for konstruktion og afproevning i bilag II under hensyn til definitionerne i bilag I .

2 . En medlemsstat, der har meddelt EOEF-typegodkendelse, traeffer, eventuelt i samarbejde med de kompetente myndigheder i de oevrige medlemsstater, de noedvendige foranstaltninger for i fornoedent omfang at kontrollere, at produktionen er i overensstemmelse med den godkendte type . Med henblik herpaa anvender medlemsstaterne de i

bilag IV anfoerte forskrifter . Artikel 2 For hver enkelt afskaermningsanordning, som medlemsstaterne godkender i henhold til artikel 1, udsteder de til

fabrikanten eller dennes repraesentant et EOEF-typegodkendelsesmaerke, som svarer til modellen i bilag II, tillaeg 3 .

Medlemsstaterne traeffer alle noedvendige foranstaltninger for at forhindre brugen af maerker, som kan goere det vanskeligt at skelne mellem afskaermningsanordninger, som er typegodkendt i henhold til artikel 1, og andre afskaermningsanordninger . Artikel 3 Medlemsstaterne kan ikke af grunde, der vedroerer afskaermningsanordningers konstruktion og effektivitet, forbyde, at disse bringes paa markedet, hvis de er forsynet med EOEFtypegodkendelsesmaerke .

Denne bestemmelse hindrer dog ikke en medlemsstat i at traeffe saadanne foranstaltninger over for afskaermningsanordninger, som er forsynet med EOEF-typegodkendelsesmaerket, hvis de til stadighed ikke er i overensstemmelse med den godkendte type .

Den paagaeldende medlemsstat underretter straks de oevrige medlemsstater og Kommissionen om de foranstaltninger, den har truffet, og giver en begrundelse for sin beslutning . Bestemmelserne i artikel 5 finder ligeledes anvendelse .

Der foreligger uoverensstemmelse med den godkendte type, som omhandlet i stk . 2, hvis forskrifterne i bilag II ikke er overholdt . Artikel 4 De kompetente myndigheder i hver medlemsstat tilsender inden en maaned de kompetente myndigheder i de oevrige medlemsstater en kopi af de udarbejdede EOEF-typegodkendelsesskemaer for hver enkelt type afskaermningsanordning, som de typegodkender eller naegter at typegodkende . Artikel 5 1 . Konstaterer de kompetente myndigheder i den medlemsstat, der har meddelt EOEF-typegodkendelse, at afskaermningsanordninger, som ledsages af en typeattest for denne type, ikke svarer til den type, som medlemsstaten har godkendt, traeffer de de noedvendige foranstaltninger for at sikre, at produktionen paa ny kommer til at svare til den godkendte type . De underretter de kompetente myndigheder i de oevrige medlemsstater om de trufne foranstaltninger, som i givet fald kan omfatte tilbagekaldelse af EOEF-typegodkendelsen .

De naevnte myndigheder traeffer de samme foranstaltninger, naar de modtager underretning fra de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat om en saadan uoverensstemmelse .

2 . De kompetente myndigheder i medlemsstaterne underretter inden en maaned hinanden om enhver tilbagekaldelse af EOEF-typegodkendelser samt om begrundelsen herfor ved at fremsende en kopi af typegodkendelsesattesten forsynet

med paaskriften »EOEF-TYPEGODKENDELSE TILBAGEKALDT« angivet med store bogstaver, idet denne paategning dateres og underskrives .

3 . Bestrider den medlemsstat, der har meddelt EOEF-typegodkendelsen, den uoverensstemmelse, hvorom den er blevet underrettet, bestraeber de beroerte medlemsstater sig paa at bilaegge uoverensstemmelsen . Kommissionen holdes loebende underrettet . Den soerger om fornoedent for, at der afholdes passende konsultationer med henblik paa at loese problemet . Artikel 6 Enhver afgoerelse truffet i medfoer af de til gennemfoerelse af dette direktiv vedtagne bestemmelser, hvorved EOEF -typegodkendelse af afskaermningsanordninger naegtes eller tilbagekaldes, eller hvorved der udstedes forbud mod, at de bringes paa markedet eller benyttes, skal noeje begrundes . Afgoerelsen meddeles vedkommende med oplysning om de i medlemsstaterne gaeldende retsmidler og fristerne for disses anvendelse . Artikel 7 Ved »koeretoej« forstaas i dette direktiv ethvert motorkoeretoej

i klasse N og ethvert paahaengskoeretoej i klasse O, saaledes

som disse klasser er defineret i bilag I til direktiv 70/156/EOEF . Artikel 8 Medlemsstaterne kan ikke naegte at meddele EOEF-standardtypegodkendelse eller national typegodkendelse af et koeretoej eller naegte eller forbyde, at dette koeretoej saelges, indregistreres, bringes i omsaetning eller benyttes af grunde, der vedroerer dette koeretoejs afskaermningssystemer, hvis disse er monteret i overensstemmelse med forskrifterne i bilag III, og hvis de afskaermningsanordninger, som koeretoejet er udstyret med, er forsynet med EOEF-typegodkendelsesmaerke . Artikel 9 AEndringer, som er noedvendige med henblik paa tilpasning af forskrifterne i bilagene til dette direktiv til den tekniske udvikling, vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 13 i direktiv 70/156/EOEF . Artikel 10 1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 10 . april 1992 . De underretter straks Kommissionen herom .

2 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv .

3 . Naar medlemsstaterne vedtager de i stk . 1 omhandlede bestemmelser, skal disse indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning . De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne .

Artikel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 27 . marts 1991 .

Paa Raadets vegne

R . GOEBBELS

Formand

LISTE OVER BILAG

BILAG III :

Definitioner

BILAG III :

Forskrifter vedroerende EOEF-typegodkendelse af afskaermningsanordninger

Tillaeg 1 : Afproevning af afskaermningsanordninger af den vandenergiabsorberende type

Tillaeg 2 :

Afproevning af afskaermningsanordninger af luft/vand-separatortypen

Tillaeg 3 :

Model af EOEF-typegodkendelsesmaerket

Tillaeg 4 :

Model af EOEF-typegodkendelsesmaerket

BILAG III :

Forskrifter for EOEF-standardtypegodkendelse af koeretoejstyper for saa vidt angaar montering af afskaermningssystemer

Tillaeg :

Bilag til EOEF-standardtypegodkendelsesskema for en koeretoejstype for saa vidt angaar montering af afskaermningssystemer

BILAG IV :

Produktionens overensstemmelse

Produktionens ophoer

FIGURER :

(1 til 9 )

( 1 ) EFT nr . C 203 af 14 . 8 . 1989, s . 16.(2 )

EFT nr . C 96 af 17 . 4 . 1990, s . 92, og afgoerelse af 13 . marts 1991 ( endnu ikke offentliggjort i Tidende).(3 )

EFT nr . C 62 af 12 . 3 . 1990, s . 2.(4 )

EFT nr . L 42 af 23 . 2 . 1970, s . 1.(5 )

EFT nr . L 220 af 8 . 8 . 1987, s . 44 .

BILAG I

DEFINITIONER

I dette direktiv forstaas ved :

1 . Afskaermningssystem

System, der skal formindske forstoevningen af vand, som af koeretoejets daek slynges op under koerslen . Dette system bestaar alt efter omstaendighederne af skaerme, staenklapper og/eller udvendige skaermkanter, som er forsynet med en afskaermningsanordning .

2 . Skaerm

Stift eller halvstift element, der skal opfange vand, som af daekket slynges op under koerslen, og lede det mod jorden . Skaerme kan indgaa helt eller delvis i karosseriet eller andre dele af koeretoejet, f.eks . den nederste del af lastfladen .

3 . Staenklap

Et boejeligt element, som sidder bag hjulet, hvor det er fastgjort lodret til den nederste del af chassiset eller lastfladen eller til skaermen .

Staenklappen har ogsaa til opgave at mindske risikoen i forbindelse med mindre genstande, navnlig smaasten, som daekket under koerslen hvirvler op og slynger opad eller udad mod andre trafikanter .

4 . Afskaermningsanordning

Del af et afskaermningssystem, der kan bestaa af :

4.1 . Luft/vand-separator

Et element, som er indbygget i den udvendige skaermkant og /eller staenklappen og tillader passage af luft, men begraende spredning af forstoevet vand .

4.2 . Energiabsorberende anordning

Et element, som er indbygget i skaermen og/eller staenklappen og/eller den udvendige skaermkant, og som absorberer det opsproejtede vands energi og saaledes begraenser spredning af forstoevet vand .

5 . Udvendig skaermkant

Et element, som er anbragt i et omtrent lodret plan parallelt med koeretoejets langsgaaende plan . Den udvendige skaermkant kan vaere en del af en skaerm eller af koeretoejets karrosseri .

6 . Styrende hjul

Hjul, som aktiveres af koeretoejets styretoej .

7 . Selvstyrende aksel

En aksel, der kan dreje omkring et midtpunkt paa en saadan maade, at den beskriver en vandret bue . I dette direktiv betragtes en selvstyrende aksel af denne »drejetype« som en aksel med styrende hjul og behandles som saadan .

8 . Selvstyrende hjul

Hjul, som ikke aktiveres af koeretoejets styretoej, og som kan dreje i en vinkel paa ikke over 20o paa grund af jordens gnidningsmodstand .

9 . Loeftbar aksel

Aksel, som kan loefters fra vejen under koeretoejets normale brug .

10 . Ubelaesset koeretoej

Et koeretoej, som er forsynet med karrosseri eller med repraesentativt element/repraesentantive elementer og i givet fald med koelevaeske, smoeremidler, braendstof, vaerktoej, reservehjul samt en foerer med en anslaaet vaegt

paa 75 kg .

11 . Kontaktflade

Den del af daekket, der kommer i beroering med vejen og sikrer vejgrebet .

12 . Type afskaermningsanordning

Alle anordninger, der ikke adskiller sig fra hinanden med hensyn til foelgende hovedtraek :

- det fysiske princip, som skal begraense risikoen for staenk ( absorbering af vandenergi, adskillelse mellem luft og vand )

- materialer

- form

- dimensioner ( hvis de kan paavirke materialets opfoersel ).

BILAG II

FORSKRIFTER VEDROERENDE EOEF-TYPEGODKENDELSE AF AFSKAERMINGSANORDNINGER

0 .

Generelle bestemmelser

0.1 .

Afskaermningsanordninger skal vaere konstrueret saaledes, at de fungerer korrekt ved normal brug paa vaad vej . Desuden maa de ikke indeholde konstruktions - eller produktionsfejl, som forringer deres rette funktionsmaade .

1 .

Afproevninger

1.1 .

Afskaermningsanordninger underkastes afhaengigt af deres fysiske funktionsprincip de i tillaeg 1 og 2 beskrevne afproevninger og skal opnaa de resultater, som kraeves i disse tillaegs punkt 4 .

2 .

Ansoegning om EOEF-typegodkendelse

2.1 .

Ansoegningen om EOEF-typegodkendelse af afskaermningsanordningstyper indgives af fabrikanten eller dennes repraesentant .

2.2 .

For hver type anordning ledsages ansoegningen af foelgende dokumenter i tre eksemplarer samt foelgende oplysninger og materiale :

2.2.1 .

En teknisk beskrivelse af afskaermningsanordningen med angivelse af dens fysiske funktionsprincip og den afproevning, den skal underkastes, de anvendte materialer samt en eller flere tegninger, som er tilstraekkeligt detaljerede og i en skala, som goer det muligt at identificere anordningen .

2.2.2 .

Fire proeveeksemplarer : tre eksemplarer til afproevning og et til opbevaring paa laboratoriet med henblik paa yderligere kontrol . Laboratoriet kan forlange flere proeveeksemplarer .

2.3 .

Paategninger

Hvert proeveeksemplar skal vaere tydeligt maerket med fabriks - eller handelsmaerke samt typeangivelse paa en saadan maade, at de ikke kan fjernes, og have tilstraekkelig plads til EOEF-typegodkendelsesmaerket .

3 .

EOEF-typegodkendelse

3.0 .

Inden den kompetente myndighed indleder proceduren med henblik paa meddelelse af EOEF-typegodkendelse, skal den ved efterproevning sikre sig, at der hos fabrikanten findes effektive systemer til kontrol af produktionens overensstemmelse .

3.1 .

Naar de proeveeksemplarer, som er repraesentative for den anordningstype, der skal godkendes, opfylder kravene i de beskrevne afproevninger i tillaeg 1 eller 2, udstedes der EOEF-typegodkendelse for denne type afskaermningsanordninger .

3.2 .

Alle typer EOEF-typegodkendte afskaermningsanordninger faar tildelt et godkendelsesnummer .

3.3 .

Alle afskaermningsanordninger, der svarer til en type, der er godkendt i henhold til dette direktiv, skal vaere forsynet med et EOEF-typegodkendelsesmaerke . EOEF-typegodkendelsesmaerket skal vaere anbragt paa anordningen saaledes, at det ikke kan fjernes og tydeligt kan ses, selv naar anordningen er monteret paa koeretoejet .

3.4 .

EOEF-typegodkendelsesmaerket, hvoraf der er vist en model i tillaeg 3, bestaar af :

3.4.1 .

Et rektangel hvori er anbragt bogstavet »e« efterfulgt af kendingsbogstav(er ) eller -nummer for den medlemsstat, som har meddelt EOEF-standardtypegodkendelse : 1 for Tyskland, 2 for Frankrig, 3 for Italien, 4 for Nederlandene, 6 for Belgien, 9 for Spanien, 11 for Det Forenede Kongerige, 13 for Luxembourg, 18 for Danmark, 21 for Portugal, EL for Graekenland og IRL for Irland .

3.4 .2 .

Et EOEF-typegodkendelsesnummer ( svarende til det nummer, som er anfoert paa typegodkendelsesskemaet, hvoraf der er vist en model i tillaeg 4 ), der skal vaere anbragt taet paa rektanglet enten under bogstavet »e« eller til venstre eller hoejre for dette bogstav . Cifrene paa typegodkendelsesnummeret skal anbringes paa samme side af bogstavet »e« og skal vende i samme retning . Det maa undgaas, at der bruges romertal til godkendelsesnummeret, for at undgaa, at det forveksles med andre symboler .

3.4.3 .

Bogstaverne »A« eller »S« afhaengigt af, om anordningen er af den energiabsorberende type ( A ) eller af luft/vand-separatortypen ( S ). Disse bogstaver anbringes oven over og taet paa rektanglet .

Tillaeg 1 Afproevning af afskaermningsanordninger af den vandenergiabsorberende type

1 .

Prinzip

Formaalet med denne afproevning er at maale en anordnings evne til at tilbageholde vand, som rettes mod den i form af en raekke straaler . Proeveopstillingen skal genskabe de forhold, som udstyret skal fungere under, naar det er monteret paa et koeretoej, saerlig med hensyn til maengden af og kraften i det vand, der hvirvles op fra koerebanen af daekkets slidbane .

2 .

Udstyr

Proeveudstyret er beskrevet i figur 8 . Afproevning skal finde sted under forhold, der udelukker traek .

3 .

Fremgangsmaade

3.1 .

Et 500 (+ 0/-5 ) mm bredt og 750 mm hoejt proeveeksemplar af det udstyr, der skal afproeves, fastgoeres til proeveudstyrets lodrette ramme, idet det sikres, at proeveemnet er placeret et godt stykke inden for vandopsamlerens kanter, og at ingen hindringer kan afboeje vandet, hverken foer eller efter at proeveemnet eller anordningen rammes .

3.2 .

Vandstyrken indstilles paa 0,675 (± 0,01 ) l/sek . og der sproejtes mindst 90 liter vand mod proeveemnet i vandret afstand af 500 (± 2 ) mm ( figur 8 ).

3.3 .

Vandet loeber fra proeveemnet ned i vandopsamleren, og den procentvise forskel mellem den opsamlede maengde vand og den paasproejtede maengde vand maales .

3.4 .

Proeven gentages fem gange, og den gennemsnitlige opsamlede maengde vand beregnes i procent .

4 .

Resultater

4.1 .

Den beregnede gennemsnitlige procentdel vand, der opsamles under de fem afproevninger, maa ikke udgoere mindre end 70 % af den maengde vand, der sproejtes mod anordningen .

4.2 .

Hvis den stoerste og den mindste procentdel opsamlet vand afviger med mere end 5 % fra den gennemsnitlige procentdel, ses der bort fra proeven, og den maa goeres om .

Hvis den stoerste og den mindste procentdel opsamlet vand ogsaa ved den anden proeve afviger med mere end 5 % fra den gennemsnitlige procentdel, og hvis den laveste vaerdi ikke opfylder forskrifterne i punkt 4.1, naegtes godkendelse .

4.3 .

Naar anordningens lodrette stilling paavirker resultaterne, skal fremgangsmaaden i punkt 3.1 og 3.4 gentages i de stillinger, som giver den stoerste og den mindste procentdel opsamlet vand; forskrifterne i punkt 4.2 gaelder ogsaa i dette tilfaelde .

Forskrifterne i punkt 4.1 benyttes ved angivelsen af de enkelte afproevningers resultat .

TILLAEG 2 Afproevning af afskaermningsanordninger af luft/vand-separatortypen

1 .

Prinzip

Formaalet med denne afproevning er at bestemme effektiviteten af poroest materiale, der skal tilbageholde vand, som sproejtes mod det ved hjaelp af en luft/vandtrykforstoever .

Det udstyr, som benyttes til afproevningen, skal, for saa vidt angaar den vandmaengde, daekkene slynger op, og den hastighed, hvormed det sker, svare til de betingelser, materialet udsaettes for, hvis det er monteret paa et koeretoej .

2 .

Udstyr

2.1 .

Proeveudstyret er beskrevet i figur 9 .

3 .

Fremgangsmaade

3.1 .

Et proeveemne paa 305 × 100 mm fastgoeres lodret i proeveudstyret, og det sikres, at der ikke er tomrum mellem proeveemnet og den oeverste boejede plade, og at bakken er rigtigt anbragt . Forstoeverens beholder fyldes med noejagtig 1 liter vand, og den anbringes som vist paa diagrammet .

3.2 .

Forstoeveren skal vaere indstillet saaledes :

tryk ( tryk i forstoeveren ): 5 bar + 10 %/-0 %.

gennemstroemningshastighed : 1 l/min . (± 5 sek.)

forstoevning : cirkulaer, 50 mm i diameter ca . 200 mm fra proeveemnet, dyse 5 mm i diameter .

3.3 .

Der forstoeves, indtil al vandtaage er forsvundet, og den forloebne tid noteres . Vandet loeber fra proeveemnet ned i bakken i 60 sekunder, og den opsamlede vandmaengde maales . Den vandmaengde, som eventuelt er tilbage i forstoeverens beholder, maales . Den opsamlede vandmaengde beregnes i procent i forhold til den forstoevede vandmaengde .

3.4 .

Proeven gentages fem gange, og den gennemsnitlige opsamlede vandmaengde beregnes i procent . Foer hver proeve sikres det, at bakken, forstoeverens beholder og maalebeholderen er toerre .

3.5 .

Under afproevningen skal den omgivende temperatur vaere 21 (± 3 ) oC .

4 .

Resultater

4.1 .

Den beregnede gennemsnitlige procentdel vand, der opsamles under de fem afproevninger, maa ikke vaere under 85 % af den vandmaengde, der sproejtes mod anordningen .

4 .2 .

Hvis den stoerste og den mindste procentdel opsamlet vand afviger med mere end 5 % fra den gennemsnitlige procentdel, ses der bort fra proeven, og den maa goeres om .

Hvis den stoerste og den mindste procentdel opsamlet vand ogsaa ved den anden proeve afviger med mere end 5 % fra den gennemsnitlige procentdel, og hvis den laveste vaerdi ikke opfylder forskrifterne i

punkt 4.1, naegtes godkendelse .

4.3 .

Naar anordningens lodrette stilling paavirker resultaterne, skal fremgangsmaaden i punkt 3.1 og 3.4 gentages i de stillinger, som giver den stoerste og den mindste procentdel opsamlet vand; forskrifterne i punkt 4.2 gaelder ogsaa i dette tilfaelde .

Forskrifterne i punkt 4.1 benyttes ved angivelsen af de enkelte afproevningers resultat .

Tillaeg 3 Model af EOEF-typegodkendelsesmaerket Tillaeg 4 MODEL AF EOEF-TYPEGODKENDELSESSKEMAET ( Stoerste format : A4 ( 210 mm × 297 mm )) e . . .

Administrative angivelser

Meddelelse om EOEF-typegodkendelse, naegtelse, tilbagekaldelse eller udvidelse af EOEF-typegodkendelsen for en type afskaermningsanordning

EOEF-typegodkendelsesnummer : ..........................Udvidelse : .

1 . Anordningens fabriksmaerke : .

2 . Anordningens type og handelsbetegnelse : .

.

3 . Princip for anordningens funktionsmaade : energiabsorberende/luft/vand-separator (*): .

4 . Fabrikantens navn og adresse : .

5 . I givet fald navn og adresse paa fabrikantens repraesentant : .

.

.

6 . Afskaermningsanordningernes kendetegn ( kort beskrivelse, fabriksmaerke eller betegnelse, nummer): .

.

.

.

7 . Fremstillet til EOEF-typegodkendelse den: .

8 . Proevemyndighed : .

.

9 . Proeverapportens dato og nummer : .

10 . Dato for EOEF-typegodkendelse/naegtelse/tilbagekaldelse/udvidelse af EOEF-typegodkendelsen (*): .

.

11 . AArsagen til eventuel udvidelse af EOEF-typegodkendelsen : .

.

12 . Sted : .

13 . Dato : .

14 . Underskrift : .

15 . De dokumenter, der indgaar i typegodkendelsesrapporten, og som er indgivet til den kompetente myndighed, der meddelte typegodkendelsen, samt en liste over de paagaeldende dokumenter, vedlaegges; der kan efter anmodning udleveres en kopi af denne dokumentation eller af en del heraf .

16 . Eventuelle bemaerkninger : .

.

.

.

.

.

(*) Det ikke gaeldende overstreges .

BILAG III

FORSKRIFTER FOR EOEF-STANDARDTYPEGODKENDELSE AF KOERETOEJSTYPER FOR SAA VIDT ANGAAR MONTERING AF AFSKAERMNIGSSYSTEMER

ANVENDELSESOMRAADE

0.1 .

Alle koeretoejer af klasse N2 med en maksimal masse paa over 7,5 tons, af klasse N3, O3 og O4 skal vaere konstrueret og/eller forsynet med afskaermningssystemer paa en saadan maade, at de nedenfor anfoerte forskrifter overholdes .

0.2 .

Forskrifterne for afskaermningsanordninger som defineret i punkt 4 i bilag I gaelder ikke for koeretoejer, som bestaar af chassis og foererhus, koeretoejer uden karrosseri, terraengaaende koeretoejer som defineret i direktiv 70/156/EOEF, samt koeretoejer, hvor tilstedevaerelsen af afskaermningsanordninger er uforenelig med deres anvendelse . Hvis disse anordninger alligevel monteres paa disse koeretoejer, skal de vaere i overensstemmelse med dette direktivs forskrifter .

ANSOEGNING OM EOEF-STANDARDTYPEGODKENDELSE

1.1 .

Ansoegning om EOEF-standardtypegodkendelse for en koeretoejstype, for saa vidt angaar monteringen af dens afskaermningssystem, skal indgives af fabrikanten af koeretoejet eller dennes repraesentant .

1 .2 .

Med ansoegningen skal foelge nedenstaaende dokumenter i tre eksemplarer og foelgende angivelser :

1.2.1 .

En teknisk beskrivelse af afskaermningssystemet samt en eller flere tegninger, som skal vaere tilstraekkeligt detaljerede og i en skala, som goer det muligt at identificere anordningen .

1.3 .

Et koeretoej, der er repraesentativt for den type, som oenskes godkendt, fremstilles for den tekniske myndighed, der skal foretage afproevningerne, udstyret med sit afskaermningssystem .

EOEF-STANDARDTYPEGODKENDELSE

2 .

Et skema svarende til modellen i tillaegget vedlaegges EOEF-standardtypegodkendelsesskemaet .

GENERELLE FORSKRIFTER

3 .

Aksler

3.1 .

Loeftbare aksler

Saafremt et koeretoej er forsynet med en eller flere loeftbare aksler, skal afskaermningssystemet, naar akslen er nedfaeldet, daekke alle hjul, og, naar akslen er loeftet, de hjul, der er i beroering med vejen .

3.2 .

Selvstyrende aksler

Saafremt et koeretoej er forsynet med en selvstyrende aksel, skal afskaermningssystemet opfylde de betingelser, der gaelder for ikke-styrende hjul, hvis det er fastgjort til den drejelige del . Hvis det ikke er monteret paa denne del, skal det opfylde de betingelser, der gaelder for aksler forsynet med styrende hjul .

4 .

Den udvendige skaermkants placering

4.1 .

Naar det drejer sig om ikke-styrende hjul, maa afstanden ( c ) mellem den langsgaaende flade, som tangerer den udvendige daekside, naar daekkets udbuling ved jorden fraregnes, og skaermkantens inderside ikke overstige 75 mm, medmindre den i punkt 7.2, 8.2 og 9 .2 definerede radius af skaermkantens inderside ikke overstiger 1,0 R, i hvilket tilfaelde afstanden ikke maa overstige 100 mm ( figur 1 ).

4.2 .

Naar det drejer sig om styrende og selvstyrende hjul, maa afstanden ( c ) ikke overstige 100 mm .

5 .

Koeretoejets tilstand

Med henblik paa efterproevning ifoelge dette direktivs bestemmelser skal koeretoejet forefindes i foelgende stand :

a ) det skal vaere ubelaesset, og hjulene skal vaere rettet ligeud

b )

for saa vidt angaar saettevogne skal lastfladen vaere vandret

c )

daekkene skal vaere oppumpede til normalt daektryk .

6 .

Afskaermningssystem

6.1 .

Afskaermningssystemer skal overholde de i punkt 7 eller 9 anfoerte specifikationer .

6.2 .

Afskaermningssystemer til ikke-styrende hjul eller selvstyrende hjul, der er daekket af karrosseriets bund eller lastfladens nederste del, skal overholde de specifikationer, der er fastsat i punkt 7 eller 9, eller specifikationerne i punkt 8 .

SAERLIGE FORSKRIFTER

7 .

Forskrifter vedroerende energiabsorberende afskaermningssystemer til aksler med styrende, selvstyrende eller ikke-styrende hjul

7.1 .

Skaerme

7.1.1 .

Skaermen skal daekke omraadet umiddelbart over daekket eller daekkene og foran og bagved disse, paa foelgende maade :

a ) naar det drejer sig om enkeltakslede eller flerakslede koeretoejer, hvor afstanden ( d ) ( figur 4 ) mellem de daek, der er monteret paa aksler, der stoeder op til hinanden, overstiger 300 mm, skal forkanten ( C ) ( figur 2 ) vende fremefter til en linje O-Z, hvor theta er hoejst 30o i forhold til en vandret linje, naar det drejer sig om aksler med styrende eller selvstyrende hjul, eller hoejst 20o, naar det drejer sig om aksler med ikke-styrende hjul .

Den bageste kant ( figure 2 ) skal vaere foert nedad paa en saadan maade, at den ligger hoejst 100 mm over en vandret linje, der gaar gennem hjulets centrum .

b )

naar det drejer sig om flerakslede koeretoejer, hvor afstanden ( d ) mellem de daek, der er monteret paa aksler, der stoeder op til hinanden, ikke overstiger 300 mm, skal skaermen vaere udformet som vist i figur 4a .

c )

skaermen skal have en samlet bredde ( q ) ( figur 1 ), som er tilstraekkelig til mindst at daekke den fulde bredde af daekket ( b ) eller den fulde bredde af to daek ( t ), naar det drejer sig om tvillinghjul, idet der tages hensyn til de af fabrikanten opgivne ydermaal for daek/hjul . Dimensionerne ( b ) og ( t ) maales i navhoejde og maa ikke indbefatte afmaerkninger, ribber, beskyttelsesbaand osv . paa daeksiderne .

7.1.2 .

Forsiden af den bageste del af skaermen skal vaere forsynet med en afskaermningsanordning, der overholder specifikationerne i bilag II, tillaeg 1 . Denne anordning skal daekke indersiden af skaermen op til en hoejde, hvor en lige linje fra hjulets centrum danner en vinkel paa mindst 30o med en vandret linje gennem hjulets centrum ( figur 3 ).

7.1 .3 .

Hvis skaermene bestaar af flere elementer, maa disse, naar de er monteret, ikke frembyde aabninger, som tillader passage af staenk, naar koeretoejet er i bevaegelse .

7.2 .

Udvendig skaermkant

7.2.1 .

Naar det drejer sig om enkeltakslede eller flerakslede koeretoejer, hvor afstanden ( d ) mellem daekkene paa aksler, der stoeder op til hinanden, overstiger 300 mm, maa den udvendige skaermkants nederste kant ikke raekke ud over foelgende afstande og radier maalt fra hjulets centrum ( figur 2 ):

Rv 9 1,5 R;

a ) Aksler med styrende eller selvstyrende hjul :

fra forkant ( mod koeretoejets forende )

( punkt C ved 30o )

til bagkant ( mod koeretoejets bagende )

( punkt A ved 100 mm )

aa

Rv 9 1,5 R

b )

Aksler med ikke-styrende hjul :

fra forkant ( punkt C ved 20o )

til bagkant ( punkt A ved 100 mm )

aa

Rv 9 1,25 R

hvor R er radius af det paa koeretoejet monterede daek og Rv den radiaere afstand, hvori den udvendige skaermkants nederste kant befinder sig .

7.2.2 .

Naar det drejer sig om flerakslede koeretoejer, hvor afstanden ( d ) mellem daekkene paa aksler, der stoeder op til hinanden, ikke overstiger 300 mm, skal de udvendige skaermkanter, der befinder sig i mellemrummet mellem akslerne, befinde sig i de i punkt 7.2.1 angivne afstande og vaere foert nedad paa en saadan maade, at de ligger hoejst 150 mm over en vandret linje, der gaar gennem hjulets centrum, eller saaledes, at afstanden i vandret linje mellem deres nederste punkter ikke overstiger 60 mm ( figur 4a ).

7.2.3 .

Den udvendige skaermkants dybde skal vaere mindst 45 mm i alle punkter bagved en lodret linje, der gaar gennem hjulets centrum . Skaermkantens dybde kan gradvis mindskes foran denne linje .

7.2.4 .

Naar koeretoejet er i bevaegelse, maa der ikke i de udvendige skaermkanter eller mellem de udvendige skaermkanter og skaermens oevrige dele vaere aabninger, som tillader passage af staenk .

7.3 .

Staenklapper

7.3.1 .

Staenklappens bredde skal overholde kravene til ( q ) i punkt 7.1.1, litra c ), undtagen i de tilfaelde, hvor staenklappen sidder inden for skaermen, i hvilket tilfaelde den skal vaere mindst lige saa bred som daekkets slidbane .

7.3.2 .

Staenklappen skal vaere anbragt omtrent lodret .

7.3.3 .

Maksimumshoejden paa den nederste kant maa ikke overstige 200 mm ( figur 3 ).

Denne afstand saettes op til 300 mm for den bageste aksel, hvor den udvendige skaermkants nederste kants radiaere afstand, Rv, ikke overstiger radius af de daek, der er monteret paa hjulene paa denne aksel .

7.3.4 .

Staenklappen maa ikke befinde sig mere end 300 mm fra daekkets bageste punkt maalt i vandret linje .

7.3.5 .

Naar det drejer sig om flerakslede koeretoejer, hvor afstanden ( d ) mellem daekkene paa aksler, der stoeder op til hinanden, er mindre end 250 mm, skal kun det bageste hjulpar vaere forsynet med staenklapper . Der skal vaere en staenklap ved hvert hjul, naar afstanden ( d ) mellem daekkene paa aksler, der stoeder op til hinanden, er mindst 250 mm ( figure 4b ).

7.3.6 .

Staenklappen maa ikke boejes mere end 100 mm bagud, naar den paavirkes med en kraft paa 3 N pr . 100 mm staenklapbredde i et punkt, der ligger 50 mm over staenklappens nederste kant .

7.3.7 .

Hele forsiden af den del af staenklappen, som er i overensstemmelse med de fastsatte mindstemaal, skal vaere forsynet med en afskaermningsanordning, der svarer til specifikationerne i bilag II, tillaeg 1 .

7.3.8 .

Der maa ikke mellem skaermens nederste bagkant og staenklappen vaere aabninger, som tillader passage af staenk .

7.3.9 .

Naar afskaermningsanordningen er i overensstemmelse med specifikationerne for staenklapper ( punkt 7.3 ), er en ekstra staenklap ikke paakraevet .

8 .

Forskrifter for afskaermningssystemer med energiabsorberende afskaermningsanordninger til aksler med ikke-styrende eller selvstyrende hjul ( se punkt 6.2 )

8.1 .

Skaerme

8.1.1 .

Skaermene skal daekke omraadet umiddelbart over daekkene . Den yderste for - og bagkant skal naa mindst til et vandret plan, som tangerer daekkenes oeverste kant ( figur 5 ). Dog kan bagkanten erstattes af staenklappen; denne skal i saa fald naa til skaermens ( eller det hertil svarende elements ) oeverste del .

8.1.2 .

Hele den bageste del af skaermens inderside skal vaere forsynet med en afskaermningsanordning, som svarer til forskrifterne i bilag II, tillaeg 1 .

8.2 .

Udvendige skaermkanter

8.2 .1 .

Naar det drejer sig om enkeltakslede eller flerakslede koeretoejer, hvor afstanden mellem daek, der stoeder op til hinanden, er over eller lig med 250 mm, skal den udvendige skaermkant daekke overfladen fra den nederste del af skaermens oeverste del til en ret linje, som dannes af tangenten paa daekkenes oeverste kant, og daekke det lodrette plan, der dannes af tangenten paa daekkets eller daekkenes og skaermens forside og den staenklap, som er anbragt bag hjulene ( figur 5b ).

Naar det drejer sig om flerakslede koeretoejer, skal en udvendig skaermkant anbringes paa hvert hjul .

8.2.2 .

Der maa ikke mellem den udvendige skaermkant og skaermens nederste del vaere aabninger, som tillader passage af staenk .

8.2.3 .

Naar staenklapperne ikke er monteret bag hvert hjul ( se punkt 7.3.5 ) skal den udvendige skaermkant forloebe uafbrudt fra staenklappens yderkant til det lodrette plan, som tangerer det forreste punkt paa den foerste aksels daek ( figur 5a ).

8.2.4 .

Hele indersiden af den udvendige skaermkant, hvis dybde ikke maa vaere under 100 mm, skal vaere forsynet med en energiabsorberende afskaermningsanordning, der overholder de i bilag II anfoerte specifikationer .

8.3 .

Staenklapper

Staenklapperne skal straekke sig op til den nederste del af skaermen og opfylde forskrifterne i punkt 7.3.1 til 7.3.9 .

9 .

Forskrifter for afskaermningssystemer med afskaermningsanordninger med luft/vand-separator til aksler med styrende, selvstyrende eller ikke-styrende hjul

9.1 .

Skaerme

9.1.1 .

Skaermene skal svare til forskrifterne i punkt 7.1.1, litra c ).

9.1.2 .

Skaermene til enkeltakslede eller flerakslede koeretoejer, hvor afstanden mellem daekkene paa aksler, der stoeder op til hinanden, overstiger 300 mm, skal tillige opfylde forskrifterne i punkt 7.1.1, litra a ).

9.1.3 .

Naar det drejer sig om flerakslede koeretoejer, hvor afstanden mellem daekkene paa aksler, der stoeder op til hinanden, ikke overstiger 300 mm, skal skaermene tillige svare til den i figur 7 viste model .

9.2 .

Udvendige skaermkanter

9.2.1 .

De udvendige skaermkanters nederste kant skal vaere forsynet med en afskaermningsanordning med luft/vand-separator, som er i overensstemmelse med forskrifterne i bilag II .

9.2.2 .

Naar det drejer sig om enkeltakslede eller flerakslede koeretoejer, hvor afstanden mellem daekkene paa aksler, der stoeder op til hinanden, overstiger 300 mm, skal den nederste kant af den paa den udvendige skaermkant monterede afskaermningsanordning have foelgende maksimumsdimensioner og -radier maalt fra hjulets centrum ( figur 6 og 7 ):

Rv 9 1,05 R;

a ) Aksler med styrende eller selvstyrende hjul :

fra forkant ( mod koeretoejets forende ) ( punkt C ved 30o )

til bagkant ( mod koeretoejets bagende ) ( punkt A ved 100 mm )

aa

Rv 9 1,05 R

b )

Aksler med ikke-styrende hjul :

fra forkant ( punkt C ved 20o )

til bagkant ( punkt A ved 100 mm )

aa

Rv 9 1,00 R

hvor R er radius af det paa koeretoejet monterede daek, og Rv er radiusafstanden fra den udvendige skaermkants yderste punkt til hjulets centrum .

9.2.3 .

Naar det drejer sig om flerakslede koeretoejer, hvor afstanden mellem daekkene paa aksler, der stoeder op til hinanden, ikke overstiger 300 mm, skal de udvendige skaermkanter i mellemrummet mellem akslerne forloebe som specificeret i punkt 9.1.3 og vaere foert nedad saaledes, at de ikke befinder sig mere end 100 mm over en vandret lige linje, der gaar gennem hjulenes centrum ( figur 7 ).

9.2.4 .

Den udvendige skaermkants dybde skal vaere mindst 45 mm i alle punkter bagved en lodret linje, der gaar gennem hjulets centrum . Skaermkantens dybde kan gradvis mindskes foran denne linje .

9.2.5 .

Der maa ikke i den udvendige skaermkant eller mellem den udvendige skaermkant og skaermen vaere aabninger, som tillader passage af staenk .

9.3 .

Staenklapper

9.3.1 .

Staenklapperne skal vaere :

a ) i overensstemmelse med punkt 7.3 ( figur 3 ), eller

b )

i overensstemmelse med punkt 7.3.1, 7.3.2, 7.3.5, 7.3.8 og 9.3.2 ( figur 6 ).

9.3.2 .

Afskaermningsanordninger, som overholder de i bilag II, tillaeg 2, anfoerte specifikationer, skal monteres paa de i punkt 9.3.1, litra b ), omtalte staenklapper og mindst i deres fulde bredde .

9.3.2.1 .

Denne afskaermningsanordnings nederste kant maa ikke vaere mere end 200 mm fra jorden .

9.3.2.2 .

Afskaermningsanordningen skal vaere mindst 100 mm hoej .

9.3.2.3 .

Bortset fra den nederste del med afskaermningsanordningen maa den i punkt 9 .3.1, litra b ), omhandlede staenklap ikke kunne boejes mere end 100 mm bagud, naar den paavirkes med en kraft paa 3 N pr . 100 mm staenklapbredde maalt, hvor staenklappen skaerer afskaermningsanordningen i dennes funktionsstilling; paavirkningen skal ske i et punkt, der ligger 50 mm over staenklappens nederste kant .

9.3.3 .

Staenklappen maa ikke vaere mere end 200 mm fra daekkets bageste punkt maalt i vandret linje .

Tillaeg MODEL ( Stoerste format : A4 ( 210 mm × 297 mm )) BILAG TIL EOEF-STANDARDTYPEGODKENDELSESSKEMA FOR EN KOERETOEJSTYPE FOR SAA VIDT ANGAAR MONTERING AF AFSKAERMNINGSSYSTEMER ( Artikel 4, stk . 2, og artikel 10 i Raadets direktiv 70/156/EOEF af 6 . februar 1970 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne koeretoejer og paahaengskoeretoejer dertil ) e . . .

Administrative angivelser

EOEF-standardtypegodkendelsesnummer : ..........................Udvidelse: .

1 .

Koeretoejets fabriks - eller handelsmaerke : .

2 .

Koeretoejets type og handelsbetegnelse : .

.

3 .

Maader, hvorpaa typen, hvis angivet paa koeretoejet, kan identificeres : .

3.1.

Placering af en saadan maerkning : .

4 .

Koeretoejets klasse: .

5 .

Fabrikantens navn og adresse : .

.

6 .

I givet fald navn og adresse paa fabrikantens repraesentant : .

.

7 .

Afskaermningssystemernes kendetegn ( kort beskrivelse, fabriksmaerke eller betegnelse, typegodkendelsesnummer for de anvendte afskaermningsanordninger ): .

.

.

8 .

Koeretoejet fremstillet til EOEF-standardtypegodkendelse den : .

9 .

Proevemyndighed : .

.

10 .

Proeverapportens dato : .

11 .

Proeverapportens nummer : .

12 .

AArsagen til eventuel udvidelse af EOEF-standardtypegodkendelse : .

.

13 .

EOEF-standardtypegodkendelse for saa vidt angaar montering af afskaermningssystemer meddeles/naegtes (¹)

14 .

Sted : .

15 .

Dato : .

16 .

Underskrift : .

17 .

De dokumenter, der indgaar i standardtypegodkendelsesrapporten, og som er indgivet til den kompetente myndighed, der meddelte EOEF-standardtypegodkendelsen, samt en liste over de paagaeldende dokumenter, vedlaegges; der kan efter anmodning udleveres en kopi af denne dokumentation eller af en del heraf .

18 .

Eventuelle bemaerkninger : .

.

.

.

.

(*) Det ikke gaeldende overstreges .

BILAG IV

PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE - PRODUKTIONENS OPHOER

1 .

Produktionens overensstemmelse

1.1 .

Alle afskaermningsanordninger, der baerer EOEF-typegodkendelsesmaerke, skal vaere i overensstemmelse med den godkendte type . Myndigheden, som har udstedt typegodkendelsesmaerket, skal beholde et eksemplar af anordningen, som sammen med EOEF-typegodkendelsesskemaet kan benyttes til at afgoere, om de anordninger, som bringes paa markedet, og som baerer typegodkendelsesmaerke, opfylder de fastsatte betingelser .

1.2 .

Anordningens type bestemmes af den model og de beskrivende dokumenter, som indgives sammen med ansoegningen om EOEF-typegodkendelse . Anordninger, hvis specifikationer er identiske med den oprindelige models, og hvis oevrige komponenter ikke afviger fra den oprindelige models undtagen paa punkter, som ikke vedroerer de i dette bilag omhandlede egenskaber, skal anses for at tilhoere samme type .

1.3 .

Fabrikanten skal rutinemaessigt udfoere kontrol med henblik paa at kunne garantere, at produktionen er i overensstemmelse med den godkendte type .

Til dette formaal skal fabrikanten :

- enten raade over eget laboratorium, der er udstyret saaledes, at de vigtigste afproevninger kan udfoeres

- eller soerge for, at afproevninger af produktionens overensstemmelse udfoeres af et godkendt laboratorium .

Resultaterne af kontrollen af produktionens overensstemmelse skal staa til de kompetente myndigheders disposition i mindst et aar .

1.4 .

De komponente myndigheder kan tillige foretage stikproevekontrol .

1.5 .

Kontrollen af produktionens overensstemmelse med den typegodkendte anordning skal udfoeres under de forhold og under anvendelse af de metoder, der er angivet i bilag II .

Efter anmodning fra den myndighed, som har meddelt typegodkendelse, skal fabrikanten med henblik paa udfoerelse af overensstemmelsesafproevninger og -kontrol stille anordninger af den tidligere godkendte type til dens raadighed .

1.6 .

Produktionens overensstemmelse foreligger, saafremt ni ud af ti vilkaarligt udvalgte eksemplarer opfylder de i punkt 4 i tillaeg 1 og 2 til bilag II anfoerte forskrifter .

1.7 .

Dersom den i punkt 1.6 anfoerte betingelse ikke er opfyldt, skal der udtages endnu en proeve bestaaende af ti vilkaarligt udvalgte enheder .

Gennemsnittet af alle maalinger skal opfylde specifikationerne i punkt 4 i tillaeg 1 og 2 til bilag II, og ingen enkelt maaling maa ligge under 95 % af disse specifikationer .

2 .

Produktionens ophoer

Saafremt indehaveren af en EOEF-typegodkendelse fuldstaendigt indstiller produktionen, skal han straks underrette den kompetente myndighed herom .