31990R3943

Rådets forordning (EØF) nr. 3943/90 af 19. december 1990 om gennemførelsesbestemmelser til den observations- og inspektionsordning, der er fastlagt i henhold til artikel XXIV i konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis

EF-Tidende nr. L 379 af 31/12/1990 s. 0045 - 0059
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 10 s. 0031
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 10 s. 0031


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 3943/90

af 19. december 1990

om gennemfoerelsesbestemmelser til den observations- og inspektionsordning, der er fastlagt i henhold til artikel XXIV i konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 170/83 af 25. januar 1983 om en faellesskabsordning for bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne (1), som aendret ved akten vedroerende Spaniens og Portugals tiltraedelse, saerlig artikel 11,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra foelgende betragtninger:

Konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis blev godkendt af Raadet ved afgoerelse 81/691/EOEF (2);

ifoelge konventionens artikel XXIV skal der indfoeres en observations- og inspektionsordning med henblik paa at fremme virkeliggoerelsen af konventionens maalsaetning og sikre overholdelsen af dens bestemmelser;

ifoelge den paagaeldende artikel skal ordningen blandt andet omfatte fremgangsmaaden ved bording og inspektion foretaget af observatoerer og inspektoerer, der er udpeget af konventionens kontraherende parter; den skal ogsaa omfatte fremgangsmaaden ved retsforfoelgning og gennemfoerelse af sanktioner i flagstaten paa grundlag af bevismateriale hidroerende fra saadan bording og inspektion;

Kommissionen for Bevarelse af de Marine Levende Ressourcer i Antarktis (CCAMLR) har behoerigt vedtaget en observations- og inspektionsordning; det er noedvendigt at fastsaette bestemmelser for ordningens gennemfoerelse i Faellesskabet;

det vil vaere hensigtsmaessigt, at det ved inspektion af EF-fartoejer i det af konventionen omfattede omraade ogsaa paases, at de overholder andre relevante faellesskabsforanstaltninger til kontrol med og bevarelse af fiskeressourcerne;

i forbindelse med overvaagningen af fiskeriet i det af konventionen omfattede omraade er det noedvendigt, at medlemsstaterne samarbejder med hinanden og med Kommissionen ved anvendelsen af ordningen og andre relevante faellesskabsforanstaltninger;

observations- og inspektionsordningen finder anvendelse, uden at dette beroerer medlemsstaternes forpligtelse efter artikel 1 i Raadets forordning (EOEF) nr. 2241/87 af 23. juli

1987 om fastsaettelse af visse foranstaltninger til kontrol af fiskeri (3), som aendret ved forordning (EOEF) nr. 3483/88 (4), til at inspicere og overvaage EF-fartoejer, der har udoevet fiskeri og dertil knyttede aktiviteter i det af konventionen omfattede omraade;

ordningen kan aendres, og der boer derfor aabnes mulighed for vedtagelse af aendringer, som der i CCAMLR er enighed om paa multilateralt plan, samt naermere regler for ordningens gennemfoerelse -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den observations- og inspektionsordning, der er indfoert under konventionen for bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis, i det foelgende benaevnt »ordningen«, finder anvendelse i Faellesskabet.

Ordningen er gengivet i bilaget.

Artikel 2

1. Kommissionen udpeger EF-observatoerer og -inspektoerer til at medvirke ved ordningen. Observatoererne og inspektoererne kan udnaevnes af Kommissionen eller af en medlemsstat, og kan placeres paa ethvert fartoej henhoerende under en medlemsstat eller, efter aftale med en anden kontraherende part, paa et af dennes fartoejer, der udfoerer eller skal til at udfoere observations- eller inspektionsopgaver eller videnskabelig forskning i det af konventionen omfattede omraade. Inspektoerer og observatoerer kan foretage observation og inspektion om bord paa fartoejer, der er beskaeftiget med fangst af marine levende ressourcer eller videnskabelig forskning vedroerende fiskeressourcerne i det af konventionen omfattede omraade.

2. Ud over deres opgaver under ordningen inspicerer EF-inspektoererne i det af konventionen omfattede omraade EF-fartoejer, som er omfattet af ordningen, for at paase, at de overholder alle andre faellesskabsforanstaltninger til bevarelse eller kontrol af fiskeressourcerne, der gaelder for disse fartoejer.

Artikel 3

Medlemsstaterne skal ved anvendelsen af ordningen samarbejde med hinanden og med Kommissionen.

Artikel 4

Eventuelle gennemfoerelsesbestemmelser til naervaerende forordning fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 14 i forordning (EOEF) nr. 170/83.

Artikel 5

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 19. december 1990.

Paa Raadets vegne

C. VIZZINI

Formand

(1) EFT nr. L 24 af 27. 1. 1983, s. 1.

(2) EFT nr. L 252 af 5. 9. 1981, s. 26.

(3) EFT nr. L 207 af 29. 7. 1987, s. 1.

(4) EFT nr. L 306 af 11. 11. 1988, s. 2.

BILAG

OBSERVATIONS- OG INSPEKTIONSORDNING VEDTAGET AF KOMMISSIONEN FOR BEVARELSE AF DE MARINE LEVENDE RESSOURCER I ANTARKTIS

Bemaerk

1. I nedenstaaende tekst til den observations- og inspektionsordning, der er vedtaget af Kommissionen for Bevarelse af de Marine Levende Ressourcer i Antarktis (CCAMLR), er udtrykket »Kommissionen« af klarhedshensyn blevet erstattet af »CCAMLR«.

2. Tillaeggene til observations- og inspektionsordningen indeholder inspektionsfartoejernes vimpel, formularen til inspektionsrapporter og identitetskortet for inspektoerer, som godkendt af Kommissionen for Bevarelse af de Marine Levende Ressourcer i Antarktis.

OBSERVATIONS- OG INSPEKTIONSORDNINGEN

VIII. Hvert medlem af CCAMLR kan udpege observatoerer og inspektoerer som omhandlet i konventionens artikel XXIV.

a) De udpegede observatoerer og inspektoerer skal vaere fortrolige med de aktiviteter inden for fiskeri og videnskabelig forskning, der skal observeres og inspiceres, samt med konventionens bestemmelser og de i henhold hertil vedtagne foranstaltninger.

b)

Medlemmerne skal attestere kvalifikationerne for hver enkelt observatoer og inspektoer, som de udpeger.

c)

Observatoerer og inspektoerer skal vaere statsborgere henhoerende under den kontraherende part, som udpeger dem, og er i den periode, hvor de udfoerer observation og inspektion, udelukkende undergivet den paagaeldende kontraherende parts jurisdiktion.

d)

Observatoerer og inspektoerer skal vaere i stand til at kommunikere paa det sprog, der anvendes i flagstaten for det fartoej, paa hvilket de udfoerer deres opgaver.

e)

Observatoerer og inspektoerer skal indroemmes status som skibsofficerer, saa laenge de er om bord paa et saadant fartoej.

f)

Navnene paa udpegende observatoerer og inspektoerer skal meddeles CCAMLR senest den 1. maj hvert aar. Udpegning skal gaelde for perioden indtil den 1. juli det foelgende aar.

VIII. CCAMLR foerer en liste over attesterede observatoerer og inspektoerer udpeget af medlemmerne.

a) CCAMLR meddeler listen over observatoerer og inspektoerer til hver kontraherende part senest den 31. maj hvert aar.

VIII. Med henblik paa at kontrollere overholdelsen af de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til konventionen, er de af medlemmerne udpegede observatoerer og inspektoerer bemyndigede til at foretage observation og inspektion om bord paa fartoejer, der foretager videnskabelig forskning eller fiskeri efter marine levende ressourcer i det omraade, der er omfattet af konventionen.

a) Observation og inspektion kan foretages af udpegede observatoerer og inspektoerer fra fartoejer henhoerende under de udpegede stater.

b)

Skibe med observatoerer eller inspektoerer skal foere et saerligt flag eller en saerlig vimpel, som er godkendt af CCAMLR, til angivelse af, at de ombordvaerende observatoerer og inspektoerer udfoerer observations- og inspektionsopgaver i overensstemmelse med denne ordning.

c)

Observatoerer og inspektoerer kan ogsaa placeres om bord paa fartoejer, for hvilke der mellem den udpegende stat og flagstaten aftales en plan for ombordtagning og landsaetning af observatoerer og inspektoerer.

IIIV. Hver kontraherende part skal senest den 1. maj hvert aar meddele CCAMLR en liste over alle de fartoejer, der foerer dens flag, og som har til hensigt at foretage fiskeri efter marine levende ressourcer i det af konventionen omfattede omraade i det aar, der begynder den 1. juli. En saadan liste skal indeholde foelgende angivelser:

- fartoejets navn

- fartoejets radiokaldesignal som registreret ved flagstatens kompetente myndigheder

- fartoejets hjemstedshavn og nationalitet

- fartoejets ejer eller charterer

- bekraeftelse paa, at skibsfoereren er blevet underrettet om de foranstaltninger, der gaelder for det eller de omraader, hvor fartoejet vil foretage fiskeri efter marine levende ressourcer i det af konventionen omfattede omraade.

a) CCAMLR fremsender senest den 31. maj hvert aar en samlet liste over alle saadanne fartoejer til alle parter. Listen skal ogsaa indeholde navnene paa forskningsfartoejer, der er optaget i den fortegnelse over

permanente forskningsfartoejer, som er blevet opstillet i overensstemmelse med punkt 60 i rapporten fra CCAMLR's femte moede.

b)

Hver kontraherende part skal ogsaa snarest muligt underrette CCAMLR om fartoejer, der foerer dens flag, og som tilfoejes paa eller udgaar af listen i den loebende fangstsaeson. CCAMLR videregiver straks saadanne oplysninger til de oevrige kontraherende parter.

IIIV. a) Ethvert fartoej, der opholder sig i det af konventionen omfattede omraade med henblik paa fangst af eller videnskabelig forskning vedroerende marine levende ressourcer, skal, naar et skib med en observatoer eller inspektoer om bord (tilkendegives ved foering af flag eller vimpel som omhandlet i afsnit III, litra b)) giver det i den internationale signalkode fastsatte signal, stoppe eller traeffe andre noedvendige foranstaltninger, der kan goere det lettere for observatoeren eller inspektoeren sikkert og hurtigt at gaa om bord i fartoejet, medmindre fartoejet aktivt er i faerd med at foretage fangstoperationer, i hvilket tilfaelde det skal goere det saa hurtigt som praktisk muligt.

b)

Skibsfoereren skal tillade observatoeren eller inspektoeren, der kan ledsages af assistenter, at gaa om bord i fartoejet.

IIVI. Observatoerer og inspektoerer har befoejelse til at observere og inspicere fangst, net og andre fiskeredskaber samt fangst- og forskningsaktiviteter, og skal have adgang til optegnelser, fangstrapporter og positionsangivelser, for saa vidt det er noedvendigt for udfoerelsen af deres funktioner.

a)

Hver observatoer og inspektoer skal baere et identitetspapir, udstedt af den udpegende stat i en form, der er godkendt eller foreskrevet af CCAMLR, og med angivelse af, at observatoeren eller inspektoeren er blevet udpeget til at foretage observation og inspektion i overensstemmelse med denne ordning.

b)

Naar en observatoer eller inspektoer gaar om bord i et fartoej, skal vedkommende forevise det i litra a) omhandlede identitetspapir.

c)

Observation og inspektion skal foretages, saa det er til mindst mulig gene og ulejlighed for fartoejet. Undersoegelserne skal begraenses til en konstatering af kendsgerninger vedroerende overholdelsen af de CCAMLR-foranstaltninger, der gaelder for den paagaeldende flagstat.

d)

Observatoerer og inspektoerer kan tage fotografier, hvis dette er noedvendigt for at dokumentere en formodet overtraedelse af gaeldende CCAMLR-foranstaltninger. Der skal tages to saet fotografier, hvoraf det ene skal vedlaegges den meddelelse om formodede overtraedelser, som udleveres til skibsfoereren i overensstemmelse med afsnit VIII.

e)

Observatoerer og inspektoerer skal fastgoere et af CCAMLR godkendt identifikationsmaerke til ethvert net eller andet fiskeredskab, som menes at have vaeret anvendt i strid med de gaeldende bevarelsesforanstaltninger, og dette skal angives i de rapporter og den meddelelse, der er omhandlet i afsnit VIII.

f)

Skibsfoereren skal yde observatoerer og inspektoerer den fornoedne bistand ved udfoerelsen af deres opgaver, herunder om noedvendigt tillade brug af kommunikationsudstyret.

IVII. Hvis et fartoej naegter at stoppe eller paa anden maade undlader at lette en observatoers eller inspektoers ombordstigning, eller hvis skibsfoereren eller besaetningen generer en observatoers eller inspektoers udfoerelse af de paalagte opgaver, skal den paagaeldende observatoer eller inspektoer udfaerdige en detaljeret rapport med en fuldstaendig beskrivelse af alle omstaendighederne og foranledige, at rapporten til den udpegende stat fremsendes som fastsat i de relevante bestemmelser i afsnit VIII og IX.

a) Stoeder en observatoer eller en inspektoer paa modstand, eller bliver rimelige anmodninger, som observatoeren eller inspektoeren fremsaetter i forbindelse med udfoerelsen af sine opgaver, ikke efterkommet, skal flagstaten handle, som om observatoeren eller inspektoeren var en observatoer eller inspektoer fra denne stat.

b)

Flagstaten skal i overensstemmelse med afsnit X aflaegge rapport om de skridt, der er taget i henhold til dette stykke.

VIII. Observatoerer og inspektoerer skal udarbejde detaljerede rapporter om deres observations- og inspektionsvirksomhed. Rapporterne skal fremsendes til det udpegende medlem, som igen skal rapportere til CCAMLR.

a)

Inden et fartoej, der er blevet observeret eller inspiceret, forlades, skal observatoeren eller inspektoeren give skibsfoereren et inspektionscertifikat og en skriftlig meddelelse om eventuelle formodede overtraedelser af gaeldende CCAMLR-foranstaltninger og give skibsfoereren mulighed for at fremsaette skriftlige bemaerkninger til meddelelsen.

b)

Skibsfoereren skal underskrive meddelelsen som bekraeftelse paa, at den er modtaget og at der er givet mulighed for at fremsaette bemaerkninger.

IIIX.

De i afsnit VIII omhandlede rapporter fremsendes til flagstaten, og denne skal have mulighed for at fremsaette bemaerkninger hertil, inden de behandles af CCAMLR.

IIIX.

Hvis der som foelge af observation eller inspektion foretaget i henhold til disse bestemmelser foreligger bevis for overtraedelse af foranstaltninger, der er vedtaget under konventionen, skal flagstaten ivaerksaette retsforfoelgning og om noedvendigt paalaegge sanktioner. Flagstaten skal give meddelelse til CCAMLR om en saadan retsforfoelgning og paalaeggelse af sanktioner.

Tillaeg 1

CCAMLR's OBSERVATIONS- OG INSPEKTIONSORDNINGSVIMPEL

>START GRAFIK>

200 cm<?aeQS>90 cm

> SLUT GRAFIK>

Tillaeg 2

KOMMISSIONEN FOR BEVARELSE AF DE MARINE LEVENDE RESSOURCER I ANTARKTIS

INSPEKTIONSRAPPORT

(Inspektoer: Brug blokbogstaver)

Meddelelse til foereren af det fartoej, der skal inspiceres

CCAMLR-inspektoeren skal fremvise sit identitetspapir, naar han kommer om bord. Han har derpaa ret til at inspicere og maale alle fiskeredskaber, der befinder sig paa eller i naerheden af arbejdsdaekket og er rede til brug, og fangsterne paa og/eller under daekket samt alle relevante dokumenter. Denne inspektion finder sted for at kontrollere, om De overholder de CCAMLR-foranstaltninger, som Deres land ikke har fremsat indsigelse imod, og, uanset om der er fremsat saadanne indsigelser, for at kontrollere logbogsangivelser og fangstoptegnelser for det af konventionen omfattede omraade samt fangsterne om bord. Inspektoeren er bemyndiget til at undersoege og fotografere fartoejets fiskeredskaber, fangst, logbog og andre relevante dokumenter. Inspektoeren vil ikke anmode Dem om at indhale Deres net. Han kan dog forblive om bord, indtil nettet er indhalet.

INSPEKTOER(ER)

1. Navn(e) .

Udpegende land .

.

2. Navn og identifikationsbogstaver og/eller -tal for det fartoej, der har inspektoeren om bord .

.

OPLYSNINGER OM DET INSPICEREDE FARTOEJ

3. Land og registreringshavn .

4. Fartoejets navn og registreringsnummer .

5. Fartoejets art (fiskeri, forskning) .

6. Skibsfoererens navn .

7. Ejerens navn og adresse .

.

8. Position som fastslaaet af inspektionsfartoejets foerer kl. . GMT

Bredde ........................................................................... Laengde .

a) Udstyr, der er anvendt til at fastslaa positionen .

.

.

9. Position som fastslaaet af det inspicerede fartoejs foerer kl. . GMT

Bredde ........................................................................... Laengde .

a) Udstyr, der er anvendt til at fastslaa positionen .

.

.

DATO OG KLOKKESLAET FOR INSPEKTIONENS PAABEGYNDELSE OG AFSLUTNING

10. Dato .;ankomst om bord kl. ................. GMT;fra borde kl. ................. GMT

INSPICEREDE REDSKABER PAA ELLER I NAERHEDEN AF ARBEJDSDAEKKET

11.

11. >TABELPOSITION>

MASKEMAALINGER - I MILLIMETER

12.

Redskab nr. ................................Placeringen af det redskab, der maales (i vandet) .

(paa arbejdsdaekket) .

Redskabets tilstand (mellemline) .

(vaadt-toert) .

Foerste maaling i henhold til bevarelsesforanstaltning 4/V (Artikel 6)

12.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

12. gennemsnitlig maskestoerrelse

mm i alt for 20 masker 20 maalinger =

gennemsnitlig maskestoerrelse

40 yderligere maalinger i overensstemmelse med bevarelsesforanstaltning 4/V (Artikel 6):

12.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

12.

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

12. gennemsnitlig maskestoerrelse

mm i alt for 60 masker 60 maalinger =

gennemsnitlig maskestoerrelse

.

Hvis foereren bestrider de foerste 60 maskemaalinger, maales yderligere 20 masker ved hjaelp af en vaegt eller et dynamometer i overensstemmelse med bevarelsesforanstaltninger 4/V (Artikel 6, stk. 2). Denne maaling anses som endelig.

Endelig maaling i tilfaelde af uenighed, bevarelsesforanstaltning 4/V (Artikel 6, stk. 2)

12.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

12. gennemsnitlig maskestoerrelse

mm i alt for 20 masker 20 maalinger =

gennemsnitlig maskestoerrelse

RESULTAT AF INSPEKTIONEN AF FISK OM BORD

13. I givet fald resultat af inspektion af fisk i sidste traek>TABELPOSITION>

Angiv fangsten i bruttovaegt (dvs. ikke-forarbejdet vaegt)

14. Resultat af inspektionen af fisk om bord

> TABELPOSITION>

15. Er foelgende data indfoert i logbogen eller i andre fortegnelser om bord paa fartoejet?

Beskrivelse af fartoejet

.

JA

NEJ

skibets navn

fartoejstype

registreringsnummer og registreringshavn

skibets nationalitet

bruttoregistertonnage

laengde overalt (m)

maksimal akselseffekt (kW ved ........ omdr./min) eller hk.

Beskrivelse af redskaberne

JA

NEJ

trawltype (ifoelge FAO-nomeklaturen)

kodenummer for trawltypen

maskestoerrelse ved aabningen (mm)

maskestoerrelse i loeftet (mm strakt)

maskestoerrelse i posen (mm)

netbeskrivelse (herunder reblaengder, garntykkelser, maskestoerrelser)

redskabsbeskrivelse (skovle, mellemliner osv., alt efter tilfaeldet)

akustisk undervandsudstyr, ekkolod (typer og frekvenser), sonar (typer og frekvenser), netsonde (ja/nej)

Oplysninger om traek

JA

NEJ

dato

position ved fiskeriets begyndelse (i grader og minutter)

tidspunktet for fiskeriets begyndelse (i timer og minutter GMT; ved angivelse i lokal tid anfoeres afvigelsen fra GMT)

tidspunktet for fiskeriets afslutning (inden indhaling)

bunddybde (m)

fiskedybde (kun ved anvendelse af flydetrawl)

trawlretning (hvis kursen aendredes under trawlingen, angives retningen for det laengste stykke)

indhalingshastighed

. Miljoe

.

JA

NEJ

isforekomster i vandet

skydaekke eller vejrtype

vindhastighed (knob) eller vindstyrke (Beufort-skalaen) og vindretning

vandets overfladetemperatur

luftens temperatur

Fangstoptegnelser for hvert traek

JA

NEJ

anslaaet samlet fangst (kg)

tilnaermelsesvis fordeling af arter (procent af den samlede maengde)

maengden og fordelingen af genudsatte fisk

det eventuelle antal kasser af hver fiskestoerrelse pr. art

forekomst af fiskelarver

Daglig registrering af generelle oplysninger

JA

NEJ

tidspunktet for soegningens paabegyndelse

tidspunktet for soegningens afslutning og traekkets paabegyndelse

tidspunktet for soegningens genoptagelse efter traek

tidspunktet for soegningens afslutning

16. Er der om bord paa fartoejet opsat eksemplarer af CCAMLR-plakaten om marine efterladenskaber?

JA

NEJ

17. Er det internationale radiokaldesignal tydeligt angivet paa et vejrdaek og paa saavel bagbords- som styrbordssiden af fartoejet?

JA

NEJ

18. Er der foretaget registrering af:

a) datoer, steder, typer og maengder af eventuelle fiskeredskaber, der er mistet i omraadet?

. a)

JA

NEJ

b)

mistede eller overbordkastede net, netdele, stropper eller andre potentielt farlige marine efterladenskaber, som tilfaeldigt er blevet fundet under fartoejets ophold i omraadet, herunder redskabernes stand og maengde?

JA

NEJ

c)

antal og tilstand for eventuelle fisk, fugle, havpattedyr eller andre organismer, som var indviklet i efterladenskaberne, da de blev fundet?

JA

NEJ

d)

hvad der blev foretaget med efterladenskaberne?

JA

NEJ

e)

en liste over de ombordvaerende typer og maengder net?

JA

NEJ

f)

er hvert net identificeret?

JA

NEJ

g)

antal, arter, alder, stoerrelse, koen og reproduktionsstadium for eventuelle fugle og havpattedyr, der tilfaeldigt er fanget i forbindelselse med fiskeriet?

JA

NEJ

19. Er der doede eller levende fugle eller havpattedyr om bord?

.

JA

NEJ

Meddelelse til det inspicerede fartoejs foerer:

Paa dette stadium afsluttes inspektionen, medmindre der er fundet en formodet overtraedelse. Er dette ikke tilfaeldet, fortsaettes under punkt 27. Er der fundet en formodet overtraedelse, anfoerer inspektoeren overtraedelsen og sin underskrift her. De skal medunderskrive for at bekraefte, at De er blevet underrettet om overtraedelsen. Deres underskrift er ikke ensbetydende med, at De accepterer den formodede overtraedelse.

20. Den formodede overtraedelses art: .

.

.

.

Inspektoerens underskrift: .

Skibsfoererens underskrift: .

Findes der en formodet overtraedelse, kan inspektoeren:

1. undersoege og fotografere det inspicerede fartoejs redskaber, fangster, logboeger og andre relevante dokumenter

2.

anmode Dem om at indstille fiskeriet, saafremt den formodede overtraedelse bestaar i

a) fiskeri i et lukket omraadet eller med redskaber, der er forbudt i et bestemt omraade

b)

fiskeri efter bestande eller arter efter den dato, paa hvilken eksekutivsekretaeren har meddelt medlemmerne, at direkte fiskeri efter disse bestande eller arter er forbudt.

KOMMENTARER OG IAGTTAGELSER

21. Dokumenter, der er kontrolleret efter en formodet overtraedelse .

.

.

.

22.

Bemaerkninger: (I tilfaelde af en difference mellem inspektoerens skoen over fangsterne om bord og de tilsvarende opgoerelse af fangster i logbogen, anfoeres denne difference i procent)

.

.

.

.

23. Fotograferede genstande i forbindelse med en formodet overtraedelse .

.

.

24. Inspektoerens/inspektoerernes oevrige kommentarer, erklaeringer og/eller iagttagelser (i tilfaelde af en formodet overtraedelse vedroerende maskestoerrelser anfoeres ogsaa identifikationsnummeret paa det af inspektoerens fastgjorte netmaerke).

.

.

.

.

25. Erklaering fra medfoelgende inspektoer eller vidne .

.

.

.

26. Den medfoelgende inspektoers eller vidnets navn og underskrift .

.

27. Den ansvarshavendes inspektoers underskrift .

28. Erklaering fra skibsfoererens vidner .

.

.

.

.

29. Skibsfoererens vidnes/vidners navn og underskrift .

.

.

30. Kvittering for modtagelse af rapporten:

Jeg, undertegnede foerer af fartoejet ................................................, bekraefter herved, at jeg dags dato har modtaget en genpart af denne rapport samt et ekstra saet fotografier taget i den forbindelse. Min underskrift indebaerer ikke en godkendelse af nogen del af rapportens indhold.

Dato .

Underskrift .

31. Skibsfoererens kommentarer og underskrift.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.GENPART TIL SKIBSFOEREREN, INSPEKTOEREN BEHOLDER ORIGINALEN

OG DEN ANDEN KOPI MED HENBLIK PAA VIDEREGIVELSE

Bemaerkninger:

Inspektoererne kan anvende disse sider til at anfoere deres kommentarer vedroerende ethvert forhold i forbindelse med inspektionen, som de mener boer rapporteres.

Tillaeg 3

FRONT OF IDENTITY CARD

COMMISSION FOR THE

CONSERVATION OF ANTARCTIC

MARINE LIVING RESOURCES

The Bearer of this Document .

(Name in Capitals)

.(Signature)

is a CCAMLR inspector and has the authority to act under the arrangement approved

by the Commission until 1 July 1990

Issued by: .

Signature: .

Date: .

.

(Name of issuing country in capitals, and inspector's identity number)

Photograph

Seal or Official Stamp

BACK OF IDENTITY CARD

The bearer of this card is an authorised inspector under the

CCAMLR System of Observation & Inspection

Le porteur de cette carte est un inspecteur autorisé à agir

selon le Système d'observation et d'inspection de la CCAMLR

Der Traeger dieses Ausweises ist ein im Rahmen des CCAMLR

Inspektions- und Beobachtungssystems autorisierter Inspektor

Japanese translation

to be

inserted here

Korean translation

to be

inserted here

Okaziciel tego dokumentu jest upowaznionym inspektorem

dzialajacym w ramach Systemu Obserwacji i Kontroli Konwencji

o Ochronie Zywych Zasobow Morskich Antarktyki (CCAMLR)

El portador de esta tarjeta es un inspector autorizado

según el Sistema de Observación e Inspección de la CCRVMA