31990R3037

Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 af 9. oktober 1990 om Den Statistiske Nomenklatur for Økonomiske Aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber

EF-Tidende nr. L 293 af 24/10/1990 s. 0001 - 0026
den finske specialudgave: kapitel 2 bind 7 s. 0152
den svenske specialudgave: kapitel 2 bind 7 s. 0152


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 3037/90

af 9. oktober 1990

om Den Statistiske Nomenklatur for OEkonomiske Aktiviteter i De Europaeiske

Faellesskaber

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Gennemfoerelsen af det indre marked kraever statistike normer for indsamling, fremsendelse og offentliggoerelse af nationale statistikker og EF-statistikker med henblik paa at sikre virksomheder, finansieringsinstitutter, myndigheder og alle andre oekonomiske beslutningstagere inden for enhedsmarkedet paalidelige og sammenlignelige statistiske data;

saadanne oplysninger vil vaere noedvendige for virksomhederne til vurdering af deres konkurrenceevne og vil vaere nyttige for EF-institutionerne med henblik paa at forhindre konkurrencefordrejning;

kun hvis medlemsstaterne anvender nomenklaturer for oekonomiske aktiviteter, som er baseret paa EF-nomenklaturen, vil det vaere muligt at tilvejebringe integrerede statistiske oplysninger, som er tilstraekkelig paalidelige, hurtigt tilgaengelige, fleksible og hensigtsmaessigt opdelt til forvaltning af

det indre marked;

der boer drages omsorg for, at medlemsstaterne, for at tilgodese nationale behov, faar mulighed for at indfoeje yderligere underopdelinger i deres nationale nomenklaturer, der er baseret paa Den Statistiske Nomenklatur for OEkonomiske Aktiviteter i De Europaeiske Faellesskaber;

af hensyn til de oekonomiske statistikkers internationale sammenlignelighed anvender medlemsstaterne og EF-insti-

tutionerne nomenklaturer for oekonomiske aktiviteter, som har direkte relation til De Forenede Nationers Internationale Standardklassifikation af Erhvervsmaessig Virksomhed (ISIC);

anvendelsen af nomenklaturen for oekonomiske aktiviteter i Faellesskabet forudsaetter, at Kommissionen bistaas af det udvalg for det statistiske program, der er nedsat ved afgoerelse 89/382/EOEF, Euratom (4), i alle spoergsmaal vedroerende gennemfoerelsen af naervaerende forordning, navnlig for saa vidt angaar fortolkningen af denne nomenklatur, de mindre aendringer, der skal foretages deri, udformningen og ajourfoeringen af de tilhoerende forklarende bemaerkninger og udarbejdelsen af retningslinjer for klassificering af statistiske enheder i henhold til naevnte nomenklatur;

det er af afgoerende betydning, at indholdet af Den Statistiske Nomenklatur for OEkonomiske Aktiviteter i De Europaeiske Faellesskaber fortolkes ens i alle medlemsstaterne;

gennemfoerelsen af en ny nomenklatur kraever, at der indfoeres en overgangsperiode -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Formaalet med denne forordning er at indfoere en faelles statistisk nomenklatur for oekonomiske aktiviteter i De Europaeiske Faellesskaber for at sikre sammenlignelighed mellem nationale nomenklaturer og EF-nomenklaturer og dermed nationale statistikker og EF-statistikker.

2. Denne forordning gaelder udelukkende for nomenklaturens anvendelse til statistiske formaal.

3. Forordningen indebaerer ikke i sig selv nogen forpligtelse for medlemsstaterne til at indsamle, offentliggoere eller indgive data og indebaerer ingen forpligtelser, med hensyn til, hvilket detaljeringsniveau og hvilke statistiske enheder, der skal anvendes i statistiske undersoegelser og analyser.

Artikel 2

1. Der indfoeres et faelles grundlag for statistiske nomenklaturer for oekonomiske aktiviteter i De Europaeiske Faellesskaber, i det foelgende benaevnt NACE REV 1, der omfatter:

- et foerste niveau angivet ved en bogstavkode (hovedafdelinger)

- et mellemniveau angivet ved en dobbelt bogstavkode (afdelinger)

- et andet niveau angivet ved en tocifret talkode (hovedgrupper)

- et tredie niveau angivet ved en trecifret talkode (grupper)

- et fjerde niveau angivet ved en firecifret talkode (undergrupper).

2. NACE REV 1 er knyttet som bilag til denne forordning.

Artikel 3

1. Kommissionens tjenestegrene benytter NACE REV 1 til alle statistikker opdelt efter oekonomiske aktiviteter.

2. Statistikker opdelt efter medlemsstaternes oekonomiske aktiviteter udarbejdes under anvendelse af NACE REV 1 eller en national nomenklatur, der er afledt heraf, og som overholder foelgende regler:

a) De nationale nomenklaturer skal omfatte samme inddelinger som NACE REV 1, saaledes at hvert niveau skal bestaa af enten de samme positioner som det tilsvarende niveau i NACE REV 1 eller af positioner, der udgoer en noejagtig opdeling af dette.

b)

Der kan tilfoejes yderligere niveauer.

c)

Hvert niveau, bortset fra det hoejeste, skal kunne aggregeres noejagtig til det umiddelbart hoejere niveau i NACE REV 1.

d)

Der kan anvendes en anden kodning.

3. Med henblik paa godkendelse sender medlemsstaterne foer offentliggoerelsen Kommissionen de tekstudkast, hvormed deres nationale nomenklatur fastlaegges eller aendres. Kommissionen efterproever, at disse tekstudkast er i overenstemmelse med stk. 2. Kommissionen fremsender den godkendte nationale nomenklatur til de oevrige medlemsstater til orientering. I de offentliggjorte tekster angiver medlemsstaterne, hvilken korrelation der er mellem den nationale nomenklatur og NACE REV 1.

4. De medlemsstater, der oensker at anvende en national nomenklatur afledt af NACE REV 1, vedtager saa hurtigt som muligt og senest den 31. december 1992 de foranstaltninger, der er noedvendige for indfoerelsen af en national nomenklatur i henhold til naervaerende artikel.

Artikel 4

Ud over bestemmelserne i artikel 3 kan Kommissionen,

hvis der er uoverensstemmelse mellem visse positioner i NACE REV 1 og den nationale oekonomiske struktur, give den paagaeldende medlemsstat tilladelse til inden for en naermere angivet sektor at bruge en gruppering fra NACE REV 1 paa et specifikt niveau.

For at opnaa en saadan tilladelse skal den paagaeldende medlemsstat forelaegge alle noedvendige oplysninger for Kommissionen, saaledes at denne kan bedoemme dens anmodning.

Denne tilladelse indebaerer imidlertid ikke, uanset artikel 3, stk. 2, litra a), at den paagaeldende medlemsstat kan foretage en underopdeling af den aggregerede position, som er forskellig fra den i NACE REV 1 anvendte.

Med mellemrum tager Kommissionen sammen med den paagaeldende medlemsstat anvendelsen af disse bestemmelser op til overvejelse med henblik paa at fastslaa, om de stadig er berettigede.

Artikel 5

Kommissionen traeffer de fornoedne foranstaltninger til gennemfoerelse og administration af NACE REV 1.

Artikel 6

Efter anmodning fra en medlemsstat eller paa eget initiativ og efter hoering af det i artikel 7 naevnte udvalg traeffer Kommissionen de foranstaltninger, der er noedvendige for at sikre en ensartet anvendelse af NACE REV 1.

Artikel 7

Kommissionen bistaas af Udvalget for Det Statistiske Program, i det foelgende benaevnt udvalget, der bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne, og som har en repraesentant for Kommissionen som formand.

Artikel 8

Udvalget kan behandle ethvert spoergsmaal vedroerende NACE REV 1, som formanden, enten paa eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repraesentant, forelaegger det vedroerende anvendelsen af denne forordning, isaer for saa vidt angaar:

a) fortolkning af NACE REV 1

b) mindre aendringer i NACE REV 1

- fremkaldt af de teknologiske fremskridt eller den oekonomiske udvikling

- med henblik paa en ajourfoering og tydeliggoerelse af teksterne

- som foelge af aendringer i andre erhvervsmaessige klassifikationer, navnlig i ISIC REV 3

c)

forberedelse og koordinering af en revision af NACE REV 1

d)

udformning og ajourfoering af forklarende bemaerkninger til NACE REV 1

e)

fastlaeggelse af retningslinjer for klassificering af statistiske enheder i overensstemmelse med NACE REV 1

f)

behandling af problemer i forbindelse med inkorporeringen af NACE REV 1 i medlemsstaternes nomenklaturer for oekonomiske aktiviteter

g)

droeftelser med henblik paa indtagelse, naar det er relevant, af en faelles holdning i internationale organisationer i spoergsmaal vedroerende nomenklaturer for oekonomiske aktiviteter, isaer ISIC og de tilhoerende forklarende bemaerkninger.

Foranstaltninger i medfoer af litra a) til g) vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 9.

Artikel 9

1. Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal vedtages. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyntagen til de paagaeldende spoergsmaals hastende karakter. Udtalelsen vedtages med det flertal, som er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af afgoerelser, som Raadet skal traeffe efter forslag fra Kommissionen. Under afstemninger i udvalget tillaegges de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, den vaegt, der er fastlagt i naevnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

2. Kommissionen vedtager foranstaltningerne, der straks finder anvendelse. Saafremt disse foranstaltninger ikke er

i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, underretter Kommissionen straks Raadet herom. I saa fald udsaetter Kommissionen gennemfoerelsen af de vedtagne foranstaltninger med hoejst tre maaneder regnet fra datoen for denne underretning.

3. Raadet kan med kvalificeret flertal traeffe en anden afgoerelse inden for den i stk. 2 naevnte frist.

Artikel 10

1. De statistikker, medlemsstaterne indsamler efter 1. januar 1993, og som er opdelt efter oekonomiske aktiviteter,

udarbejdes ved hjaelp af NACE REV 1 eller en heraf afledt national nomenklatur i overensstemmelse med artikel 3.

2. Medlemsstaterne anvender NACE REV 1 til fremsendelse til Kommissionen af de efter 1. januar 1993 indsamlede statistikker opdelt efter oekonomiske aktiviteter.

Artikel 11

1. Der indfoeres en overgangsperiode, der begynder den 1. januar 1993 og udloeber den 31. december 1994. I denne periode kan Kommissionen for visse efter 1. januar 1993 indsamlede data og af behoerigt begrundede tekniske eller operationelle aarsager tillade en medlemsstat at anvende en anden nomenklatur end den i artikel 3 fastsatte.

2. Kommissionen kan paa anmodning af en medlemsstat forlaenge overgangsperiodens varighed.

Artikel 12

1. Naar de i artikel 11 omhandlede data fremsendes til Kommissionen, skal medlemsstaterne paa anmodning af Kommissionen bestraebe sig paa at tilpasse dem til NACE REV 1.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen (Eurostat) de noedvendige oplysninger om de korrelationstabeller, der er anvendt ved udarbejdelsen af disse data. Kommissionen offentliggoer disse korrelationstabeller.

Artikel 13

Kommissionen offentliggoer korrelationstabellen for den nugaeldende NACE og NACE REV 1 senest seks maaneder efter denne forordnings ikrafttraeden.

Artikel 14

Denne forordning traeder i kraft paa tyvendedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 9. oktober 1990.

Paa Raadets vegne

P. ROMITA

Formand

(1) EFT nr. C 58 af 8. 3. 1990, s. 25.

(2) EFT nr. C 175 af 16. 7. 1990, s. 84, og afgoerelse af 12. september 1990 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT nr. C 182 af 23. 7. 1990, s. 1.

(4) EFT nr. L 181 af 28. 6. 1989, s. 47.

BILAG

NACE REV. 1

>TABELPOSITION>