31990R1685

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1685/90 af 21. juni 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 2681/83 om gennemførelsesbestemmelser til støtteordningen for olieholdige frø

EF-Tidende nr. L 157 af 22/06/1990 s. 0033 - 0033
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 32 s. 0261
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 32 s. 0261


*****

KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 1685/90

af 21. juni 1990

om aendring af forordning (EOEF) nr. 2681/83 om gennemfoerelsesbestemmelser til stoetteordningen for olieholdige froe

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning nr. 136/66/EOEF af 22. september 1966 om oprettelse af en faelles markedsordning for fedtstoffer (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1225/89 (2), saerlig artikel 24a, stk. 3, og

ud fra foelgende betragtninger:

Kendetegnet for dobbeltlave raps- og rybsfroe af dobbeltlave sorter er et indhold af glukosinolater, hvilket letter iblandingen i foder; i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2681/83 (3), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 534/90 (4), er der i artikel 2, nr. 4, foerste afsnit, fastsat et tilladt maksimumsindhold paa 20 mikromol pr. gram for froe med denne benaevnelse; i andet afsnit under samme nummer er der dog fastsat en midlertidig undtagelse indtil udgangen af produktionsaaret 1990/91 for at goere det muligt for de erhvervsdrivende at tilpasse sig de nye kvalitetskrav; for at muliggoere denne tilpasning boer der fastsaettes en ny undtagelse;

den i artikel 32 i forordning (EOEF) nr. 2681/83 fastsatte undtagelse vedroerende anvendelsen af den faelles metode til bestemmelse af indholdet af glukosinolater boer forlaenges;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fedtstoffer -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EOEF) nr. 2681/83 foretages foelgende aendringer:

1) I artikel 2, nr. 4, andet afsnit, aendres »produktionsaarene 1986/87 til 1990/1991« til »produktionsaarene 1986/87 til 1991/92«.

2) I artikel 32, stk. 2, aendres »produktionsaarene 1986/87 til 1989/90« til »produktionsaarene 1986/87 til 1990/91«.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 21. juni 1990.

Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. 172 af 30. 9. 1966, s. 3025/66.

(2) EFT nr. L 128 af 11. 5. 1989, s. 15.

(3) EFT nr. L 266 af 28. 9. 1983, s. 1.

(4) EFT nr. L 55 af 2. 3. 1990, s. 8.