31990L0364

Rådets direktiv 90/364/EØF af 28. juni 1990 om opholdsret

EF-Tidende nr. L 180 af 13/07/1990 s. 0026 - 0027
den finske specialudgave: kapitel 6 bind 3 s. 0058
den svenske specialudgave: kapitel 6 bind 3 s. 0058


*****

RAADETS DIREKTIV

af 28. juni 1990

om opholdsret

(90/364/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 235,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Efter Traktatens artikel 3, litra c), skal Faellesskabets virke under de betingelser, som er foreskrevet i Traktaten, indebaere fjernelse af hindringerne for den frie bevaegelighed for personer mellem medlemsstaterne;

efter Traktatens artikel 8 A skal det indre marked vaere oprettet senest den 31. december 1992; det indre marked indebaerer et omraade uden indre graenser med fri bevaegelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital i overensstemmelse med Traktatens bestemmelser;

de nationale bestemmelser om opholdsret for medlemsstaternes statsborgere i en anden medlemsstat end deres egen boer harmoniseres for at sikre denne frie bevaegelighed;

indehaverne af opholdsret maa ikke blive til urimelig byrde for de offentlige finanser i vaertsmedlemsstaten;

opholdsretten kan kun udoeves reelt, hvis den ogsaa indroemmes medlemmerne af familien;

der boer garanteres de personer, som er omfattet af dette direktiv, en administrativ ordning svarende til den, der navnlig er fastsat i direktiv 68/360/EOEF (4) og 64/221/EOEF (5);

Traktaten indeholder ikke anden hjemmel til vedtagelse af dette direktiv end artikel 235 -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Medlemsstaterne giver opholdsret til statsborgere fra en medlemsstat, som ikke har denne ret paa grundlag af andre bestemmelser i faellesskabslovgivningen, samt til medlemmerne af deres familie, som defineret i stk. 2, naar de selv og medlemmerne af deres familie er omfattet af en sygeforsikringsordning, der daekker samtlige risici i vaertsmedlemsstaten, og raader over tilstraekkelige midler til at undgaa, at de under deres ophold falder vaertsmedlemsstatens sociale system til byrde.

De i foregaaende afsnit omhandlede midler er tilstraekkelige, naar de under hensyn til ansoegerens personlige forhold og i givet fald forholdene for de personer, der faar opholdsret i medfoer af stk. 2, overstiger det niveau, der giver vaertsmedlemsstatens egne statsborgere ret til social bistand.

Naar andet afsnit ikke kan anvendes, anses ansoegerens midler for tilstraekkelige, naar de overstiger den mindste sociale pension, som vaertsmedlemsstaten udbetaler.

2. Foelgende personer har uanset nationalitet ret til at tage ophold i en anden medlemsstat sammen med indehaveren af opholdsretten:

a) aegtefaellen og deres forsoergelsesberettigede efterkommere i lige linje

b) slaegtninge i opstigende linje til indehaveren af opholdsretten og til dennes aegtefaelle, naar de forsoerges af vedkommende.

Artikel 2

1. Retten til ophold fastslaas ved udstedelse af et dokument, benaevnt ┬╗opholdstilladelse for statsborgere i en EF-medlemsstat┬ź, hvis gyldighed kan begraenses til fem aar med mulighed for fornyelse. Medlemsstaterne kan dog, hvis de finder det noedvendigt, kraeve, at tilladelsen skal fornyes ved udloebet af de foerste to aar af opholdet. Er et medlem af familien ikke statsborger i en medlemsstat, udstedes et opholdsdokument med samme gyldighed som det, der udstedes til den statsborger, til hvis familie den paagaeldende hoerer.

For udstedelse af opholdstilladelse eller -dokument kan medlemsstaten kun kraeve af ansoegeren, at denne foreviser et gyldigt identitetsbevis eller pas og godtgoer, at de betingelser, der er fastsat i artikel 1, er opfyldt.

2. Artikel 2 og 3, artikel 6, stk. 1, litra a), og stk. 2, samt artikel 9 i direktiv 68/360/EOEF finder tilsvarende anvendelse paa de af naervaerende direktiv omfattede personer.

I tilfaelde, hvor en statsborger i en medlemsstat har opholdsret paa en medlemsstats omraade, har dennes aegtefaelle og forsoergelsesberettigede boern ret til at udoeve loennet beskaeftigelse eller selvstaendig virksomhed paa hele denne medlemsstats omraade, ogsaa selv om de ikke har statsborgerret i en medlemsstat.

Medlemsstaterne kan kun fravige dette direktivs bestemmelser, naar dette er begrundet i hensynet til den offentlige orden og sikkerhed eller folkesundheden. I saa fald finder direktiv 64/221/EOEF anvendelse.

3. Dette direktiv beroerer ikke gaeldende ret om erhvervelse af sekundaerboliger.

Artikel 3

Opholdsretten gaelder, saa laenge indehaverne af denne ret opfylder betingelserne i artikel 1.

Artikel 4

Senest tre aar efter naervaerende direktivs gennemfoerelse og derefter hvert tredje aar udarbejder Kommissionen en beretning om naervaerende direktivs gennemfoerelse, som forelaegges for Europa-Parlamentet og Raadet.

Artikel 5

Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. juni 1992. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 28. juni 1990.

Paa Raadets vegne

M. GEOGHEGAN-QUINN

Formand

(1) EFT nr. C 191 af 28. 7. 1989, s. 5 og EFT nr. C 26 af 3. 2. 1990, s. 22.

(2) Udtalelse afgivet den 13. juni 1990 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT nr. C 329 af 30. 12. 1989, s. 25.

(4) EFT nr. L 257 af 19. 10. 1968, s. 13.

(5) EFT nr. 56 af 4. 4. 1964, s. 850/64.