31990D0644

90/644/EØF: Kommissionens beslutning af 30. november 1990 om afslutning af medlemsstaternes regnskaber over de udgifter for regnskabsåret 1988, der er finansieret gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen

EF-Tidende nr. L 350 af 14/12/1990 s. 0082 - 0096
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 35 s. 0266
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 35 s. 0266


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 30. november 1990 om afslutning af medlemsstaternes regnskaber over de udgifter for regnskabsaaret 1988, der er finansieret gennem Den Europaeiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen (90/644/EOEF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 729/70 af 21. april 1970 om finansiering af den faelles landbrugspolitik (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2048/88 (2), saerlig artikel 5, stk. 2,

efter hoering af Fondskomitéen, og

ud fra foelgende betragtninger:

I henhold til artikel 5, stk. 2, litra b), i forordning (EOEF) nr. 729/70 afslutter Kommissionen paa grundlag af de af medlemsstaterne forelagte aarsregnskaber de konti, der vedroerer udgifter afholdt af de i artikel 4 i naevnte forordning omhandlede kontorer og organer;

medlemsstaterne har tilsendt Kommissionen det noedvendige materiale med henblik paa afslutningen af regnskaberne for regnskabsaaret 1988 ; i henhold til bestemmelserne i Raadets forordning (EOEF) nr. 3183/87 af 19. oktober 1987, om saerlige bestemmelser for finansieringen af den faelles landbrugspolitik (3), begyndte regnskabsaaret 1988 i november 1987, da de midler, som Faellesskabet havde stillet medlemsstaterne til raadighed til finansiering, var opbrugt ; i henhold til bestemmelserne i forordning (EOEF) nr. 2048/88 afsluttes dette regnskabsaar den 15. oktober 1988;

Kommissionen har foretaget kontrol paa stedet i henhold til artikel 9, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 729/70;

i henhold til artikel 8 i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1723/72 af 26. juli 1972 om regnskabsafslutningen for Den Europaeiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen (4), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 295/88 (5), omfatter beslutningen om regnskabsafslutningen fastlaeggelsen af de udgifter, der er afholdt i hver medlemsstat i loebet af det paagaeldende regnskabsaar, og som er anerkendt som paahvilende fonden, Garantisektionen ; ifoelge artikel 102 i finansforordningen af 21. december 1977 (6), senest aendret ved forordning (Euratom, EKSF, EOEF) nr. 610/90 (7), opfoeres resultatet af beslutningen om regnskabsafslutningen, som eventuelt udviser en forskel mellem de samlede udgifter, der i henhold til artikel 100 og 101 er konteret det paagaeldende regnskabsaar, og de samlede udgifter, som er godkendt af Kommissionen ved regnskabsafslutningen, under én artikel som plus- og minusudgift;

i henhold til artikel 2 og 3 i forordning (EOEF) nr. 729/70 er det kun restitutioner ved udfoersel til tredjelande og interventioner til regulering af landbrugsmarkederne, henholdsvis ydet og foretaget efter Faellesskabets regler inden for rammerne af de faelles markedsordninger, som kan finansieres ; ved kontrollen har det vist sig, at en del af udgifterne, der er anmeldt af medlemsstaterne, ikke opfylder disse betingelser, og de kan foelgelig ikke finansieres af EUGFL, Garantisektionen ; de af hver af de beroerte medlemsstater anmeldte beloeb, de til refusion af EUGFL, Garantisektionen, godkendte beloeb, forskellene mellem disse to beloeb samt forskellene mellem de til refusion gennem Garantisektionen godkendte beloeb og de i regnskabsaaret bogfoerte beloeb, er anfoert i bilaget til denne beslutning;

medlemsstaterne har faaet detaljeret meddelelse om korrektionerne og har kunnet tilkendegive deres opfattelse i den forbindelse;

de udgifter, der er anmeldt af Italien som stoette til forbrug af olivenolie til et beloeb af 183 369 315 937 lire og af Graekenland for produktionsstoette til bomuld til et beloeb af 48 065 056 733 dr., er ikke omfattet af denne beslutning, da en yderligere undersoegelse af dossiererne er noedvendig ; disse beloeb er derfor blevet fratrukket i de udgifter, der er anmeldt af de paagaeldende medlemsstater for dette regnskabsaar, og de vil blive gjort op senere ; de garantier, der i henhold til Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1726/70 (8), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 4263/88 (9), er ydet i forbindelse med den stoette, som Graekenland har modtaget til tobak i blade fra hoestaarerne (1) EFT nr. L 94 af 28.4.1970, s. 13. (2) EFT nr. L 185 af 15.7.1988, s. 1. (3) EFT nr. L 304 af 27.10.1987, s. 1. (4) EFT nr. L 186 af 16.8.1972, s. 1. (5) EFT nr. L 30 af 2.2.1988, s. 7. (6) EFT nr. L 356 af 31.12.1977, s. 1. (7) EFT nr. L 70 af 16.3.1990, s. 1. (8) EFT nr. L 191 af 27.8.1970, s. 1. (9) EFT nr. L 376 af 31.12.1988, s. 34. 1981 til 1985, vil i oevrigt ogsaa blive opgjort senere ; regnskabsafslutningen vedroerende disse dossierer vil blive foretaget paa grundlag af de yderligere oplysninger, som medlemsstaterne skal fremlaegge inden en frist, som vil blive meddelt dem af Kommissionen;

de ikke godkendte udgifter omfatter for Tyskland et beloeb paa 27 510 204 DM, for Nederlandene et beloeb paa 125 403 941 hfl, for Frankrig et beloeb paa 547 383 456 ffr. og for Danmark et beloeb paa 45 027 353 dkr. som eksportrestitutioner vedroerende sektorerne for korn og sukker ; disse beloeb skal afholdes af disse medlemsstater i henhold til denne beslutning ; de saerlige omstaendigheder i forbindelse med disse sager goer det imidlertid berettiget, at Kommissionen paa ny undersoeger afvisningen af finansiering i forbindelse med denne regnskabsafslutning, saafremt medlemsstaterne fremlaegger de kraevede beviser inden en frist paa seks maaneder fra bekendtgoerelsen af naervaerende beslutning ; uanset dette har denne beslutning dog umiddelbar virkning;

de ikke godkendte udgifter for Tyskland omfatter et beloeb paa 104 418 850 DM vedroerende den tillaegsafgift, som skulle vaere opkraevet i sektoren for maelk og mejeriprodukter ; dette beloeb skal ifoelge denne beslutning afholdes af medlemsstaten ; de saerlige omstaendigheder i forbindelse med denne sag goer det imidlertid berettiget, at Kommissionen paa ny undersoeger denne afvisning af finansiering paa basis af de udgifter, som medlemsstaten senest den 31. marts 1991 skal anmelde vedroerende et program for tilbagekoeb af referencemaengder, der ikke senere kan fordeles paa ny ; uanset dette har denne beslutning dog umiddelbar virkning;

de ikke godkendte udgifter omfatter for Italien et beloeb paa 13 953 883 351 lire, vedroerende praemier til faare- og gedekoedsproducenter ; dette beloeb skal afholdes af denne medlemsstat i henhold til denne beslutning ; de saerlige omstaendigheder i forbindelse med denne sag goer det imidlertid berettiget, at Kommissionen paa ny undersoeger afvisningen af finansiering i forbindelse med denne regnskabsafslutning, saafremt medlemsstaten fremlaegger de kraevede beviser inden en frist, som vil blive meddelt den af Kommissionen ; uanset dette har denne beslutning dog umiddelbar virkning;

de ikke godkendte udgifter omfatter for Frankrig et beloeb paa 446 472 537 ffr. vedroerende tillaegsafgiften inden for mejerisektoren ; dette beloeb skal afholdes af denne medlemsstat i henhold til denne beslutning ; de saerlige omstaendigheder i forbindelse med denne sag goer det imidlertid berettiget, at Kommissionen paa ny undersoeger afvisningen af finansiering i forbindelse med denne regnskabsafslutning, saafremt medlemsstaten fremlaegger de kraevede beviser inden en frist, som vil blive meddelt den af Kommissionen ; uanset dette har denne beslutning dog umiddelbar virkning;

de monetaere udligningsbeloeb vedroerende eksport til tredjelande er blevet anmeldt af Graekenland som egne ressourcer ; Kommissionen har anmodet om naermere enkeltheder herom og forbeholder sig ret til at foretage de noedvendige berigtigelser inden for rammerne af en senere beslutning om regnskabsafslutning, dersom disse oplysninger i henhold til de gaeldende forordninger resulterer i, at de paagaeldende monetaere udligningsbeloeb skulle have vaeret modregnet i restitutioner;

Domstolen har ved sin afgoerelse i sag C-10/88 annulleret beslutningen om regnskabsafslutningen for Italiens vedkommende for regnskabsaaret 1985 for saa vidt angaar afvisningen af faellesskabsfinansiering af de udgifter, der var anmeldt af denne medlemsstat vedroerende kaelvnigspraemier, som foelge deraf skal der i henhold til Traktatens artikel 176 ved denne regnskabsafslutning godkendes faellesskabsfinansiering af et beloeb paa 19 045 553 222 lire for regnskabsaaret 1985 ; endvidere skal der i forbindelse med denne regnskabsafslutning godkendes faellesskabsfinansiering af de beloeb, som af samme grund blev afvist fra faellesskabsfinansiering i forbindelse med regnskabsaarene 1986 og 1987, nemlig i alt 57 665 488 647 lire for Italiens vedkommende, i alt 173 871,44 £ for Det Forenede Kongeriges vedkommende og i alt 7 683 Ir.£ for Irlands vedkommende;

Domstolen har ved sin afgoerelse i sag C-8/88 annulleret beslutningen om regnskabsafslutningen for Tysklands vedkommende for regnskabsaaret 1984 for saa vidt angaar afvisningen af faellesskabsfinansiering af visse beloeb vedroerende praemier for bibeholdelse af besaetninger af ammekoeer ; som foelge deraf skal der i henhold til Traktatens artikel 176 ved denne regnskabsafslutning godkendes faellesskabsfinansiering af et beloeb paa 42 585,88 DM for regnskabsaaret 1984 ; endvidere skal der i forbindelse med denne regnskabsafslutning godkendes faellesskabsfinansiering af det beloeb, som af samme grund blev afvist fra faellesskabsfinansiering i forbindelse med regnskabsaaret 1986, nemlig 40 324,06 DM;

Domstolen har ved sin afgoerelse i sag C-259/87 annulleret beslutningen om regnskabsafslutningen for Graekenlands vedkommende for regnskabsaaret 1983 for saa vidt angaar afvisningen af faellesskabsfinansiering af de af denne medlemsstats anmeldte udgifter vedroerende salg af to maengder paa 30 000 tons bloed hvede fra interventionslager ; som foelge deraf skal der i henhold til Traktatens artikel 176 ved denne regnskabsafslutning godkendes faellesskabsfinansiering af et beloeb paa 596 040 000 dr. for regnskabsaaret 1983;

Domstolen har ved sin afgoerelse i sag C-334/87 annulleret beslutningen om regnskabsafslutningen for Graekenlands vedkommende for regnskabsaaret 1984 for saa vidt angaar afvisningen af faellesskabsfinansiering af de af denne medlemsstat anmeldte udgifter vedroerende oplagringsomkostninger for en maengde olie af presserester i perioden fra 14. marts til 7. august 1984 ; som foelge deraf skal der i henhold til Traktatens artikel 176 ved denne regnskabsafslutning godkendes faellesskabsfinansiering af et beloeb paa 9 389 270 dr. i forbindelse med regnskabsaaret 1984;

hvad angaar Italien er undersoegelserne vedroerende kvaliteten og oprindelsen af olivenolie opkoebt til intervention, vedroerende ammekopraemier, stoette til forarbejdning af soja, produktionsstoette for haard hvede samt kvaliteten af interventionstobak nu afsluttet ; hvad angaar Frankrig er undersoegelsen vedroerende privat oplagring af kalvekoed ligeledes afsluttet ; foelgerne heraf er fastlagt i denne beslutning;

i henhold til Raadets forordning (EOEF) nr. 1078/77 af 17. maj 1977 om indfoerelse af en praemieordning for ikkemarkedsfoering af maelk og mejeriprodukter og for omstilling af malkekvaegsbesaetninger (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1300/84 (2), finansieres 60 % af udgifterne til disse foranstaltninger af Garantisektionen og 40 % af Udviklingssektionen ; disse foranstaltninger betragtes som interventioner efter artikel 3 i forordning (EOEF) nr. 729/70 og udgoer en faelles foranstaltning efter forordningens artikel 6, stk. 1 ; Udviklingssektionens udgifter maa derfor indgaa i regnskabsafslutningen for de af EUGFL finansierede udgifter;

denne beslutning foregriber ikke de finansielle konsekvenser, som maa drages i forbindelse med en senere regnskabsafslutning som foelge af, at der er indledt procedurer vedroerende statsstoette som omhandlet i Traktatens artikel 93 eller vedroerende traktatskraenkelser som omhandlet i Traktatens artikel 169, hvis disse procedurer endnu ikke er afsluttet eller er afsluttet efter den 18. juli 1989 ; dette gaelder ogsaa traktatskraenkelser, der er begaaet i 1988, og statsstoette, der er ydet i 1988, men som er uforenelig med Traktaten og vil kunne beroere EUGFL's udgifter i et regnskabsaar efter 1988;

naervaerende beslutning foregriber ikke de finansielle konsekvenser som maa drages af Kommissionen i forbindelse med en senere regnskabsafslutning som foelge af igangvaerende undersoegelser paa datoen for denne beslutning, uregelmaessigheder efter artikel 8 i forordning (EOEF) nr. 729/70 eller domme, der afsiges af Domstolen i sager, der verserer for oejeblikket, og som angaar omraader som omhandlet i naervaerende beslutning;

hvad angaar foedevarehjaelpen, er regnskabsafslutningen endnu ikke foretaget, og de finansielle foelger for Garantisektionen fastlaegges i forbindelse med en senere regnskabsafslutning -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Medlemsstaternes regnskaber over udgifter, der er finansieret gennem EUGFL, Garantisektionen, for regnskabsaaret 1988, godkendes som anfoert i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

De beloeb, der fremkommer i bilagets punkt 3, kolonne (c), skal betragtes som en del af de udgifter, der henvises til i artikel 3 i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2776/88 (3), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 775/90 (4), for den maaned, der efterfoelger maaneden for meddelelsen om denne beslutning.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 30. november 1990.

Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 131 af 26.5.1977, s. 1. (2) EFT nr. L 125 af 12.5.1984, s. 3. (3) EFT nr. L 249 af 8.9.1988, s. 9. (4) EFT nr. L 83 af 30.9.1990, s. 85.

BILAG

>PIC FILE= "T0047848"> >PIC FILE= "T0047849">

>PIC FILE= "T0047850">

>PIC FILE= "T0047851">

>PIC FILE= "T0047852">

>PIC FILE= "T0047853">

>PIC FILE= "T0047854">

>PIC FILE= "T0047855">

>PIC FILE= "T0047856">

>PIC FILE= "T0047857">

>PIC FILE= "T0047858">

>PIC FILE= "T0047859">