31990D0258

90/258/EØF: Kommissionens beslutning af 10. maj 1990 om det zootekniske certifikat for racerene avlsfår og - geder, deres sæd, æg og embryoner

EF-Tidende nr. L 145 af 08/06/1990 s. 0039 - 0047
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 32 s. 0224
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 32 s. 0224


*****

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 10. maj 1990

om det zootekniske certifikat for racerene avlsfaar og -geder, deres saed, aeg og embryoner

(90/258/EOEF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 89/361/EOEF af 30. maj 1989 om racerene avlsfaar og -geder (1), saerlig artikel 6, og

ud fra foelgende betragtninger:

Ifoelge artikel 6 i direktiv 89/361/EOEF skal Kommissionen efter fremgangsmaaden i samme direktivs artikel 8 fastlaegge det zootekniske certifikat, medlemsstaterne kan kraeve ved afsaetning af racerene avlsfaar og -geder, deres saed, aeg og embryoner;

det boer fastsaettes, hvilke oplysninger der boer gives i det zootekniske certifikat; det zootekniske certifikat boer vaere et standardcertifikat, og det boer fastsaettes, hvordan oplysningerne skal angives i de dokumenter, der ledsager racerene avslfaar og -geder, deres saed, aeg og embryoner;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Staaende Zootekniske Komité -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1. Foelgende skal anfoeres i certifikatet for racerene avlsfaar og -geder:

- udstedende organ

- stambogens navn

- stambogsnummer

- udstedelsesdato

- identifikationssystem

- identifikation

- foedselsdato

- race

- koen

- opdraetterens navn og adresse

- ejerens navn og adresse

- stamtavle:

1.2.3 // Fader // Farfader // Farmoder // Stambogsnr. // Stambogsnr. // Stambogsnr. // Moder // Morfader // Mormoder // Stambogsnr. // Stambogsnr. // Stambogsnr.

2. Resultaterne af individproever og opdaterede resultater (med angivelse af oprindelse) af vurderingen af avlsvaerdien af dyret og dets foraeldre og bedsteforaeldre kan anfoeres i certifikatet, hvis proever og vurdering er udfoert i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 90/256/EOEF (2).

Artikel 2

De i artikel 1 omhandlede angivelser kan meddeles:

1. I form af et certifikat som vist i bilag I.

2. I dokumenter, der ledsager racerene avlsfaar og -geder. I saa fald skal myndighederne ved foelgende paategning attestere, at de i artikel 1 omhandlede angivelser er anfoert i disse dokumenter:

»Undertegnede attesterer, at disse dokumenter indeholder de angivelser, der omhandles i artikel 1 i Kommissionens beslutning 90/258/EOEF«.

Artikel 3

Foelgende skal anfoeres i det zootekniske certifikat for saed fra racerene avlsfaar og -geder:

- alle de i artikel 1 omhandlede oplysninger om saeddonoren og for malkeracer dennes blodgruppe eller resultaterne af en proeve, der giver tilsvarende videnskabelige garantier

- oplysninger til identifikation af saeden, datoen for indsamlingen samt navn og adresse paa saedopsamlingscentret og modtageren.

Artikel 4

De i artikel 3 omhandlede angivelser kan meddeles:

1. I form af et certifikat som vist i bilag II.

2. I dokumenter, der ledsager saed fra racerene avlsfaar og -geder. I saa fald skal myndighederne ved foelgende paategning attestere, at de i artikel 3 omhandlede angivelser er anfoert i disse dokumenter:

»Undertegnede attesterer, at disse dokumenter indeholder de angivelser, der omhandles i artikel 3 i Kommissionens beslutning 90/258/EOEF«

Artikel 5

1. Foelgende skal anfoeres i det zootekniske certifikat for aeg fra racerene avlsfaar og -geder:

- alle de i artikel 1 omhandlede oplysninger om aegdonoren

- oplysninger til identifikation af aegget, datoen for indsamlingen samt navn og adresse paa aegopsamlingscentret og modtageren.

2. Hvis der er mere end ét aeg pr. straa, skal dette klart angives. AEggene skal desuden vaere af samme afstamning.

Artikel 6

De i artikel 5 omhandlede angivelser kan meddeles:

1. I form af et certifikat som vist i bilag III.

2. I dokumenter, der ledsager aeg fra racerene avlsfaar og -geder. I saa fald skal myndighederne ved foelgende paategning attestere, at de i artikel 5 omhandede angivelser er anfoert i disse dokumenter:

»Undertegnede attesterer, at disse dokumenter indeholder de angivelser, der omhandles i artikel 5 i Kommissionens beslutning 90/258/EOEF«.

Artikel 7

1. Foelgende skal anfoeres i det zootekniske certifikat for embryoner fra racerene avlsfaar og -geder:

- alle de i artikel 1 omhandlede oplysninger om donorhundyr og alle de i artikel 3, foerste led, omhandlede oplysninger om donorhandyr

- oplysninger til identifikation af embryonet, dato for inseminering eller befrugtning, dato for indsamling samt navn og adresse paa opsamlingscentret og modtageren.

2. Hvis der er mere end ét embryon pr. straa, skal dette klart angives. Embryonerne skal desuden vaere af samme afstamning.

Artikel 8

De i artikel 7 omhandlede angivelser kan meddeles:

1. I form af et certifikat som vist i bilag IV.

2. I dokumenter, der ledsager embryoner fra racerene avlsfaar og -geder. I saa fald skal myndighederne ved foelgende paategning attestere, at de i artikel 7 omhandlede angivelser er anfoert i disse dokumenter:

»Undertegnede attesterer, at disse dokumenter indeholder de angivelser, der omhandles i artikel 7 i Kommissionens beslutning 90/258/EOEF«.

Artikel 9

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 10. maj 1990.

Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 153 af 6. 6. 1989, s. 30.

(2) Se side 35 i denne Tidende.

BILAG I

MODEL - ZOOTEKNISK CERTIFIKAT

for racerene avlsfaar og -geder

1. Udstedende organ:

Stambogens navn:

Stambogsnr.:

Identifikationssystem (f. eks. oereklip, tatovering, oeremaerke):

Identification:

Dyrets navn (kan udelades):

Foedselsdato: Race: Koen:

Ejerens navn og adresse:

Opdraetterens navn og adresse:

Stamtavle:

1.2.3 // Fader // Farfader // Farmoder // Stambogsnr. // Stambogsnr. // Stambogsnr. // Moder // Farfader // Farmoder // Stambogsnr. // Stambogsnr. // Stambogsnr.

2. Resultaterne af individproeve og opdaterede resultater (med angivelse af oprindelse) af vurderingen af avlsvaerdien af dyret selv og dets foraeldre og bedsteforaeldre (1)

Udfaerdiget i , den

(underskrift)

(Navn med blokbogstaver samt stilling)

(1) Opnaaet i overensstemmelse med beslutning 90/256/EOEF.

BILAG II

MODEL - ZOOTEKNISK CERTIFIKAT

for saed fra racerene avlsfaar og -geder

A. Oplysninger om donorfaar eller -ged:

1. Udstedende organ:

Stambogens navn:

Stambogsnr.:

Identifikationssystem (f.eks. oereklip, tatovering, oeremaerke):

Identifikation:

Blodgruppe: eller tilsvarende proeve (1):

Dyrets navn: (kan udelades):

Foedselsdato: Race:

Ejerens navn og adresse:

Opdraetterens navn og adresse:

Stamtavle:

1.2.3 // Fader // Farfader // Farmoder // Stambogsnr. // Stambogsnr. // Stambogsnr. // Moder // Morfader // Mormoder // Stambogsnr. // Stambogsnr. // Stambogsnr.

2. Resultaterne af individproeve og opdaterede resultater (med angivelse af oprindelse) af vurderingen af avlsvaerdien af dyret selv og dets foraeldre og bedsteforaeldre (2)

Udfaerdiget i , den

(underskrift)

(Navn med blokbogstaver samt stilling)

B. Oplysninger om saeden:

System for identifikation af saed (farve, nummer):

Identifikation:

I.

1.2.3.4 // // // // // Antal doser // Indsam- lingsdato // Identifikation af donorfaar eller -ged // Race // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

II. Saedens oprindelse:

Saedopsamlingscentrets adresse:

Saedens bestemmelsessted:

Modtagerens adresse:

Udfaerdiget i , den

(underskrift)

(Navn med blokbogstaver samt stilling)

(1) For malkeracer.

(2) Opnaaet i overensstemmelse med beslutning 90/256/EOEF.

BILAG III

MODEL - ZOOTEKNISK CERTIFIKAT

for aeg fra racerene avlsfaar og -geder

A. Oplysninger om donorfaar eller -ged:

1. Udstedende organ:

Stambogens navn:

Stambogsnr.:

Identifikationssystem (f.eks. oereklip, tatovering, oeremaerke):

Identifikation:

Dyrets navn: (kan udelades):

Foedselsdato: Race:

Ejerens navn og adresse:

Opdraetterens navn og adresse:

Stamtavle:

1.2.3 // Fader // Farfader // Farmoder // Stambogsnr. // Stambogsnr. // Stambogsnr. // Moder // Morfader // Mormoder // Stambogsnr. // Stambogsnr. // Stambogsnr.

2. Resultaterne af individproeve og opdaterede resultater (med angivelse af oprindelse) af vurderingen af avlsvaerdien af dyret selv og dets foraeldre og bedsteforaeldre (1)

Udfaerdiget i , den

(underskrift)

(Navn med blokbogstaver samt stilling)

B. Oplysninger om aegget/aeggene:

System for identifikation af aegget/aeggene (farve, nummer):

Identifikation:

Antal aeg pr. straa:

I.

1.2.3.4 // // // // // Antal aeg // Indsam- lingsdato // Identifikation af donorfaar eller -ged // Race // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

II. AEggets/aeggenes oprindelse:

AEgopsamlingscentrets adresse:

AEggets/aeggenes bestemmelsessted:

Modtagerens adresse:

Udfaerdiget i , den

(underskrift)

(Navn med blokbogstaver samt stilling)

(1) Opnaaet i overensstemmelse med beslutning 90/256/EOEF.

BILAG IV

MODEL - ZOOTEKNISK CERTIFIKAT

for embryoner fra racerene avlsfaar og -geder

A. Oplysninger om donorhanfaar eller -ged:

1. Udstedende organ:

Stambogens navn:

Stambogsnummer:

Identifikationssystem (f. eks. oereklip, tatovering, oeremaerke):

Identifikation:

Blodgruppe: eller tilsvarende proeve (1):

Dyrets navn: (kan udelades)

Foedselsdato: Race:

Ejerens navn og adresse:

Opdraetterens navn og adresse:

Stamtavle:

1.2.3 // Fader // Farfader // Farmoder // Stambogsnr. // Stambogsnr. // Stambogsnr. // Moder // Morfader // Mormoder // Stambogsnr. // Stambogsnr. // Stambogsnr.

2. Resulaterne af individproever og opdaterede resultater (med angivelse af oprindelse) af vurderingen af avlsvaerdien af dyret selv og dets foraeldre og bedsteforaeldre (2)

B. Oplysninger om donorhunfaar eller -ged:

I. Udstedende organ:

Stambogens navn:

Stambogsnummer:

Identifikationssystem (f. eks. oereklip, tatovering oeremaerke):

Identifikation:

Dyrets navn: (kan udelades):

Foedselsdato: Race:

Ejerens navn og adresse:

Opdraetterens navn og adresse:

Stamtavle:

1.2.3 // Fader // Farfader // Farmoder // Stambogsnr. // Stambogsnr. // Stambogsnr. // Moder // Morfader // Mormoder // Stambogsnr. // Stambogsnr. // Stambogsnr. beslutning 90/256/EOEF.

II. Resultaterne af individproever og opdaterede resultater (med angivelse af oprindelse) af vurderingen af avlsvaerdien af dyret selv og dets foraeldre og bedsteforaeldre (1)

Udfaerdiget i den

(underskrift)

Navn med blokbogstaver samt stilling

C. Oplysninger om embryonet/embryonerne:

System til identifikation af embryonet/embryonerne (nummer, farve):

Identifikation:

Antal embryoner pr. straa:

I.

1.2.3.4.5 // // // // // // Antal embryoner // Inseminerings- eller befrugt- ningsdato // Indsamlings- dato // Identifikation af donorhandyr og donorhundyr // Race // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

II. Embryonets/embryonernes oprindelse:

Opsamlingscentrets adresse:

Embryonets/embryonernes bestemmelsessted:

Modtagerens adresse:

Udfaerdiget i den

(underskrift)

Navn med blokbogstaver samt stilling

(1) For malkeracer. (2) Opnaaet i overensstemmelse med

(1) Opnaaet i overensstemmelse med beslutning 90/256/EOEF.

Stambogsnr .

Moder

Morfader

Mormoder

Stambogsnr .

Stambogsnr . beslutning 90/256/EOEF .

II . Resultaterne af individproever og opdaterede resultater ( med angivelse af oprindelse ) af vurderingen af avlsvaerdien af dyret selv og dets foraeldre og bedsteforaeldre ( 1 )

Udfaerdiget i den

( underskrift )

Navn med blokbogstaver samt stilling

C . Oplysninger om embryonet/embryonerne :

System til identifikation af embryonet/embryonerne ( nummer, farve ):

Identifikation :

Antal embryoner pr . straa :

I .

1.2.3.4.5Antal embryoner

Inseminerings - eller befrugt - ningsdato

Indsamlings - dato

Identifikation af donorhandyr og donorhundyr

Race // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

II . Embryonets/embryonernes oprindelse :

Opsamlingscentrets adresse :

Embryonets/embryonernes bestemmelsessted :

Modtagerens adresse :

Udfaerdiget i den

( underskrift )

Navn med blokbogstaver samt stilling

Stambogsnr .

( 1 ) For malkeracer . ( 2 ) Opnaaet i overensstemmelse med

( 1 ) Opnaaet i overensstemmelse med beslutning 90/256/EOEF .