31989R3613

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3613/89 af 1. december 1989 om levering af sødmælkspulver som fødevarehjælp

EF-Tidende nr. L 351 af 02/12/1989 s. 0011 - 0013


( 2 ) EFT nr . L 172 af 21 . 6 . 1989, s . 1 .

( 3 ) EFT nr . L 136 af 26 . 5 . 1987, s . 1 .

( 4 ) EFT nr . L 204 af 25 . 7 . 1987, s . 1 .

KOMMISSIONENS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 3613/89 af 1 . december 1989 om levering af soedmaelkspulver som foedevarehjaelp

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 3972/86 af 22 . december 1986 om politikken med hensyn til foedevarehjaelp og forvaltning af denne hjaelp ( 1 ), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 1750/89 ( 2 ), saerlig artikel 6, stk . 1, litra c ), og

ud fra foelgende betragtninger :

Raadets forordning ( EOEF ) nr. 1420/87 af 21 . maj 1987 om gennemfoerelsesbestemmelser til forordning ( EOEF ) nr . 3972/86 om politikken med hensyn til foedevarehjaelp og forvaltning af denne hjaelp ( 3 ) indeholder en liste over de lande og organisationer, der kan modtage foedevarehjaelp, og fastsaetter de generelle kriterier for transport af foedevarehjaelpen ud over fob-stadiet;

som foelge af flere afgoerelser vedroerende tildeling af foedevarehjaelp har Kommissionen tildelt Den Tunesiske Republik 3 000 tons soedmaelkspulver;

disse leveringer boer foretages i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 2200/87 af 8 . juli 1987 om almindelige bestemmelser for tilvejebringelse i Faellesskabet af produkter, der skal leveres som led i Faellesskabets foedevarehjaelp ( 4 ); det er blandt andet noedvendigt at praecisere frister og leveringsbetingelser samt den fremgangsmaade, der skal foelges ved bestemmelsen af de heraf foelgende omkostninger -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Med henblik paa levering som foedevarehjaelp til de i bilaget anfoerte modtagere skal der i Faellesskabet tilvejebringes mejeriprodukter efter bestemmelserne i forordning ( EOEF ) nr . 2200/87 og paa de i bilaget anfoerte betingelser . Tildeling af leveringerne sker ved licitation .

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 1 . december 1989.

Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

( 1 ) EFT nr . L 370 af 30 . 12 . 1986, s . 1 .

BILAG PARTI A, B og C

1 . Aktion nr . ( 1 ): 609/89, 610/89 og 611/89 - Kommissionens afgoerelse af 20 . 7 . 1989 .

2 . Program : 1989 .

3. Modtager : Tunesien .

4 . Modtagerens repraesentant ( 3 ): STIL, 25, rue Belhassen Ben, Chaabane, 1005 El Omrane, Tunis ( tlf . 216-1/260 117; telex 15322, telefax 216-1/261 882 ).

5 . Bestemmelsessted eller -land : Tunesien .

6 . Produkt, der skal tilvejebringes : soedmaelkspulver .

7 . Naermere beskrivelse af varen og dennes kvalitet : ( 2 ) ( 6 ).

8 . Samlet maengde : 3 000 tons .

9 . Antal partier : 3 ( parti A : 1 000 tons; parti B : 1 000 tons; parti C : 1 000 tons ).

10 . Emballering og maerkning : 25 kg; se EFT nr . C 216 af 14 . 8 . 1987, s . 4 og 5 ( I 1 B 4 og I 1 B 4.3 ).

Yderligere paaskrifter :

»ACTION Nos 609/89, 610/89 et 611/89 / LAIT ENTIER EN POUDRE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE«

og EFT nr . C 216 af 14 . 8 . 1987, s . 6 ( I 1 B 5 ).

11 . Den maade, produktet tilvejebringes paa : Faellesskabets marked .

Fremstillingen af soedmaelkspulveret skal ske efter tilslaget for leveringen .

12 . Leveringsstadium : frit afskibningshavn .

13 . Afskibningshavn : -

14 . Lossehavn angivet af modtageren : -

15 . Lossehavn : -

16 . Adresse paa lageret og eventuelt lossehavn : -

17 . Periode, i hvilken varen stilles til raadighed i afskibningshavnen : 1 . til 15 . 2 . 1990 .

18 . Sidste frist for leveringen : -

19 . Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation .

20 . I tilfaelde af licitation sidste frist for indgivelse af bud ( 4 ): 18 . 12 . 1989, kl . 12.00 .

21 . I tilfaelde af fornyet licitation :

a ) sidste frist for indgivelse af bud : 8 . 1 . 1990, kl . 12.00

b ) periode, i hvilken varen stilles til raadighed i afskibningshavnen : 15 . til 28 . 2 . 1990

c ) sidste frist for leveringen : -

22 . Licitationssikkerhedens stoerrelse : 20 ECU/ton .

23 . Leveringssikkerhedens stoerrelse : 10 % af det i ecu udtrykte bud .

24 . Adresse for indsendelse af bud : Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur N . Arend, Bâtiment Loi 120, bureau 7/58, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles ( telex AGREC 22037 B eller 25670 B ).

25 . Restitution, der finder anvendelse efter ansoegning fra tilslagsmodtageren ( 5 ): restitution anvendelig fra den 13 . 10 . 1989, fastsat ved Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 3080/89 ( EFT nr . L 294 af 13 . 10 . 1989, s . 22 ).

Noter

( 1 ) Aktionens nummer skal anfoeres i al korrespondance .

( 2 ) Paa anmodning af modtageren overdrager tilslagsmodtageren ham en attest fra en officiel instans, hvori det for det leverede produkts vedkommende attesteres, at de gaeldende normer vedroerende nuklear straaling i den paagaeldende medlemsstat ikke er blevet overtraadt .

( 3 ) Kommissionens delegerede, der skal kontaktes af tilslagsmodtageren : M . Klaus von Helldorf, 21, avenue Jugurtha, Tunis .

( 4 ) For ikke at overbelaste telexen anmodes de bydende om inden den dato og det klokkeslaet, der er fastsat i punkt 20 i dette bilag, fortrinsvis at fremlaegge bevis for stillelsen af den i artikel 7, stk . 4, litra a ), i forordning ( EOEF ) nr . 2200/87 omhandlede licitationssikkerhed :

- enten ved aflevering paa det kontor, der er angivet i punkt 24 i dette bilag

- eller pr . telefax til et af foelgende numre i Bruxelles : 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05 .

( 5 ) Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 2330/87 ( EFT nr . L 210 af 1 . 8 . 1987, s . 56 ), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 2226/89 ( EFT nr . L 214 af 25 . 7 . 1989, s . 10 ), er gaeldende for eksportrestitutionen og i givet fald for de monetaere udligningsbeloeb og tiltraedelsesudligningsbeloebene, den repraesentative kurs og den monetaere koefficient . Den i artikel 2 i ovennaevnte forordning anfoerte dato er den, der omhandles i punkt 25 i dette bilag .

( 6 ) Soedmaelkspulveret med mindst 26 % fedt skal vaere fremstillet efter spraymetoden og hoejst en maaned inden afskibningsdatoen . Kvaliteten skal vaere extra grade og opfylde foelgende kriterier :

a ) indhold af maelkefedt : mindst 26,0

% b ) indhold af vand : hoejst 2,5 % c ) surhedsgrad ( beregnet af det fedtfri toerstof ) udtrykt ADMI : - i ml decinormal natriumhydroxydoploesning : hoejst 3,0 - i maelkesyre : hoejst 0,15 % d ) indhold af laktater ( beregnet af det fedtfri toerstof ): hoejst 150 mg/100g e ) tilsaetningsstoffer : ingen f ) phosphatase : paavisning negativ, dvs . lig med 4 mg phenol/g rekonstitueret maelk eller derunder g ) indhold af uoploeselige stoffer : hoejst 0,5 ml h ) braendte partikler : mindst filterproeve B ( hoejst 15,0 mg ) i ) indhold af mikroorganismer : hoejst 50 000 pr . g k ) paavisning af koliformbakterier : paavisning negativ 0,1 g l ) paavisning af kaernemaelk : paavisning negativ m ) paavisning af valle : paavisning negativ n ) smag og lugt : ren o) udseende : hvid til let gullig farve, ingen urenheder eller farvede partikler .