31989R3109

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3109/89 af 16. oktober 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 4209/88 om fastsættelse for fangstsæsonen 1989 af det samlede skønsmæssige importniveau for varer, der er omfattet af den supplerende mekanisme for samhandelen med fiskerivarer

EF-Tidende nr. L 298 af 17/10/1989 s. 0017 - 0017


*****

KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 3109/89

af 16. oktober 1989

om aendring af forordning (EOEF) nr. 4209/88 om fastsaettelse for fangstsaesonen 1989 af det samlede skoensmaessige importniveau for varer, der er omfattet af den supplerende mekanisme for samhandelen med fiskerivarer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til akten vedroerende Spaniens og Portugals tiltraedelse, saerlig artikel 174 og artikel 361, og

ud fra foelgende betragtninger:

Ved Kommissionens forordning (EOEF) nr. 4209/88 (1), fastsaettes for fangstsaesonen 1989 det samlede skoensmaessige importniveau for visse fiskearter; dette skoensmaessige niveau omfatter for hvert af de omhandlede produkter et aarligt kontingent for import fra tredjelande;

for saa vidt angaar Spanien er kontingentet for kulmule (Merluccius-arter), fersk eller koelet, som oprindelig blev fastsat for fangstsaesonen 1989 ved Kommissionens forordning (EOEF) nr. 4208/88 (2), aendret ved forordning (EOEF) nr. 3108/89 (3), blevet forhoejet med 2 000 tons ved forordning (EOEF) nr. 3108/89; foelgelig boer det i forordning (EOEF) nr. 4209/88 for naevnte medlemsstat anfoerte samlede skoensmaessige importniveau for det paagaeldende produkt aendres;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskerivarer -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EOEF) nr. 4209/88 foretages foelgende aendringer:

I tabellen i afsnit A 1 erstattes »14 595« vedroerende det samlede importniveau for kulmule (Merluccius-arter), fersk eller koelet henhoerende under KN-kode ex 0302 69 65 og ex 0304 10 99, med »16 595«.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 16. oktober 1989.

Paa Kommissionens vegne

Manuel MARÍN

Naestformand

(1) EFT nr. L 370 af 31. 12. 1988, s. 27.

(2) EFT nr. L 370 af 31. 12. 1988, s. 25.

(3) Se side 16 i denne Tidende.