31989R3102

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3102/89 af 16. oktober 1989 om fastsættelse af referencepriser for artiskokker for produktionsåret 1989/90

EF-Tidende nr. L 298 af 17/10/1989 s. 0006 - 0007


*****

KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 3102/89

af 16. oktober 1989

om fastsaettelse af referencepriser for artiskokker for produktionsaaret 1989/90

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til akten vedroerende Spaniens og Portugals tiltraedelse,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 1035/72 af 18. maj 1972 om den faelles markedsordning for frugt og groensager (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1119/89 (2), saerlig artikel 27, stk. 1, og

ud fra foelgende betragtninger:

I henhold til artikel 23, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 1035/72 fastsaettes der hvert aar foer produktionsaarets begyndelse referencepriser, der gaelder for hele Faellesskabet;

i betragtning af betydningen af produktionen af artiskokker i Faellesskabet er det noedvendigt at fastsaette en referencepris for dette produkt;

afsaetning af artiskokker, der er hoestet i loebet af et bestemt produktionsaar, straekker sig fra oktober til september i det foelgende aar; de smaa maengder, der hoestes i maanederne juli til oktober, er ikke tilstraekkeligt grundlag for fastsaettelse af referencepriser for disse maaneder; der boer derfor kun fastsaettes referencepriser fra den 1. november indtil den 30. juni i det foelgende aar;

i henhold til artikel 23, stk. 2, litra b), i forordning (EOEF) nr. 1035/72 fastsaettes referencepriserne paa samme niveau som for det foregaaende produktionsaar og forhoejes efter fradrag af enhedsbeloebet for det foregaaende produktionsaar for transport af faellesskabsprodukter fra produktionsomraaderne til Faellesskabets forbrugscentre med:

- udviklingen i produktionsomkostningerne for frugt- og groensagssektoren med nedslag for produktivitetsforoegelsen

- det enhedsbeloeb for transporten, som gaelder for det paagaeldende produktionsaar

uden dog at det saaledes opnaaede niveau maa overstige det aritmetiske gennemsnit af produktionspriserne i hver medlemsstat forhoejet med transportudgifterne for det paagaeldende produktionsaar, og idet det saaledes opnaaede beloeb forhoejes med udviklingen i produktionsomkostningerne for frugt og groensager med nedslag for produktivitetsforoegelsen; referenceprisen maa i oevrigt ikke vaere lavere end referenceprisen for det foregaaende produktionsaar;

for at tage hensyn til de saesonmaessige prisforskelle boer produktionsaaret opdeles i flere perioder, og der boer fastsaettes en referencepris for hver af disse;

producentpriserne svarer til gennemsnittet af de noteringer, der er konstateret i de seneste tre aar, som gaar forud for tidspunktet for fastsaettelsen af referencepriser for et faellesskabsprodukt med bestemte handelsegenskaber; denne konstatering sker paa det eller de repraesentative markeder, der er beliggende i de produktionsomraader, hvor noteringerne er lavest for de produkter eller sorter, som udgoer en vaesentlig del af den afsatte produktion i loebet af aaret eller en del af dette, og som opfylder de fastsatte betingelser med hensyn til emballeringen; gennemsnittet af noteringerne for hvert repraesentativt marked skal fastlaegges under udelukkelse af noteringer, som kan betragtes som ekstraordinaert hoeje eller lave i forhold til de normale udsving paa dette marked;

i anvendelse af tiltraedelsesakten, saerlig artikel 147, bliver der taget hensyn til de spanske priser ved referenceprisernes beregning fra og med den 1. januar 1990;

i henhold til tiltraedelsesaktens artikel 272, stk. 3, anvendes priserne paa portugisiske produkter ikke med henblik paa beregning af referencepriserne i loebet af tiltraedelsens foerste etape;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Frugt og Groensager -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For produktionsaaret 1989/90 fastsaettes referencepriserne for artiskokker (KN-kode 0709 10 00) udtrykt i ECU/100 kg netto, for produkter af kvalitetsklasse I, alle stoerrelser, emballeret, saaledes:

- fra 1. november til 31. december: 89,38

- fra 1. januar til 30. april: 78,83

- maj: 74,95

- juni: 63,53.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft den 1. november 1989.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 16. oktober 1989.

Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1.

(2) EFT nr. L 118 af 29. 4. 1989, s. 12.