31989R2219

Rådets forordning (EØF) nr. 2219/89 af 18. juli 1989 om særlige betingelser for udførsel af levnedsmidler og foder efter nukleare ulykker eller i andre tilfælde af strålingsfare

EF-Tidende nr. L 211 af 22/07/1989 s. 0004 - 0005
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 9 s. 0088
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 9 s. 0088


*****

RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 2219/89

af 18. juli 1989

om saerlige betingelser for udfoersel af levnedsmidler og foder efter nukleare ulykker eller i andre tilfaelde af straalingsfare

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra foelgende betragtninger:

Kommissionen vil blive underrettet om en nuklear ulykke eller udsaedvanlige radioaktivitetsniveauer i henhold til Raadets beslutning 87/600/Euratom af 14. december 1987 om en faellesskabsordning for hurtig udveksling af information i tilfaelde af straalingsfare (2) eller i henhold til IAEA-konventionen af 26. september 1986 om hurtig anmeldelse af kernekraftuheld;

den 22. december 1987 vedtog Raadet forordning (Euratom) nr. 3954/87 om fastsaettelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder som foelge af nukleare ulykker eller andre tilfaelde af straalingsfare (3), aendret ved forordning (EOEF) nr. 2218/89 (4);

de maksimalt tilladte niveauer, der er fastsat i ovennaevnte forordning tager tilboerligt hensyn til de seneste videnskabelige oplysninger, der er til raadighed paa internationalt plan, og de skal samtidig afspejle behovet for at undgaa uoverensstemmelser mellem regler paa internationalt plan;

i henhold til den resolution, som blev vedtaget af Raadet og repraesentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Raadet den 22. december 1987, i forbindelse med vedtagelsen af forordning (Euratom) nr. 3954/87, boer der vedtages en saerlig forordning om udfoersel af levnedsmidler;

det er efter nukleare ulykker eller i andre tilfaelde af straalingsfare ikke forsvarligt at tillade udfoersel til tredjelande af produkter, hvis radioaktivitet overskrider de maksimalt tilladte niveauer, som gaelder for produkter bestemt til forbrug i Faellesskabet, og desuden er det under saadanne saerlige forhold i praksis vanskeligt at behandle produkterne paa forskellig maade afhaengig af deres endelige bestemmelsessted;

bestemmelserne vedroerende udfoersel boer ligeledes omfatte foder, eftersom disse produkter af hensyn til befolkningens sundhed er omfattet af forordning (Euratom) nr. 3954/87;

der boer derfor fastsaettes betingelser for udfoersel af levnedsmidler og foder efter nukleare ulykker eller i andre tilfaelde af straalingsfare, og de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet, som er fastsat i forordning (Euratom) nr. 3954/87, boer anvendes paa disse produkter -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. I denne forordning fastlaegges betingelserne for udfoersel af levnedsmidler og foder efter nukleare ulykker eller i andre tilfaelde af straalingsfare, som kan medfoere vaesentlig radioaktiv kontamination af levnedsmidler og foder.

2. Ved »levnedsmidler« forstaas i denne forordning produkter, som i uforarbejdet stand eller efter forarbejdning er bestemt til foede for mennesker, og ved »foder« forstaas produkter, som kun er bestemt til foede for dyr.

Artikel 2

Levnedsmidler og foder, hvis radioaktivitet overskrider de maksimalt tilladte niveauer, som finder anvendelse i medfoer af de i artikel 2 og 3 i forordning (Euratom) nr. 3954/87 omhandlede bestemmelser, maa ikke udfoeres.

Artikel 3

Medlemsstaterne kontrollerer, at de i artikel 2 omhandlede maksimalt tilladte niveauer overholdes.

Artikel 4

Hver medlemsstat giver Kommissionen alle oplysninger vedroerende anvendelsen af denne forordning, isaer om tilfaelde, hvor de maksimalt tilladte niveauer ikke er blevet overholdt. Kommissionen videregiver disse oplysninger til de oevrige medlemsstater.

Artikel 5

Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne forordning vedtages efter den i artikel 7 i forordning (Euratom) nr. 3954/87 naevnte fremgangsmaade. Med henblik herpaa nedsaettes der et ad hoc-udvalg.

Artikel 6

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 18. juli 1989.

Paa Raadets vegne

R. DUMAS

Formand

(1) EFT nr. C 214 af 16. 8. 1988, s. 31.

(2) EFT nr. L 371 af 30. 12. 1987, s. 76.

(3) EFT nr. L 371 af 30. 12. 1987, s. 11.

(4) Se side 1 i denne Tidende.