31989R1855

Rådets forordning (EØF) nr. 1855/89 af 14. juni 1989 om ordningen vedrørende midlertidig indførsel af transportmidler

EF-Tidende nr. L 186 af 30/06/1989 s. 0008 - 0012


RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 1855/89 af 14 . juni 1989 om ordningen vedroerende midlertidig indfoersel af transportmidler

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), og

ud fra foelgende betragtninger :

Der er i de fleste medlemsstaters lovgivning fastsat adgang til midlertidig indfoersel, der giver mulighed for uden importafgift at anvende visse indfoerte transportmidler, der ikke befinder sig i en af de situationer, der er omhandlet i Traktatens artikel 9, stk . 2, saafremt disse transportmidler er bestemt til at skulle genudfoeres; saadanne ordninger er ligeledes genstand for flere internationale konventioner af multilateral karakter, i hvilke samtlige eller visse medlemsstater er kontraherende parter; det er hensigtsmaessigt under hensyntagen til toldunionens krav at fastsaette en ensartet ordning for midlertidig indfoersel af transportmidler;

ved forordning ( EOEF ) nr . 3599/82 ( 4 ), aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 1620/85 ( 5 ), er der fastsat en ordning for midlertidig indfoersel, som ikke omfatter transportmidler;

transportmidler, som ikke opfylder de i naervaerende forordning fastsatte betingelser kan dog henfoeres under ovennaevnte ordning;

det er noedvendigt at sikre en ensartet anvendelse af denne forordning og med henblik herpaa at fastlaegge en faellesskabsprocedure, der goer det muligt at vedtage gennemfoerelsesbestemmelserne hertil; det er hensigtsmaessigt at tilrettelaegge et snaevert og effektivt samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen paa dette omraade inden for rammerne af Udvalget for Toldprocedurer af OEkonomisk Betydning, der er nedsat ved Raadets forordning ( EOEF ) nr . 1999/85 af 16 . juli 1985 om aktiv foraedling ( 6 ) -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

AFSNIT I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1 1 . Ordningen vedroerende midlertidig indfoersel af transportmidler goer det muligt efter de fremgangsmaader og paa de betingelser, der er fastsat i denne forordning, med fuldstaendig fritagelse for importafgifter at indfoere transportmidler, der er bestemt til midlertidigt at forblive paa Faellesskabets toldomraade og derefter at blive genudfoert .

2 . I denne forordning forstaas ved :

a ) »person «:

- enten en fysisk person

- eller en juridisk person

- eller, saafremt gaeldende regler giver mulighed herfor, en sammenslutning af personer, som anerkendes at have rets - og handleevne uden ved nogen retsforskrift at have faaet tillagt status som juridisk person

b ) »person, der er etableret uden for Faellesskabets toldomraade «:

saavel en fysisk person, der har saedvanlig bopael uden for Faellesskabets toldomraade, som en juridisk person, der har hjemsted uden for dette omraade

c ) »importafgifter «: afgifter som defineret i artikel 1, stk . 2, i forordning ( EOEF ) nr . 3599/82

d ) »erhvervsmaessig brug «: anvendelse af et transportmiddel til direkte udoevelse af en loennet aktivitet eller en aktivitet med gevinst for oeje

e ) »privat brug «: anvendelse til andre formaal end er -

hvervsmaessig brug som defineret i litra d )

f )

»transportmiddel «: ethvert transportmiddel beregnet til transport af personer eller gods. Udtrykket »transportmiddel« omfatter reservedele, tilbehoer og standardudstyr, herunder ogsaa anordninger til fastgoerelse, fastspaending eller beskyttelse af godset, naar disse effekter indfoeres sammen med transportmidlet

g ) »toldmyndighed «: enhver myndighed, der har befoejelse til at haandhaeve toldbestemmelserne, ogsaa selv om vedkommende myndighed ikke henhoerer under toldadministrationen .

Artikel 2 Midlertidig indfoersel af transportmidler er tilladt uden formaliteter straks fra deres ankomst til Faellesskabets toldomraade, paa de i denne forordning fastsatte betingelser .

I undtagelsestilfaelde kan toldmyndighederne dog give tilladelse til anvendelse af ordningen for midlertidig indfoersel betinget af, at visse saerlige formaliteter overholdes .

Artikel 3 Henfoersel af transportmidler under ordningen for midlertidig indfoersel kraever ikke, at der stilles sikkerhed for opfyldelsen af en toldskyld, som vil kunne opstaa .

I undtagelsestilfaelde kan toldmyndighederne dog goere naevnte henfoersel betinget af, at der stilles sikkerhed .

AFSNIT II

Vejtransportmidler

Artikel 4 1 . Ordningen vedroerende midlertidig indfoersel finder i overensstemmelse med artikel 2 og 3 anvendelse for koeretoejer til erhvervsmaessig brug .

2 . I denne artikel forstaas ved »koeretoejer «: alle koeretoejer, herunder paahaengsvogne, som kan tilkobles saadanne koeretoejer .

3 . Med forbehold af stk . 4 gives der adgang til den i stk . 1 omhandlede ordning for midlertid indfoersel paa betingelse af, at koeretoejerne :

a ) indfoeres af en person, der er etableret uden for Faellesskabets toldomraade, eller for dennes regning

b ) anvendes til erhvervsmaessig brug af denne person eller for hans regning, og

c ) er registreret uden for Faellesskabets toldomraade i en uden for dette omraade etableret persons navn . Er koeretoejerne ikke registreret, anses denne betingelse dog for at vaere opfyldt, saafremt koeretoejerne tilhoerer en person, der er etableret uden for Faellesskabets toldomraade

d ) udelukkende anvendes til transport, der begynder eller slutter uden for Faellesskabets toldomraade, bortset fra de tilfaelde, der skal fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 21 .

4 . Er en paahaengsvogn tilkoblet et motorkoeretoej, der er registreret inden for Faellesskabets toldomraade, kan der gives

adgang til anvendelse af ordningen, ogsaa selv om betingelserne i stk . 3, litra a ) og b ), ikke er opfyldt .

5 . De i stk . 1 omhandlede koeretoejer kan paa de i stk . 3 fastsatte betingelser forblive paa Faellesskabets toldomraade i det tidsrum, der er noedvendigt til gennemfoerelse af de opgaver, for hvilke der er ansoegt om midlertidig indfoersel, saasom befordring, afsaetning og optagning af passagerer, losning og lastning af gods, transport og vedligeholdelse .

Artikel 5 1 . Ordningen vedroerende midlertidig indfoersel finder i overensstemmelse med artikel 2 og 3 anvendelse for koeretoejer til privat brug .

2 . I denne artikel forstaas ved »koeretoejer «: alle koeretoejer, herunder campingvogne og paahaengsvogne, som kan tilkobles et motorkoeretoej .

3 . Der gives adgang til den i stk . 1 omhandlede ordning for midlertidig indfoersel paa betingelse af, at koeretoejerne :

a ) indfoeres af personer, der er etableret uden for Faellesskabets toldomraade

b ) anvendes af dem til privat brug, og

c ) er registreret uden for Faellesskabets toldomraade i en uden for dette omraade etableret persons navn. Er koeretoejerne ikke registreret, anses denne betingelse dog for at vaere opfyldt, saafremt koeretoejerne tilhoerer en person, der er etableret uden for Faellesskabets toldomraade .

4 . Uanset stk . 3 gives der ligeledes adgang til ordningen, saafremt koeretoejer, der ikke opfylder betingelserne i artikel 9 og 10 i Traktaten, registreres paa Faellesskabets toldomraade i en suspensiv nummerserie med henblik paa genudfoersel og forsynes med en nummerplade, der udleveres til en person, som er etableret uden for dette omraade .

5 . Der gives ligeledes adgang til ordningen for midlertidig indfoersel i foelgende tilfaelde :

a ) naar et privat koeretoej, der er registreret i det land, hvor brugeren har saedvanlig bopael, benyttes til regelmaessigt at tilbagelaegge en straekning paa Faellesskabets toldomraade for at komme frem og tilbage mellem bopaelen og arbejdsstedet . Adgangen til anvendelse af ordningen er ikke undergivet nogen anden tidsbegraensing

b ) naar en person under uddannelse benytter et privat koeretoej, der er registreret i det land, hvor han har sin saedvanlige bopael, paa Faellesskabets toldomraade, hvor den paagaeldende udelukkende opholder sig i studieoejemed .

6 . Med forbehold af stk . 5, litra a ), kan de i stk . 1 omhandlede koeretoejer forblive paa Faellesskabets toldomraade :

a ) i et sammenhaengende eller ikke-sammenhaengende tidsrum paa seks maaneder, pr . periode paa tolv maaneder

b ) i det tidsrum, i hvilket en person under uddannelse opholder sig paa Faellesskabets toldomraade i de i stk . 5, litra b ), omhandlede tilfaelde .

7 . Stk . 5, libra b ), og stk . 6, litra b ), finder med de noedvendige aendringer anvendelse for personer, der udsendes med et saerligt hverv af en bestemt varighed .

Artikel 6 1 . Bestemmelserne i artikel 5 gaelder med de noedvendige aendringer for ride-eller traekdyr og udstyr hertil, som bringes ind i Faellesskabets toldomraade .

2 . De i stk . 1 omhandlede dyr og udstyr hertil kan forblive paa Faellesskabets toldomraade i et tidsrum paa tre maaneder .

AFSNIT III

Rullende materiel til jernbanetransport

Artikel 7 1 . Ordningen vedroerende midlertidig indfoersel finder i overensstemmelse med artikel 2 og 3 anvendelse for rullende materiel til jernbanetransport .

2 . I denne artikel forstaas ved »rullende materiel til jernbanetransport «: lokomotiver, motorvogne og skinnebusser samt vogne af enhver art, som er bestemt til transport af personer og gods .

3 . Der gives adgang til den i stk . 1 omhandlede ordning for midlertidig indfoersel paa betingelse af, at det rullende materiel til jernbanetransport :

a ) tilhoerer personer, der er etableret uden for Faellesskabets toldomraade

b ) er registreret paa et jernbanenet beliggende uden for Faellesskabets toldomraade .

4 . Rullende materiel til jernbanetransport kan forblive paa Faellesskabets toldomraade i et tidsrum paa tolv maaneder .

AFSNIT IV

Luftfartoejer

Artikel 8 1 . Ordningen vedroerende midlertidig indfoersel finder i overensstemmelse med artikel 2 og 3 anvendelse for luftfartoejer .

2 . De i stk . 1 omhandlede luftfartoejer kan forblive paa Faellesskabets toldomraade i det tidsrum, der er noedvendigt til gennemfoerelse af de opgaver, for hvilke der er ansoegt om midlertidig indfoersel, saasom befordring, afsaetning og optagning af passagerer, losning og lastning af gods, transport og vedligeholdelse .

3 . Naar de i stk . 1 omhandlede luftfartoejer anvendes til privat brug, finder betingelserne i artikel 5, stk . 3, anvendelse .

4 . De i stk . 3 omhandlede luftfartoejer kan forblive paa Faellesskabets toldomraade i et sammenhaengende eller ikke-sammenhaengende tidsrum paa seks maaneder pr . periode paa tolv maaneder .

AFSNIT V

Fartoejer til soetransport eller til transport ad indre

vandveje

Artikel 9 1 . Ordningen vedroerende midlertidig indfoersel finder i overensstemmelse med artikel 2 og 3 anvendelse for fartoejer til soetransport eller til transport ad indre vandveje.

2 . De i stk . 1 omhandlede fartoejer kan forblive paa Faellesskabets toldomraade i det tidsrum, der er noedvendigt til gennemfoerelse af de opgaver, for hvilke der er ansoegt om midlertidig indfoersel, saasom befordring, afsaetning og optagning af passagerer, losning og lastning af gods, transport og vedligeholdelse .

3 . Naar de i stk . 1 omhandlede fartoejer til soetransport eller til transport ad indre vandveje anvendes til privat brug, finder betingelserne i artikel 5, stk . 3, anvendelse .

4 . De i stk. 3 omhandlede fartoejer kan forblive paa Faellesskabets toldomraade i et sammenhaengende eller ikke-sammenhaengende tidsrum paa seks maaneder pr . periode paa tolv maaneder .

AFSNIT VI

Paller

Artikel 10 1 . Ordningen vedroerende midlertidig indfoersel finder i overensstemmelse med artikel 2 og 3 anvendelse for paller .

2 . I denne artikel forstaas ved »palle «: en plade, paa hvilken

en vis godsmaengde kan anbringes, saaledes at den udgoer en ladningsenhed med henblik paa transport, haandtering eller

opstabling ved anvendelse af mekaniske hjaelpemidler . Pladen bestaar enten af to flader med afstivere imellem eller af en flade paa foedder eller inden for lufttransport af en specialflade . Dens totale hoejde er den mindst mulige, idet den dog kan haandteres paa ruller eller ved hjaelp af gaffeltrucks eller palletrucks . Den kan vaere med eller uden overbygning .

AFSNIT VII

Diverse bestemmelser

Artikel 11 Der gives adgang til ordningen vedroerende midlertidig indfoersel for reservedele, tilbehoer og normalt udstyr, herunder udstyr til stuvning, pakning eller beskyttelse af gods, der indfoeres adskilt fra de transportmidler, til hvilke disse effekter er bestemt .

Artikel 12 De transportmidler, der er omhandlet i afsnit II, III, IV og V, maa ikke udlaanes, udlejes, pantsaettes, saelges eller overdrages til en person, der har sin saedvanlige bopael inden for Faellesskabets toldomraade .

Artikel 13 Der kan efter fremgangsmaaden i artikel 21 i saerlige tilfaelde gives tilladelse til, at en person, som en undtagelse fra denne forordning, importerer og/eller anvender et transportmiddel paa Faellesskabets toldomraade .

Artikel 14 Saafremt saerlige omstaendigheder goer det berettiget, kan toldmyndigheden efter anmodning fra den paagaeldende forlaenge de i denne forordning fastsatte frister .

Artikel 15 Den, der benytter ordningen for midlertidig indfoersel, er undergivet alle de tilsyns - og kontrolforanstaltninger, som toldmyndigheden foreskriver .

Artikel 16 Toldmyndigheden kan tilbagekalde tilladelsen, saafremt den konstaterer, at den, der benytter ordningen for midlertidig indfoersel, ikke har overholdt en af de herfor fastsatte betingelser .

Artikel 17 1 . Anvendelsen af ordningen for midlertidig indfoersel afvikles, naar det under denne ordning henfoerte transportmiddel genudfoeres fra Faellesskabets toldomraade eller, med henblik paa senere genudfoersel, anbringes :

- i en frizone

eller henfoeres under ordningen for :

- toldoplag

- faellesskabsforsendelse ( proceduren vedroerende tredjelande ) eller en af de ordninger for international transport, der er omhandlet i artikel 7, stk . 1, i Raadets forordning ( EOEF ) nr . 222/77 af 13 . december 1976 om faellesskabsforsendelse ( 7 ), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 1674/87 ( 8 ), for saa vidt anvendelsen af disse ordninger er tilladt i henhold til Faellesskabets retsregler, eller

- aktiv foraedling

eller omkostningsfrit overdrages til statskassen med toldmyndighedens samtykke .

For saa vidt angaar paller eller rullende materiel til jernbanetransport, der anvendes i faellesskab i henhold til en aftale, afvikles ordningens anvendelse dog ligeledes, naar paller af tilsvarende vaerdi eller rullende materiel til jernbanetransport, af samme type som det, der er henfoert under ordningen for midlertidig indfoersel, udfoeres eller med henblik paa senere udfoersel anbringes i en frizone eller henfoeres under en af de i foerste afsnit omhandlede ordninger .

2 . Toldmyndigheden kan, naar omstaendighederne goer det berettiget, give tilladelse til, at transportmidler, der er henfoert under ordningen for midlertidig indfoersel, overgaar til fri omsaetning eller destrueres under toldmyndighedens kontrol, enten umiddelbart eller efter at have vaeret anbragt i frizone eller henfoert under en af de i stk . 1, foerste afsnit naevnte ordninger .

3 . Stk . 1 og 2 finder ligeledes anvendelse, naar tilladelsen tilbagekaldes i henhold til artikel 16, dog med forbehold af bestemmelserne om overtraedelse af toldlovgivningen .

4 . De dele, der udskiftes ved reparation eller vedligholdelse, skal behandles paa en af de i stk . 1 og 2 omhandlede maader .

5 . Med forbehold af bestemmelserne om overtraedelse af toldlovgivningen og om toldfritagelse, skal importafgifterne i tilfaelde af overgang til fri omsaetning af transportmidler, der er henfoert under ordningen for midlertidig indfoersel, eller i andre tilfaelde, hvor en toldskyld opstaar i henhold til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 2144/87 af 13 . juli 1987 om toldskyld ( 9 ), opkraeves paa basis af ansaettelsesgrundlaget for de

paagaeldende transportmidler paa det tidspunkt, hvor de henfoertes under ordningen for midlertidig indfoersel, og dette hvad enten overgangen til fri omsaetning sker umiddelbart eller efter anbringelse i en frizone eller henfoersel under en af de i stk . 1 naevnte ordninger .

Naar der er tale om affald og skrot fremkommet ved destruktion af de i stk . 4 omhandlede dele, er det tidspunkt, der skal tages i betragtning ved fastsaettelse af toldskylden, dog et tidspunkt, der er omhandlet i artikel 3, litra f ), i forordning ( EOEF ) nr . 2144/87 .

AFSNIT VIII

Afsluttende bestemmelser

Artikel 18 1 . Bestemmelserne i denne forordning indskraenker ikke anvendelsen af bestemmelserne paa transportomraadet, herunder bestemmelserne om vilkaarene for adgang til og udoevelse af transporterhvervet .

2 . Med forbehold af bestemmelserne i stk . 1, kan de i denne forordning omhandlede transportmidler indfoeres i henhold til ordningen for midlertidig indfoersel uden importforbud eller -restriktioner under forudsaetning af, at de genudfoeres .

3 . Bestemmelserne i denne forordning er ikke til hinder for saadanne forbud eller restriktioner vedroerende indfoersel, udfoersel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige saedelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkaeologisk vaerdi eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret .

Artikel 19 Indtil der fastsaettes faellesskabsbestemmelser paa det paagaeldende omraade, er denne forordning ikke til hinder for, at medlemsstaterne anvender :

a ) mere omfattende foranstaltninger for lettelser som fastsat i gaeldende aftaler

b ) saerlige fritagelser, der indroemmes vaebnede styrker, som i henhold til artikel 136 i Raadets forordning ( EOEF ) nr . 918/83 af 28 . marts 1983 om en faellesskabsordning vedroerende fritagelse for import - og eksportafgifter ( 10 ), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 4235 /88 ( 11 ), er stationeret paa en medlemsstats omraade .

Artikel 20 Udvalget for Toldprocedurer af OEkonomisk Betydning kan behandle ethvert spoergsmaal vedroerende anvendelsen af naervaerende forordning, som forelaegges af formanden paa eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repraesentant .

Artikel 21 De bestemmelser, der er noedvendige for gennemfoerelsen af denne forordning, fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 31, stk . 1 og 2, i forordning ( EOEF ) nr . 1999/85 .

Artikel 22 Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offent -

liggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Den bringes i anvendelse et aar efter ikrafttraedelsen af de gennemfoerelsesbestemmelser, som vedtages i henhold til fremgangsmaaden i artikel 21 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Luxembourg, den 14 . juni 1989 .

Paa Raadets vegne

P . SOLBES

Formand

( 1 ) EFT nr . C 4 af 7 . 1 . 1984, s . 3 .

( 2 ) EFT nr . C 104 af 16 . 4 . 1984, s . 116 .

( 3 ) EFT nr . C 248 af 17 . 9 . 1984, s . 6 .

( 4 ) EFT nr . L 376 af 31 . 12 . 1982, s . 1 .

( 5 ) EFT nr . L 155 af 14 . 6 . 1985, s . 54 .

( 6 ) EFT nr . L 188 af 20 . 7 . 1985, s . 1.(7 ) EFT nr . L 38 af 9 . 2. 1977, s . 1 .

( 8 ) EFT nr . L 157 af 17 . 6 . 1987, s . 1 .

( 9 ) EFT nr . L 201 af 22 . 7 . 1987, s . 15.(10 ) EFT nr . L 105 af 23 . 4 . 1983, s . 1 .

( 11 ) EFT nr . L 373 af 31 . 12 . 1988, s . 1 .