31989L0681

Rådets direktiv 89/681/EØF af 21. december 1989 om ændring af direktiv 87/402/EØF om styrtsikker, frontmonterede førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EF-Tidende nr. L 398 af 30/12/1989 s. 0027 - 0028
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 19 s. 0125
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 19 s. 0125


RAADETS DIREKTIV

af 21. december 1989

om aendring af direktiv 87/402/EOEF om styrtsikre, frontmonterede foerervaern paa smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

(89/681/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Der skal vedtages foranstaltninger med henblik paa gradvis oprettelse af det indre marked i loebet af perioden indtil den 31. december 1992; det indre marked indebaerer et omraade uden indre graenser, med fri bevaegelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital;

direktiv 87/402/EOEF (4) indeholder i artikel 12 bestemmelser om, at de gaeldende bestemmelser skal suppleres med bestemmelser om supplerende slagproever under de dynamiske proever;

da der allerede er fastsat en supplerende proeve i forbindelse med den statiske proeve, er det noedvendigt, at der ligeledes fastaettes en supplerende proeve i forbindelse med den dynamiske proeve - en proeve, som meget realistisk afspejler situationen i tilfaelde af, at traktoren vaelter - saaledes at de to fremgangsmaader ved henholdsvis den statiske proeve og den dynamiske proeve kommer til at svare til hinanden, og den nuvaerende forskel mellem de to proever fjernes;

resultaterne af de praktiske forsoeg, der er gennemfoert vedroerende bagtil monterede foerervaern, kan overfoeres paa de tilsvarende frontmonterede foerervaern med hensyn til paalideligheden af parametre og beregninger -

EFT nr. C 256 af 9. 10. 1989, s. 76.

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 87/402/EOEF aendres saaledes:

1)

I bilag IV, afsnit A, affattes punkt 1.6 saaledes:

»1.6.

Supplerende proever

»1.6.1.

Hvis der under en slagproeve opstaar brud eller revner, der ikke kan betragtes som ubetydelige skal der udfoeres en ny lignende slagproevning, men med en faldhoejde, der svarer til:

Hm = 10 × 12 + 4a

Hm =

H

10

×

12 + 4a

1 + 2a

umiddelbart efter den slagproevning, der foraarsagede bruddene eller revnerne, idet »a« er forholdet mellem den blivende deformation og den elastiske deformation (a = Dp/De) maalt i slagpunktet.

Den supplerende blivende deformation som foelge af den anden slagproeve maa ikke vaere stoerre end 30 % af den blivende deformation efter den foerste slagproeve.

For at kunne gennemfoere den supplerende proeve skal den elastiske deformation maales under alle slagproever.

»1.6.2.

Hvis der under en trykproeve opstaar brud eller revner, der ikke kan betragtes som ubetydelige, skal der udfoeres en ny lignende trykproevning, men med en kraft paa 1,2 Fv, umiddelbart efter den trykproevning, der foraarsagede bruddene eller revnerne.«

2)

I bilag VI indsaettes foelgende punkt:

»7.3.

Anfoerelse og resultater af den eventuelle supplerende dynamiske proeve.«

Artikel 2

Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og admi-

nistrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette

direktiv senest den 3. januar 1990. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 21. december 1989.

Paa Raadets vegne

E. CRESSON

Formand

(1) EFT nr. C 305 af 30. 11. 1988, s. 7.

(2) EFT nr. C 120 af 16. 5. 1989, s. 70 og (3) EFT nr. C 102 af 24. 4. 1989, s. 6.

(4) EFT nr. L 220 af 8. 8. 1987, s. 1.