31989L0665

Rådets direktiv 89/665/EØF af 21. december 1989 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelsen af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige indkøbs- samt bygge- og anlægskontrakter

EF-Tidende nr. L 395 af 30/12/1989 s. 0033 - 0035
den finske specialudgave: kapitel 6 bind 3 s. 0048
den svenske specialudgave: kapitel 6 bind 3 s. 0048


RAADETS DIREKTIV af 21 . december 1989 om samordning af love og administrative bestemmelser vedroerende anvendelsen af klageprocedurerne i forbindelse med indgaaelse af offentlige indkoebs - samt bygge - og anlaegskontrakter ( 89/665/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

i samarbejde med Europa-Parlamentet ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), og

ud fra foelgende betragtninger :

Faellesskabets direktiver vedroerende offentlige kontrakter, saerlig Raadets direktiv 71/305/EOEF af 26. juli 1971 om samordning af fremgangsmaaderne med hensyn til indgaaelse af offentlige bygge - og anlaegskontrakter ( 4 ), senest aendret ved direktiv 89/440/EOEF ( 5 ), og Raadets direktiv 77/62/EOEF af 21 . december 1976 om samordning af fremgangsmaaderne ved offentlige indkoeb ( 6 ), senest aendret ved direktiv 88/295/EOEF ( 7 ), indeholder ikke saerlige bestemmelser, som kan sikre en effektiv anvendelse;

de nuvaerende mekanismer paa saavel nationalt plan som paa faellesskabsplan til sikring af denne anvendelse goer det ikke altid muligt at foere tilsyn med overholdelsen af faellesskabsbestemmelserne, isaer paa et stadium, hvor overtraedelserne endnu kan bringes til ophoer;

adgang til paa faellesskabsplan at konkurrere om offentlige kontrakter kraever en betydelig udvidelse af garantierne for gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling, og for at der kan opnaas en faktisk virkning er det vigtigt, at der findes effektive og hurtige klagemuligheder i tilfaelde af overtraedelse af faellesskabsretten vedroerende offentlige kontrakter eller af de nationale regler, der omsaetter denne ret;

det forhold, at der i visse medlemsstater ikke findes effektive klagemuligheder, eller at de eksisterende muligheder er

utilstraekkelige, afholder virksomheder i Faellesskabet fra i saadanne stater at henvende sig til vedkommende ordregivende myndigheder; de paagaeldende medlemsstater boer derfor raade bod paa denne situation;

da procedurerne for indgaaelsen af offentlige kontrakter kun straekker sig over en kort periode, er det vigtigt, at de kompetente klageinstanser isaer har befoejelse til at traeffe midlertidige foranstaltninger, saa de kan afbryde en saadan procedure eller stille gennemfoerelsen af beslutninger, som eventuelt maatte vaere truffet af den ordregivende myndighed, i bero; den korte periode, som procedurerne straekker sig over, noedvendiggoer hastebehandling af ovennaevnte overtraedelser;

det er vigtigt at sikre, at der i samtlige medlemsstater indfoeres passende procedurer, som goer det muligt at annullere ulovlige beslutninger og yde erstatning til personer, der har lidt skade paa grund af en overtraedelse;

naar virksomhederne ikke indgiver klage, vil visse overtraedelser ikke kunne bringes til ophoer, medmindre der indfoeres en saerlig mekanisme;

det er derfor vigtigt, at Kommissionen, naar den finder, at der under en procedure for indgaaelse af en offentlig kontrakt er begaaet en klar og aabenbar overtraedelse, kan gribe ind over for medlemsstatens kompetente myndigheder og den paagaeldende ordregivende myndighed, saaledes at der kan traeffes passende foranstaltninger med henblik paa hurtigt at bringe enhver paastaaet overtraedelse til ophoer;

den praktiske anvendelse af bestemmelserne i dette direktiv skal tages op til fornyet overvejelse inden udloebet af en periode paa fire aar fra direktivets ivaerksaettelse paa grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne om, hvorledes de nationale klageprocedurer fungerer -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

1 . Medlemsstaterne traeffer, for saa vidt angaar procedurerne for indgaaelse af offentlige kontrakter, der henhoerer under anvendelsesomraadet for direktiv 71/305/EOEF og 77/62/EOEF, de noedvendige foranstaltninger for at sikre, at der effektivt og navnlig saa hurtigt som muligt kan indgives klage over de ordregivende myndigheders beslutninger paa de betingelser, der er anfoert i de foelgende artikler, saerlig artikel 2, stk . 7, med den begrundelse, at beslutningerne er i strid med faellesskabsretten vedroerende offentlige kontrakter eller de nationale regler, der omsaetter denne ret .

2 . Medlemsstaterne paaser, at der mellem virksomheder, som kan goere en skade gaeldende i forbindelse med en procedure for tildeling af kontrakter, ikke finder forskelsbehandling sted paa grund af den sondring, der i dette direktiv foretages mellem de nationale regler, der omsaetter faellesskabsretten, og de oevrige nationale regler .

3 . Medlemsstaterne sikrer, at der er adgang til klageprocedurerne efter naermere bestemmelser, som medlemsstaterne kan fastsaette, i det mindste for personer, der har eller har haft interesse i at opnaa en offentlig indkoebs -, bygge - eller anlaegskontrakt, og som har lidt eller vil kunne lide skade som foelge af en paastaaet overtraedelse . Medlemsstaterne kan navnlig kraeve, at en person, der oensker at goere brug af en saadan procedure, paa forhaand har underrettet den ordregivende myndighed om den paastaaede overtraedelse og om, at vedkommende agter at indgive klage .

Artikel 2

1 . Medlemsstaterne paaser, at de foranstaltninger, der traeffes med henblik paa de i artikel 1 omhandlede klageprocedurer, omfatter de noedvendige befoejelser til :

a ) hurtigst muligt og som hastesag at traeffe midlertidige foranstaltninger, der har til formaal at bringe den paastaaede overtraedelse til ophoer eller hindre, at der paafoeres de paagaeldende interesser anden skade, herunder foranstaltninger med henblik paa at afbryde eller foranledige afbrydelse af den paagaeldende procedure for indgaaelse af en offentlig kontrakt eller stille gennemfoerelsen af enhver beslutning, der er truffet af den ordregivende myndighed, i bero;

b ) at annullere eller foranledige annullering af ulovlige beslutninger, herunder at fjerne de diskriminerende tekniske, oekonomiske eller finansielle specifikationer i udbudsmaterialet, i udbudsbetingelserne eller i andre dokumenter i forbindelse med den paagaeldende procedure for indgaaelse af en kontrakt;

c ) at tilkende skadelidte personer skadeserstatning .

2 . De i stk . 1 omhandlede befoejelser kan tillaegges saerlige instanser, der har ansvaret for forskellige aspekter af klageproceduren .

3 . Klageprocedurerne skal ikke i sig selv noedvendigvis automatisk have opsaettende virkning for de procedurer for indgaaelse af kontrakter, som de vedroerer .

4 . Medlemsstaterne kan foreskrive, at den ansvarlige instans, naar den undersoeger, om der skal traeffes midlertidige foranstaltninger, kan tage hensyn til de sandsynlige foelger af saadanne foranstaltninger for alle interesser, som vil kunne skades, samt for almenvellet, og beslutte ikke at give sit samtykke hertil, naar de negative foelger af saadanne foranstalt -

ninger vil vaere stoerre end fordelene . En beslutning om ikke at

tillade midlertidige foranstaltninger beroerer ikke de oevrige rettigheder, som den person, der anmoder om disse foranstaltninger, maatte goere krav paa .

5 . Naar der kraeves skadeserstatning med den begrundelse, at beslutningen er ulovlig, kan medlemsstaterne bestemme, at den anfaegtede beslutning foerst skal annulleres af en instans, der har den fornoedne kompetence hertil .

6 . Virkningerne af udoevelsen af de i stk . 1 omhandlede befoejelser paa den kontrakt, som er indgaaet efter tildeling af en kontrakt, fastlaegges efter national ret .

Endvidere kan en medlemsstat, undtagen naar en beslutning skal annulleres, inden der ydes skadeserstatning, bestemme, at den ansvarlige instans' befoejelser efter indgaaelsen af den kontrakt, som foelger efter tildelingen, er begraenset til ydelse af skadeserstatning til enhver, som har lidt skade paa grund af en overtraedelse .

7 . Medlemsstaterne paaser, at de afgoerelser, der traeffes af de for klageprocedurerne ansvarlige instanser, kan gennemfoeres effektivt .

8 . Naar de instanser, der er ansvarlige for klageprocedurerne, ikke er retsinstanser, skal deres afgoerelser altid begrundes skriftligt . I saa fald skal der desuden traeffes dispositioner til at sikre de procedurer, hvorved enhver foranstaltning, der formodes at vaere ulovlig, og som traeffes af den kompetente myndighed i foerste instans, eller enhver formodet forsoemmelse i udoevelsen af de befoejelser, der er tildelt denne, kan appelleres eller indbringes for en anden instans, som er en ret i henhold til Traktatens artikel 177, og som er uafhaengig i forhold til den ordregivende myndighed og til myndigheden i foerste instans .

Udnaevnelsen af medlemmerne af denne uafhaengige instans og udloebet af deres embedsperiode er undergivet de samme betingelser, som gaelder for dommere, for saa vidt angaar den myndighed, der er ansvarlig for deres udnaevnelse, varigheden af deres embedsperiode og muligheden for deres afsaettelse . Formanden for denne uafhaengige instans skal mindst have samme juridiske og faglige kvalifikationer som en dommer . Den uafhaengige instans traeffer sine afgoerelser efter en kontradiktorisk procedure, og disse afgoerelser har paa grundlag af bestemmelser, som fastsaettes af hver medlemsstat, retsvirkninger med bindende kraft .

Artikel 3

1 . Kommissionen kan paaberaabe sig den i denne artikel fastlagte procedure, naar den foer indgaaelsen af en kontrakt finder, at der er begaaet en klar og aabenbar overtraedelse af faellesskabsbestemmelserne vedroerende indgaaelse af offentlige kontrakter i forbindelse med en kontraktindgaaelsesprocedure, der er omfattet af anvendelsesomraadet for direktiv 71/305/EOEF og 77/62/EOEF .

2 . Kommissionen meddeler den paagaeldende medlemsstat og den paagaeldende ordregivende myndighed grundene til, at den finder, at der er begaaet en klar og aabenbar overtraedelse, og anmoder om, at den bringes til ophoer .

3 . Senest 21 dage efter modtagelsen af den i stk . 2 omhandlede meddelelse fremsender den paagaeldende medlemsstat til Kommissionen :

a ) en bekraeftelse af, at overtraedelsen er bragt til ophoer, eller

- en begrundet konklusion med redegoerelse for, hvorfor forholdet ikke er bragt i orden, eller

- en meddelelse om, at den paagaeldende procedure for indgaaelse af en kontrakt er blevet afbrudt, enten paa den ordregivende myndigheds eget initiativ eller som foelge af udoevelsen af de befoejelser, der er naevnt i artikel 2, stk . 1, litra a ).

4 . En begrundet konklusion i henhold til stk . 3, litra b ), kan bl.a . vaere baseret paa det forhold, at den paastaaede overtraedelse allerede er genstand for appel eller er indbragt for en anden instans som omhandlet i artikel 2, stk . 8 . I saa fald underretter medlemsstaten Kommissionen om resultatet af disse procedurer, saa snart det er kendt .

5 . Hvis der gives meddelelse om, at en procedure for indgaaelse af en kontrakt er blevet afbrudt under de i stk . 3, litra c ), fastsatte omstaendigheder, giver medlemsstaten Kommissionen meddelelse om ophaevelsen af afbrydelsen eller om indledningen af en anden procedure for indgaaelse af en kontrakt, der helt eller delvis har tilknytning til den foregaaende procedure . Denne nye meddelelse skal indeholde en bekraeftelse af, at den paastaaede overtraedelse er bragt til ophoer, eller en begrundet konklusion med en redegoerelse for, hvorfor forholdet ikke er bragt i orden .

Artikel 4

1 . Senest fire aar efter ivaerksaettelsen af dette direktiv tager Kommissionen i samraad med Det Raadgivende Udvalg for

Offentlige Aftaler anvendelsen af direktivets bestemmelser op til fornyet overvejelse og foreslaar i givet fald aendringer, som skoennes noedvendige .

2 . Medlemsstaterne fremsender hvert aar inden den 1 . marts til Kommissionen oplysninger om forloebet af de nationale klageprocedurer, der har fundet sted i det foregaaende aar . Kommissionen fastsaetter i samraad med Det Raadgivende Udvalg for Offentlige Aftaler arten af de paagaeldende oplysninger .

Artikel 5

Medlemsstaterne saetter de noedvendige foranstaltninger i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 21 . december 1991 . De meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale love og administrative bestemmelser, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 21 . december 1989 .

Paa Raadets vegne

E . CRESSON

Formand

( 1 ) EFT nr . C 230 af 28 . 8 . 1987, s . 6, og EFT nr . C 15 af 19 . 1 . 1989, s . 8 .

( 2 ) EFT nr . C 167 af 27 . 6 . 1988, s . 77, og EFT nr . C 323 af 27 . 12 . 1989 .

( 3 ) EFT nr . C 347 af 22 . 12 . 1987, s . 23 .

( 4 ) EFT nr . L 185 af 16 . 8 . 1971, s . 5 .

( 5 ) EFT nr . L 210 af 21 . 7 . 1989, s . 1 .

( 6 ) EFT nr . L 13 af 15 . 1 . 1977, s . 1 .

( 7 ) EFT nr . L 127 af 20 . 5 . 1988, s . 1 .