31989L0655

Rådets direktiv 89/655/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, direktiv 89/391/EØF)

EF-Tidende nr. L 393 af 30/12/1989 s. 0013 - 0017
den finske specialudgave: kapitel 5 bind 4 s. 0182
den svenske specialudgave: kapitel 5 bind 4 s. 0182


RAADETS DIREKTIV af 30 . november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelese med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet ( andet saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk . 1, i direktiv 89/391/EOEF ) ( 89/655/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 118A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), fremsat efter hoering af Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen,

i samarbejde med Europa-Parlamentet ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), og

ud fra foelgende betragtninger :

I henhold til Traktatens artikel 118A skal Raadet, ved udstedelse af direktiver vedtage minimumsforskrifter med henblik paa at forbedre navnlig arbejdsmiljoeet for at sikre et hoejere niveau for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

i henhold til naevnte artikel skal det i disse direktiver undgaas, at der paalaegges administrative, finansielle og retlige byrder af en saadan art, at de haemmer oprettelse og udvikling af smaa og mellemstore virksomheder;

Kommissionens meddelelse om dens program for sikkerhed, hygiejne og sundhed paa arbejdspladsen ( 4 ) omhandler vedtagelse af et direktiv om brug af arbejdsudstyr under arbejdet;

Raadet har i resolution af 21 . december 1987 om sikkerhed, hygiejne og sundhed paa arbejdspladsen ( 5 ) taget til efterretning, at Kommissionen i naer fremtid agter at forelaegge det minimumsforskrifter for tilrettelaeggelse af sikkerhed og sundhed paa arbejdsstedet;

overholdelse af de minimumsforskrifter, der kan sikre et hoejere niveau for sikkerhed og sundhed i forbindelse med brug af arbejdsudstyr, er bydende noedvendig for varetagelsen af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

EFT nr . C 106 af 26 . 4 . 1989, s . 13, og

EFT nr . C 287 af 15 . 11 . 1989, s . 12 .

EFT nr . C 256 af 9 . 10. 1989, s . 65 .

dette direktiv er et saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk . 1, i Raadets direktiv 89/391/EOEF af 12 . juni 1989 om ivaerksaettelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet ( 6 ); bestemmelserne i naevnte direktiv finder derfor i fuld udstraekning anvendelse paa spoergsmaal vedroerende arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i naervaerende direktiv;

dette direktiv udgoer et konkret led i gennemfoerelsen af den sociale dimension inden for det indre marked;

i henhold til direktiv 83/189/EOEF ( 7 ) skal medlemsstaterne meddele Kommissionen ethvert udkast til teknisk forskrift vedroerende maskiner, apparater og installationer;

i henhold til afgoerelse 74/325/EOEF ( 8 ), senest aendret ved tiltraedelsesakten af 1985, skal Kommissionen hoere Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen med henblik paa udarbejdelsen af forslag paa dette omraade -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

AFSNIT I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formaal

1 . Ved dette direktiv, som er andet saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk . 1, i direktiv 89/391/EOEF, fastsaettes minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr, som defineret i artikel 2 .

2 . Bestemmelserne i direktiv 89/391/EOEF finder i fuld udstraekning anvendelse paa hele det i stk . 1 naevnte omraade, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i naervaerende direktiv .

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstaas ved :

a ) arbejdsudstyr : alle maskiner, apparater, vaerktoejer eller installationer, som bruges under arbejdet;

b ) anvendelse af arbejdsudstyr : alle operationer i forbindelse med brug af arbejdsudstyr, saasom ibrugtagning eller udtagning af drift, anvendelse, transport, reparation, aendring, vedligeholdelse, pasning, herunder bl.a . rengoering;

c ) farligt omraade : ethvert omraade inden i og/eller omkring arbejdsudstyr, i hvilket en udsat arbejdstagers tilstedevaerelse udgoer en fare for den paagaeldendes sikkerhed eller sundhed;

d ) udsat arbejdstager : enhver arbejdstager, der helt eller delvis befinder sig i et farligt omraade;

e ) operatoer : den eller de arbejdstager(e ), der har til opgave at benytte arbejdsudstyr .

AFSNIT II

ARBEJDSGIVERNES FORPLIGTELSER

Artikel 3

Almindelige forpligtelser

1 . Arbejdsgiveren traeffer de noedvendige foranstaltninger, for at det arbejdsudstyr, der stilles til arbejdstagernes raadighed i virksomheden og/eller institutionen, er beregnet til det arbejde, der skal udfoeres, eller er forsvarligt tilpasset med henblik herpaa, saaledes at arbejdstagernes sikkerhed og sundhed ved brugen af dette arbejdsudstyr sikres .

Ved valget af det arbejdsudstyr, der paataenkes anvendt, skal arbejdsgiveren tage hensyn til de saerlige arbejdsvilkaar og -forhold samt de risici, som goer sig gaeldende i virksomheden og/eller institutionen, navnlig paa arbejdspladsen, med henblik paa arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, og/eller til eventuelle yderligere risici, der maatte opstaa som foelge af brugen af det paagaeldende arbejdsudstyr .

2 . Er det ikke muligt saaledes fuldt ud at sikre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed ved brugen af arbejdsudstyr, traeffer arbejdsgiveren passende foranstaltninger for at mindske risikoen mest muligt .

Artikel 4

Regler vedroerende arbejdsudstyr

1 . Med forbehold af artikel 3 skal arbejdsgiveren fremskaffe og/eller anvende :

a ) arbejdsudstyr, der, hvis det for foerste gang stilles til arbejdstagerens raadighed i virksomheden og/eller insti -

tutionen efter den 31 . december 1992, opfylder :

ii ) bestemmelserne i alle relevante faellesskabsdirektiver, der gaelder herfor;

ii ) de i bilaget fastsatte minimumsforskrifter, naar der ikke gaelder andre faellesskabsdirektiver, eller disse kun gaelder delvis;

b ) arbejdsudstyr, der, hvis det allerede er stillet til arbejdstagernes raadighed i virksomheden og/eller institutionen den 31 . december 1992, senest fire aar efter denne dato opfylder de i bilaget fastsatte minimumsforskrifter .

2 . Arbejdsgiveren traeffer de noedvendige foranstaltninger, for at arbejdsudstyr, saa laenge det anvendes, ved en trilfresstillende vedligeholdelse holdes paa et niveau, som alt efter tilfaeldet opfylder bestemmelserne i stk . 1, litra a ) eller b ).

Artikel 5

Arbejdsudstyr med saerlig risiko

Naar anvendelsen af arbejdsudstyr kan frembyde en saerlig fare for arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed, traeffer arbejdsgiveren de noedvendige foranstaltninger, for at :

- brugen af arbejdsudstyret forbeholdes de arbejdstagere, der har til opgave at anvende det;

- de paagaeldende arbejdstagere i forbindelse med reparation, aendring, vedligeholdelse eller pasning er specielt befoejet dertil .

Artikel 6

Underretning af arbejdstagerne

1 . Med forbehold af artikel 10 i direktiv 89/391/EOEF skal arbejdsgiveren traeffe de noedvendige foranstaltninger for, at arbejdstagerne raader over fyldestgoerende oplysninger om og i givet fald brugsanvisninger til det arbejdsudstyr, der anvendes under arbejdet .

2 . Oplysningerne og brugsanvisningerne skal mindst indeholde angivelser vedroerende sikkerhed og sundhed i forbindelse med :

- brug af arbejdsudstyret

- uregelmaessigheder, der kan forudsiges

- konklusioner, som maa drages af de erfaringer, der i givet fald er gjort ved brugen af arbejdsudstyret .

3 . Oplysningerne og brugsanvisningerne skal vaere forstaaelige for de beroerte arbejdstagere .

Artikel 7

Oplaering af arbejdstagerne

Med forbehold af artikel 12 i direktiv 89/391/EOEF traeffer arbejdsgiveren de noedvendige foranstaltninger, for at :

- de arbejdstagere, der skal anvende arbejdsudstyret, faar en fyldestgoerende oplaering, herunder vedroerende de risici, som anvendelsen i givet fald kan indebaere

- de arbejdstagere, som er naevnt i artikel 5, andet led, modtager en saerlig fyldestgoerende oplaering .

Artikel 8

Hoering af arbejdstagerne samt disses deltagelse

Arbejdstagerne og/eller deres repraesentanter skal i henhold til artikel 11 i direktiv 89/391/EOEF hoeres om og deltage i de spoergsmaal, der er omfattet af naervaerende direktiv og det hertil knyttede bilag .

AFSNIT III

DIVERSE BESTEMMELSER

Artikel 9

AEndring af bilaget

1 . Tilfoejelse til bilaget af de supplerende minimumsforskrifter gaeldende for saerligt arbejdsudstyr, der er omhandlet i punkt 3 i bilaget, vedtages af Raadet efter fremgangsmaaden i Traktatens artikel 118A .

2 . Rent tekniske tilpasninger af bilaget som foelge af :

- vedtagelse af direktiver om teknisk harmonisering og standardisering, vedroerende arbejdsudstyr og/eller

- tekniske fremskridt, udviklingen inden for internationale bestemmelser og specifikationer samt indvundne erfaringer vedroerende arbejdsudstyr,

vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 17 i direktiv 89/391/EOEF .

Artikel 10

Afsluttende bestemmelser

1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31 . december 1992 . De underretter straks Kommissionen herom .

2 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de allerede har udstedt eller udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv .

3 . Medlemsstaterne forelaegger hvert femte aar Kommissionen en rapport om den praktiske gennemfoerelse af bestemmelserne i dette direktive med anfoerelse af de af arbejdsmarkedets parter fremfoerte synspunkter .

Kommissionen giver Europa-Parlamentet, Raadet, Det OEkonomiske og Sociale Udvalg og Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen underretning herom .

4 . Kommissionen forelaegger regelmaessigt Europa-Parlamentet, Raadet og Det OEkonomiske og Sociale Udvalg en rapport om gennemfoerelsen af dette direktiv under hensyntagen til stk . 1, 2 og 3 .

Artikel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 30 . november 1989 .

Paa Raadets vegne

J . P . SOISSON

Formand

( 1 ) EFT nr . C 114 af 30 . 4 . 1988, s . 3,(2 ) EFT nr . C 326 af 19 . 12 . 1988, s . 132, og(3 ) EFT nr . C 318 af 12 . 12 . 1988, s . 26 .

( 4 ) EFT nr . C 28 af 3 . 2 . 1988, s . 3 .

( 5 ) EFT nr . C 28 af 3 . 2 . 1988, s . 1.( 6 ) EFT nr . L 183 af 29 . 6 . 1989, s . 1 .

( 7 ) EFT nr . L 109 af 26 . 4 . 1983, s . 8 .

( 8 ) EFT nr . L 185 af 9 . 7 . 1974, s . 15 .

BILAG MINIMUMSFORSKRIFTER OMHANDLET I ARTIKEL 4, STK . 1, LITRA a ), NR . ii ), OG LITRA b ) 1 .

Indledende bemaerkning

De i dette bilag fastsatte forpligtelser gaelder under overholdelse af bestemmelserne i direktivet, naar de respektive risici foreligger i forbindelse med det paagaeldende arbejdsudstyr .

2 .

Generelle minimumskrav gaeldende for arbejdsudstyr

2.1 .

Betjeningssystemerne paa arbejdsudstyr, hvor der er sikkerhedsmaessige aspekter involveret, skal vaere tydelige og lette af faa oeje paa og i givet fald hensigtsmaessigt afmaerket .

Betjeningssystemerne skal vaere anbragt uden for de farlige omraader undtagen for visse betjeningsanordninger, hvis det er noedvendigt, og saaledes, at der ingen ekstra farer er ved betjeningen . De maa ikke medfoere risiko som foelge af utilsigtet udloesning .

Operatoeren skal om noedvendigt fra hovedbetjeningsstedet vaere i stand til at konstatere, at ingen personer befinder sig i de farlige omraader . Hvis dette er umuligt, skal der forud for enhver igangsaetning udloeses et sikkert system, saasom et lyd - og/eller lyssignal . Den udsatte arbejdstager skal have tid og/eller mulighed for hurtigt at undgaa risici i forbindelse med arbejdsudstyrets igangsaetning og /eller standsning .

Betjeningssystemerne skal vaere sikre . En fejl ved eller en skade paa betjeningssystemerne maa ikke foere til en farlig situation .

2.2 .

Arbejdsudstyrets igangsaetning maa kun kunne ske ved en bevidst handling, udoevet paa et betjeningssystem, der er beregnet hertil .

Det samme gaelder :

- gentilkobling efter et stop, uanset aarsagen til dette

- styring af en vaesentlig aendring af funktionsforholdene ( f.eks . hastighed, tryk osv .),

undtagen hvis denne gentilkobling eller aendring ikke indebaerer nogen risiko for de udsatte arbejdstagere .

Gentilkobling eller aendring af funktionsforholdene som foelge af den normale sekvens i en automatisk cyklus er ikke omfattet af dette krav .

2.3 .

Alt arbejdsudstyr skal vaere forsynet med et betjeningssystem, som goer det muligt at standse hele udstyret paa betryggende vis .

Hver arbejdsplads skal vaere forsynet med et betjeningssystem til standsning af enten alle dele af arbejdsudstyret eller blot en del deraf, alt efter risikoen, saaledes at arbejdsudstyret frembyder sikkerhed . Stopordren til arbejdsudstyret skal have prioritet i forhold til igangssaetningsordrer . Naar arbejdsudstyret eller dets farlige dele er standset, skal energitilfoerslen til de paagaeldende funktionsanordninger vaere afbrudt .

2.4 .

Hvis det er relevant i forhold til de farer, arbejdsudstyret frembyder, og til den tid, det normalt tager at standse det, skal arbejdsudstyret vaere forsynet med en noedstopanordning .

2.5 .

Arbejdsudstyr, der frembyder farer paa grund af fald af genstande eller udslyngning, skal vaere forsynet med passende sikkerhedsanordninger, der er afpasset efter farens art .

Arbejdsudstyr, der frembyder farer paa grund af gas -, damp -, vaeske - eller stoevudslip, skal vaere forsynet med passende opfangnings - og/eller udsugningsanordninger i naerheden af farekilderne .

2.6 .

Arbejdsudstyr og dets dele skal stabiliseres ved hjaelp af fastgoerelsesanordninger eller lignende, hvis det er noedvendigt for arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed .

2.7 .

Saafremt der er risiko for spraengning af eller brud paa dele af arbejdsudstyr, som vil kunne frembyde betydelige farer for arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed, skal der traeffes passende beskyttelsesforanstaltninger .

2.8 .

Naar arbejdsudstyrets bevaegelige dele frembyder risiko for mekanisk kontakt, der kan medfoere ulykker, skal disse dele vaere udstyret med afskaermninger eller beskyttelsesanordninger, der hindrer adgang til de farlige omraader, eller som standser de farlige deles bevaegelser, inden der er adgang til de farlige omraader .

Afskaermninger og beskyttelsesanordninger :

- skal vaere solidt fremstillet

- maa ikke foraarsage yderligere risici

- maa ikke let kunne flyttes eller saettes ud af drift

- skal befinde sig i tilstraekkelig afstand fra det farlige omraade

- maa ikke hindre udsynet under arbejdet mere end hoejst noedvendigt

- skal muliggoere absolut noedvendig indgriben til anbringelse og/eller udskiftning af dele saavel som vedligeholdelsesarbejde, idet adgangen begraenses til det omraade, hvor arbejdet skal udfoeres, og saa vidt muligt uden afmontering af afskaermningen eller beskyttelsesanordningen .

2.9 .

Belysningen ved de arbejdsomraader og -stationer, hvor arbejdsudstyr bruges eller vedligeholdes, skal vaere passende i forhold til det arbejde, der skal udfoeres .

2.10 .

Dele af arbejdsudstyr med hoej eller meget lav temperatur skal om noedvendigt vaere afskaermet, saaledes at arbejdstagerne ikke kan komme i beroering dermed eller i naerheden deraf .

2.11 .

Arbejdsudstyrs alarmsignaler skal kunne opfattes og forstaas med lethed og vaere entydige .

2.12 .

Arbejdsudstyr maa kun anvendes til de operationer og under de betingelser, det er egnet til .

2.13 .

Vedligeholdelsesarbejde skal kunne udfoeres, naar arbejdsudstyret er standset . Er dette ikke muligt, skal der kunne traeffes passende beskyttelsesforanstaltninger for udfoerelsen af dette arbejde, eller det skal kunne foretages uden for de farlige omraader .

Naar der til et arbejdsudstyr hoerer en brugs - og vedligeholdelsesvejledning, skal denne holdes à jour .

2.14 .

Alt arbejdsudstyr skal vaere forsynet med let kendelige anordninger, der goer det muligt at afskaere det fra hver enkelt af dets energikilder .

Gentilkobling forudsaetter, at der ikke bestaar nogen fare for de paagaeldende arbejdstagere .

2.15 .

Arbejdsudstyr skal baere de noedvendige advarsler og maerkninger for arbejdstagernes sikkerhed .

2.16.

For at udfoere produktions -, regulerings - og vedligeholdelsesarbejde paa arbejdsudstyret maa arbejdstagerne kunne bevaege sig og opholde sig overalt, hvor det er noedvendigt, i fuld sikkerhed .

2.17 .

Alt arbejdsudstyr skal vaere indrettet paa en saadan maade, at det beskytter arbejdstagerne mod risiko for brand i eller opvarmning af arbejdsudstyret, eller risiko for udslip af gas, stoev, vaesker, damp eller andre stoffer, der frembringes ved arbejdsudstyret eller benyttes eller oplagres i dette .

2.18.

Alt arbejdsudstyr skal vaere indrettet paa en saadan maade, at der ikke er nogen eksplosionsrisiko for arbejdsudstyret eller for stoffer, der frembringes ved arbejdsudstyret eller benyttes eller oplagres i dette .

2.19 .

Alt arbejdsudstyr skal vaere indrettet paa en saadan maade, at de udsatte arbejdstagere er beskyttet mod risikoen for en direkte eller indirekte kontakt med elektriske installationer .

3 .

Supplerende minimumsforskrifter gaeldende for saerligt arbejdsudstyr,

Omhandlet i artikel 9, stk . 1, i direktivet .