31989L0654

Rådets direktiv 89/654/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet (første særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

EF-Tidende nr. L 393 af 30/12/1989 s. 0001 - 0012
den finske specialudgave: kapitel 5 bind 4 s. 0170
den svenske specialudgave: kapitel 5 bind 4 s. 0170


RAADETS DIREKTIV af 30 . november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet ( foerste saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk . 1, i direktiv 89/391/EOEF ) ( 89/654/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 118A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), fremsat efter hoering af Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen,

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), og

ud fra foelgende betragtninger :

I henhold til Traktatens artikel 118A skal Raadet, ved udstedelse af direktiver, vedtage minimumsforskrifter med henblik paa at forbedre navnlig arbejdsmiljoeet for at sikre et hoejere niveau for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

i henhold til naevnte artikel skal det i disse direktiver undgaas, at der paalaegges administrative, finansielle og retlige byrder af en saadan art, at de haemmer oprettelse og udvikling af smaa og mellemstore virksomheder;

Kommissionens meddelelse om dens program for sikkerhed, hygiejne og sundhed paa arbejdspladsen ( 4 ) omhandler vedta -

EFT nr . C 115 af 8 . 5 . 1989, s . 34, og

EFT nr . C 284 af 10 . 11 . 1989, s . 8 .

EFT nr . C 256 af 9 . 10 . 1988, s . 51 .

gelse af et direktiv med henblik paa at sikre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed paa arbejdsstedet;

Raadet har i sin resolution af 21 . december 1987 om sikkerhed, hygiejne og sundhed paa arbejdspladsen ( 5 ) taget til efterretning, at Kommissionen i naer fremtid agter at forelaegge det minimumsforskrifter vedroerende indretning af arbejdsstedet;

overholdelse af de minimumsforskrifter, der kan sikre et hoejere niveau for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet, er bydende noedvendig for varetagelsen af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

dette direktiv er et saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk . 1, i Raadets direktiv 89/391/EOEF af 12 . juni 1989 om ivaerksaettelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet ( 6 ); bestemmelserne i naevnte direktiv finder derfor i fuld udstraekning anvendelse paa spoergsmaal vedroerende arbejdsstederne, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i naervaerende direktiv;

dette direktiv udgoer et konkret led i gennemfoerelsen af den sociale dimension inden for det indre marked;

i henhold til afgoerelse 74/325/EOEF ( 7 ), senest aendret ved tiltraedelsesakten af 1985, skal Kommissionen hoere Det

Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen med henblik paa udarbejdelsen af forslag paa dette omraade -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

AFSNIT I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formaal

1 . Ved dette direktiv, som er foerste saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk . 1, i direktiv 89/391/EOEF, fastsaettes minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet, som defineret i artikel 2 .

2 . Dette direktiv gaelder ikke for foelgende omraader :

a ) transportmidler, der benyttes uden for virksomheden og/eller institutionen, samt arbejdssteder i transportmidler;

b )

midlertidige eller mobile arbejdssteder;

c )

udvindingsvirksomhed;

d )

fiskerfartoejer;

e )

marker, skovarealer og andre arealer, der hoerer til en landbrugs - eller skovbrugsbedrift, men som ligger uden for dennes bebyggede omraade .

3 . Bestemmelserne i direktiv 89/391/EOEF finder i fuld udstraekning anvendelse paa hele det i stk . 1 naevnte omraade, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i naervaerende direktiv .

Artikel 2

Definition

I dette direktiv forstaas ved arbejdssteder steder, der er bestemt til at omfatte arbejdspladser, og som er beliggende i virksomhedens og/eller institutionens bygninger, herunder ethvert andet sted paa virksomhedens og/eller institutionens omraade, hvortil arbejdstageren har adgang som led i sit arbejde .

AFSNIT II

ARBEJDSGIVERNES FORPLIGTERSER

Artikel 3

Arbejdssteder, der tages i anvendelse for foerste gang

Arbejdssteder, der tages i anvendelse for foerste gang efter den 31 . december 1992, skal opfylde de minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed, der er anfoert i bilag I .

Artikel 4

Arbejdssteder, der allerede er taget i anvendelse

Arbejdssteder, der er taget i anvendelse foer den 1 . januar 1993, skal senest tre aar efter denne dato opfylde de minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed, der er anfoert i bilag II .

For den Portugisiske Republiks vedkommende skal arbejdssteder, der er taget i anvendelse foer den 1 . januar 1993, dog senest fire aar efter denne dato, opfylde de minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed, der er anfoert i bilag II .

Artikel 5

AEndringer af arbejdssteder

Foretages der efter den 31 . december 1992 aendringer, udvidelser og/eller ombygninger af arbejdssteder, skal arbejdsgiveren traeffe de noedvendige foranstaltninger for at bringe disse aendringer, udvidelser og/eller ombygninger i overensstemmelse med de hertil svarende minimumsforskrifter som anfoert i bilag I .

Artikel 6

Generelle forpligtelser

For at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed skal arbejdsgiveren paase :

- at udgangsvejene til udgange og noedudgange saavel som selve disse udgange og noedudgange holdes fri og kan benyttes til enhver tid,

- at arbejdsstederne samt installationerne og anordningerne, herunder navnlig de, der er naevnt i bilag I og II, vedligeholdes teknisk, og at konstaterede fejl, som kan bringe arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i fare, rettes saa hurtigt som muligt,

- at arbejdsstederne samt installationerne og anordningerne, herunder navnlig de, der er naevnt i bilag I, punkt 6, og bilag II, punkt 6, rengoeres regelmaessigt for at sikre forsvarlige hygiejniske forhold,

- at der foretages regelmaessig vedligeholdelse og kontrol af de sikkerhedsinstallationer og -anordninger - herunder navnlig af dem, der er naevnt i bilag I og II - som har til formaal at forebygge eller fjerne farer .

Artikel 7

Underretning af arbejdstagerne

Med forbehold af artikel 10 i direktiv 89/391/EOEF skal arbejdstagerne og/eller deres repraesentanter underrettes om alle foranstaltninger, der skal traeffes vedroerende sikkerhed og sundhed paa arbejdsstedet .

Artikel 8

Hoering af arbejdstagerne samt disses deltagelse

Arbejdstagerne og/eller deres repraesentanter skal i henhold til artikel 11 i direktiv 89/391/EOEF hoeres om og deltage i de spoergsmaal, der er omfattet af naervaerende direktiv og de hertil knyttede bilag .

AFSNIT III

DIVERSE BESTEMMELSER

Artikel 9

Tilpasning af bilagene

Rent tekniske tilpasninger af bilagene som foelge af :

- vedtagelse af direktiver om teknisk harmonisering og standardisering, vedroerende udformning, fremstilling og indretning af dele af arbejdssteder og/eller

- tekniske fremskridt, udviklingen inden for internationale bestemmelser og specifikationer samt indvundne erfaringer vedroerende arbejdssteder,

vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 17 i direktiv 89/391/EOEF .

Artikel 10

Afsluttende bestemmelser

1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette

direktiv senest den 31 . december 1992 . De underretter straks Kommissionen herom .

For Den Hellenske Republik erstattes naevnte dato dog med den 31 . december 1994 .

2 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de allerede har udstedt eller udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv .

3 . Medlemsstaterne forelaegger hvert femte aar Kommissionen en rapport om den praktiske gennemfoerelse af bestemmelserne i dette direktiv med anfoerelse af de af arbejdsmarkedets parter fremfoerte synspunkter .

Kommissionen giver Europa-Parlamentet, Raadet, Det OEkonomiske og Sociale udvalg og Det Raadgivende Udvalg

for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen underretning herom .

4 . Kommissionen forelaegger regelmaessigt Europa-Parlamentet, Raadet og Det OEkonomiske og Sociale Udvalg en rapport om gennemfoerelsen af dette direktiv under hensyntagen til stk . 1, 2 og 3 .

Artikel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 30 . november 1989 .

Paa Raadets vegne

J . P . SOISSON

Formand

( 1 ) EFT nr . C 141 af 30. 5 . 1988, s . 6,(2 ) EFT nr . C 326 af 19 . 12 . 1988, s . 123, og(3) EFT nr . C 175 af 4 . 7 . 1988, s . 28 .

( 4 ) EFT nr . C 28 af 3 . 2. 1988, s . 3.(5 ) EFT nr . C 28 af 3 . 2 . 1988, s . 1 .

( 6 ) EFT nr . L 183 af 29 . 6 . 1989, s . 1 .

( 7 ) EFT nr . L 185 af 9 . 7 . 1974, s . 15 .

BILAG I MINIMUMSFORSKRIFTER FOR SIKKERHED OG SUNDHED I FORBINDELSE MED ARBEJDSSTEDER, DER TAGES I ANVENDELSE FOR FOERSTE GANG, OMHANDLET I ARTIKEL 3 I DIREKTIVET 1 .

Indledende bemaerkning

De i dette bilag fastsatte forpligtelser er gaeldende, hvor forholdene i forbindelse med arbejdsstedet eller aktiviteten, omstaendighederne eller en risiko goer det noedvendigt .

2 .

Stabilitet og soliditet

Bygninger, som danner ramme om arbejdssteder, skal have en struktur og en soliditet, der passer til formaalet .

3 .

Elektriske installationer

De elektriske installationer skal udformes og udfoeres paa en saadan maade, at de ikke kan give anledning til brand - eller eksplosionsfare, og saaledes at der ydes personalet en passende beskyttelse mod de risici for ulykker, der kan skyldes direkte eller indirekte kontakt med installationerne .

Ved udformning, opsaetning og valg af materialer og beskyttelsesanordninger skal der tages hensyn til spaendingen og betingelserne for ydre paavirkning samt til, hvor kompetente de personer er, der faar adgang til dele af installationen .

4 .

Flugtveje og noedudgange

4.1 .

Der skal til enhver tid vaere uhindret adgang til flugtveje og noedudgange, og disse skal saa direkte som muligt foere ud i det fri eller til et sikkerhedsomraade .

4.2 .

I tilfaelde af fare skal arbejdstagerne hurtigt og saa sikkert som muligt kunne forlade alle arbejdspladser .

4.3 .

Flugtvejenes og noedudgangenes antal, fordeling og dimensioner, skal afpasses efter arbejdsstedets anvendelse, udstyr og dimensioner, samt efter det hoejeste antal personer, der kan vaere til stede .

4.4 .

Noedudgangsdoere skal aabne i flugtretningen . Noedudgangsdoere maa ikke vaere lukket paa en saadan maade, at personer, der har behov for at benytte dem i noedstilfaelde, ikke kan aabne dem straks og uden besvaer .

Skydedoere og drejedoere, der specielt fungerer som noedudgange, er forbudt .

4.5 .

Saerlige flugtveje og noedudgange skal afmaerkes i henhold til de nationale bestemmelser til gennemfoerelse af direktiv 77/576/EOEF (;).

Saadan afmaerkning skal anbringes paa hensigtsmaessige steder og vaere bestandig .

4.6 .

Noedudgangsdoere maa ikke vaere laast .

Flugtveje og noedudgange samt adgangsveje og -doere hertil maa ikke vaere blokeret af genstande, men skal til enhver tid kunne benyttes uhindret .

4.7 .

I tilfaelde af stroemafbrydelse skal flugtveje og noedudgange, hvortil der kraeves belysning, vaere forsynet med tilstraekkelig noedbelysning .

5 .

Branddetektion og -bekaempelse

5.1 .

Alt efter bygningernes dimensioner og anvendelse, forhaandenvaerende udstyr, forhaandenvaerende stoffers fysiske og kemiske karakteristika samt det hoejeste antal personer, der maa vaere til stede, skal arbejdsstedet vaere forsynet med egnet brandslukningsmateriel og om noedvendigt med branddetektorer og alarmsystemer .

(;) EFT nr . L 229 af 7 . 9 . 1977 . s . 12 .

5.2 .

Ikke-automatisk brandslukningsmaterial skal vaere lettilgaengeligt og lethaandterligt .

Det skal afmaerkes i henhold til de nationale bestemmelser til gennemfoerelse af direktiv 77/576/EOEF .

Saadan afmaerkning skal anbringes paa hensigtsmaessige steder og vaere bestandig .

6 .

Ventilation af lukkede arbejdssteder

6.1 .

Lukkede arbejdssteder skal under hensyntagen til arbejdsmetoderne og den fysiske belastning, som arbejdstagerne udsaettes for, vaere forsynet med frisk luft i tilstraekkelig maengde .

Benyttes udluftningsanlaeg, skal dette holdes i funktionsdygtig stand .

En eventuelt optraedende defekt skal udloese en alarm, naar dette er noedvendigt af hensyn til arbejdstagernes sundhed.

6.2 .

Hvis der anvendes klimaanlaeg eller mekaniske ventilationsanlaeg, skal de fungere paa en saadan maade, at arbejdstagerne ikke udsaettes for generende traek .

Enhver belaegning og urenhed, som maatte indebaere en oejeblikkelig risiko for arbejdstagernes sundhed som foelge af forurening af den indaandede luft, skal straks fjernes .

7 .

Temperaturen i lokalerne

7.1 .

I arbejdstiden skal temperaturen i arbejdslokalerne vaere tilpasset den menneskelige organisme under hensyn til de anvendte arbejdsmetoder og den fysiske belastning, som arbejdstagerne udsaettes for .

7.2 .

Temperaturen i opholdsrum, lokaler til personale med vagttjeneste, sanitaere lokaler, kantiner og lokaler beregnet til foerstehjaelp skal svare til disse lokalers specifikke formaal .

7.3 .

Vinduer, ovenlys og skillevaegge af glas skal vaere udformet paa en saadan maade, at sollyset ikke faar en for stor indvirkning paa arbejdsstedet under hensyntagen til arbejdets art og arbejdsstedets beskaffenhed .

8 .

Naturlig og kunstig belysning i lokalerne

8.1 .

Arbejdsstederne skal saa vidt muligt have tilstraekkelig, naturlig belysning og skal vaere udstyret med hensigtmaessig kunstig belysning under hensyn til beskyttelsen af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed .

8.2 .

Belysningsinstallationer i arbejdslokaler og adgangsveje skal vaere anbragt, saaledes at den valgte belysningsform ikke frembyder nogen ulykkesrisiko for arbejdstagerne .

8.3 .

Arbejdssteder, hvor arbejdstagerne er saerligt udsat for risiko i tilfaelde af, at den kunstige belysning svigter, skal vaere forsynet med tilstraekkelig noedbelysning .

9 .

Lokalernes gulve, vaegge, lofter og tage

9.1 .

Lokalernes gulve skal vaere fri for buler, huller og farlige niveauforskelle; de skal vaere faste, stabile og skridfaste .

Arbejdssteder, hvor der er installeret arbejdspladser, skal vaere tilstraekkelig isolerede under hensyn til virksomhedens art og arbejdstagernes fysiske aktivitet .

9.2 .

I lokalerne skal gulvenes, vaeggenes og lofternes overflade vaere af en saadan beskaffenhed, at der ved rengoering og rensning kan opnaas forsvarlige hygiejniske forhold .

9.3 .

Gennemsigtige eller halvgennemsigtige skillevaegge, navnlig skillevaegge fuldstaendigt bestaaende af glas, i arbejdsrum eller i naerheden af arbejdspladser eller adgangsveje skal vaere klart afmaerket og fremstillet af sikkerhedsmaterialer eller vaere adskilt fra disse arbejdspladser og adgangsveje paa en saadan maade, at arbejdstagerne hverken kan komme i kontakt med skillevaeggene eller blive ramt, hvis vaeggene splintres .

9.4 .

Adgang til tage af materialer, der ikke er tilstraekkeligt solide, maa kun tillades, hvis der udleveres udstyr, saaledes at arbejdet kan udfoeres paa en sikkerhedsmaessig forsvarlig maade .

10 .

Vinduer og ovenlys i lokalerne

10.1 .

Vinduer, ovenlys og ventilationsanlaeg skal kunne aabnes, lukkes, reguleres og fastgoeres af arbejdstagerne paa en sikkerhedsmaessig forsvarlig maade .

Naar de er aabne, maa de ikke kunne indstilles paa en saadan maade, at de udgoer en fare for arbejdstagerne .

10.2 .

Vinduer og ovenlys skal vaere udformet, saaledes at de passer sammen med det oevrige udstyr, eller vaere udstyret med anordninger, saaledes at de kan rengoeres uden fare for de arbejdstagere, som udfoerer dette arbejde, eller for de arbejdstagere, der befinder sig i eller omkring bygningen .

11 .

Doere og porte

11.1 .

Doerenes og portenes placering, antal, anvendte materialer og dimensioner bestemmes af de paagaeldende lokalers eller omraaders art og anvendelse .

11.2 .

Der skal i oejenhoejde anbringes en afmaerkning paa gennemsigtige doere .

11.3 .

Svingdoere og -porte skal vaere gennemsigtige eller have gennemsigtige fyldninger .

11.4 .

Hvis doeres eller portes gennemsigtige eller halvgennemsigtige flader ikke bestaar af sikkerhedsmaterialer, og hvis der er risiko for, at arbejdstagerne kan komme til skade, saafremt en doer eller port splintres, skal disse flader beskyttes mod spraengning .

11.5 .

Skydedoere skal vaere udstyret med en sikkerhedsanordning, der forhindrer dem i at glide ud af skinnerne og vaelte .

11.6 .

Doere og porte, der aabnes opad, skal vaere udstyret med en sikkerhedsanordning, der hindrer dem i at falde i .

11.7 .

Doere, der er placeret i flugtvejene, skal baere en passende afmaerkning .

De skal til enhver tid kunne aabnes indefra uden saerlige hjaelpemidler .

Naar arbejdsstederne er i brug, skal doerene kunne aabnes .

11.8 .

Medmindre der er sikker passage for gaaende, skal der i umiddelbar naerhed af porte, der hovedsagelig er beregnet til koeretoejers gennemkoersel, til gaaende faerdsel forefindes tydeligt afmaerkede doere, der aldrig maa blokeres .

11.9 .

Mekaniske doere og porte skal fungere, uden at arbejdstagerne udsaettes for risiko for ulykker .

Saadanne doere og porte skal vaere udstyret med en let kendelig og let tilgaengelig noedstopanordning og skal ligeledes kunne aabnes manuelt, medmindre de aabnes automatisk ved stoemsvigt .

12 .

Adgangsveje - Farlige omraader

12.1 .

Adgangsveje, herunder trapper, faste stiger, laesseramper og -slisker, skal vaere placeret og udformet paa en saadan maade, at de kan benyttes af gaaende eller koerende faerdsel uden vanskelighed, i fuld sikkerhed og i overensstemmelse med deres formaal, og saaledes at arbejdstagere, der er beskaeftiget i naerheden af disse adgangsveje, ikke udsaettes for risiko .

12.2.

Adgangsveje for personer og/eller gods skal dimensioneres i overensstemmelse med det potentielle antal brugere og virksomhedens art .

Anvendes der transportmidler paa adgangsveje, skal der vaere afsat en tilstraekkelig sikkerhedsafstand til gaaende faerdsel .

12.3 .

Adgangsveje for koeretoejer skal passere i en passende afstand fra doere, porte, passager for gaaende faerdsel, korridorer og trapper .

12.4 .

I den udstraekning lokalernes anvendelse og udstyr goer det paakraevet for at sikre beskyttelsen af arbejdstagerne, skal adgangsvejene afmaerkes .

12.5 .

Hvis arbejdsstederne omfatter farlige omraader, der paa grund af arbejdets art indebaerer nedstyrtningsrisiko for arbejdstagere eller fare for nedstyrtning af genstande, skal saadanne omraader saa vidt muligt afspaerres for at hindre uvedkommende arbejdstagere i at faerdes paa disse omraader .

Der skal traeffes passende foranstaltninger til at beskytte de arbejdstagere, der har adgang til de farlige omraader .

De farlige omraader skal vaere tydeligt afmaerkede .

13 .

Saerlige foranstaltninger for rullende trapper og fortove

Rullende trapper og fortove skal fungere paa en sikkerhedsmaessig forsvarlig maade .

De skal vaere forsynet med de noedvendige sikkerhedsanordninger .

De skal vaere udstyret med noedstopanordninger, som er letkendelige og lettilgaengelige .

14 .

Laesseramper og -slisker

14.1 .

Laesseramper og -slisker skal have passende dimensioner i forhold til den transporterede last .

14.2 .

Laesseramper skal have mindst én udgang .

Hvis det er teknisk muligt, skal laesseramper over en vis laengde have en udgang i hver ende .

14.3 .

Laesseramper skal saa vidt muligt vaere i en saadan sikkerhedsmaessig forsvarlig stand, at arbejdstagerne ikke kan falde ned .

15 .

Lokalernes dimensioner og luftvolumen - Plads til bevaegelsesfrihed paa arbejdspladsen

15.1 .

Arbejdsrum skal have et areal, en hoejde og et luftvolumen, der goer det muligt for arbejdstagerne at udfoere deres arbejde uden fare for sikkerheden, sundheden og velvaeret .

15.2 .

Dimensionerne for arbejdspladsens frie, umoeblerede areal skal beregnes paa en saadan maade, at personalet har tilstraekkelig bevaegelsesfrihed til dets aktiviteter .

Hvis dette krav paa grund af arbejdspladsens karakter ikke kan overholdes, skal arbejdstageren i naerheden af sin arbejdsplads kunne disponere over et andet, frit omraade af tilstraekkelige dimensioner .

16 .

Opholdsrum

16.1 .

Hvis arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed goer det noedvendigt, navnlig paa grund af arbejdets art eller antallet af ansatte, skal der stilles et lettilgaengeligt opholdsrum til arbejdstagernes disposition .

Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis personalet arbejder i kontorer eller i lignende arbejdsrum, som giver tilsvarende muligheder for afslapning i pauser .

16.2 .

Opholdsrummene skal vaere tilstraekkeligt store og indeholde et antal borde og siddepladser med ryglaen, der staar i forhold til antallet af arbejdstagere .

16.3 .

Der skal i opholdsrummene traeffes passende foranstaltninger til beskyttelse af ikke-rygere mod gener hidroerende fra tobaksroeg .

16.4 .

Hvis arbejdstiden afbrydes regelmaessigt og ofte, og der ikke findes opholdslokaler, skal andre lokaler stilles til disposition for personalet, saaledes at det kan opholde sig der under arbejdets afbrydelse, for saa vidt hensynet til arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed kraever dette .

Der skal her traeffes passende foranstaltninger til beskyttelse af ikke-rygere mod gener fra tobaksroeg .

17 .

Gravide kvinder og ammende moedre

Gravide kvinder og ammende moedre skal have mulighed for at hvile sig liggende under passende forhold .

18 .

Sanitaere forhold

18.1 .

Omklaedningsrum og garderobeskabe

18.1.1 .

Der skal stilles passende omklaedningsrum til raadighed for arbejdstagerne, hvis de skal baere saerligt arbejdstoej, og man af sundheds - eller anstaendighedsgrunde ikke kan lade dem skifte toej i et andet rum .

Omklaedningsrummene skal vaere lettilgaengelige, have tilstraekkelig kapacitet og vaere udstyret med siddepladser .

18.1.2 .

Omklaedningsrummene skal vaere tilstraekkeligt store og saaledes udstyret, at hver arbejdstager faar mulighed for at laase sit toej inde i arbejdstiden .

Hvis forholdene goer det paakraevet ( f.eks . farlige stoffer, fugt, snavs ), skal der vaere separate skabe til arbejdstoej og til privat toej .

18.1.3 .

Der skal vaere adskilte omklaedningsrum eller adskilt benyttelse af disse for maend og kvinder .

18.1.4 .

Hvis omklaedningsrum ikke er noedvendige i henhold til punkt 18.1.1, skal hver arbejdstager raade over en plads, hvor vedkommende kan anbringe sit toej .

18.2 .

Bruserum, haandvaske

18.2.1 .

Der skal stilles tilstraekkelige og passende bruserum til raadighed for arbejdstagerne, hvis aktiviteternes art eller sundhedsforholdene goer dette paakraevet .

Der skal vaere adskilte bruserum eller adskilt benyttelse af disse for maend og kvinder .

18.2.2 .

Bruserummene skal vaere tilstraekkeligt store til, at hver enkelt arbejdstager ugenert kan goere sig i stand under hygiejniske forhold .

Bruserummene skal vaere forsynet med rindende varmt og koldt vand .

18.2.3 .

Er bruserum ikke noedvendige i henhold til punkt 18.2.1, foerste afsnit, skal der i naerheden af arbejdspladserne og omklaedningsrummene findes tilstraekkelige og passende haandvaske med rindende vand ( om noedvendigt varmt vand ).

Der skal vaere adskilte haandvaske eller adskilt benyttelse af disse for maend og kvinder, hvis det er noedvendigt af soemmelighedsgrunde .

18.2.4 .

Hvis bruserummene eller haandvaskene og omklaedningsrummene er adskilte, skal der vaere let adgang mellem disse .

18.3 .

Toiletter og haandvaske

Arbejdstagerne skal - i naerheden af deres arbejdspladser, opholdsrummene, omklaedningsrummene og bruserummene eller haandvaskene - have adgang til saerlige lokaler udstyret med et tilstraekkeligt antal toiletter og haandvaske .

Der skal vaere adskilte toiletter eller adskilt benyttelse af disse for maend og kvinder .

19 .

Foerstehjaelpslokaler

19.1 .

Hvis stoerrelsen af lokalerne, den der udoevede form for aktivitet og ulykkesantallet kraever det, skal der indrettes et eller flere lokaler til foerstehjaelp .

19.2 .

Lokaler til foerstehjaelp skal vaere udstyret med det noedvendige foerstehjaelpsudstyr og materiel og vaere let tilgaengelige med baarer .

De skal afmaerkes i henhold til de nationale bestemmelser til gennemfoerelse af direktiv 77/576/EOEF .

19.3 .

Paa alle steder, hvor arbejdsforholdene kraever det, skal der vaere materiel til foerstehjaelp til raadighed .

Det skal vaere hensigtmaessigt afmaerket og let tilgaengeligt .

20 .

Handicappede arbejdstagere

Arbejdsstederne skal indrettes med hensyntagen, i givet fald, til handicappede arbejdstagere .

Denne bestemmelse gaelder navnlig for saa vidt angaar doere, forbindelsesveje, trapper, bruserum, haandvaske, toiletter og arbejdspladser direkte benyttet af handicappede arbejdstagere .

21 .

Udendoers arbejdssteder ( saerlige bestemmelser )

21.1 .

De arbejdspladser, adgangsveje og andre steder og anlaeg i det fri, hvor arbejdstagere opholder sig i forbindelse med arbejdet, skal vaere udformet paa en saadan maade, at gaaende og koerende faerdsel kan foregaa sikkert .

Punkt 12, 13 og 14 gaelder ligeledes for hovedadgangsvejene paa virksomhedens omraade ( adgangsveje til faste arbejdspladser ), for adgangsveje anvendt til regelmaessig vedligeholdelse og kontrol af virksomhedens installationer samt for laesseramper .

Punkt 12 gaelder tilsvarende for udendoers arbejdssteder .

21.2 .

Arbejdssteder i det fri skal vaere tilstraekkeligt oplyst med kunstig belysning, hvis dagslys ikke er tilstraekkeligt .

21.3 .

Er arbejdstagere beskaeftiget paa udendoers arbejdspladser, skal disse saa vidt muligt indrettes paa en saadan maade, at arbejdstagerne :

a ) er beskyttet mod vejrliget, og om noedvendigt mod faldende genstande

b ) ikke udsaettes for skadelige stoejniveauer eller for udefra kommende skadelig paavirkning ( f.eks . gas, damp, stoev )

c ) hurtigt kan forlade arbejdspladsen i tilfaelde af fare, eller hurtigt kan blive undsat

d ) ikke kan glide eller falde .

BILAG II MINIMUMSFORSKRIFTER FOR SIKKERHED OG SUNDHED I FORBINDELSE MED ARBEJDSSTEDER, DER ALLEREDE ER TAGET I ANVENDELSE, OMHANDLET I ARTIKEL 4 I DIREKTIVET 1 .

Indledende bemaerkning

De i dette bilag fastsatte forpligtelser er gaeldende, hvor forholdene i forbindelse med arbejdsstedet eller aktiviteten, omstaendighederne eller en risiko goer det noedvendigt .

2 .

Stabilitet og soliditet

Bygninger, som danner ramme om arbejdssteder, skal have en struktur og en soliditet, der passer til formaalet .

3 .

Elektriske installationer

De elektriske installationer maa ikke give anledning til brand - eller eksplosionsfare; personalet skal beskyttes paa passende maade mod de risici for ulykker, der kan skyldes direkte eller indirekte kontakt med installationerne .

I forbindelse med de elektriske installationer og beskyttelsesanordningerne skal der tages hensyn til spaendingen og betingelserne for ydre paavirkning samt til, hvor kompetente de personer er, der faar adgang til installationens enkelte dele .

4 .

Flugtveje og noedudgange

4.1 .

Der skal til enhver tid vaere uhindret adgang til flugtveje og noedudgange, og disse skal saa direkte som muligt foere ud i det fri eller til et sikkerhedsomraade .

4.2 .

I tilfaelde af fare skal arbejdstagerne hurtigt og saa sikkert som muligt kunne forlade alle arbejdspladser .

4.3 .

Der skal forefindes et tilstraekkeligt antal flugtveje og noedudgange .

4.4 .

Noedudgangsdoere skal aabne i flugtretningen .

Noedudgangsdoere maa ikke vaere lukket paa en saadan maade, at personer, der har behov for at benytte dem i noedstilfaelde, ikke kan aabne dem straks og uden besvaer .

Skydedoere og drejedoere, der specielt fungerer som noedudgange, er forbudt .

4.5 .

Saerlige flugtveje og noedudgange skal afmaerkes i henhold til de nationale bestemmelser til gennemfoerelse af direktiv 77/576/EOEF .

Saadan afmaerkning skal anbringes paa hensigtmaessige steder og vaere bestandig .

4.6 .

Noedudgangsdoere maa ikke vaere laast .

Flugtveje og noedudgange samt adgangsveje og doere hertil maa ikke vaere blokeret af genstande, men skal til enhver tid kunne benyttes uhindret .

4.7 .

I tilfaelde af stroemafbrydelse skal flugtveje og noedudgange, hvortil der kraeves belysning, vaere forsynet med tilstraekkelig noedbelysning .

5 .

Branddetektion og -bekaempelse

5.1 .

Alt efter bygningernes dimensioner og anvendelse, forhaandenvaerende udstyr, forhaandenvaerende stoffers fysiske og kemiske karakteristika samt det hoejeste antal personer, der maa vaere til stede, skal arbejdsstedet vaere forsynet med egnet brandslukningsmateriel og om noedvendigt med branddetektorer og alarmsystemer .

5 .2 .

Ikke-automatisk brandslukningsmateriel skal vaere lettilgaengeligt og lethaandterligt .

Det skal afmaerkes i henhold til de nationale bestemmelser til gennemfoerelse af direktiv 77/576/EOEF.

Saadan afmaerkning skal anbringes paa hensigtmaessige steder og vaere bestandig .

6 .

Ventilation af lukkede arbejdssteder

Lukkede arbejdssteder skal under hensyntagen til de anvendte arbejdsmetoder og den fysiske belastning, som arbejdstagerne udsaettes for, vaere forsynet med frisk luft i tilstraekkelig maengde .

Benyttes udluftningsanlaeg, skal dette holdes i funktionsdygtig stand .

En eventuelt optraedende defekt skal udloese en alarm, naar dette er noedvendigt af hensyn til arbejdstagernes sundhed .

7 .

Temperaturen i lokalerne

7.1 .

I arbejdstiden skal temperaturen i arbejdslokalerne vaere tilpasset den menneskelige organisme under hensyn til de anvendte arbejdsmetoder og den fysiske belastning, som arbejdstagerne udsaettes for .

7.2 .

Temperaturen i opholdsrum, lokaler til personale med vagttjeneste, sanitaere lokaler, kantiner og lokaler beregnet til foerstehjaelp skal svare til disse lokalers specifikke formaal .

8 .

Naturlig og kunstig belysning i lokalerne

8.1 .

Arbejdsstederne skal saa vidt muligt have tilstraekkelig, naturlig belysning og skal vaere udstyret med hensigtsmaessig kunstig belysning under hensyn til beskyttelsen af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed .

8.2.

Arbejdssteder, hvor arbejdstagerne er saerligt udsat for risiko i tilfaelde af, at den kunstige belysning svigter, skal vaere forsynet med tilstraekkelig noedbelysning .

9 .

Doere og porte

9.1 .

Der skal i oejenhoejde anbringes en afmaerkning paa gennemsigtige doere .

9.2 .

Svingdoere og -porte skal vaere gennemsigtige eller have gennemsigtige fyldninger .

10 .

Farlige omraader

Hvis arbejdsstederne omfatter farlige omraader, der paa grund af arbejdets art indebaerer nedstyrtningsrisiko for arbejdstagere eller fare for nedstyrtning af genstande, skal saadanne omraader saa vidt muligt afspaerres for at hindre uvedkommende arbejdstagere i at faerdes paa disse omraader .

Der skal traeffes passende foranstaltninger til at beskytte de arbejdstagere, der har adgang til de farlige omraader .

De farlige omraader skal vaere tydeligt afmaerkede .

11 .

Opholdsrum og -steder

11.1 .

Hvis arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed goer det noedvendigt, navnlig paa grund af arbejdets art eller antallet af ansatte, skal der stilles et passende, lettilgaengeligt opholdsrum eller -sted til arbejdstagernes disposition .

Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis personalet arbejder i kontorer eller i lignende arbejdsrum, som giver tilsvarende muligheder for afslapning i pauser .

11.2 .

Opholdsrummene og -stederne skal vaere udstyret med borde og siddepladser med ryglaen .

11.3 .

Der skal i opholdsrummene og paa opholdsstederne traeffes passende foranstaltninger til beskyttelse af ikke-rygere mod gener fra tobaksroeg .

12 .

Gravide kvinder og ammende moedre

Gravide kvinder og ammende moedre skal have mulighed for at hvile sig liggende under passende forhold .

13 .

Sanitaere forhold

13.1 .

Omklaedningsrum og garderobeskabe

13.1.1 .

Der skal stilles passende omklaedningsrum til raadighed for arbejdstagerne, hvis de skal baere saerligt arbejdstoej, og man af sundheds eller anstaendighedsgrunde ikke kan lade dem skifte toej i et andet rum .

Omklaedningsrummene skal vaere lettilgaengelige og have tilstraekkelig stoerrelse .

13.1.2 .

Omklaedningsrummene skal vaere saaledes udstyret, at hver arbejdstager faar mulighed for at laase sit toej inde i arbejdstiden .

Hvis forholdene goer det paakraevet ( f.eks . farlige stoffer, fugt, snavs ), skal der vaere separate skabe til arbejdstoej og til privat toej .

13.1.3 .

Der skal vaere adskilte omklaedningsrum eller adskilt benyttelse af disse for maend og kvinder .

13.2 .

Bruserum, toiletter og haandvaske

13.2.1 .

Arbejdsstederne skal vaere indrettet paa en saadan maade, at arbejdstagerne i naerheden har adgang til :

- bruserum, saafremt arten af deres arbejde goer det paakraevet;

- saerlige lokaler udstyret med et tilstraekkeligt antal toiletter og haandvaske .

13.2.2 .

Bruserummene og haandvaskene skal vaere forsynet med rindende vand ( om noedvendigt varmt vand ).

13.2.3 .

Der skal vaere adskilte bruserum eller adskilt benyttelse af disse for maend og kvinder .

Der skal vaere adskilte toiletter eller adskilt benyttelse af disse for maend og kvinder .

14 .

Foerstehjaelpsmateriel

Der skal paa arbejdsstederne forefindes foerstehjaelpsmateriel .

Materiellet skal vaere afmaerket paa passende maade og vaere let tilgaengeligt .

15 .

Handicappede arbejdstagere

Arbejdsstederne skal indrettes med hensyntagen, i givet fald, til handicappede arbejdstagere .

Denne bestemmelse gaelder navnlig for saa vidt angaar doere, forbindelsesveje, trapper, bruserum, haandvaske, toiletter og arbejdspladser direkte benyttet af handicappede arbejdstagere .

16 .

Gaaende og koerende faerdsel

Indendoers og udendoers arbejdssteder skal vaere indrettet paa en saadan maade, at gaaende og koerende faerdsel kan foregaa sikkert .

17 .

Udendoers arbejdspladser ( saerlige bestemmelser )

Er arbejdstagere beskaeftiget paa udendoers arbejdspladser, skal disse saa vidt muligt indrettes paa en saadan maade, at arbejdstagerne :

a ) er beskyttet mod vejrliget, og om noedvendigt mod faldende genstande,

b ) ikke udsaettes for skadelige stoejniveauer eller for udefra kommende skadelig paavirkning ( f.eks . gas, damp, stoev ),

c ) hurtigt kan forlade arbejdspladsen i tilfaelde af fare, eller hurtigt kan blive undsat .

d ) ikke kan glide eller falde .