31989L0130

Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom af 13. februar 1989 om harmonisering af fastlæggelsen af bruttonationalindkomsten i markedspriser

EF-Tidende nr. L 049 af 21/02/1989 s. 0026 - 0028
den finske specialudgave: kapitel 1 bind 2 s. 0103
den svenske specialudgave: kapitel 1 bind 2 s. 0103


*****

RAADETS DIREKTIV

af 13. februar 1989

om harmonisering af fastlaeggelsen af bruttonationalindkomsten i markedspriser

(89/130/EOEF, Euratom)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske Atomenergifaellesskab,

under henvisning til Raadets afgoerelse 88/376/EOEF, Euratom af 24. juni 1988 om ordningen for Faellesskabernes egne indtaegter (1), saerlig artikel 8, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra foelgende betragtninger:

Indfoerelsen af en supplerende indtaegtskilde for Faellesskaberne baseret paa medlemsstaternes bruttonationalindkomst i markedspriser, i det foelgende benaevnt »BNImp«, goer det noedvendigt at forbedre dette aggregats sammenlignelighed og paalidelighed;

gennemfoerelsen af det indre marked oeger behovet for sammenlignelige data paa internationalt plan for BNImp-aggregatet og dettes bestanddele; disse data er desuden vigtige analyseelementer for koordineringen af medlemsstaternes oekonomiske politik;

dataene vedroerende BNImp skal baade i begrebsmaessig og praktisk henseende vaere sammenlignelige og repraesentative for medlemsstaternes oekonomi;

sammenligneligheden af BNImp paa det begrebsmaessige omraade sikres ved anvendelse af regnskabsdefinitionerne og -reglerne herom i det europaeiske nationalregnsskabssystem (ENS);

sammenligneligheden af BNImp paa det praktiske omraade afhaenger af de evalueringsmetoder, der anvendes, og af de basisdata, der er til raadighed; en forbedring af BNImp's daekning forudsaetter, at det statistiske basismateriale og evalueringsmetoderne udvikles yderligere;

der boer indfoeres en procedure for kontrol og vurdering af BNImp's sammenlignelighed og repraesentativitet; med henblik herpaa boer der nedsaettes et udvalg, i hvilket der sikres et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

AFSNIT I

Definition af bruttonationalindkomsten i markedspriser

Artikel 1

BNImp defineres i overensstemmelse med det gaeldende europaeiske nationalregnsskabssystem (ENS).

BNImp beregnes ved til bruttonationalproduktet i markedspriser (BNPmp, ENS-kode: N1) at laegge loenninger og arbejdsgiverbidrag (R10) og erhvervs- og formueindkomster (R40) fra den oevrige verden og samtidig fratraekke de tilsvarende stroemme til den oevrige verden.

Artikel 2

BNPmp udgoer det endelig resultat af de indenlandske produktionsenheders produktionsaktivitet. BNPmp kan under henvisning til ENS opstilles ud fra tre synsvinkler:

1. Produktion

BNPmp (N1) er saldoen mellem produktionen af varer og tjenester (P10) og forbruget af raa- og hjaelpestoffer (P20) plus den mervaerdiafgift (moms), der paalaegges varerne (R21) og nettoimportafgifterne eksklusive moms (R29).

2. Udgifter

BNPmp (N1) er summen af husholdningernes, private ikke-udbyttegivende institutioners og det offentliges konsum (P30) inden for det oekonomiske omraade, faste bruttoinvesteringer (P41), lagerforoegelser (P42) og forskellen mellem eksporten (P50) og importen (P60).

3. Indkomster

BNPmp (N1) er summen af loenninger og arbejdsgiverbidrag (R10), bruttorestindkomsten (N2) og produktions- og importafgifter (R20) med fradrag af subventioner (R30).

AFSNIT II

Bestemmelser vedroerende metoden til beregning af BNImp og vedroerende indsendelsen af BNImp-dataene

Artikel 3

1. Medlemsstaterne udarbejder BNImp i overensstemmelse med artikel 1 som led i deres nationale regnskabsfoering.

2. Medlemsstaterne meddeler hvert aar inden den 1. oktober som led i deres nationale regnskabsfoering Kommissionen (De Europaeiske Faellesskabers Statistiske Kontor, Eurostat) tallene for BNImp-aggregatet og dets bestanddele i overensstemmelse med de i artikel 1 og 2 naevnte ENS-definitioner. Herudover meddeler medlemsstaterne oplysninger, der viser, hvorledes aggregatet er blevet beregnet. Tallene skal vedroere det forudgaaende aar samt eventuelle korrektioner for tidligere aar.

Artikel 4

Medlemsstaterne fremsender til Kommissionen (Eurostat), i henhold til de naermere bestemmelser, som denne fastsaetter i samraad med det i artikel 6 omhandlede udvalg, gradvis og senest 18 maaneder efter meddelelsen af dette direktiv en oversigt over de metoder og det statistikgrundlag, de har anvendt ved beregningen af BNImp og dets bestanddele.

Artikel 5

Ved indsendelsen af de i artikel 3 naevnte data meddeler medlemsstaterne Kommissionen (Eurostat) eventuelle aendringer i de anvendte metoder og det anvendte statistikgrundlag.

AFSNIT III

Bestemmelser vedroerende kontrol af beregningen af BNImp

Artikel 6

1. Kommissionen bistaas af et udvalg, der bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repraesentant som formand.

2. Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyntagen til det paagaeldende spoergsmaals hastende karakter. Det udtaler sig med det flertal, som er fastsat i artikel 148, stk. 2, i Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab for vedtagelse af de afgoerelser, som Raadet skal traeffe paa forslag af Kommissionen. Under afstemninger i udvalget tillaegges de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, den vaegt, der er fastlagt i naevnt artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. Kommissionen vedtager foranstaltninger, der straks finder anvendelse. Hvis de ikke er i overensstemmelse med den af udvalget afgivne udtalelse, underrettes Raadet dog straks af Kommissionen om disse foranstaltninger. I saa fald gaelder foelgende:

- Kommissionen udsaetter gennemfoerelsen af de foranstaltninger, den har truffet afgoerelse om, i et tidsrum, som fastsaettes i hver enkelt retsakt, der skal vedtages af Raadet, men som under ingen omstaendigheder kan vaere laengere end tre maaneder regnet fra datoen for underretningen.

- Raadet kan med kvalificeret flertal traeffe en anden afgoerelse inden for det tidsrum, der er naevnt i foerste led.

Artikel 7

Det i artikel 6 naevnte udvalg behandler de spoergsmaal, som forelaegges af dets formand, enten paa dennes eget initiativ eller paa anmodning af en repraesentant for en medlemsstat, og som vedroerer gennemfoerelsen af dette direktiv, isaer i forbindelse med:

a) den aarlige kontrol af overholdelsen af de definitioner, der er omhandlet i artikel 1 og 2.

b) den aarlige gennemgang af de data, der er indsendt i henhold til artikel 3, og af de oplysninger, der er indsendt i henhold til artikel 4 og 5 vedroerende statistiske kilder og metoder til beregning af BNImp og dets bestanddele.

Udvalget skal ligeledes behandle spoergsmaal vedroerende revision af BNImp-data og problemet med at faa alle aspekter af oekonomien med i BNImp.

Udvalget foreslaar om noedvendigt Kommissionen foranstaltninger til styrkelse af sammenligneligheden og repraesentativiteten af BNImp. AFSNIT IV

Finansieringsmaessige bestemmelser

Artikel 8

Medlemsstaterne modtager i de foerste aar efter ivaerksaettelsen af dette direktiv en finansiel stoette fra Faellesskabet til udfoerelse af arbejdet i forbindelse med at foroege sammenligneligheden og repraesentativiteten af BNImp-data. Det beloeb, der skoennes noedvendigt til denne stoette, anslaas til 6 mio ECU.

AFSNIT V

Afsluttende bestemmelser

Artikel 9

Medlemsstaterne saetter de noedvendige bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest tolv maaneder efter dets meddelelse (1).

Artikel 10

Kommissionen fremlaegger inden udgangen af 1991 og i forbindelse med revisionen af afgoerelse 88/376/EOEF, Euratom en rapport om gennemfoerelsen af dette direktiv.

Artikel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 13. februar 1989.

Paa Raadets vegne

C. SOLCHAGA CATALAN

Formand

(1) EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 24.

(2) EFT nr. C 187 af 18. 7. 1988, s. 142.

(1) Dette direktiv er meddelt medlemsstaterne den 16. februar 1989.