31989D0687

89/687/EOEF: RAADETS AFGOERELSE AF 22. DECEMBER 1989 OM INDFOERELSE AF ET SAERLIGT PROGRAM FOR DE FRANSKE OVERSOEISKE DEPARTEMENTER SOM FOELGE AF DISSES AFSIDES BELIGGENHED OG OEKARAKTER ( POSEIDOM )

EF-Tidende nr. L 399 af 30/12/1989 s. 0039 - 0045


RAADETS AFGOERELSE

af 22. december 1989

om indfoerelse af et saerligt program for de franske oversoeiske departementer som foelge af disses afsides beliggenhed og oekarakter (POSEIDOM)

(89/687/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 227, stk. 2, og artikel 235,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

I henhold til Traktatens artikel 227, stk. 2, skal Faellesskabets institutioner inden for rammerne af de ved Traktaten fastsatte fremgangsmaader drage omsorg for, at den oeko-

nomiske og sociale udvikling af de oversoeiske departementer muliggoeres; der boer derfor indfoeres et fleraarigt program, som daekker flere sektorer, for at gennemfoere dette maal; i det foreliggende tilfaelde indeholder Traktaten ikke, bortset fra artikel 235, fornoeden hjemmel til vedtagelse af denne afgoerelse, og der boer derfor henvises til denne artikel;

de oversoeiske franske departementer, der ligeledes udgoer regioner i henhold til en fransk lov af 2. august 1984, er strukturelt meget tilbagestaaende, hvilket yderligere forvaerres af en raekke forhold (afsides beliggenhed, oekarakter, lille areal, vanskeligt relief og klima, oekonomisk afhaengighed af nogle enkelte varer), som i kraft af deres vedvarende karakter og kombinerede effekt staerkt haemmer disse departementers oekonomiske og sociale udvikling; disse forhold bevirker, at departementernes sociooekonomiske situation klart afviger fra situationen i Faellesskabets oevrige regioner, navnlig for saa vidt angaar arbejdsloesheden, der er en af de hoejeste i Faellesskabet, og som isaer rammer de unge;

faellesskabsinstanserne har ved adskillige lejligheder givet udtryk for deres solidaritet med de oversoeiske departementer, dels via interventioner fra Faellesskabets fonde, dels ved under anvendelsen af faellesskabsbestemmelserne at tage hensyn til de saerlige forhold, der goer sig gaeldende i disse departementer; i sin beslutning af 11. maj 1987 om de

regionale problemer i de oversoeiske franske departementer understreger Europa-Parlamentet kraftigt, »at den alvorlige situation i de oversoeiske departementer berettiger til og noedvendiggoer en aktion med henblik paa oekonomisk og social udvikling inden for flere sektorer«, og anmoder faellesskabsinstanserne om at ivaerksaette en lang raekke meget forskelligartede foranstaltninger;

de oversoeiske departementers saerlige problemer noedvendiggoer en oeget stoette fra Faellesskabets side med henblik paa at fremme departementernes oekonomiske og sociale udvikling; denne stoette boer ivaerksaettes hurtigst muligt for at lette integrationen af deres oekonomi i det indre marked, som dette vil fremstaa i 1993;

de oversoeiske departementer udgoer en integrerende del af Faellesskabet i medfoer af Traktatens artikel 227, stk. 2, saaledes som fortolket ved Domstolens retspraksis, ifoelge hvilken bestemmelserne i Traktaten og den afledte ret automatisk gaelder for de oversoeiske departementer, idet der dog er mulighed for at traeffe saerforanstaltninger for disse i det omfang og saa laenge, der eksisterer et objektivt behov for saadanne foranstaltninger med henblik paa »den oekonomiske og sociale udvikling af disse omraader«;

samtidig med at de oversoeiske departementer udgoer en integrerende del af Faellesskabet, er de beliggende i tropiske udviklingsomraader; enhver aktion vedroerende de oversoeiske departementer boer derfor tage udgangspunkt i en klar erkendelse af denne dobbeltsidighed og udformes under hensyntagen til saavel maalet om virkeliggoerelse af det indre marked som de regionale realiteter; maalet om virkeliggoerelse af det indre marked boer give sig udslag i opretholdelse, tilpasning eller ophaevelse af de bestemmelser, der er gaeldende i de oversoeiske departementer, set i relation til de bestemmelser, der skal gaelde i Faellesskabet som helhed, saaledes at disse departementer kan naa op paa det gennemsnitlige oekonomiske og sociale niveau i Faellesskabet;

faellesskabsbestemmelserne om beskyttelse af miljoeet og naturressourcerne boer tage hensyn til oe-miljoeernes udsathed og landbrugsproduktionernes saarbarhed samt disse omraaders saerlige foelsomhed over for en stigende turisme;

dette kan bl.a. noedvendiggoere en tilpasning af generelle faellesskabsbestemmelser, i det omfang der i disse ikke er taget tilstraekkeligt hensyn til de saerlige forhold i de oversoeiske departementer; der boer derfor foeres en konsekvent politik paa dette omraade inden for rammerne af et samlet handlingsprogram;

ivaerksaettelsen af dette program boer udmoentes i retsakter, der alt efter tilfaeldet vedtages af enten Raadet eller Kommissionen, idet visse af disse retsakter udelukkende skal gaelde for de oversoeiske departementer, medens andre, af mere almengyldig karakter, kun vil beroere disse departementer lejlighedsvis;

af effektivitetshensyn boer et saadant program vaere fleraarigt og for visse programelementers vedkommende kunne gaelde ud over den 31. december 1992 som foelge af de problemer af vedvarende karakter, der karakteriserer de oversoeiske departementer;

de oekonomiske virkninger af eventuelle saerordninger boer vaere strengt begraensede til de oversoeiske departementers territorium og ikke direkte paavirke det faelles markeds funktion;

visse tropiske produkter fra de oversoeiske departementer er endnu ikke underkastet faelles foranstaltninger, hvorfor det ikke er muligt at virkeliggoere de i Traktatens artikel 39 naevnte maal for de paagaeldende producenter; derfor boer man i forbindelse med de oversoeiske departementer dels anvende de eksisterende faelles markedsordninger, med de noedvendige tilpasninger, dels tilpasse visse faelles markedsordninger eller finde ad hoc-loesninger; det vil specielt vaere noedvendigt at vedtage bestemmelser for bananer, der tager hensyn til maalene i Den Faelles Akt, og der boer traeffes foranstaltninger til fordel for de oversoeiske departementer, som tager hensyn til dette produkts oekonomiske og sociale betydning i visse oversoeiske departementer, og til oensket om at sikre producenterne en rimelig levestandard;

de oversoeiske departementers saerlige geografiske beliggenhed i forhold til forsyningskilderne for produkter til visse levnedsmiddelsektorer af vaesentlig betydning for det daglige forbrug medfoerer byrder for disse omraader, der udgoer et alvorligt handicap for de paagaeldende sektorer; det er noedvendigt at sikre en bedre daekning af deres behov for landbrugsprodukter og levnedsmidler via den lokale produktion, specielt det lokale husdyrhold, hvor inputtet tegner sig for en vaesentlig del af prisen paa slutproduktet; dette handicap boer foelgelig afhjaelpes gennem passende foranstaltninger;

de oversoeiske departementer er paa Faellesskabets marked i Europa leverandoerer af tropiske produkter, der svarer til og konkurrerer med produkter, der for en dels vedkommende fremstilles billigere i de omkringliggende udviklingslande, som nyder godt af praeferenceadgang til Faellesskabets marked, saaledes at princippet om faellesskabspraeferencer i realiteten vanskeligt kan anvendes paa de produkter, der fremstilles i de oversoeiske departementer; de omkringliggende lande udgoer endvidere et potentielt afsaetningsmarked for produkter fra de oversoeiske departementer, idet den vigtige turistsektor i disse omraader saedvanligvis forsynes med varer af anden oprindelse og til billigere priser; et oeget regionalt samarbejde vil kunne saette de oversoeiske departementer i

stand til bedre at udnytte disse muligheder; ogsaa dette handicap boer afhjaelpes gennem passende foranstaltninger;

en lang raekke nationale bestemmelser, der specielt vedroerer de oversoeiske departementer, og som for manges vedkommende gaar langt tilbage i tiden, tager sigte paa at fremme disse departementers oekonomiske og sociale udvikling; isaer virkeliggoerelsen af det indre marked kraever, at der inden den 31. december 1992, i overensstemmelse med Traktatens generelle principper og under hensyntagen til disse regioners saerlige problemer, traeffes beslutning om, hvorvidt disse bestemmelser skal opretholdes, tilpasses eller ophaeves;

det er vigtigt, at der etableres regelmaessige og billigst mulige trafikforbindelser for at afboede ulemperne ved departementernes afsides beliggenhed og oekarakter; transport pr. fly er et instrument til regional udvikling, og det boer inden for partnerskabet med de lokale myndigheder undersoeges, hvordan der bedst muligt kan gennemfoeres en stoerre liberalisering;

rom er i den forbindelse et produkt af allerstoerste oekonomi-

ske og sociale betydning for de oversoeiske departementer; ved beslutning 88/245/EOEF (1) har Raadet bemyndiget

Frankrig til uanset Traktatens artikel 95 at opretholde en saerlig afgiftsordning paa det franske hjemmemarked indtil den 31. december 1992; det boer inden dette tidspunkt undersoeges, hvilke virkninger der vil foelge af den nye faellesskabsdefinition, ophaevelsen af fordelingen mellem medlemsstaterne af det kontingent, der tildeles AVS-staterne, og afskaffelsen af den saerlige afgiftsordning fra 1. januar 1993, og der boer derfor hurtigst muligt traeffes egnede strukturforanstaltninger med henblik paa at beskytte EF-romproducenternes vaesentlige interesser;

de oversoeiske departementer nyder endvidere godt af en afgiftsmaessig saerstilling, navnlig i kraft af en i disse departementer indfoert saertold, der goer det lettere for de lokale myndigheder selv at forvalte deres departement og styre udviklingen, samtidig med at den sikrer dem egne indtaegter, og som goer det muligt at stoette lokale produkter; gennemfoerelsen af det indre marked kraever en tilpasning af denne saertold, saa den bliver forenelig med faellesskabsretten og samtidig kan tjene som et effektivt redskab i udviklingen af de paagaeldende regioner;

som led i rationaliseringen af strukturfondenes opgaver har Det Europaeiske Raad i Bruxelles den 12.-13. februar 1988 opstillet fem prioriterede maal, herunder fremme af udviklingen og strukturtilpasningen i de tilbagestaaende regioner; det har udtrykkeligt anfoert de oversoeiske departementer paa listen over de regioner, der er omfattet af dette maal, og erklaeret, at strukturfondenes bidrag til de tilbagestaaende regioner skal fordobles, maalt i faste priser, i loebet af perioden 1987 til 1992; foelgelig vil strukturfondene, Den Europaeiske Investeringsbank og de oevrige finansielle instrumenter i medfoer af forordning (EOEF) nr. 2052/88 (2) intervenere til fordel for de oversoeiske departementer paa grundlag af den tilsvarende

faellesskabsstoetteramme, idet deres interventioner samordnes, koncentreres og supplerer de nationale og lokale initiativer;

et sammenhaengende program, der forener alle Faellesskabets saavel som de nationale og regionale myndigheders interventionsinstrumenter, kan skabe grundlag for en optimal og mere effektiv udnyttelse af strukturfondenes ressourcer;

inden for rammerne af et saadant program skal de lokale, regionale og nationale myndigheders aktive deltagelse og EF-interventionernes komplementaere karakter sikres under overholdelse af principperne om partnerskab og additionalitet;

i de to geografiske omraader, hvor de oversoeiske departementer er beliggende, er disse omgivet af stater og territorier, med hvilke Faellesskabet har forskelligartede forbindelser, der giver sig udtryk i samarbejdspolitikker uden nogen videre indbyrdes samordning; udviklingen af de forskellige dele af

ét og samme geografiske omraade med ens problemer og karakteristika boer imidlertid bl.a. ske ved gennemfoerelse af regionale projekter, der er faelles for disse delomraader, uanset disses status i forhold til faellesskabsretten, hvilket goer det muligt at opnaa stordriftsfordele og styrke det regionale samarbejde mellem de paagaeldende parter;

disse nabodelomraader staar traditionelt over for de samme problemer til trods for deres forskellige status; et regionalt samarbejde, der er tilpasset de lokale realiteter, maa bygge paa en mere direkte dialog mellem de beroerte parter; de regionale konsultationsprocedurer boer derfor fremmes, hvilket boer ske i snaevert samraad med de interesserede medlemsstater, for saa vidt angaar de regioner og territorier, der henhoerer under medlemsstaterne -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE:

Artikel 1

For de franske oversoeiske departementer indfoeres et fleraarigt handlingsprogram, kaldet POSEIDOM (saerligt program for de oversoeiske franske departementer som foelge af disses afsides beliggenhed og oekarakter), som anfoert i bilaget. Programmet vedroerer lovgivningsmaessige foranstaltninger og finansielle forpligtelser.

Raadet vedtager for sit vedkommende de bestemmelser, der er noedvendige til programmets gennemfoerelse, og opfordrer Kommissionen til at forelaegge det forslag herom snarest muligt.

Artikel 2

Denne afgoerelse har virkning fra den 1. januar 1990.

Artikel 3

Denne afgoerelse offentliggoeres i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 22. december 1989.

Paa Raadets vegne

E. CRESSON

Formand

(1) EFT nr. C 53 af 2. 3. 1989, s. 12.

(2) Udtalelse afgivet den 14. december 1989 (endnu ikke offentlig-

gjort i EFT).

(3) EFT nr. C 159 af 26. 6. 1989, s. 56.

(1) EFT nr. L 106 af 27. 4. 1988, s. 33.

(2) EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 9.

BILAG

SAERLIGT PROGRAM FOR DE FRANSKE OVERSOEISKE DEPARTEMENTER SOM FOELGE AF DISSES AFSIDES BELIGGENHED OG OEKARAKTER (POSEIDOM)

AFSNIT I

Almindelige principper

1.

POSEIDOM tager udgangspunkt dels i det forhold, at de oversoeiske departementer hoerer til Faellesskabet, dels i erkendelsen af, at saerlige forhold og problemer goer sig gaeldende i de beroerte omraader i forhold til Faellesskabet som helhed.

2.1.

POSEIDOM gennemfoeres i princippet fra den 1. januar 1990 til den 31. december 1992, idet enten Raadet eller Kommissionen, alt efter omstaendighederne, vedtager de noedvendige retsakter i henhold til de bestemmelser og procedurer, der er fastsat i Traktaten.

2.2.

Som foelge af de oversoeiske departementers vedvarende og specifikke problemer kan visse aktioner under POSEIDOM blive viderefoert ogsaa efter den 31. december 1992 for at muliggoere disse omraaders oekonomiske og sociale udvikling.

3.

POSEIDOM hjaelper med til virkeliggoerelsen af de generelle maal i Traktaten, idet det bidrager til virkeliggoerelsen af foelgende specifikke maal:

a) at sikre en realistisk integration af de oversoeiske departementer i Faellesskabet ved at fastlaegge egnede rammer for gennemfoerelsen af de faelles politikker i disse omraader;

b) at bidrage til at hjaelpe de oversoeiske departementer frem oekonomisk og socialt med henblik paa gennemfoerelsen af det indre marked pr. 31. december 1992, gennem en samordnet og koncentreret aktion fra strukturfondenes, Den Europaeiske Investeringsbanks og andre eksisterende finansielle instrumenters side; de foranstaltninger, der traeffes af de nationale eller regionale myndigheder, skal indgaa i denne aktion.

4.

POSEIDOM hjaelper med til virkeliggoerelsen af maalene i bilag VII til Slutakten til tredje AVS/EOEF-konvention og i erklaeringen med samme ordlyd i fjerde AVS/EOEF-konvention, der blev undertegnet i Lomé den 15. december 1989, samt i foerste del af afsnit VII i foerste del af Raadets afgoerelse 86/283/EOEF af 30. juni 1986 om de oversoeiske landes og territoriers associering med Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab (;), aendret ved afgoerelse 87/341/EOEF ($), og i de tilsvarende bestemmelser i den efterfoelgende afgoerelse, der skal fremme det regionale samarbejde i de udviklingsomraader, hvor de oversoeiske departementer er beliggende, navnlig ved at fastsaette egnede instrumenter til at deltage i regionale faellesprojekter eller -programmer.

AFSNIT II

Gennemfoerelsen af de faelles politikker i de oversoeiske departementer

5.

De faellesskabsforanstaltninger, der allerede er vedtaget for de oversoeiske departementer, opretholdes, udvides eller tilpasses i overensstemmelse med denne afgoerelse, for at der bedre kan tages hensyn til de saerlige forhold, der goer sig gaeldende i disse departementer, og til noedvendigheden af at goere det muligt for dem at indhente deres forsinkelser paa det oekonomiske og sociale omraade.

6.

De direktiver eller andre foranstaltninger, der skal vedtages med henblik paa det indre marked, det sociale omraade, forskning og teknologisk udvikling - idet EF-rammeprogrammet paa dette omraade ikke beroeres - samt miljoebeskyttelse, skal tage hensyn til de saerlige forhold, der goer sig gaeldende i de oversoeiske departementer, og til noedvendigheden af at muliggoere deres oekonomiske og sociale udvikling.

7.

Faellesskabet og medlemsstaten ivaerksaetter foranstaltninger, saaledes at en lang raekke EF-luftfartsselskaber, navnlig lokale, kan beflyve de oversoeiske departementer af hensyn til disses udvikling.

(;) EFT nr. L 175 af 1. 7. 1986, s. 1.

($) EFT nr. L 173 af 30. 6. 1987, s. 10.

8.1.

Paa grundlag af en analyse, som Kommissionen skal foretage for hvert enkelt produkt ud fra objektive kriterier, vil der for de landbrugsprodukter, der ikke er omfattet af faelles foranstaltninger, blive truffet ad hoc-foranstaltninger, som isaer kan antage form af forarbejdnings- eller afsaetningsstoette, uden at muligheden af at yde produktionsstoette udelukkes i saerlige tilfaelde. Alt efter omstaendighederne traeffer enten Raadet eller Kommissionen de foerste foranstaltninger, der er noedvendige i den henseende, senest seks maaneder efter denne afgoerelses ikrafttraeden.

8.2.

Under hensyn til den oekonomiske og sociale betydning, som bananer har for de oversoeiske departementer, og til maalsaetningen om en rimelig levestandard for producenterne traeffer Kommissionen uden at afvente vedtagelsen af faelles regler, navnlig hvad angaar regelsaettet vedroerende strukturfondene, afgoerelse om interventioner til fordel for denne sektor. Med henblik paa at forbedre produktions- og konkurrencevilkaarene kan disse interventioner bl.a. bestaa i foranstaltninger vedroerende forskning, hoest, praesentation og behandling, transport, oplagring, markedsfoering og handelsfremme.

Raadet traeffer paa forslag af Kommissionen afgoerelse om bestemmelserne for banansektoren med henblik paa gennemfoerelsen af det indre marked pr. 31. december 1992.

8.3.

For saa vidt angaar rom undersoeger Kommissionen, hvilke oekonomiske og sociale virkninger der vil foelge af kombinationen af den nye faellesskabsdefinition, de aendringer, der som led i forhandlingerne om fjerde Lomé-konvention er godkendt med hensyn til adgangen til faellesskabsmarkedet for rom med oprindelse i AVS-staterne, og afskaffelsen af den saerlige afgiftsordning, idet den herved tager hensyn til faellesskabsproducenternes interesser og de territoriers og tredjelandes interesser, over for hvilke Faellesskabet har indgaaet saerlige forpligtelser.

Raadet og Kommissionen traeffer hver for sit vedkommende snarest strukturforanstaltninger, der kan beskytte Faellesskabets romproducenters vaesentlige interesser for saaledes at forbedre deres konkurrenceevne, omstrukturere kaeden og lette markedsfoeringen af deres produktion med henblik paa en gradvis afvikling af de nationale kvoter. Kommissionen forelaegger inden den 30. juni 1990 Raadet passende forslag herom. Kommissionen aflaegger inden den 31. december 1992 rapport om faellesskabsproducenternes situation og gennemfoerelsen af ovennaevnte foranstaltninger.

9.1.

Senest seks maaneder efter denne afgoerelses ivaerksaettelse vedtager, alt efter omstaendighederne, enten Raadet eller Kommissionen aktioner, der skal afboede virkningerne af de oversoeiske departementers saerlige geografiske beliggenhed i forhold til Faellesskabets kontinentale omraade, idet der herved tages hensyn til maalene for det regionale samarbejde.

Aktionerne skal dels omfatte foranstaltninger med henblik paa at lette forsyningen af de oversoeiske departementer, dels foranstaltninger til fordel for bestemte landbrugsproduktioner i disse omraader.

9.2.

Hvad angaar forsyningen af de oversoeiske departementer, vil disse navnlig komme til at nyde godt af foelgende foranstaltninger:

a) For det foerste foranstaltninger, der vedroerer input til det lokale husdyropdraet: med henblik herpaa fritages korn med oprindelse i udviklingslande og bestemt til animalsk produktion for afgiften ved direkte indfoersel i de oversoeiske departementer.

I tilfaelde af forsyningsvanskeligheder, der erkendes af Kommissionen, for de paagaeldende produkter med oprindelse i udviklingslande kan disse foranstaltninger undtagelsesvis udvides til ogsaa at omfatte korn med oprindelse i andre tredjelande.

b) For det andet kan de paagaeldende foranstaltninger ogsaa omfatte produkter bestemt til konsum: saadanne produkter med oprindelse i de oversoeiske lande og territorier eller AVS-staterne kan fritages for afgiften eller eventuelt for tolden ved direkte indfoersel i de oversoeiske departementer.

I tilfaelde af forsyningsvanskeligheder, der erkendes af Kommissionen, for de paagaeldende produkter med oprindelse i de oversoeiske lande og territorier eller de omkringliggende AVS-stater kan disse foranstaltninger udvides til at omfatte produkter med oprindelse i andre udviklingslande.

c) De i litra a) og b) omhandlede foranstaltninger begraenses til behovene paa det lokale marked, idet der traeffes foranstaltninger til at sikre, at de paagaeldende produkter ikke videresendes til det oevrige Faellesskab.

9.3.

Hvad angaar landbrugsproduktionen vil de oversoeiske departementer nyde godt af foelgende foranstaltninger, der vedtages paa grundlag af en analyse, som Kommissionen foretager for hvert enkelt produkt paa grundlag af objektive kriterier:

a) Der fastsaettes faellesskabsforanstaltninger til udviklingen af visse produktioner, naar de kan finde afsaetning paa de oversoeiske departementers eget marked, i naboomraader eller i resten af Faellesskabet.

b) Hvad angaar de oevrige produktioner kan der fastsaettes foranstaltninger, hvorved der navnlig tages hensyn til den gunstige virkning, de vil have for den oekonomiske og sociale udvikling i de oversoeiske departementer.

10.1.

Der foretages en systematisk opgoerelse over de nationale foranstaltninger, der har specifikke virkninger for de oversoeiske departementer, for at det inden den 31. december 1992 og i overensstemmelse med de generelle principper i Traktaten samt under hensyntagen til de saerlige problemer i de oversoeiske departementer kan besluttes, hvorvidt disse foranstaltninger skal opretholdes, tilpasses eller afskaffes.

10.2.

For saa vidt angaar stoetten i henhold til Traktatens artikel 92, undersoeger Kommissionen:

a) efter at have foretaget den i stk. 1 omhandlede opgoerelse, stoetteforanstaltningerne i henhold til naevnte stykke og traeffer de dispositioner, der henhoerer under dens kompetence, eller foreslaar i givet fald i medfoer af Traktatens artikel 92, 93 og 94 Raadet de foranstaltninger, der maatte vaere noedvendige, under hensyn til de oversoeiske departementers saerlige situation samt til virkningen af de faellesskabsforanstaltninger, der er omhandlet i dette program eller truffet i medfoer heraf;

b) ogsaa efter den 31. december 1992 regelmaessigt stoetteforanstaltningerne med henblik paa at foretage de aendringer heri, som udviklingen i situationen maatte kraeve.

11.

Den afgiftsordning, der anvendes i de oversoeiske departementer under betegnelsen »octroi de mer«, aendres efter bestemmelserne i beslutning 89/688/EOEF (;).

AFSNIT III

Interventioner fra strukturfondene, Den Europaeiske Investeringsbank og de oevrige finansielle instrumenter

12.1.

Straks ved ikrafttraedelsen af forordning (EOEF) nr. 2052/88 og paa de i denne fastsatte betingelser finder de i naevnte forordning omhandlede maal og procedurer anvendelse paa strukturfondenes, Den Europaeiske Investeringsbanks og de andre eksisterende finansielle instrumenters interventioner i de oversoeiske departementer til fremme af udviklingen og strukturtilpasningen i disse departementer.

12.2.

Ved strukturinterventionerne tages der hensyn til det yderligere handicap, som de oversoeiske departementers afsides beliggenhed og oekarakter udgoer for disse departementer.

12.3.

I medfoer af artikel 8 i forordning (EOEF) nr. 2052/88 drager de franske myndigheder og Kommissionen omsorg for, at de aktioner, der er omfattet af faellesskabsstoetterammerne for de oversoeiske departementer, i overvejende grad antager form af operationelle programmer under hensyntagen til principperne om partnerskab og komplementaritet.

12.4.

Inden for rammerne af sine befoejelser og i overensstemmelse med kriterierne for ydelse af stoette fra strukturfondene fremskynder Kommissionen tildelingen af stoette i tilfaelde af, at det er noedvendigt med interventioner fra disse fonde for at afhjaelpe skader, der er foraarsaget af naturkatastrofer, som er karakteristiske for de paagaeldende tropeomraader, isaer cykloner, dersom udbedringen heraf ikke er daekket af katastrofebistand.

AFSNIT IV

Regionalt samarbejde

13.1.

Med henblik paa at fremme det regionale samarbejde tilskyndes der til regionale konsultationer mellem de forskellige stater, oversoeiske lande og territorier og oversoeiske departementer i de paagaeldende geografiske omraader, hvilket skal ske i forbindelse med de paagaeldende medlemsstaters myndigheder, for saa vidt angaar de oversoeiske departementer og oversoeiske lande og territorier.

(;) Se side 46 i denne udgave af EFT.

13.2.

Det regionale samarbejde paa handelsomraadet vil ifoelge Traktatens bestemmelser kunne antage form af regionale handelsaftaler.

Endvidere vil finansieringen af handelsfremmende foranstaltninger, som er faelles for de oversoeiske departementer, oversoeiske lande og territorier og de omkringliggende AVS-stater, i overensstemmelse med de metoder, der er naevnt i stk. 3, kunne koordineres, saaledes at de enkelte fondes regler og befoejelser overholdes.

13.3.

Inden for rammerne af sine befoejelser med hensyn til forvaltningen af strukturfondene og i overensstemmelse med kriterierne for ydelse af stoette fra disse fonde drager Kommissionen omsorg for, at de oversoeiske departementer omfattes af strukturfondsinterventionerne inden for rammerne af regionale projekter eller programmer, der er faelles for de oversoeiske departementer, oversoeiske lande og territorier og AVS-staterne i ét og samme geografiske omraade, for saa vidt som:

- disse faelles regionale projekter eller programmer svarer til dem, hvis maal, anvendelsesomraade og procedureregler er fastsat i artikel 101 til 113 i tredje AVS/EOEF-konvention og i artikel 54 til 66 i afgoerelse 86/283/EOEF og, saa snart de traeder i kraft, i de tilsvarende bestemmelser i fjerde AVS/EOEF-konvention og i den afgoerelse, der afloeser naevnte afgoerelse,

- procedurereglerne i forbindelse med finansieringen af disse projekter eller programmer svarer til dem, der gaelder for hver enkelt af de beroerte faellesskabsfonde.

Kommissionen sikrer en tidsmaessig samordning af disse finansieringer og af den efterfoelgende gennemfoerelse af projekterne og programmerne.

AFSNIT V

Afsluttende bestemmelse

14.

Kommissionen forelaegger Raadet en aarlig beretning om de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemfoerelsen af POSEIDOM-programmet.